HGM781/2016
ID intern unic:  365586
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 781
din  22.06.2016
cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional
de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” și modificarea denumirii
Instituţiei Publice „Colegiul Agricol din Țaul”
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 848
    MODIFICAT
    HG407 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.449


    În temeiul art. 59 alin. (2), art. 139 lit. f) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), art. 6 alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), art. 2 alin. (5) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 316), cu modificările şi completările ulterioare, art. 70 alin. (4) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la:
    1) crearea Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău” prin separarea din Întreprinderea de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”;
    2) modificarea denumirii Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” în Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni”;
    3) modificarea denumirii Instituţiei Publice „Colegiul Agricol din Țaul” în Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”.
    2. Transferul salariaţilor în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” va fi asigurat de către angajator, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare.
    3. Se atribuie:
    1) domeniului public al statului bunurile imobile specificate în anexele nr. 1 și nr. 3 la prezenta hotărîre;
    2) domeniului privat al statului bunurile imobile specificate în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
    4. Se transmit, din administrarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” în administrarea Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău”, bunurile imobile specificate în anexele nr. 1 și nr. 3 la prezenta hotărîre.
    5. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    1) va exercita funcția de fondator al Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău”;
    2) va crea, în termen de o lună, comisia de reorganizare, care va asigura, în modul stabilit de legislație, reorganizarea instituțiilor indicate în punctul 1 subpunctul 1) din prezenta hotărîre;
    3) va efectua, prin intermediul comisiei de reorganizare, separarea şi transmiterea către Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” a activelor şi pasivelor, a mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale, inclusiv a bunurilor imobile prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 3 la prezenta hotărîre, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2);
    4) va iniţia, în termen de o lună, elaborarea și promovarea proiectului de modificare a Legii nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului în vederea substituirii sintagmei „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, comuna Stăuceni, municipiul Chișinău” cu sintagma „Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”;
    5) va asigura înregistrarea:
    modificărilor necesare în Registrul de stat al persoanelor juridice;
    bunurilor specificate în anexele nr. 1 şi nr. 2, cu statutul de „neînregistrat”, în registrele publice de resort, după persoana juridică căreia i-au fost distribuite, conform bilanţului de reparaţie.
    6. Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni” este succesorul de drepturi și obligații al Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, obţinute în procesul de producţie, iar Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” este succesorul de drepturi şi obligaţii obţinute în activitatea educaţională, în conformitate cu bilanţul de repartiţie.
    7. Agenția Relații Funciare și Cadastru, la cererea titularului de drept, va asigura operarea modificărilor necesare în documentația cadastrală, în conformitate cu legislația în vigoare.
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 3:
    a) poziția „Instituția Publică „Colegiul Agricol din Țaul” se substituie cu poziția „Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”;
    b) poziția „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, Stăuceni, Chişinău” se substituie cu poziția „Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău”;
    2) în anexa nr. 4, după poziția „Întreprinderea de Stat „Combinatul de Vinuri de Calitate “Mileștii Mici”, Ialoveni” se introduce următoarea poziție:
    „Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni”.
    9. Cheltuielile de punere în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul și în limita alocațiilor bugetare aprobate.
    10. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Eduard Grama
    Ministrul educaţiei                                                Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 781. Chişinău, 22 iunie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG407 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.449]