HGO820/2016
ID intern unic:  365721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 820
din  01.07.2016
pentru aprobarea proiectului de lege
privind organismele modificate genetic
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 884
    În scopul asigurării transpunerii parţiale a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 106 din 17 aprilie 2001, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind organismele modificate genetic.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                     Valeriu Munteanu
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Andrei Galbur
    Ministrul justiţiei                                                       Vladimir Cebotari

    Nr. 820. Chişinău, 1 iulie 2016.