OMF84/2016
ID intern unic:  365848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 84
din  15.06.2016
cu privire la aprobarea Documentației standard pentru
realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări
prin procedura de dialog competitiv
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1179     Data intrarii in vigoare : 15.07.2016
    În scopul executării art. 48 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), precum şi pentru asigurarea aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziţii publice de bunuri şi servicii,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv (conform anexei).
    2. Autorităţile contractante, la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor prin procedura de dialog competitiv au obligaţia să întocmească documentele de atribuire conform Documentaţiei standard aprobate.
    3. La completarea documentației de atribuire, cu scopul de a iniția o procedură de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv, autoritatea contractantă, la solicitarea Agenției Achiziții Publice, este obligată să întocmească o Notă informativă în care va argumenta necesitatea includerii criteriilor de calificare și factorilor de evaluare. Necesitatea argumentării factorilor de evaluare se impune doar în cazurile aplicării criteriului de evaluare „oferta cea mai avantajoasă economic”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                             Octavian ARMAŞU

    Nr. 84. Chişinău, 15 iunie 2016.DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri/servicii și lucrări
prin procedura de dialog competitiv

    Obiectul achiziţiei:       _________________________________
                                      _________________________________
                                      _________________________________
    Cod CPV:                  _________________________________

    Autoritarea Contractantă: _________________________________
    Procedura achiziţiei:  _________________________________CAPITOLUL I.   DOCUMENTAŢIE
DE PRESELECŢIE
Secțiunea 1.
I. INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI (IPC)
A. Dispoziţii generale
    1. Scopul procedurii de achiziţie prin dialog competitiv
    1.1. Autoritatea contractantă, indicată în Fişa de date a achiziției - etapa I (I FDA1.1.), invită operatorii economici să depună candidaturi pentru atribuirea contractului de achiziţie, în cadrul unui dialog competitiv cu ofertanţii admişi la această procedură de achiziţie, în vederea dezvoltării unei sau mai multor soluţii alternative care să răspundă cerinţelor pe baza cărora ofertanţii selectaţi urmează a fi invitaţi să îşi depună ofertele. Obiectul şi numărul licitaţiei sînt specificate în I FDA 1.2.-1.3.
    1.2. Obiectul contractului de bunuri/servicii/lucrări:
    a. detalii generale ale obiectului sînt prezentate în documentația descriptivă din documentaţia de preselecţie (capitolul I);
    b. detalii finale ale obiectului care răspund necesităţilor şi exigenţilor autorităţii contractante privind aspectele tehnice, financiare şi juridice care vor fi identificate ca rezultat al dialogului cu candidaţii selectaţi, vor fi transpuse în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire (capitolul II).
    2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie
    2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt:
    a. libera  concurenţă;
    b. eficienţa utilizării fondurilor publice;
    c. transparenţa;
    d. tratamentul egal;
    e. confidenţialitatea.
    3.  Legislaţia aferentă procedurii de achiziție
    3.1. Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
    3.2. Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice prin dialog competitiv.
    4. Descrierea procedurii
    4.1. Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:
    a. Etapa de preselecţie a candidaţilor (capitolul 1);
    b. Etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală (capitolul 1);
    c. Etapa de evaluare a ofertelor finale depuse (capitolul 2);
    5. Criterii de atribuire aplicate în cadrul procedurii de dialog competitiv
    5.1. Criteriul de atribuire în cadrul procedurii de dialog competitiv poate fi numai - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    6. Participare la preselecţie
    6.1. Candidat la procedura de dialog competitiv poate fi orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane, inclusiv asociaţie obştească, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    6.2. Candidatul străin beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident.                                                    
    6.3. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Însă angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
    6.4. Candidatul depune o declaraţie potrivit formularului din  secţiunea a 3-a (F3.7), referitor la faptul că acesta (inclusiv membrii Asociației) nu este în conflict de interes privind participarea lui la procedură, şi anume: (i) nu este asociat şi nici nu a fost asociat în trecut, în mod direct sau indirect, cu vreun consultant sau altă entitate care a pregătit specificaţiile şi alte documente aferente acestei proceduri; şi (ii) depune doar o singură ofertă (aceasta nu restrânge participarea subcontractorilor în mai multe oferte). 
    6.5. Candidatul nu este admis la procedură în cazul în care nu este înregistrat ca participant nemijlocit a procedurii date prin depunerea cererii de participare și confirmarea achitării taxei pentru documentele de atribuire după cum este specificat în invitația de participare.
    6.6. Candidaţii care transmit o candidatură trebuie să aibă în vedere că în cadrul celei de-a treia etape a dialogului competitiv se acceptă numai oferte pentru totalitatea scopului contractului. Nu vor fi acceptate candidaturi care fac referire doar la o parte din obiectul contractului.
    6.7. Candidatul nu este admis la procedura de achiziție prin dialog competitiv în cazul în care acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    7.  Cheltuielile de participare
    7.1. Candidatul va suporta toate costurile legate de elaborarea şi prezentarea documentelor de calificare şi a ofertei sale, precum şi documentele care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de preselecţie.
    8. Clarificarea şi modificarea documentelor de preselecție
    8.1. Candidatul care solicită clarificări asupra documentelor de preselecţie va contacta autoritatea contractantă, în scris, la adresa specificată în I FDA1.13.  Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va transmite răspunsurile nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
    8.2. Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor participanților care au obţinut un exemplar al documentelor de preselecție, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    8.3. În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă poate modifica documentele de preselecție. Orice modificare, efectuată în scris, va constitui parte componentă a documentelor de preselecție şi va fi comunicată imediat, în scris, tuturor participanţilor care au obţinut documentele de preselecție direct de la autoritatea contractantă și Agenției Achiziții Publice.
    9. Fraudă şi corupţie
    9.1. Candidatul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influențeze grupul de lucru în procesul de examinare şi evaluare a candidaturilor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată.
    9.2. Nici un candidat nu are dreptul de a contacta grupul de lucru asupra nici unei probleme legate de candidatura sa, din momentul deschiderii candidaturilor până în momentul finalizării procedurii de selecţie.
    9.3. Candidatul are dreptul de a aduce clarificări la candidatură şi/sau la documentele care o însoţesc numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea grupului de lucru.
    9.4. În cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă va depista că candidatul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPC9.5 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:
    a) va exclude candidatul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie; sau
    b) va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    9.5. Nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:
    a) promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;
    b) orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;
    c) înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;
    d) deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;
    e) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.
    9.6. Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de constrângere pentru obţinerea beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea achiziţiilor publice.
    10.  Conflict de interese
    10.1. Noţiunea de „conflict de interese” în cadrul acestei proceduri se interpretează după cum urmează:
    a) persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor şi/sau
    b) persoanele fizice sau juridice care, în raport cu grupul de lucru, se află în situaţiile prevăzute de art. 13 alin. (3) din Legea nr. 131/2015.
    10.2. De asemenea, persoanele fizice sau juridice, care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei de preselecţie/de atribuire ce stă la baza derulării prezentei proceduri de dialog competitiv, nu au dreptul să aibă calitatea de candidat, şi implicit, nici cea de ofertant, ofertant asociat şi nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de muncă sau pe bază de cumul, sub sancţiunea nulităţii contractului în cauză).
    10.3. Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariția unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
B. Criterii de calificare şi preselecţie
    11. Criterii generale
    11.1. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
    a. Criterii privind situaţia personală;
    b. Criterii privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
    c. Criterii privind situaţia economică şi financiară;
    d. Criterii privind capacitatea tehnică şi/sau profesională;
    e. Standarde de asigurare a calităţii;
    f. Standarde de protecţie a mediului.
    12.  Criterii privind situaţia personală
    12.1. Orice operator economic are dreptul de a depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    12.2. Poate fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) dacă a fost condamnat în ultimii cinci ani printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale; pentru corupţie, fraudă şi /sau spălare de bani;
    b) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti;
    c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
    d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, de natură a afecta îndeplinirea viitorului contract;
    e) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici;
    f) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
    g) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile printr-un alt contract de achiziţie publică în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă  mijloace probante în acest sens.
    În acest sens, candidatul urmează să depună o Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea prevederilor art.18 din Legea 131/2015, completată în conformitate cu Formularul 3.3.
    12.3. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire, specificată în I  FDA3.1.3.
    12.4. Operatorii economici nerezidenţi în Republica Moldova vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul împuternicit să semneze candidatura în care vor fi menţionate perioadele de valabilitate pentru documentele/certificatele emise de autorităţile competente.
    12.5. Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii direct de la autorităţile competente, în conformitate cu prevederile art. 16, alin. (6) şi (7) din Legea nr. 131/2015.
    12.6. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit candidatul, nu se emit documente constatatoare de natura celor amintite mai sus, sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci acesta va prezenta o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
    13. Criterii privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
    13.1. Candidatul va prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care candidatul este stabilit.
    13.2. Candidatul prezintă toată informaţiile ce demonstrează capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, solicitată în documentaţia de preselecţie, specificată în I FDA3.2.
    14.  Criterii privind situaţia economică şi financiară
    14.1. Demonstrarea capacităţii economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante.
    14.2. Capacitatea economică şi financiară a candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă. În cazul dat candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire (expuse mai sus).
    14.3. Candidatul prezintă toată informaţiile ce demonstrează capacitatea economică şi financiară, solicitată în documentaţia de preselecţie, specificată în I FDA3.3.
    15. Criterii privind capacitatea tehnică şi/sau profesională
    15.1. În funcţie de tipul contractului ce urmează a fi atribuit, respectiv de furnizare/prestare/executare, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita informaţii în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a candidaţilor.
    15.2. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea  produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
    a) o listă a principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;
    e) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.
    15.3.  În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
    a) o listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;
    e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;
    g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii;
    h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
    15.4. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
    a) o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie mai mare sau egală decât valoarea viitorului contract. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;
    b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor;
    d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;
    f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări;
    g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
    15.5. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de preselecție şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.
    15.6. Capacitatea tehnică şi profesională a candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă.
    15.7. În cazul în care candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire.
    15.8. Candidatul prezintă toată informaţiile ce demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională a candidaţilor, solicitată în documentaţia de preselecţie, specificată în I FDA3.4.
    16. Standarde de asigurare a calității
    16.1. În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
    16.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
    16.3. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
    16.4. În cazurile în care operatorul economic dispune de certificări, altele decât cele solicitate de către autoritatea contractantă, atunci acesta este obligat, sub sancțiunea respingerii ofertei, ca până la termenul-limită de depunere a ofertelor să solicite confirmarea acceptării de către autoritatea contractantă a unor astfel de certificări. 
    16.5. Candidatul prezintă toată informaţiile ce demonstrează că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, solicitată în documentaţia de preselecţie, specificată în I FDA3.5.
    17. Standarde de  protecţie a mediului
    17.1. În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze:  la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.
    17.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în state ale Uniunii Europene.
    17.3. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
    17.4. În cazurile în care operatorul economic dispune de certificări, altele decât cele solicitate de către autoritatea contractantă, atunci acesta este obligat, sub sancţiunea respingerii ofertei, ca până la termenul-limită de depunere a ofertelor să solicite confirmarea acceptării de către autoritatea contractantă a unor astfel de certificări.
    17.5. Candidatul prezintă toate informaţiile ce demonstrează  că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, solicitată în documentaţia de preselecţie, specificată în I FDA3.6.
    18.  Cerinţe minime de calificare
    18.1. În funcţie de obiectul achiziţiei (lucrări/bunuri/servicii) autoritatea contractantă singură va stabili exact cerinţele şi documentele necesare pentru calificarea şi preselecţia candidaţilor.
    18.2. Fiecare candidat trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele/condiţiile minime impuse de calificare şi preselecţie; acestea sunt prevăzute în I FDA3.
    18.3. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi  valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, liderul asociat urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare, inclusiv cifra de afaceri și experiența similară.
C. Pregătirea candidaturii
    19. Documentele ce constituie candidatura
    19.1. Candidatura va cuprinde următoarele:
    a) Documentele obligatorii indicate în I FDA3;
    b) Formularul ofertei tehnice preliminare –Formularul 3.13;
    19.2. Toate documentele menţionate la literele a) şi b) ale punctului IPC19.1 vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.
    20. Limba de redactare a Candidaturii
    20.1. Candidatura, precum şi documentele referitoare la candidatură, și toată corespondenţa dintre candidat şi autoritatea contractantă, vor fi redactate în limba indicată în IFDA1.12. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat indicată în IFDA1.12., caz în care, în scopul interpretării ofertei, această traducere va prevala.
    21. Principiul unei singuri candidaturi.
    21.1. Candidatul nu are dreptul, ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
    a) să depună două sau mai multe candidaturi individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor în cauză;
    b) în cazul în care candidatura sa a fost calificată, nu are dreptul de a se asocia cu alţi candidaţi calificaţi în cadrul prezentei proceduri de dialog competitiv, în scopul derulării dialogului cu reprezentanţii autorităţii contractante, şi nici în vederea depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta acest lucru;
    c) să depună ofertă, în cazul în care candidatura sa individuală/comună a fost selectată, şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei.
    21.2. În cadrul candidaturii, operatorii economici trebuie să includă şi oferta preliminară, document prin care candidatul demonstrează în cadrul primei etape a procedurii faptul că înţelege contextul în care se încadrează obiectul contractului ce rezultă în urma derulării procedurii de dialog competitiv şi, de asemenea, propune soluţii preliminare (generale) care răspund necesităţilor şi constrângerilor autorităţii contractante, aşa cum au fost acestea prezentate prin documentaţia descriptivă. (Se vor face precizări privind modul de  elaborare a ofertei preliminare în I FDA4).
    21.3. Se vor indica formularele ce trebuie completate/documentele ce trebuie prezentate în susţinerea îndeplinirii necesităţilor şi constrângerilor autorităţii contractante, aşa cum au fost acestea prezentate prin documentaţia descriptivă, precum şi alte documente suport care confirmă corespondenţa cu cerinţele din documentația de preselecţie, specificate în I FDA4.
    21.4. În cazul contractelor de servicii/bunuri, candidatul va prezenta o ofertă preliminară care va include o prezentare a serviciilor oferite ce răspund cerinţelor specificate de autoritatea contractantă, după cum este indicat în „Documentaţie descriptivă”, şi orice alte informaţii, suficient de detaliate, astfel încât să se demonstreze caracterul adecvat  şi modul de prestare al serviciilor. În special, propunerea tehnică va include informaţii referitoare la metodologia de abordare, activităţi, termene etc., prin completarea de către Ofertant a formularului de ofertă tehnică preliminară – Formular 5.13.
    21.5. În cazul contractelor de lucrări, ofertantul va prezenta o ofertă tehnică preliminară ce va include o prezentare detaliată a metodologiei de execuţie a lucrărilor, astfel încât să se demonstreze că poate răspunde într-un mod corespunzător cerinţelor specificate de Autoritatea Contractanta în „Documentaţie descriptivă”. Se va completa formularul standard de oferă tehnică – Formular 5.13.
    22. Vizitarea  amplasamentului
    22.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor executantului să viziteze amplasamentul.
    22.2. Dacă este cazul, se specifică faptul că se recomandă candidaţilor să viziteze amplasamentul şi împrejurimile, pentru a fi în măsură să evalueze, pe propria răspundere, cheltuiala, riscul, precum şi toate datele care le-ar putea fi utile la luarea deciziei de a participa la procedură.
    22.3. Potențialii candidați trebuie să informeze în scris Autoritatea Contractantă despre intenţia de a vizita amplasamentul, cu cel puţin 72 de ore înainte. La prima solicitare primită, autoritatea contractantă va informa toţi operatorii economici care au intrat în posesia documentaţiei de preselecţie, cu privire la data stabilită pentru vizita amplasamentului, pentru a putea participa toţi cei interesaţi. Concluziile vizitei vor fi consemnate într-un proces-
verbal alcătuit împreună cu participanţii care va fi transmis acestora, daca este cazul.
    23. Termenul de examinare a candidaturilor
    23.1. Candidaturile vor fi examinate pe parcursul perioadei specificate în I FDA4, de la data-limită de depunere a candidaturilor stabilită de autoritatea contractantă.
    23.2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de examinare a candidaturilor, autoritatea contractantă poate cere candidaţilor să extindă perioada de examinare a candidaturii, cu maximum 60 zile de la termenul iniţial. Solicitarea şi răspunsurile vor fi făcute în scris.
    23.3. Candidaţilor ce aprobă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice informațiile din documentele prezentate în candidatură, inclusiv din oferta tehnică preliminară.
    24.  Formatul şi semnarea candidaturilor
    24.1. Candidatul va pregăti documentele ce cuprind candidatura, după cum este descris în punctul IPC19 și I FDA3-4.
    24.2. Candidaturile vor fi tipărite sau scrise în cerneală neremediabilă şi se vor semna de către persoana autorizată să semneze în numele candidatului. Această autorizare va fi efectuată în formă de scrisoare de delegare/împuternicire, care se ataşează la Informații generale ale candidatului (Formularul 3.5). Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura respectivă. Toate paginile ofertei, cu excepţia condiţiilor generale care rămîn neschimbate, vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta cu atașarea borderoului documentelor conținute în ofertă.
    24.3. Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau supra-scrieri vor fi valabile doar dacă sunt semnate sau parafate de către persoana autorizată să semneze candidatura.
    24.4. Dacă sunt utilizate orice abrevieri oriunde în candidatura pentru a desemna concepte tehnice sau de altă natură, candidatul va furniza explicaţii într-un tabel însoţitor.
    24.5. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente/informaţii cu privire la împuternicirea semnatarului candidaturii de a reprezenta candidatul, după cum consideră potrivit şi cu deplină libertate.
D. Depunerea și deschiderea candidaturilor
    25. Depunerea  candidaturilor
    25.1. Operatorul economic-candidat poate să depună candidatura prin intermediul serviciilor poştale sau personal. Candidatura va fi depusă, în plic sigilat, marcîndu-le în mod corespunzător.
    25.2. Candidaturile trimise prin poştă cu confirmare de primire, sau livrate personal cu primirea unei confirmări semnate de persoana de contact, indicată în I FDA5.
    25.3. Candidaturile vor fi depuse pe baza unei Scrisori de înaintare–completată conform cu Formularul 3.1 „Scrisoare de prezentare a candidaturii semnată şi datată”.
    25.4. Plicul va conţine:
    a) numele şi adresa candidatului;
    b) adresa  autorităţii contractante în conformitate cu I FDA5;
    c) numărul procedurii de dialog competitiv, şi orice semne adiţionale de identificare, dacă este specificat în I FDA5;
    d) avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul IPC29.1.
    25.5. Dacă plicurile nu sunt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.
    26. Termenul-limită de depunere a candidaturilor
    26.1. Candidaturile se vor primi de către autoritatea contractantă nu mai tîrziu de data şi ora specificate în I FDA5.
    26.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a candidaturilor prin modificarea documentelor de preselecţie în conformitate cu punctul IPC8, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale candidaţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.
    27. Candidaturile întîrziate
    27.1. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o candidatură  depusă după expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor, în conformitate cu punctul IPC26.
    27.2. Orice candidatură primită de către autoritatea contractantă după termenul-limită de depunere a candidaturilor va fi înregistrată în modul corespunzător şi restituită operatorului economic fără a fi deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de deschidere.
    27.3. Candidatura care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
    28. Modificarea, substituirea şi retragerea candidaturii
    28.1. Un candidat poate retrage, substitui sau modifica candidatura sa după ce a fost depusă doar pînă la data-limită de depunere a candidaturilor prin trimiterea unei notificări în scris, în conformitate cu punctul IPC26, semnată în modul corespunzător de către un reprezentant autorizat şi incluzînd o copie a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate cu Formularul 3.2. Substituirea sau modificarea corespunzătoare a candidaturii trebuie să fie însoţită de o notificare în scris. În cazul retragerii candidaturii, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizată din partea candidatului.
    28.2. Candidaturile care se solicită a fi retrase în conformitate cu punctul IPC28.1 vor fi înapoiate la momentul solicitării candidatului, fără a fi deschise.
    28.3. Nici o candidatură nu poate fi retrasă, substituită sau modificată în perioada dintre termenul de deschidere a candidaturilor şi expirarea perioadei de valabilitate a candidaturilor.
    29. Deschiderea candidaturilor
    29.1. Autoritatea contractantă va deschide candidaturile în public la adresa, data şi ora specificate în I FDA5.
    29.2. Toate celelalte plicuri vor fi deschise unul câte unul, citind:
    - numele candidatului şi dacă există vreo modificare a candidaturii;
    - documentele prezentate de candidat;
    - oferta preliminară.
    29.3. Nu va fi respinsă nici o candidatură în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în conformitate cu punctul IPC27.
    29.4. Autoritatea contractantă va întocmi un proces-verbal de deschidere a candidaturilor şi, la solicitarea reprezentanţilor operatorilor economici prezenţi la şedinţa de deschidere, îl va înainta acestora spre contrasemnare. O copie a procesului-verbal va fi distribuită, la solicitare, candidaţilor care au depus candidaturile în termenul stabilit.
    29.5. Formularul ofertei preliminare, vor fi contrasemnate de către toţi membrii grupului de lucru.
E. Preselecția candidaturilor
    30. Confidenţialitate
    30.1. Informaţiile ce ţin de examinarea şi preselecţia candidaturilor nu vor fi dezvăluite candidaţilor sau altor persoane ce nu sunt oficial implicate în acest proces, pînă la momentul finalizării etapei de preselecţie, prin emiterea procesului-verbal de preselectare a candidaţilor în lista scurtă de către autoritatea contractantă.
    30.2. Orice acţiuni ale unui candidat de a influenţa autoritatea contractantă în examinarea, compararea, calificarea şi preselecţia candidaţilor în lista scurtă pot avea drept consecinţă respingerea candidaturii a acestuia.
    31. Clarificarea candidaturilor
    31.1. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre candidaţi o clarificare asupra candidaturii depuse, pentru a facilita examinarea, compararea, calificarea şi selecţia candidaţilor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în conţinutul ofertei preliminare.
    31.2.  În cazul în care candidatul nu oferă autorităţii contractante clarificările solicitate în timpul stabilit în cererea de clarificare (cu condiţia că recepţionarea acestei cereri a fost confirmată de către candidat), candidatura respectivă poate fi respinsă.
    32. Determinarea corespunderii candidaturii
    32.1. Aprecierea corespunderii unei candidaturi, de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe îndeplinirea criteriilor şi cerinţelor de calificare şi descrierea concretă a soluţiei preliminare propuse pentru realizarea obiectului contractului, oferind în acest sens detalii şi argumente de natură tehnică şi modul în care va realiza managementul de proiect pe parcursul implementării, în corelaţie cu contextul şi aspectele descrise în documentaţia descriptivă.
    33.  Examinarea candidaturilor
    33.1. Autoritatea contractantă va verifica dacă candidaţii înscrişi îndeplinesc cerinţele minime de calificare solicitate prin I FDA3.
    33.2. Candidaturile care nu au fost respinse în cadrul examinării prealabile, vor fi admise spre examinarea ofertei tehnice preliminare.
    33.3. Autoritatea contractantă va examina ofertele tehnice preliminare pentru a confirma faptul că soluţia propusă descrie realizarea obiectului contractului solicitat.
    33.4. Autoritatea contractantă, va analiza şi va verifica oferta tehnică preliminară a fiecărei candidaturi, pentru a constata dacă soluţia preliminară oferită:
    a) prezintă o soluţie ce are la bază necesităţile autorităţii contractante sau aceasta este descrisă prin repere tehnice concrete, respectiv realizează un comentariu asupra fiecărei activităţi, cu descrierea tehnică a elementelor componente ce urmează a se realiza pe parcursul implementării obiectului contractului;
    b) demonstrează înţelegerea contextului în care se încadrează obiectul contractului, respectiv realizează un comentariu asupra implicaţiilor pe care le pot avea asupra soluţiei propuse, informaţiile din diversele studii ce au fost incluse în documentaţia descriptivă (de ex. Studiu geotehnic). De asemenea propune măsuri relevante pentru managementul riscurilor ce pot afecta implementarea obiectului contractului şi/sau descrie modul în care se corelează soluţia propusă cu restul informaţiilor ce i-au fost puse la dispoziţia prin documentaţia descriptivă;
    c) propune un program de execuţie/prestare/livrare care să includă activităţile ce urmează a se realiza pe parcursul implementării obiectului contractului în corelaţie cu resursele umane şi materiale alocate;
    d) identifică puncte de reper aferente implementării soluţiei propuse sau acestea sunt semnificative, ori sunt încadrate corect în timp, în raport cu succesiunea activităţilor prezentate.
    34. Aplicarea criteriilor de calificare şi preselecţie
    34.1. Autoritatea contractantă la preselecţia candidaţilor, va aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în
I FDA6. Candidaţi admişi în cea de a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare, şi specificat în I FDA6.
    34.2. Pentru îndeplinirea criteriilor de preselecţie, candidaţii pot fi preselectaţi pe sistemul admis/respins sau pe prin aplicarea unui sistem de pondere, specificat în I FDA6; 
    a) Sistemul admis/respins - se selectează doar candidaţii care au prezentat toate documentele solicitate şi oferta tehnică preliminară ce prezintă o soluţie a necesităţilor autorităţii contractante.
    b) Sistem de ponderi - autoritatea contractantă este obligată să stabilească  o ierarhizare a criteriilor de preselecţie în ordinea descrescătoare a importanţei; aceste ponderi de preselecţie să aibă ponderi corespunzătoare în raport cu importanţa acestora asupra aspectului calitativ aferent activităţilor ce urmează a fi întreprinse în cadrul viitorului contract; să existe niveluri minime sau, după caz maxime pentru fiecare dintre criteriile stabilite, sau praguri; să fie prezentat algoritmul de calcul. De asemenea, să fie stabilit criteriul care predomină, atunci cînd se doreşte deparatajarea în cazul existenţei unui număr mai mare de candidaţi cu acelaşi punctaj.
    34.3. În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
    b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele minime de calificare solicitate (în măsura în care numărul de candidaţi admişi este de cel puţin 1).
    35. Informarea candidaţilor despre rezultatele preselecţiei
    35.1. Candidaţii sunt înştiinţaţi în legătură cu rezultatul aplicării primei etape a procedurii de preselecție a candidaților, respectiv a celor respinşi sau neselectaţi. Comunicarea trebuie să conţină motivele concrete care stau la baza deciziei de respingere a candidaturilor.
    35.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor preselectaţi.
    35.3. Este interzisă invitarea la etapa a doua, a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    36. Dreptul de contestare
    36.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
II. INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA DIALOG
INVITAŢIA DE PARTICIPARE LA DIALOG A PROCEDURII DE
DIALOG COMPETITIV (ETAPA II)


    Denumirea autorităţii contractante: ________________________________________
    Cod fiscal: __________________________________________________________
    Adresa juridică: ______________________________________________________
    Relaţii de contact (tel/fax; e-mail): _________________________________________
    Această invitaţie de participare la dialog este urmarea selecţiei a candidaţilor calificaţi conform criteriilor stabilite în prima etapă de preselecţie a candidaților.
    Scopul dialogului îl reprezintă identificarea soluţiilor optime - în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrîngerile autorităţii contractante - astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă. 
    Candidaţii admişi în lista scurtă sunt invitaţi de către autoritatea contractantă la adresa [adresa detaliată, inclusiv denumirea autorităţii contractante, numărul oficiului sau locul concret (etajul, alte detalii), numele şi funcţia persoanei responsabile, strada, oraşul, ţara (inclusiv adresa electronică)], precum şi data, şi ora lansării dialogului.
    Derularea dialogului va decurge în limba de stat, poate lua forma [unei prezentări oficiale, propuneri scrise, dezvoltarea conceptului, comentariu scris, solicitări de clarificări şi discutarea soluţiilor propuse, autoritatea contractantă va specifica].
    Elementele principale asupra cărora se va realiza dialogul: [enumerarea acestor elemente de către autoritatea contractantă], acestea vor fi factori importanţi la determinarea şi identificarea soluţiei corespunzătoare necesităţilor autorității contractante.
    Dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare  care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.
    1. Participarea la dialog
    1.1. Participă candidaţii admişi în lista scurtă în urma preselecţiei, pentru a identifica soluţia/soluţii apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii finali vor elabora şi vor depune oferta finală.
    1.2. Este interzis invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    2.  Cheltuieli de participare
    2.1. Candidatul va suporta toate costurile legate de elaborarea şi prezentarea soluţiei sale, precum şi documentele care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procedurii de dialog.
    3. Limba de derulare a dialogului
    3.1. Derularea dialogului dintre candidat şi autoritatea contractantă, va decurge în limba de stat  şi / în altă limbă specificată în II FDA.
    3.2. În cazul cînd, documentele justificative, literatura de specialitate tipărită, care fac parte din soluţia oferită, pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat sau să asigure în cadrul dialogului un  traducător licenţiat, caz în care, în scopul interpretării ofertei, această traducere va prevala.
    4.  Termenul-limită de prezentare la dialog
    4.1. Candidaţii invitaţi la dialog se vor prezenta nu mai tîrziu de data şi ora specificate în invitaţia de participare şi II FDA.
    5. Deschiderea rundei/rundelor la dialog
    5.1. Rundă de dialog constă în organizarea de întîlniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele     legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract, dialogul se va desfăşura la adresa indicată în invitaţia de participare şi în II FDA
    5.2. Pe durata dialogului, autoritatea contractantă va asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul să furnizeze informaţii discriminatorii, care ar putea crea unuia/unor participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi.
    5.3. Candidaţii vor fi invitaţi la dialog pînă la identificarea soluţiei/soluţiilor corespunzătoare necesităţilor sale obiective, aceasta însemnînd ca operatorii economici pot fi invitaţi la mai multe întîlniri, runde.
    5.4. Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă.
    5.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare, care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a.  această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia descriptivă;
    b.  numărul participanţilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenţa reală.
    5.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi au fost clarificate o parte dintre aspectele, runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale.
    5.7. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi.
    5.8. După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog, grupul de lucru are obligaţia de a elabora în termen de 1 zi un nou proces-verbal intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.
    5.9. Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare.
    5.10. Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rămaşi în competiţie, odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunătăţirii acestora.
    5.11. La sfârşitul fiecărei întîlniri grupul de lucru are obligaţia consemnării problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal al şedinţei.
    6.  Confidenţialitatea
    6.1. Fără acordul candidatului, autoritatea contratantă nu are dreptul să dezvăluie soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    7. Elementele principale şi factorii aplicali la identificare soluţiei corespunzătoare
    7.1. La identificarea soluţiilor optime, se va lua în considerare de către autoritatea contractantă necesităţile, obiectivele şi constrîngerile evidenţiate în documentaţia descriptivă.
    7.2. Elementele principale supuse dialogului pentru identificarea soluţiei corespunzătoare, vor fi stabilite în funcţie de complexitatea contractului care se pot referi la complexitate tehnică, financiară şi juridică, sunt specificate în II FDA.
    7.3. Identificarea soluţiei/soluţiilor capabile să satisfacă necesitatea autorităţii contractante se face în baza evaluării elementelor principale supuse dialogului şi acordării pentru fiecare element un punctaj. Acest punctaj să aibă ponderi corespunzătoare în raport cu importanţa acestor elemente asupra aspectului calitativ aferent activităţilor ce urmează a fi întreprinse în cadrul viitorului contract, respectiv să existe niveluri minime sau, după caz maxime pentru fiecare dintre elementele stabilite, sau praguri. De asemenea, să fie prezentat un algoritm de calcul, sunt specificate în II FDA.
    8. Participanţii selectaţi pentru depunerea ofertei finale
    8.1. După ce se declară închisă etapa de dialog se anunţă participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, oferta care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie sa conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.
    8.2. Autoritatea contractanta are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.
    8.3. Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
    9. Dreptul la contestare
    9.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma  cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.