HGC770/2016
ID intern unic:  365500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 770
din  17.06.2016
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind
arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică
și/sau de recreere
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 830
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.187 din 20 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 254), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în titlu și în textul hotărîrii, precum și în tot textul Regulamentului, cuvintele „arenda fondului forestier” se substituite cu cuvintele „atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier”;
    2) în Regulament:
    la punctul 1, cuvintele „modalitatea şi condiţiile de arendă a pădurilor” se substituie cu cuvintele „relațiile cu arendașii la  atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în condiții de arendă”;
    la punctul 3, în noțiunea „arenda terenurilor forestiere”, cuvîntul „atribuirea” se substituie cu cuvîntul „gestionarea”;
    punctele 4, 6-9 se abrogă;
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Se interzice subarenda terenurilor forestiere, răscumpărarea lor și transmiterea dreptului de arendă de către deținătorul acestui drept către alte persoane fizice sau juridice, indiferent de forma lor juridică de organizare.”;
    la punctul 13, cifra „4025” se substituie cu cifra „19092,37”;
    punctele 15-20, 35-36, 39-40 se abrogă;
    la punctul 45 litera c), după cuvintele „aprobarea arendatorului” se  introduc cuvintele „și în baza unui aviz pozitiv eliberat de organul central de mediu al administraţiei publice”;
    la punctul 52, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) la încălcarea de către arendaș a prevederilor legislației în vigoare,  prezentului Regulament și ale altor acte normative care reglementează acest domeniu și/sau a condițiilor stipulate în contractul de arendă”;
    3) la punctul 5 al compartimentului B din anexă, după simbolul „Sap” se introduce simbolul „×Kfp”, iar în final se completează cu poziția „Kfp – coeficientul teoretic al importanței ecologice a pădurii”.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                 Valeriu Munteanu

    Nr. 770. Chişinău, 17 iunie 2016.