HGO790/2016
ID intern unic:  365592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 790
din  25.06.2016
cu privire la împrospătarea grîului alimentar
din rezervele materiale de stat
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 854
    În temeiul art. 8 din Legea nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art. 114), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării populaţiei cu pîine şi produse de panificaţie şi menţinerii stabilităţii sociale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se autorizează Agenţia Rezerve Materiale să elibereze, din rezervele materiale de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, 11,632 mii tone de grîu alimentar agenţilor economici, în bază de contract, cu prezentarea unei garanţii bancare în forma şi în modul stabilite de Codul civil al Republicii Moldova.
    2. Se pune în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale identificarea beneficiarilor finali de grîu alimentar, acordînd prioritate agenţilor economici producători de pîine şi produse de panificaţie.
    3. Restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat se va efectua din roada anului curent, în acelaşi volum şi de aceeaşi calitate, în termen de pînă la 1 octombrie 2016.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Eduard Grama
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 790. Chişinău, 25 iunie 2016.