*OMEC22/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  365777
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 22
din  15.02.2016
cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă,
care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional
de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii
Publicat : 26.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 44-48     art Nr : 345     Data intrarii in vigoare : 26.02.2016
    În temeiul prevederilor alin. (3) art. 6 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind  activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136),
ORDON:
    1. A aproba Lista standardelor de referinţă care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii (conform anexei).
    2. A abroga Ordinele Ministerului Economiei nr.107 din 21.06.2013 cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial nr.161-166/1112 din 26.07.2013) şi  nr.173 din 30.09.2014 cu privire la modificarea Anexei la Ordinul nr.107 din 21.06.2013 (Monitorul Oficial nr.297-309/1388 din 10.10.2014 ).
    3. Organismul naţional de acreditare şi organismele de evaluare a conformităţii se vor conduce în activitatea lor şi vor respecta cerinţele standardelor de referinţă aplicabile.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare din data publicării.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                   Octavian CALMÎC

    Nr. 22. Chişinău, 15 februarie 2016.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 22 din 15.02.2016

LISTA
standardelor de referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului
naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii

Nr.
d/o

Indicativul şi titlul standardului de referinţă

1
SM EN ISO 14065:2014

Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organisme care efectuează validare şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizare în acreditare sau alte forme de recunoaştere.

2
SM SR EN ISO 15189:2014

Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă

3
SM SR EN ISO/CEI 17011:2006

Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii.

4
SM SR EN ISO/CEI 17020:2013

Evaluarea conformităţii. Criterii pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

5
SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe.

6
SM SR EN ISO/CEI 17024:2014

Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor

7
SM SR EN ISO/CEI 17025:2006

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

8
SM SR EN ISO/CEI 17043:2011

Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă.

9
SM SR EN ISO/CEI 17065:2013

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii