PMAEIE/1992
ID intern unic:  365419
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
PROTOCOL Nr. 1992
din  05.02.1992
CU PRIVIRE LA STABILIREA RELAŢIILOR
DIPLOMATICE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI
REPUBLICA BULGARIA
Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 36     art Nr : 291     Data intrarii in vigoare : 05.02.1992

    ________________________________  

    *Semnat la Sofia, la 5 februarie 1992.

    În vigoare din data semnării.

 

    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria,

    dorind să stabilească relaţiil de prietenie şi să dezvolte o colaborare pe baza deplinei egalităţi în drepturi şi avantajului reciproc în conformitate cu scopurile şi principiile Cartei O.N.U., Actului Final de la Helsinki, Cartei de la Paris pentru o nouă Europă şi ale altor documente ale Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,

    reafirmând respectul lor pentru drepturile şi libertăţile omului inclusiv ale minorităţilor, în spiritul principiilor umanismului şi democraţiei,

    au hotărât să stabilească relaţii diplomatice din ziua semnării prezentului protocol.

    În îndeplinirea celor de mai sus, reprezentanţii împuterniciţi ai Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria au semnat prezentul protocol în două exemplare, fiecare în limba română şi limba bulgară, ambele texte având valoare identică.

    Semnat la Sofia, la 5 februarie 1992.

 
 

    Pentru Guvernul Republicii               Pentru Guvernul Republicii

    Moldova                                          Bulgaria
 

    Nicolae ŢÎU                                   Stoian GANEV

    Ministrul Afacerilor Externe              Ministrul Afacerilor Externe