HGO805/2016
ID intern unic:  365607
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 805
din  28.06.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor
și a soiurilor de plante create în  Republica Moldova
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 869     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    În temeiul prevederilor art.8 lit. e) din Legea nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282-289, art. 600) şi art. 31 alin. (2) din Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art. 455), cu modificările și completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 364), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 805. Chişinău, 28 iunie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 805
din 28 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor
și a soiurilor de plante create în Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
    1.​ Regulamentul cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante, create în Republica Moldova (în continuare – Regulament) stabileşte procedura şi condiţiile de susținere financiară a persoanelor juridice din Republica Moldova, menţionate în pct. 5, care doresc să-şi breveteze în străinătate invențiile și soiurile de plante (în continuare – invențiile/soiurile de plante).
    2. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – Agenţia) stabileşte anual, la momentul aprobării bugetului său, surse financiare disponibile în scopul susţinerii brevetării în străinătate a invenţiilor şi soiurilor de plante, care pot fi revizuite pe parcursul anului în funcție de situaţia financiară şi solicitările parvenite, cu informarea ulterioară a Guvernului.
    3. Sprijinul financiar se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor suportate în vederea brevetării în străinătate a invenţiilor/soiurilor de plante, şi anume, pentru achitarea unei sau mai multor taxe necesare pentru depunerea și/sau examinarea cererii de brevet, a taxelor de documentare şi pentru efectuarea examinării tehnice a soiului de plantă, în funcție de etapa la care se află cererea și în limita prevăzută la pct. 7.
    4. Sumele achitate de către Agenţie, în vederea brevetării în străinătate a invențiilor/soiurilor de plante din Republica Moldova, nu includ:
    1) plăţile pentru eliberarea și menținerea în vigoare a brevetului;
    2) plăţile pentru traducere;
    3) eventuale plăţi pentru serviciile acordate de mandatarii autorizați.
    5.​ Pot beneficia de acordarea sprijinului financiar în vederea brevetării în străinătate a invenţiei/soiului de plantă persoanele juridice din Republica Moldova (întreprinderile mici și mijlocii, organizațiile din sfera cercetare/dezvoltare), care au solicitat eliberarea unui brevet de invenţie/brevet pentru soi de plantă pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare – solicitanţi), pentru care, conform prevederilor Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante şi Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor, la Agenţie s-a constituit un depozit naţional reglementar și a fost întocmit un raport de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea invenției/raport de examinare tehnică a soiului de plantă.
    6. Unul şi acelaşi solicitant poate beneficia de sprijin financiar maximum de trei ori.
    7.​ În cursul aceluiași an calendaristic, sprijinul financiar poate fi acordat unui solicitant o singură dată, însă suma nu va depăși echivalentul a 3000 euro, inclusiv comisionul pentru operațiunile bancare.
    8. Selectarea invenției/soiului de plantă pentru care un solicitant va beneficia de sprijin financiar se efectuează de către o Comisie specială (în continuare – Comisie), formată din specialiști cu studii superioare în domeniul științelor reale (științe ale naturii, biologice și biomedicale, științe inginerești), științelor economice sau juridice și care au o experiență în domeniul proprietății intelectuale de minimum 5 ani.
    Regulamentul privind funcționarea și componența Comisiei sînt aprobate prin ordinul directorului general al Agenţiei.
    9. Membrul Comisiei nu este în drept să participe la examinarea cererii de acordare a sprijinului financiar, dacă se află în conflict de interese cu solicitantul sprijinului financiar sau există alte circumstanțe care pun la îndoială imparțialitatea acestuia.
    Calitatea de membru al Comisiei nu este remunerată.
    10. Sprijinul financiar se acordă doar pentru solicitanţii care au iniţiat depunerea:
    1) cererii internaționale la etapa internațională în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Washington la 19 iunie 1970;
    2) cererii de brevet european, în conformitate cu Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München la 5 octombrie 1973;
    3) cererii de brevet eurasiatic, în conformitate cu Convenţia eurasiatică privind  brevetele, semnată la Moscova la 9 septembrie 1994;
    4) cererii de acordare a protecției comunitare pentru soi de plantă, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2100/94 din 27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante;
    5) cererilor de brevet la unul sau mai multe oficii naționale de proprietate intelectuală pentru aceeași invenție/soi de plantă.
II. Modul de prezentare a cererilor de acordare
a sprijinului financiar
    11. Pentru a beneficia de sprijin financiar, solicitantul depune o cerere la Agenţie, conform formularului-tip prevăzut în anexa la prezentul Regulament. 
    12.​  Cererea de acordare a sprijinului financiar completată va fi depusă în termen de maximum 9 luni de la data constituirii depozitului naţional reglementar, conform prevederilor Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor, iar în cazul soiurilor de plante – într-un termen ce nu depășește 4 ani, sau, în cazul arborilor și viței de vie – 6 ani de la data primei comercializări a soiului de plantă pe teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția soiurilor de plante.
    13. Cererea de acordare a sprijinului financiar trebuie să conţină:
    1) date privind scopul brevetării (producere, comercializare, alte scopuri);
    2) indicarea ţărilor/oficiilor de proprietate intelectuală în care se preconizează brevetarea;
    3) indicarea sumei solicitate, necesare pentru susținerea brevetării în străinătate, cu menționarea procedurilor pentru care se solicită sprijinul financiar, în limitele prevăzute de prezentul Regulament;
    4) date comparative privind caracteristicile tehnice ale obiectului invenţiei/soiului de plantă, cu indicarea avantajelor economice sau tehnice în raport cu soluţiile analoage, existente pe piaţa străină;
    5) date privind stadiul de implementare a invenţiei/soiului de plantă în cauză, cu menţionarea eventualelor rezultate obţinute, existenţa prototipului sau modelului industrial, volumul existent sau preconizat al producției obiectului invenţiei/soiului de plantă;
    6) indicarea, după caz, a ţărilor în care se preconizează implementarea sau comercializarea producţiei cu aplicarea invenţiei/soiului de plantă în cauză, cu argumentarea posibilităţilor de utilizare în fiecare ţară.
    14. La cererea de acordare a sprijinului financiar se anexează:
    1) copia de pe cererea de brevet, depuse la Agenţie;
    2) raportul de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea invenției sau raportul de examinare tehnică a soiului de plantă privind distinctivitatea, uniformitatea și stabilitatea soiului de plantă;
    3) un studiu de fundamentare a oportunității brevetării în străinătate, cuprinzînd, de exemplu, un studiu de piață cu prezentarea datelor privind existenţa interesului pentru invenția/soiul de plantă respectiv în ţările în care se preconizează implementarea acestuia, posibilităţile de producere şi comercializare a invenţiei/soiului de plantă în cauză în țările în care se preconizează brevetarea, sursele de finanţare, contactele cu companiile naţionale sau străine interesate;
    4) prezentarea unei descrieri succinte a planurilor de implementare și o estimare a veniturilor preconizate  urmare implementării invenției/soiului de plantă în ţara respectivă;
    5) o dovadă  a posibilităţilor financiare ale solicitantului pentru susţinerea plăţilor neacoperite de sprijinul financiar acordat de Agenţie.
    15. Cererea de acordare a sprijinului financiar şi toate documentele anexate se depun în 2 exemplare și se consideră depusă, dacă întrunește cerințele prevăzute la pct. 12 - 14.
III. Examinarea cererilor de acordare a sprijinului financiar
    16. Cererea de acordare a sprijinului financiar şi documentele anexate se examinează de către Comisie în termen de 2 luni în temeiul ansamblului de criterii de ordin tehnic, juridic şi economic, aprobate prin ordinul directorului general al Agenţiei, în baza cărora se apreciază oportunitatea susținerii financiare a brevetării invenţiei/soiului de plantă în străinătate.
    17. Urmare examinării cererii de acordare a sprijinului financiar şi a documentelor anexate la aceasta, Comisia adoptă, după caz, o hotărîre de acordare a sprijinului financiar în vederea brevetării în străinătate, sau de respingere a cererii în cauză, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data adoptării acesteia.
    18. Cererea de acordare a sprijinului financiar se respinge în cazul în care:
    1) nu sînt îndeplinite cerinţele stabilite la pct. 12-14;
    2) nu corespunde criteriilor de ordin tehnic, juridic și economic;
    3) a fost depășit numărul maxim de trei ori, potrivit căruia solicitantul poate beneficia de sprijin financiar;
    4) solicitantul a beneficiat anterior de sprijin financiar din partea Agenţiei, însă după finalizarea procedurilor de brevetare nu a prezentat documentele ce confirmă finalizarea acestora.
    19. Selectarea invenției/soiului de plantă pentru acordarea sprijinului financiar se efectuează în baza ansamblului de criterii de ordin tehnic, juridic și economic și a punctajului acordat de către Comisie pentru fiecare cerere.
    20. În cazul în care mai multe invenții/soiuri de plante acumulează un număr egal de puncte, Comisia solicită informații suplimentare, în conformitate cu Regulamentul său de funcţionare. 
    21. Rezultatele examinării se înscriu într-un proces-verbal, semnat de către toţi membrii Comisiei.
    22. În hotărîrea de acordare a sprijinului financiar se indică suma stabilită de către Comisie.
    23. În cazul adoptării hotărîrii de acordare a sprijinului financiar, cuantumul acestuia se stabileşte luînd în considerare procedurile pentru care se solicită sprijinul financiar, precum și punctajul acumulat în cadrul examinării cererii de acordare a sprijinului financiar.
    24.​ Persoanele care au solicitat acordarea sprijinului financiar pot participa la şedinţele Comisiei, la invitația acesteia, pentru a-şi susţine cererea, argumentînd necesitatea brevetării în ţările indicate în aceasta, cu dreptul de a prezenta lucrări de specialitate, documente tehnice sau ştiinţifice etc.
    25.​ Comisia poate solicita opinia scrisă sau poate invita la dezbateri un specialist în domeniul tehnic, la care se referă invenția/soiul de plantă.
    26.​ Şedinţele Comisiei se consemnează în procesul-verbal întocmit de către secretarul acesteia.
    27.​ În cazul în care Comisia a adoptat hotărîrea privind acordarea sprijinului financiar în vederea brevetării în străinătate a invenției/soiului de plantă, Agenţia va transfera în contul oficiului de proprietate intelectuală care va efectua procedura de brevetare sumele pentru procedurile stabilite în hotărîrea Comisiei și va transmite solicitantului o copie de pe dovada de plată. Sumele se vor transfera în valuta utilizată de oficiul receptor, însă nu va depăși echivalentul a 3000 euro.
IV. Evidenţa utilizării mijloacelor financiare
    28. Evidenţa contabilă şi dările de seamă privind cheltuielile suportate de Agenţie pentru acordarea sprijinului financiar în vederea brevetării în străinătate a invențiilor/soiurilor de plante se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    29. Solicitanții care au beneficiat de sprijin financiar din partea Agenţiei pentru brevetarea în străinătate a invențiilor/soiurilor de plante vor prezenta la Agenţie copiile de pe hotărîrile adoptate de către oficiile de proprietate intelectuală privind examinarea cererilor de brevetare și copiile de pe brevetele obținute în țările pentru care s-a beneficiat de sprijinul financiar pentru brevetarea invenției/soiului de plante respectiv.
    30. Solicitanţii care au beneficiat de sprijin financiar din partea Agenţiei pentru brevetarea în străinătate a invențiilor/soiurilor de plante, vor putea solicita acordarea unui alt sprijin financiar doar după finalizarea procedurilor de brevetare, pentru care Agenţia a transferat sumele stabilite în contul oficiului de proprietate intelectuală care a efectuat procedurile respective și prezentarea documentelor de confirmare a finalizării acestora prevăzute la pct. 29, cu respectarea condiției stabilite la pct. 6.

    anexa