OMAIAM142/2016
ID intern unic:  365665
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 142
din  06.07.2016
cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea
conformităţii produselor de uz fitosanitar
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 1155
    MODIFICAT
    OMADRM115 din 07.05.18, MO157-166/18.05.18 art.665    În scopul asigurării executării art. 7 din Legea nr.119–XV din 22 iulie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art. 510), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art. 467), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul pct. 5, subpct. 2) din Regulamentul privind organizarea și funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.793 din 02.12.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, art. 174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare,
    Precum şi în scopul evitării plasării pe piaţă a produselor neconforme și asigurarea conformităţii produselor de uz fitosanitar prin stabilirea indicilor obligatorii faţă de produsele respective,
ORDON:
    1. Se stabilesc indicii obligatorii utilizaţi de către organismele de evaluare a conformităţi în procesul de evaluare a conformităţii produselor de uz fitosanitar, conform anexei.
    2. Organismele de evaluare a conformităţii acreditate în domeniul produselor de uz fitosanitar:
    1) vor aplica în procedurile de evaluare a conformităţii indicii obligatorii stabiliți în anexa la prezentul ordin;
    2) vor evalua conformitatea produselor de uz fitosanitar cu indicii obligatorii stabiliţi în anexa la prezentul ordin;
    3) vor elibera certificatul de conformitate produselor de uz fitosanitar numai în cazul corespunderii tuturor indicilor stabiliți în anexa la prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vasile Luca, viceministru.

    VICEMINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                      Iurie UŞURELU


    Nr. 142. Chişinău, 6 iulie 2016.
 
Anexă

la Ordinul Ministrului

nr. 142 din 06.07.2016


Indiciobligatorii

utilizaţi de către organismele de evaluare a conformităţi în

procesul de evaluare a conformităţii produselor de uz fitosanitar

Tabelul 1
1. Caracteristicile organoleptice
Denumirea caracteristicilor
Condiţii de admisibilitate
Aspect exterior

Corespunde cu conţinutul informației pentru produsele respective din dosarul prezentat pentru înregistrarea produsului în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova

Culoare
 

Tabelul 2

2. Caracteristicile fizico-chimice

Denumirea caracteristicilor
Condiţii de admisibilitate

Conţinutul substanței/substanţelor active, ml/l, g/kg

Corespunde cu conţinutul informației pentru produsele respective din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova

 
Tabelul 3

3. Indici specifici faţă de produs

Denumirea cerinţelor

Condiţii de admisibilitate

Identificarea produsului

Corespunde standardului GOST 14189
Marcarea
Transportarea
Depozitarea
Etichetarea produsului

Corespunde dispozițiilor art. 14 al Legii nr. 119-XV din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți

Prelevarea probelor
Corespunde standardului GOST 14189
 
   [Anexa modificată prin OMADRM115 din 07.05.18, MO157-166/18.05.18 art.665]