HGM750/2016
ID intern unic:  365482
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 750
din  13.06.2016
pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele în materie
de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 815     Data intrarii in vigoare : 24.12.2016
    MODIFICAT
    HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18    În temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) şi art.19 alin. (2) din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 310-312, art. 616), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecţionale, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, conform anexei nr.2;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile direcţionale, lămpile cu diode electroluminiscente şi echipamentele aferente, conform anexei nr.3;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile motoarelor electrice, conform anexei nr.4;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru pompele de apă, conform anexei nr.5;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic, conform anexei nr.6;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic, conform anexei nr.7;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, conform anexei nr.8;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aspiratoare, conform anexei nr.9;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort, conform anexei nr.10;
    Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW, conform anexei nr.11.
    Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic, conform anexei nr. 12;
    Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele TV, conform anexei nr. 13;
    Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse, conform anexei nr. 14;
    Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în modul de așteptare și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou, conform anexei nr. 15;
    Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal, conform anexei nr. 16;
    Regulamentul cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare, conform anexei nr. 17
    [Pct.1 modificat prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]
    2. Ministerul Economiei şi Infrastructurii va prezenta Guvernului propuneri privind revizuirea prezentei hotărîri în funcţie de progresele tehnologice.
    [Pct.2 modificat prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]
   
21. Controlul în scopul supravegherii pieței se efectuează conform prevederilor Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare și ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    [Pct.21 introdus prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după şase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Infrastructurii.
    [Pct.4 modificat prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Andrei Galbur
    Ministrul justiţiei                                                   Vladimir Cebotari

    Nr. 750. Chişinău, 13 iunie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

Anexa nr. 12
 la Hotărîrea Guvernului nr.750
 din 13 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la cerințele de proiectare ecologică
pentru aparatele frigorifice de uz casnic
I. Dispoziţii generale și domeniu de aplicare
    1. Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191/53 din 23 iulie 2009), precum și modificările și completările aduse prin Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016.
    2. Prezentul Regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a aparatelor frigorifice de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și avînd un volum de depozitare de pînă la 1 500 de litri.
    3. Prezentul Regulament se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică, inclusiv aparatelor vîndute în alte scopuri decît uzul casnic sau pentru refrigerarea altor produse decît cele alimentare.
    Regulamentul se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic care sînt alimentate de la rețeaua electrică, dar pot funcționa și cu baterii.
    4. Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor produse:
    a) aparate frigorifice care sînt alimentate în principal cu alte surse de energie decît energia electrică, cum ar fi gazul petrolier lichefiat (GPL), kerosenul și biomotorina;
    b) aparate frigorifice care funcționează cu baterii și care pot fi conectate la rețeaua electrică prin intermediul unui convertizor de curent alternativ în curent continuu (AC/DC) achiziționat separat;
    c) aparate frigorifice realizate la comandă, fabricate ocazional, care nu sînt echivalente cu alte modele de aparate frigorifice;
    d) aparate frigorifice pentru utilizare în sectorul terțiar, la care îndepărtarea produselor alimentare refrigerate este sesizată electronic, informațiile respective putînd fi transmise automat pentru înregistrare printr-o conexiune de rețea la un sistem de comandă de la distanță;
    e) aparate a căror funcție principală nu este păstrarea produselor alimentare prin refrigerare, cum sînt aparatele individuale pentru gheață sau dozatoarele de băuturi reci.
II. Noțiuni și definiții
    5. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:
    produse alimentare – alimente, ingrediente, băuturi, inclusiv vin și alte produse destinate în principal consumului, care necesită refrigerare la temperaturi specifice;
    aparat frigorific de uz casnic – aparat de tip dulap, izolat termic, cu unul sau mai multe compartimente, destinat refrigerării sau congelării produselor alimentare sau păstrării produselor alimentare refrigerate sau congelate utilizate în scopuri neprofesionale, răcit prin unul sau mai multe procese consumatoare de energie, inclusiv aparatele vîndute sub formă de seturi de componente care urmează a fi asamblate de către utilizatorul final;
    frigider – aparat frigorific destinat conservării produselor alimentare, cu cel puțin un compartiment adecvat păstrării alimentelor proaspete și/sau băuturilor, inclusiv vin;
    aparat frigorific cu compresor – aparat frigorific la care refrigerarea se realizează cu ajutorul unui compresor acționat de un motor;
    aparat frigorific cu absorbție – aparat frigorific la care refrigerarea se realizează printr-un proces de absorbție, utilizînd căldura ca sursă de energie;
    combină frigorifică – aparat frigorific cu cel puțin un compartiment pentru păstrarea alimentelor proaspete și cel puțin un alt compartiment adecvat congelării alimentelor proaspete și păstrării produselor alimentare congelate în condiții de păstrare de trei stele (compartimentul de congelare a alimentelor);
    ladă frigorifică – aparat frigorific cu unul sau mai multe compartimente adecvate păstrării produselor alimentare congelate;
    congelator pentru alimente – aparat frigorific cu unul sau mai multe compartimente, adecvat congelării produselor alimentare la temperaturi care variază de la temperatura ambiantă pînă la -18°C, care, de asemenea, este adecvat păstrării produselor alimentare congelate în condiții de păstrare de trei stele; un congelator pentru alimente poate să includă secțiuni și/sau compartimente de două stele în interiorul compartimentului sau al corpului principal;
    aparat pentru păstrarea vinului – aparat frigorific care nu are alte compartimente decît unul sau mai multe compartimente de păstrare a vinului;
    aparat multifuncțional – aparat frigorific care nu are alte compartimente decît unul sau mai multe compartimente multifuncționale;
    aparat frigorific echivalent – model introdus pe piață care are același volum brut și de depozitare, aceleași caracteristici tehnice, de eficiență și de performanță și aceleași tipuri de compartimente ca un alt model de aparat frigorific introdus pe piață de același producător sub un cod comercial diferit.
    În anexa nr. 1 sînt stabilite definiții suplimentare în sensul anexelor nr.2-6.
III. Cerințe de proiectare ecologică
    6. Cerințele generale de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic care intră sub incidența prezentului Regulament sînt stabilite în punctele 1 şi 2 din anexa nr. 2. Cerințele specifice de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic care intră sub incidența prezentului Regulament sînt stabilite în punctul 3 din anexa nr. 2.
IV. Evaluarea conformității
    7. Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic permite producătorului să aleagă între sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 şi sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 la legea menţionată.
    8. Pentru evaluarea conformității în temeiul articolulului 17 din Legea nr.151 din 17 iulie 2014, dosarul cu documentația tehnică trebuie să conţină o copie a informațiilor despre produs furnizate potrivit dispozițiilor punctului 2 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament, precum și rezultatele calculelor stabilite în anexa nr. 4. În cazul în care informațiile din documentația tehnică pentru un anumit model de aparat frigorific de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare, pornind de la alte aparate frigorifice echivalente, documentația include detalii ale acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor realizate de producători pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. În aceste cazuri, documentația tehnică include și o listă a tuturor modelelor de aparate frigorifice de uz casnic echivalente pentru care informațiile conţinute în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază.
V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței
    9. Pentru a efectua controalele de supraveghere menționate la articolul 8 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 în ceea ce priveşte respectarea cerințelor stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
VI. Valori indicative de referință
    10. Valorile de referință orientative pentru cele mai performante aparate frigorifice de uz casnic disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament sînt stabilite în anexa nr. 6.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.12 introdusă prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]

 Anexa nr. 13
 la Hotărîrea Guvernului nr.750
 din 13 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele TV
I. Dispoziţii generale și domeniu de aplicare
    1. Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 642/2009 din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191/42 din 23 iulie 2009), precum și modificările și completările aduse prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013 al Comisiei din 22 august 2013 și Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016.
    2. Prezentul Regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a aparatelor TV.
II. Noțiuni și definiții
    3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:
    aparat TV – televizor sau un monitor TV;
    televizor – produs destinat în principal afișării și receptării de semnale audiovizuale, care este introdus pe piață sub o singură denumire de model sau de sistem și care este compus din următoarele elemente:
    - un ecran;
    - unul sau mai multe tunere/receptoare și funcții suplimentare opționale pentru stocarea datelor și/sau afișare, cum ar fi disc versatil digital (DVD), unitate de hard disk (HDD) sau videocasetofon cu înregistrare (VCR), fie într-o singură unitate combinată cu ecranul, fie într-una sau mai multe unități separate;
    monitor TV – produs destinat afișării pe un ecran integrat a unui semnal video de la o varietate de surse, inclusiv semnale de teletransmisie, care opțional controlează și reproduce semnale audio de la un dispozitiv sursă externă, conectat prin căi standardizate de transmitere a semnalelor video, inclusiv tipul „cinch” (component, compus), SCART, HDMI și standarde viitoare pe suport radio (excepție făcînd căile nestandardizate de transmitere a semnalelor video, cum ar fi DVI și SDI), dar nu poate recepta și prelucra semnale de radiodifuziune;
    modul activ – starea în care aparatul TV este conectat la rețeaua electrică și produce sunet și imagine;
    modul de bază – setarea aparatului TV recomandată de producător pentru utilizarea normală la domiciliu;
    modul (modurile) de așteptare – starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pe o perioadă de timp nedefinită:
    - funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată;
    - afișarea de informații sau a stării;
    modul oprit – starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, dar nu asigură nicio funcție; aceasta include:
    - stări care asigură numai indicația stării de mod oprit;
    - stări care oferă numai funcționalitățile care au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”;
    funcția de reactivare – funcție care permite activarea altor moduri, printre care şi modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv telecomandă, un senzor intern, un dispozitiv de programare pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv modul activ;
    afișarea de informații sau a stării – funcție permanentă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;
    meniu de instalare – serie de setări ale aparatului TV predefinite de producător, dintre care utilizatorul trebuie să selecteze o anumită setare în momentul pornirii inițiale a aparatului TV;
    rezoluție HD completă – rezoluție a ecranului cu un număr de pixeli fizici de cel puțin 1 920 x 1 080.
    rețea – infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componentele fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;
    port de rețea – interfață fizică cu fir sau fără fir pentru conectare la rețea, aflată pe aparatul TV, prin care acesta poate fi activat la distanță;
    aparat TV de rețea – aparat TV care se poate conecta la rețea și are unul sau mai multe porturi de rețea;
    disponibilitatea în rețea – capacitatea aparatului TV de a-și relua funcțiile la detectarea de către un port de rețea a unui semnal de activare la distanță;
    activare la distanță – semnal care vine din afara aparatului TV prin intermediul unei rețele;
    regim de așteptare în rețea – starea în care aparatul TV este capabil să reia o funcție prin activare la distanță prin intermediul unei conexiuni la rețea;
    aparat TV de rețea cu funcționalitate de disponibilitate mare în rețea (aparat TV cu funcționalitate HiNA – High Network Availability) – aparat TV prevăzut cu funcționalitate de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir (care nu este un terminal) sau o combinație a acestora;
    router – dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a determina calea optimă pe care trebuie direcționat traficul din rețea. Routerele transmit pachete de date de la o rețea la alta, pe baza informațiilor din stratul rețea (L3);
    comutator de rețea – dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a filtra, a transmite și a distribui cadre de date pe baza adresei de destinație a fiecărui cadru. Toate comutatoarele funcționează cel puțin la nivelul stratului legătură de date (L2);
    punct de acces la o rețea fără fir – dispozitiv a cărui funcție principală este de a furniza conectivitate IEEE 802.11 (WiFi) mai multor clienți.
III. Cerințe de proiectare ecologică
    4. Cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV sînt stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    5. Respectarea cerințelor de proiectare ecologică se măsoară în conformitate cu metodele specificate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
IV. Evaluarea conformității
    6. Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic permite producătorului să aleagă între sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 151 şi sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 la legea menţionată.
    7. Documentația tehnică necesară pentru evaluarea conformității este specificată în punctul 10 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței
    8. Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare stabilită în anexa nr.3 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
     [Anexa nr.13 introdusă prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]

Anexa nr. 14
la Hotărîrea Guvernului nr. 750
din 13 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor
de circulație
fără etanșare independente și pompelor de circulație
fără etanșare integrate în produse
I. Dispoziții generale și domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191 din 23 iulie 2009), precum și modificările și completările aduse prin Regulamentul (UE) nr. 622/2012 al Comisiei din 11 iulie 2012 și Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016.
    2. Prezentul Regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică în vederea introducerii pe piață a pompelor de circulație fără etanșare independente și a pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică:
    a) pompelor de circulație pentru apa potabilă, cu excepția cerințelor de informare menționate la punctul 3 litera d) din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    b) pompelor de circulație integrate în produse și comercializate pînă la 1 ianuarie 2020 ca înlocuitoare ale pompelor de circulație identice integrate în produse și comercializate pînă la 1 august 2018, cu excepția cerințelor privind informațiile despre produs, prevăzute în punctul 3 litera e) din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
II. Noțiuni și definiții
    4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:
    pompă de circulație – pompă centrifugă în conductă care are o putere hidraulică de ieșire nominală cuprinsă între 1 și 2 500 de wați, destinată în principal utilizării în sistemele de încălzire sau în circuitele secundare ale sistemelor de distribuție a agentului de răcire;
    pompă de circulație fără etanșare – pompă de circulație avînd arborele motorului cuplat direct la rotorul pompei, motorul fiind imersat în mediul pompat;
    pompă de circulație independentă – pompă de circulație proiectată să funcționeze independent de produs;
    produs – dispozitiv care generează și/sau transferă căldură;
    pompă de circulație integrată în produs – pompă de circulație care este proiectată să funcționeze ca parte a unui produs și care are, prin proiect, cel puțin una din următoarele caracteristici:
    a) carcasa pompei este proiectată pentru a fi montată și utilizată în interiorul produsului;
    b) pompa de circulație este proiectată astfel încît viteza acesteia să fie controlată de produs;
    c) caracteristicile de siguranță conform proiectului ale pompei de circulație (clasele IP ISO) nu sînt adecvate pentru funcționarea independentă;
    d) pompa de circulație este inclusă în procesul de omologare a produsului sau de marcare CE a produsului;
    pompă de circulație pentru apa potabilă – pompă de circulație proiectată special pentru utilizarea în procesul de recirculare a apei potabile;
    carcasa pompei – partea pompei cu palete destinată racordării la conductele sistemelor de încălzire sau la conductele circuitelor secundare ale sistemului de distribuție a agentului de răcire.
III. Cerințe de proiectare ecologică
    5. Cerințele de proiectare ecologică pentru pompele de circulație sînt stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    Conformitatea cu cerințele de proiectare ecologică se măsoară potrivit cerințelor stabilite în punctul 1 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    Metoda de calcul pentru indicele de eficiență energetică al pompelor de circulație este stabilită la punctul 2 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
IV. Evaluarea conformității
    6. Procedura de evaluare a conformității menționată la capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic permite producătorului să aleagă între sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 151 şi sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 la aceeași lege.
V. Procedura de verificare a conformității
în scopul supravegherii pieței

    7. Pentru a efectua controalele de supraveghere a pieței, menționate la articolul 8 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, pentru cerințele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
VI. Valori de referință indicative
    8. Valorile de referință indicative pentru cele mai performante pompe de circulație disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament sînt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

    anrxa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
     [Anexa nr.14 introdusă prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]

Anexa nr. 15
la Hotărîrea Guvernului nr. 750
din 13 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la cerințele de proiectare ecologică
pentru consumul de energie electrică în modul de așteptare și oprit
al echipamentelor electrice
și electronice de uz casnic și de birou
I. Dispoziţii generale și domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în modul de așteptare și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339/45 din 18 decembrie 2009), precum și modificările și completările aduse prin Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009, Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009, Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013, Regulamentul (UE) nr. 801/2013 al Comisiei din 22 august 2013 și Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016.
    2. Prezentul Regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile de așteptare, oprit și de așteptare în rețea în vederea introducerii pe piață a echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și echipamentelor de birou introduse pe piață cu o sursă externă de alimentare de joasă tensiune pentru a funcționa în mod corespunzător.
II. Noţiuni şi definiții
    4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:
    echipament electric și electronic de uz casnic și de birou (în continuare – echipament) – orice produs consumator de energie care:
    a) este comercializat ca unitate funcțională individuală și este destinat utilizatorului final;
    b) figurează pe lista produselor consumatoare de energie din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    c) depinde de alimentarea cu energie din rețeaua generală de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător; și
    d) este proiectat pentru a fi utilizat cu o tensiune nominală de 250 de volți sau inferioară acestei valori, inclusiv atunci cînd nu este comercializat pentru uz casnic sau de birou;
    modul de așteptare – stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:
    - funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate; și/sau
    - afișarea unor informații sau a stării;
    funcția de reactivare – funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator pentru intrarea într-o stare care oferă funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;
    afișarea unor informații sau a stării – funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;
    modul activ – stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale care oferă serviciul pentru care a fost creat echipamentul;
    modul oprit – stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și nu îndeplinește nicio funcție; următoarele stări sînt de asemenea considerate echivalente cu modul oprit:
    a) stări care oferă numai indicația că echipamentul este în modul oprit;
    b) stări în care echipamentul îndeplinește numai funcții menite să asigure compatibilitatea electromagnetică, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29 octombrie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”;
    echipament pentru tehnologia informației – orice echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor și al mesajelor de telecomunicații sau o combinație între aceste funcții și poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod tipic pentru transferul de informații;
    mediul casnic – mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de aparatul în cauză;
    sursă externă de alimentare de joasă tensiune – sursă externă de alimentare cu o tensiune indicată pe plăcuța indicatoare mai mică de 6 volți și cu o intensitate a curentului electric indicată pe plăcuța indicatoare mai mare sau egală cu 550 de miliamperi;
    rețea – infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componentele fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;
    mod de așteptare în rețea – stare în care echipamentul este capabil să reia o funcție prin activare la distanță prin intermediul unei conexiuni la rețea;
    activare la distanță – semnal care vine din afara echipamentului prin intermediul unei rețele;
    port de rețea – interfață fizică cu fir sau fără fir pentru conectarea la rețea, aflată pe echipament, prin care echipamentul poate fi activat la distanță;
    port de rețea logic – tehnologia de rețea care funcționează prin portul de rețea fizic;
    port de rețea fizic – mediul fizic (hardware) al unui port de rețea. Un port de rețea fizic poate găzdui două sau mai multe tehnologii de rețea;
    disponibilitate în rețea – capacitatea echipamentului de a-și relua funcțiile la detectarea de către un port de rețea a unui semnal de activare la distanță;
    echipament de rețea – echipament care se poate conecta la rețea și care are unul sau mai multe porturi de rețea;
    echipament de rețea cu disponibilitate mare în rețea (echipament HiNA – High Network Availability) – echipament cu una sau mai multe dintre următoarele funcționalități, dar nu și altele, ca funcție principală (funcții principale): router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir, hub, modem, telefon prin internet (VoIP), videotelefon;
    echipament de rețea cu funcționalitate de disponibilitate mare în rețea (echipament cu funcționalitate HiNA) – echipament prevăzut cu funcționalitate de router, comutator de rețea, punct de acces la o rețea fără fir sau o combinație a acestora, dar care nu este echipament HiNA;
    router – dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a determina calea optimă pe care trebuie direcționat traficul din rețea. Routerele transmit pachete de date de la o rețea la alta, pe baza informațiilor din stratul rețea (L3);
    comutator de rețea – dispozitiv de rețea a cărui funcție principală este de a filtra, transmite și distribui cadre de date pe baza adresei de destinație a fiecărui cadru. Toate comutatoarele funcționează cel puțin la nivelul stratului legătură de date (L2);
    punct de acces la o rețea fără fir – dispozitiv a cărui funcție principală este de a furniza conectivitate IEEE 802.11 (WiFi) mai multor clienți;
    hub – dispozitiv de rețea cu mai multe porturi, utilizat pentru a conecta segmente ale unei rețele locale (LAN);
    modem – dispozitiv a cărui funcție principală este de a transmite și primi semnale analoage modulate digital într-o rețea prin cablu;
    echipament de imprimare – echipament care generează un output pe hîrtie pe baza unui input electronic. Echipamentele de imprimare pot avea funcții suplimentare și pot fi comercializate ca dispozitive sau produse multifuncționale;
    echipament de imprimare pe format mare – echipament de imprimare conceput pentru a imprima pe format A2 sau mai mare, inclusiv echipamentele concepute pentru formate continue cu lățimea de cel puțin 406 mm;
    sistem de teleprezență – sistem destinat pentru videoconferințe și colaborare de înaltă definiție care include o interfață pentru utilizatori, o cameră de înaltă definiție, un ecran, un sistem audio și capacitate de prelucrare pentru codare și decodare audio și video;
    mașină de cafea de uz casnic – aparat neprofesional pentru prepararea cafelei;
    filtru de cafea de uz casnic – mașină de cafea de uz casnic care utilizează percolarea pentru extragerea cafelei;
    element de încălzire – componentă a mașinii de cafea care transformă energia electrică în căldură pentru încălzirea apei;
    preîncălzirea ceștii – funcția de încălzire a ceștilor aflate pe mașina de cafea;
    ciclu de preparare – procesul complet necesar pentru producerea cafelei;
    autocurățare – proces executat de mașina de cafea pentru a se curăța în interior. Acest proces poate fi o simplă clătire sau un proces de spălare în care se folosesc aditivi speciali;
    detartrare – proces executat de mașina de cafea pentru a elimina total sau parțial depunerile din interiorul acesteia;
    terminal ușor de birou (desktop thin client) – computer care depinde de o conexiune la resurse informatice aflate la distanță (de exemplu, server informatic, stație de lucru la distanță) pentru a beneficia de funcționalități de bază și care nu include medii de stocare rotative care să fie parte integrantă din produs. Unitatea principală a unui terminal ușor de birou trebuie să fie destinată utilizării într-un loc fix (de exemplu, pe un birou), și nu pentru a fi portabilă. Terminalele ușoare de birou pot afișa informații fie pe ecran extern, fie, dacă este inclus în produs, pe un ecran intern;
    stație de lucru – computer de înaltă performanță, cu un singur utilizator, folosit în principal pentru realizarea de grafică, pentru proiectarea asistată de computer, pentru dezvoltarea de software și pentru aplicații financiare și științifice, precum și pentru alte sarcini care necesită o putere de calcul informatic importantă, avînd următoarele caracteristici:
    a) are un timp mediu de bună funcționare (mean time betweenfailures – MTBF) de cel puțin 15 000 de ore;
    b) are un cod de corectare a erorilor (ECC) și/sau o memorie-tampon (buffer);
    c) prezintă trei dintre următoarele cinci caracteristici:
    1) are o alimentare separată pentru dispozitive grafice de mare performanță (precum o sursă de alimentare separată de 12 volți pentru componentele periferice conectate prin interfața (PCI)-E de 6 pini);
    2) sistemul său este conceput pentru PCI-E mai mari de × 4 pe placa de bază, în plus față de slotul (sloturile) grafic(e) și/sau de suportul pentru PCI-X;
    3) nu suportă dispozitive grafice cu acces uniform la memorie (UMA);
    4) include cel puțin cinci sloturi PCI, PCI-E sau PCI-X;
    5) poate suporta un sistem cu procesoare multiple care poate gestiona două sau mai multe procesoare (este prevăzut cu prize (sockets) separate fizic pentru procesoare, respectiv fără un suport de procesor unic multinucleu);
    stație de lucru mobilă – computer de înaltă performanță, cu un singur utilizator, folosit în principal pentru realizarea de grafică, pentru proiectarea asistată de computer, pentru dezvoltarea de software și pentru aplicații financiare și științifice, precum și pentru alte sarcini care necesită o putere de calcul informatic importantă, cu excepția jocurilor, conceput special pentru a fi portabil și pentru a putea funcționa perioade îndelungate cu sau fără o conexiune directă la o sursă de curent alternativ. Stațiile de lucru mobile folosesc un ecran integrat și pot funcționa pe baza unei baterii integrate sau a altei surse portabile de alimentare. Majoritatea stațiilor de lucru mobile folosesc o sursă de alimentare externă și au o tastatură și un dispozitiv de indicare integrate. O stație de lucru mobilă prezintă următoarele caracteristici:
    a) are un timp mediu de bună funcționare (mean time between failures – MTBF) de cel puțin 13 000 de ore;
    b) are cel puțin o placă grafică separată (dGfx) care corespunde clasificării G3 (cu lățimea de bandă a zonei-tampon a cadrelor mai mare de 128 de biți), G4, G5, G6 sau G7;
    c) permite includerea a cel puțin trei dispozitive de stocare interne;
    d) acceptă cel puțin 32 GB de memorie de sistem;
    server de mici dimensiuni – tip de computer care utilizează, de obicei, componente de computer de birou sub forma unui computer de birou, dar care este conceput, în principal, pentru a servi în calitate de gazdă pentru stocarea de date ale altor computere și pentru a îndeplini funcții precum furnizarea de servicii de infrastructură de rețea și stocarea de date/fișiere media și care are următoarele caracteristici:
    a) este proiectat sub forma unui piedestal, a unui turn sau sub o altă formă similară cu cea care se utilizează pentru computerele de birou, astfel încît toate elementele necesare procesării și stocării datelor, precum și interfețele de rețea să fie cuprinse într-o singură carcasă;
    b) este conceput pentru a funcționa 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămînă;
    c) este conceput, în principal, pentru a funcționa într-un mediu cu utilizatori multipli simultani, deservind mai mulți utilizatori prin intermediul unor unități client legate la rețea;
    d) dacă este introdus pe piață cu un sistem de operare, sistemul de operare este conceput pentru aplicații destinate serverelor de domiciliu sau serverelor cu performanțe scăzute;
    e) nu este introdus pe piață cu o placă grafică separată (dGfx) care corespunde oricărei clasificări diferite de G1;
    server informatic – produs informatic care furnizează servicii și gestionează resurse legate în rețea pentru dispozitive client precum computere de birou, computere de tip notebook, terminale ușoare de birou, telefoane care folosesc protocol internet (IP) sau alte servere informatice. Un server informatic este, de regulă, introdus pe piață pentru a fi utilizat în centre de date și în medii de birou/de afaceri. Un server informatic este accesat în primul rînd prin conectare la rețea, și nu prin dispozitive de introducere directă pentru utilizatori, precum tastatură sau mouse. Un server informatic are următoarele caracteristici:
    a) este conceput pentru a suporta sisteme de operare (SO) specifice serverelor informatice și/sau hipervizorilor și este destinat să execute aplicații de întreprindere instalate de utilizatori;
    b) preia un cod de corectare a erorilor (ECC) și/sau o memorie-tampon (incluzînd configurațiile de module DIMM cu tampon (memorie duală inline) și pe cele de tip buffered on board (BOB));
    c) este introdus pe piață împreună cu una sau mai multe surse de alimentare în curent continuu sau alternativ;
    d) toate procesoarele au acces la memoria de sistem partajată și sînt vizibile independent pentru un singur sistem de operare sau hipervizor.
III. Cerințe de proiectare ecologică
    5. Cerințele de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în modul de așteptare și oprit sînt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
IV. Evaluarea conformității
    6. Procedura de evaluare a conformității menționată la capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic permite producătorului să aleagă între sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 151 şi sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 la aceeași lege.
V. Procedura de verificare
în scopul supravegherii pieței
    7. Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare stabilită în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
VI. Criterii de referință
    8. Valorile de referință orientative pentru produsele și tehnologia cu cele mai bune performanțe disponibile în prezent pe piață sînt indicate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.15 introdusă prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]

 Anexa nr. 16
la Hotărîrea Guvernului nr. 750
din 13 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru
unitățile simple de conversie semnal

I. Dispoziții generale și domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 36/8 din 5 februarie 2009), precum și modificările și completările aduse prin Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016.
    2. Prezentul Regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal.
II. Noțiuni și definiții
    3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:
    unitate simplă de conversie semnal (USCS) – dispozitiv autonom care, indiferent de interfețele utilizate:
    a) are funcția principală de a converti semnalele de radiodifuziune digitale free-to-air de definiție standard (SD) sau de înaltă definiție (HD) în semnale de radiodifuziune analoage care pot fi recepționate de televizoarele sau de aparatele radio analoage;
    b) nu are funcție de „acces condițional”;
    c) nu are funcție de înregistrare pe suport amovibil în format standard library.
    O USCS poate fi dotată cu următoarele funcții și/sau componente suplimentare, care nu constituie o specificație minimă pentru o USCS:
    a) funcții de decalaj temporal și de înregistrare, utilizînd un hard disc integrat;
    b) conversia semnalelor de intrare de radiodifuziune de înaltă definiție în semnale video de ieșire de înaltă definiție sau de definiție standard;
    c) al doilea tuner;
    modul (modurile) de așteptare – starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:
    a) funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate; și/sau
    b) afișarea de informații sau a stării;
    funcția de reactivare – funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator pentru intrarea într-o stare care oferă funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;
    afișarea de informații sau a stării – funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;
    modul (modurile) activ – stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale ce oferă serviciul pentru care a fost creat echipamentul;
    intrare automată în modul de așteptare – funcție care comută modul activ al unei USCS în modul de așteptare după o anumită perioadă în modul activ de la ultima intervenție a utilizatorului și/sau de la schimbarea canalului;
    al doilea tuner – parte a USCS-ului disponibilă pentru efectuarea unei înregistrări independente în timpul urmăririi unui alt program;
    acces condițional (CA) – serviciu de radiodifuziune controlat de către furnizor, pentru a cărui recepționare este necesar un abonament de televiziune.
III. Cerințe de proiectare ecologică
    4. Cerințele de proiectare ecologică pentru USCS-uri sînt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
IV. Evaluarea conformității
    5. Procedura de evaluare a conformității menționată la capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic permite producătorului să aleagă între sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 151 şi sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 la aceeași lege.
    6. Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
VI. Criterii de referință
    7. Valorile de referință indicative pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile în prezent pe piață sînt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.16 introdusă prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]

Anexa nr. 17
la Hotărîrea Guvernului nr. 750
din 13 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru puterea absorbită
în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ
al surselor externe de alimentare
I. Dispoziţii generale și domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 93/3 din 7 aprilie 2009), precum și modificările și completările aduse prin Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 și Regulamentul (UE) nr. 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016.
    2. Prezentul Regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică aplicabile puterii absorbite în regim fără sarcină și randamentului mediu în regim activ al surselor externe de alimentare.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică:
    a) convertoarelor de tensiune;
    b) surselor de alimentare neîntreruptibile;
    c) încărcătoarelor de baterii;
    d) convertoarelor pentru iluminatul cu halogen;
    e) surselor externe de alimentare pentru dispozitive medicale;
    f) surselor externe de alimentare introduse pe piață nu mai tîrziu de 30 iunie 2015 ca piese de schimb sau de rezervă pentru o sursă externă de alimentare identică care a fost introdusă pe piață nu mai tîrziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, cu condiția ca piesa de schimb sau de rezervă ori ambalajul acesteia să menționeze clar produsul (produsele) consumator (consumatoare) primar(e) compatibil(e) cu piesa de schimb sau de rezervă.
II. Noțiuni și definiții
    4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:
    sursă externă de alimentare – dispozitiv care întrunește toate criteriile următoare:
    a) este proiectat pentru a realiza conversia curentului alternativ (CA) din rețeaua de alimentare în curent continuu (CC) sau alternativ (CA) de joasă tensiune;
    b) are capacitatea de a realiza conversia, în același timp, într-o singură tensiune de ieșire de tip CC sau CA;
    c) este destinat utilizării împreună cu un dispozitiv separat care constituie consumatorul primar;
    d) este inclus într-un compartiment individual, separat de dispozitivul care constituie consumatorul primar;
    e) este conectat la dispozitivul care constituie consumatorul primar prin intermediul unei conexiuni, al unui cablu, al unui cordon sau al unui alt cablu electric cu conector de tip mamă/tată, detașabil sau fix;
    f) puterea indicată pe plăcuța indicatoare nu depășește 250 de wați;
    g) este destinat utilizării în cazul echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și al echipamentelor de birou conform celor menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1275/2008;
    sursă externă de alimentare de joasă tensiune – sursă externă de alimentare cu o tensiune indicată pe plăcuța indicatoare mai mică de 6 volți și cu o intensitate a curentului electric indicată pe plăcuța indicatoare mai mare sau egală cu 550 de miliamperi;
    convertor pentru iluminatul cu halogen – sursă externă de alimentare utilizată în cazul lămpilor tungsten-halogen de foarte joasă tensiune;
    sursă de alimentare neîntreruptibilă – furnizarea în mod automat a unei alimentări de rezervă în cazul în care tensiunea curentului de la rețeaua de alimentare scade la un nivel inacceptabil;
    încărcător de baterie – dispozitiv care este conectat în mod direct la o baterie detașabilă la interfața sa de ieșire;
    convertor de tensiune – dispozitiv care realizează conversia tensiunii de la rețeaua de alimentare de la 230 la 110 volți, avînd caracteristici similare cu cele ale tensiunii de la rețeaua de alimentare;
    puterea indicată pe plăcuța indicatoare (PO) – puterea specificată de producător;
    regim fără sarcină – regim în care puterea de intrare a unei surse externe de alimentare este conectată la rețeaua de alimentare, însă puterea de ieșire nu este conectată la niciun consumator primar;
    regim activ – regim în care intrarea unei surse externe de alimentare este conectată la rețeaua de alimentare, iar ieșirea este conectată la un consumator;
    randamentul în regim activ – raportul dintre puterea produsă de o sursă externă de alimentare în regim activ și puterea de intrare necesară pentru a o produce;
    randamentul mediu în regim activ – media randamentelor în regim activ la 25%, 50%, 75% și 100% din puterea de ieșire de pe plăcuța indicatoare.
III. Cerințe de proiectare ecologică
    5. Cerințele de proiectare ecologică referitoare la puterea absorbită în regim fără sarcină și randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare introduse pe piață sînt stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
IV. Evaluarea conformității
    6. Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic permite producătorului să aleagă între sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 151 şi sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 la aceeași lege.
V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței
    7. Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
VI. Valori de referință indicative
    8. Valorile de referință indicative pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile în prezent pe piață sînt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.17 introdusă prin HG815 din 17.10.17, MO371-382/27.10.17 art.943; în vigoare 27.04.18]