AMAEIE/2004
ID intern unic:  365428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ACORD Nr. 2004
din  30.09.2004
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI
GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA PRIVIND
ACORDAREA ASISTENŢEI UNIVERSITĂŢII DE
STAT DIN TARACLIA, REPUBLICA MOLDOVA
Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 36     art Nr : 292     Data intrarii in vigoare : 09.02.2005

    ____________________________________

    *Semnat la Chişinău la 30 septembrie 2004.

    În vigoare din 9 februarie 2005.


 

    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, numite în continuare Părţi,

    bazându-se pe relaţiile tradiţionale bune între cele două Părţi şi pe dezvoltarea intensă a relaţiilor bilaterale în domeniul educaţiei,

    având în vedere interesul comun de a păstra originalitatea culturală a comunităţii bulgare în Republica Moldova;

    ţinând cont de interesul reciproc privind dezvoltarea cooperării în domeniul învăţământului şi ştiinţei, înţelegerea reciprocă şi contribuind la integrarea Părţilor în spaţiul educaţional european,

    în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul învăţământului, ştiinţei şi culturii din 17 mai 1993 şi a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, a gradelor ştiinţifice şi didactice din 22 iunie 2000,

    în conformitate cu Convenţia Consiliului Europei/UNESCO cu privire la recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior din regiunea Europeană, /165/

    au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

    Partea moldovenească asigură procesul educaţional în Universitatea de Stat din Taraclia, iar Partea bulgară contribuie la organizarea procesului instructiv-educativ de calitate.

Articolul 2

    Părţile contribuie la stabilirea relaţiilor directe de colaborare între Universitatea de Stat din Taraclia şi instituţiile de învăţământ superior din Bulgaria prin realizarea programelor de schimb de cadre didactice şi ştiinţifice, schimb de literatură metodico-didactică şi ştiinţifică, precum şi prin realizarea în comun a procesului instructiv - educativ pentru studenţi, doctoranzi, la specialităţile convenite de Părţi, desfăşurarea practicii pedagogice şi lingvistice a studenţilor în centrele universitare bulgare şi a altor forme de colaborare în domeniul educaţiei şi ştiinţei, care contribuie la satisfacerea necesităţilor educaţionale ale cetăţenilor de naţionalitate bulgară.

Articolul 3

    Partea moldovenească asigură procesul de învăţământ în Universitatea de Stat din Taraclia în conformitate cu legislaţia naţională a Republicii Moldova.

Articolul 4

    Partea bulgară, prin coordonare cu Partea moldovenească, asigură anual înmatricularea şi instruirea în comun la specialităţile convenite a 100 studenţi şi doctoranzi, oferind burse şi asigurând cheltuielile pentru studii, conform normelor diferenţiate de cheltuieli pentru un student, existente în Republica Bulgaria, în funcţie de specialitate.

    Instruirea studenţilor şi doctoranzilor la specialităţile convenite se realizează gratuit.

    Asistenţa financiară se acordă Universităţii de Stat din Taraclia de către Ministerul Învăţământului din Republica Bulgaria, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Articolul 5

    Procesul de instruire în cadrul Universităţii se realizează în limbile moldovenească şi bulgară.

Articolul 6

    Admiterea studenţilor şi doctoranzilor la specialităţile convenite se realizează indiferent de cetăţenie şi naţionalitate.

    Angajarea corpului didactico-ştiinţific al Universităţii se realizează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Articolul 7

    Părţile vor facilita perfectarea actelor de intrare-ieşire şi şedere temporară pentru cadrele didactico-ştiinţifice, angajaţi, studenţi şi doctoranzi ai Universităţii de Stat din Taraclia.

Articolul 8

    La înţelegerea reciprocă a Părţilor, în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi completări, prin încheierea unor protocoale adiţionale şi care sunt parte integrantă a Acordului.

Articolul 9

    Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă de timp nedeterminată şi intră în vigoare la data primirii celei de-a doua note, prin canale diplomatice, prin care Părţile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea Acordului în vigoare.

Articolul 10

    Fiecare dintre Părţi poate denunţa Acordul, cu condiţia înştiinţării în scris, prin canale diplomatice, a celeilalte Părţi despre această intenţie. În acest caz, obligaţiunile prevăzute de prezentul Acord, rămân în vigoare, până la finalizarea studiilor de către studenţi şi doctoranzi, care au început instruirea până la expirarea valabilităţii acestui Acord.

    Acordul este semnat la Chişinău la 30 septembrie 2004 în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.