OMF85/2016
ID intern unic:  365849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 85
din  15.06.2016
cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea
achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de
negociere
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1180
    În scopul executării art. 48 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), precum şi pentru asigurarea aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziţii publice de bunuri şi servicii,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere (conform anexei).
    2. Autorităţile contractante, la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor prin procedura de negociere au obligaţia să întocmească documentele de atribuire conform Documentaţiei standard aprobate.
    3. La completarea documentației de atribuire, cu scopul de a iniția o procedură de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere, autoritatea contractantă, la solicitarea Agenției Achiziții Publice, este obligată să întocmească o Notă informativă în care va argumenta necesitatea includerii criteriilor de calificare și factorilor de evaluare. Necesitatea argumentării factorilor de evaluare se impune doar în cazurile aplicării criteriului de evaluare „oferta cea mai avantajoasă economic”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR    Octavian ARMAŞU

    Nr. 85. Chişinău, 15 iunie 2016.

DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri,
servicii și lucrări prin procedura de negociere


    Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea _____________________________________
    ______________________________________________________________
    Cod CPV : _____________________________________________________

    Autoritatea contractantă:  __________________________________________

    Procedura achiziţiei: ______________________________________________Secţiunea 1.  Instrucţiuni pentru candidați (IPC)
Capitolul I - Dispoziţii generale
    1. Scopul procedurii
    1.1. Autoritatea contractantă, indicată în Fişa de date a achiziţiei (FDA), emite Documentația de atribuire în vederea furnizării/executării de bunuri/servicii/lucrări, după cum este specificat în secţiunea 4. Obiectul şi numărul procedurii sînt specificate în FDA. Denumirea şi numărul loturilor sînt prevăzute în FDA.
    2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie
    2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sînt:
    1. libera  concurenţă;
    2. eficienţa utilizării fondurilor publice;
    3. transparenţa;
    4. tratamentul egal;
    5. confidenţialitatea.
    3. Legislaţia aferentă procedurii de negociere
    3.1 Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:
    1. Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
    2. Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere.
    4. Sursa de finanţare
    4.1. Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, după cum este indicat în FDA, pentru plăţi eligibile conform contractului pentru care acest document de atribuire este emis.
    5. Candidații la procedura de achiziție
    5.1. Candidat poate fi orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    5.2. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Însă angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
    5.3. Candidatul depune o declaraţie potrivit formularului din  secţiunea a 3-a (F 3.4), referitor la faptul că acesta (inclusiv membrii Asociației) nu este în conflict de interes privind participarea lui la procedură, şi anume: (i) nu este asociat şi nici nu a fost asociat în trecut, în mod direct sau indirect, cu vreun consultant sau altă entitate care a pregătit specificaţiile şi alte documente aferente acestei proceduri; şi (ii) depune doar o singură ofertă (aceasta nu restrînge participarea subcontractorilor în mai multe oferte). 
    5.4.  Candidatul nu este admis la procedură în cazul în care acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    6. Cheltuielile de participare la procedură
    6.1. Candidatul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea candidaturii și a ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.
    7.  Limba de comunicare în cadrul procedurii
    7.1 Documentele aferente procedurii şi toată corespondenţa dintre operator economic şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din candidatură/ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.
    8. Secţiunile Documentației de atribuire
    8.1. Documentația de atribuire include toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform articolului IPC 9.
    Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru candidați (IPC)
    Secţiunea a 2-a. Fişa de date a achiziţiei (FDA)
    Secţiunea a 3-a. Formulare pentru depunerea candidaturii
    Secţiunea a 4-a. Formulare pentru depunerea ofertei
    Secţiunea a 5-a. Contractul de achiziție și garanția de bună execuție
    Secţiunea a 6-a. Invitația de participare la negociere
    9. Clarificarea şi modificarea documentației de atribuire
    9.1. Candidatul care solicită clarificări asupra documentației de atribuire va contacta autoritatea contractantă, în scris, la adresa specificată în FDA 1. Autoritatea contractantă va răspunde în scris la orice cerere de clarificare, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Autoritatea contractantă va transmite copii ale răspunsului tuturor participanţilor care au obţinut documentația de atribuire direct de la aceasta, incluzînd o descriere a cererii, dar fără identificarea sursei.
    9.2. În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă poate modifica documentația de atribuire. Orice modificare, efectuată în scris, va constitui parte componentă a documentației de atribuire şi va fi comunicată imediat, în scris, tuturor operatorilor economici care au obţinut documentația de atribuire direct de la autoritatea contractantă și Agenției Achiziții Publice.
    10. Practicile de corupere şi alte practici interzise
    10.1. Autorităţile contractante şi participanţii la procedura de achiziție trebuie să respecte cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor finanţate din banii publici.
    10.2. În conformitate cu prevederile punctului IPC10.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă va depista că candidatul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPC10.3 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:
    a) va exclude candidatul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie; sau
    b) va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    10.3. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:
    a) promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;
    b) orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;
    c) înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;
    d) deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;
    e) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.
    10.4. Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de constrîngere pentru obţinerea beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea achiziţiilor publice.
Capitolul II – Etapa de preselecție
A. Criterii de calificare
    11. Criterii generale
    11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cît și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici.
    11.2. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
    a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului;
    b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
    c) situaţia economică şi financiară;
    d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;
    e) standarde de asigurare a calităţii;
    f) standarde de protecţie a mediului
    12. Situaţia personală a candidatului
    12.1.  Orice operator economic poate participa la procedura de negociere.
    12.2. Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.
    12.3 Poate fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;
    b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
    c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    d) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
    e) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    13. Capacitatea de exercitare a activității profesionale
    13.1. Candidatul va prezenta documente edificatoare care vor dovedi forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare sau apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din țara în care candidatul este stabilit.
    14. Situaţia economică şi financiară
    14.1. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
    a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
    b) raport financiar sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit candidatul, extrase de raport financiar;
    c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii cinci ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.
    15. Criterii de capacitate financiară în cazul achiziției de bunuri și servicii
    15.1. Candidatul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:
    a) disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, de resurse creditare de la o bancă sau alte mijloace financiare, conform FDA3.
    16. Criterii de capacitate financiară în cazul achiziției de lucrări
    16.1. Candidatul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:
    a) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în FDA3;
    b) lichiditate generală conform FDA3;
    c) disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, de resurse creditare de la o bancă sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările pînă la recepționarea primei plăți, reieșind din graficul de execuţie, conform FDA3;
    d) informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform FDA3.
    17. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
    17.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, candidatul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:
    a) o listă a principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;
    e) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.
    17.2. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, candidatul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:
    a) o listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;
    e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;
    g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii;
    h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
    17.3. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, candidatul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:
    a) o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit;
    b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor;
    d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;
    f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări;
    g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.6;
    h) avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;
    i) manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.
    18. Criterii de experienţă în cazul achiziției de bunuri și servicii
    18.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:
    a) experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare, specificat în FDA3;
    b) realizarea satisfăcătoare a unei livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani, în care valoarea unui contract individual a  constituit suma stabilită în FDA3.
    19. Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări
    19.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:
    a) executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la  terminarea lucrărilor;
    sau
    b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de   activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.
    20. Standarde de asigurare a calităţii și de protecție a mediului
    20.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui candidat să prezinte documente care să ateste faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii și de protecţie a mediului conform FDA3.
    21. Calificarea candidaților în cazul asocierii
    21.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.
    21.2. În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.
    21.3. În cazul unei asocieri, cerintele privind standardele de asigurare a calitătii, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
    21.4. În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, liderul asociații urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare, inclusiv cifra de afaceri și experiența similară.
B. Depunerea și deschiderea candidaturilor
    22. Modalitatea de depunere a candidaturilor
    22.1. Candidatul va pregăti un original al documentelor care formează candidatura, redactate în limba specificată în FDA1 şi marcată în mod clar „ORIGINAL”. Originalul candidaturii va fi tipărit sau scris în cerneală neradiabilă şi se va semna de către persoana autorizată să semneze în numele candidatului. Toate paginile candidaturii vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana autorizată cu atașarea borderoului documentelor conținute de candidatură. Dreptul de a reprezenta candidatul trebuie să fie dovedit prin trimiterea unui extras relevant din actul constitutiv al societăţii şi, dacă este cazul, o copie a împuternicirii emise în favoarea semnatarului candidaturii.
    22.2. Candidații pot să depună candidaturile prin intermediul serviciilor poştale sau personal în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunzător.
    22.3. Plicul va conține:
    a) numele şi adresa candidatului;
    b) adresa  autorităţii contractante;
    c) numărul procedurii de negociere şi orice semne adiţionale de identificare, dacă este specificat în FDA1;
    d) o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii candidaturii, în conformitate cu punctul IPC25.1.
    22.4. Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a candidaturilor.
    23. Termenul-limită de depunere a candidaturilor
    23.1. Candidaturile se vor primi de către autoritatea contractantă nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA4. Autoritatea contractantă poate să prelungească, la latitudinea sa, termenul-limită de depunere a candidaturilor prin modificarea Documentației de atribuire, caz în care toate drepturile şi obligaţiile stabilite anterior pentru autoritatea contractantă şi candidaţi prin intermediul acestei Documentații de atribuire vor fi subiect al noului termen extins.
    23.2. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o candidatură depusă după termenul-limită de depunere a candidaturlor. Orice candidatură pe care autoritatea contractanta a primit-o după termenul-limită de depunere a candidaturlor se declară candidatură întîrziată, va fi respinsă la şedinţa de deschidere, şi va fi returnată nedeschisă candidatului. Autoritatea contractanta nu va fi ţinută răspunzătoare pentru transmiterea cu întîrziere a candidaturilor.
    24. Modificarea, substituirea şi retragerea candidaturilor
    24.1. Candidatul poate modifica, retrage sau înlocui candidatura sa prin notificare scrisă înainte de termenul- limită de depunere a candidaturilor.
    24.2. Un candidat poate retrage, înlocui sau modifica candidatura după ce aceasta a fost prezentată, prin trimiterea unei comunicări scrise, semnată de către un reprezentant autorizat, inclusiv o copie a autorizaţiei. Notificarea scrisă trebuie însoţită de candidatura ce înlocuieste sau modifică candidatura depusă și să fie primite de către autoritatea contractanta înainte de termenul-limită prevăzut pentru depunerea candidaturilor. Candidaturile solicitate spre a fi retrase vor fi returnate nedeschise candidaţilor. Nici o candidatură nu poate fi substituită sau modificată după termenul-limită de depunere a candidaturilor.
    25. Deschiderea candidaturilor
    25.1. Autoritatea contractantă va deschide candidaturile în public la adresa, data şi ora specificate în FDA4.
    25.2. Toate celelalte plicuri vor fi deschise unul cîte unul, citind:
    a) numele candidatului;
    b) documentele prezentate de candidat.
    Nu va fi respinsă nici o candidatură  în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia candidaturilor întîrziate, în conformitate cu punctul IPC 23.2.
    25.3. Şedinţa de deschidere se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal, care se semnează de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii prezenţi ai operatorilor economici, dacă aceştia solicită procesul-verbal pentru a-l contrasemna, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, documentele obligatorii depuse de candidați. Grupul de lucru are obligaţia să transmită, la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de deschidere către operatorii economici care au depus candidaturi, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
C.  Modalitatea de evaluare a candidaturilor
    26. Confidenţialitate
    26.1. Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea și compararea candidaturilor nu vor fi dezvăluite candidaților sau altor persoane ce nu sînt oficial implicate în acest proces, pînă la momentul înregistrării contractului în modul stabilit.
    26.2. Orice acţiuni ale unui candidat de a influenţa autoritatea contractantă în examinarea, evaluarea, compararea candidaturilor sau în luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot avea drept consecinţă respingerea candidaturii/ofertei acestuia.
    27. Examinarea candidaturilor
    27.1. Autoritatea contractantă va examina candidaturile pentru a confirma faptul că toate documentele/cerințele specificate în FDA3 au fost prezentate/întrunite şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.
    27.2. Toate formularele menţionate în FDA3 ca documente obligatorii vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea candidaturii ca fiind neconformă.
    27.3. Termenul de examinare a candidaturilor este de maxim 60 de zile calendaristice, iar în cazuri excepționale, autoritatea contractantă poate prelungi acest termn cu maxim 30 de zile. Nerespectarea termenului de examinare a candidaturilor atrage nulitatea etapei de preselecție.
    28. Determinarea întrunirii cerințelor de calificare
    28.1. Grupul de lucru are obligaţia verificării modului de îndeplinire a cerinţelor de calificare de către fiecare candidat în parte, aşa cum au fost acestea stabilite prin documentele de atribuire.
    28.2. Aprecierea corespunderii unei candidaturi de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul acesteia.
    28.3. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de candidaţi, grupul de lucru are dreptul de a solicita oricînd clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, astfel cum au fost acestea prevăzute în documentaţia de atribuire. Operatorul economic are obligaţia de a răspunde la solicitările de clarificări ale grupului de lucru, prezentînd documente edificatoare care confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci cînd primeşte din partea grupului de lucru o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    28.4. Candidatura va fi respinsă în următoarele cazuri:
    a) nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare stabilite prin anunţul de participare/documentația de atribuire;
    b) nu a răspuns, sau nu a răspuns concludent, la solicitările de clarificări ale grupului de lucru;
    c) s-a constatat comiterea unor acte de corupere, aşa cum sînt acestea descrise la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
    d) s-a constatat faptul că datele de calificare prezentate sînt eronate sau într-o măsură considerabilă incomplete;
    e) nu îndeplineşte cerinţele de departajare stabilite prin anunţul de participare/documentația de atribuire, pentru preselecţia numărului maxim de candidaţi.
    29. Criteriile de preselecție și stabilirea listei scurte
    29.1. La procedura de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, numărul minim de candidaţi invitaţi este trei. În orice caz, numărul de candidaţi invitaţi trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.
    29.2. Autoritătatea contractantă invită un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim prestabilit în anunțul de participare. În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie şi nivelurile minime este mai mic decît numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă va anula procedura. În cadrul aceleiaşi proceduri, autoritatea contractantă nu poate include operatori economici care nu au depus cereri de participare sau candidaţi care nu au calificările solicitate.
    29.3.Autoritatea contractantă poate limita numărul candidaţilor corespunzători pe care îi va invita să negocieze, cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de candidaţi.
    29.4. În cazul în care autoritatea contractantă stabilește doar numărul minim de candidați pentru ca procedura să fie considerată valabilă, atunci evaluarea candidaturilor se efectuează conform cerințelor minime stabilite în documentația de atribuire fiind admiși la a doua etapă de negociere toți candidații care au respectat cerințele de calificare specificate la compartimentul A „Criterii de calificare”.
    29.5. Dacă autoritatea contractantă limitează numărul candidaților prin stabilirea numărului maxim în anunțul de participare, evaluarea candidaturilor se efectuează cu respectarea cerințelor minime de calificare și în baza criteriului de preselecție stabilit în FDA5.
    29.6. Criteriul de preselecție menționat presupune identificarea de către autoritatea contractantă a subcriteriilor de preselecție cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, fapt stabilit în FDA5, urmînd a fi elaborată lista scurtă în ordine descrescătoare a punctajului maxim obținut.
    29.7 După finalizarea procesului de preselectare a candidaţilor (de întrunire a condiţiilor de calificare stabilite prin anunţul de participare), grupul de lucru are obligaţia să elaboreze şi să aprobe un proces-verbal de evaluare a candidaturilor.
    29.8. Autoritatea contractantă va informa toţi candidaţii în legătură cu rezultatul procedurii de preselecţie (etapa I)
în termen de cel mult 2 zile după finalizarea acesteia. Candidaţilor respinşi li se vor comunica motivele concrete care au stat la baza deciziei grupului de lucru.
Capitolul III – Negocierea cu candidații selectați
D. Inițierea procedurii de negociere cu candidații selectați
    30. Invitarea la procedura de negociere
    30.1. După finalizarea etapei de preselecţie, autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, transmite  invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare concomitent tuturor candidaţilor preselectați.
    30.2. Termenul de invitare a candidaților la etapa de negociere este de cel mult 7 zile de la data finisării primei etape de preselecție.
    30.3. Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    30.4. Termenul stabilit pentru elaborarea ofertei preliminare este specificat în FDA6, dar nu poate fi mai mic 10 zile.
E. Modalitatea de prezentare a ofertelor preliminare
    31. Documentele ce constituie oferta preliminară
    31.1. Oferta preliminară va cuprinde următoarele:
    a) Formularul ofertei (F4.2);
    b) Garanţia pentru  ofertă (F4.3) în original;
    c) Oferta financiară;
    d) Oferta tehnică;
    f) alte documente specificate în FDA6.
    31.2. Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și va conține o descriere a specificațiilor tehnice și a obligațiilor prezentate în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespunderea propunerii tehnice cu specificațiile respective și angajamentul de a executa toate obligațiile impuse în sarcina sa. În cazul achiziției de lucrări oferta tehnică va conține:
    a) graficul de execuție a lucrării;
    b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7) conform caietului de sarcini și normativelor în vigoare.
    31.3. Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie.
    32. Garanţia pentru ofertă
    32.1. Ofertantul va depune, la momentul prezentării ofertei preliminare, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F4.3), după cum este specificat în FDA.
    32.2. Garanţia pentru ofertă va fi în suma specificată în FDA, în lei moldoveneşti, emisă de o bancă licenţiată şi va fi:
    a) în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPC 34.3.;
    b) transfer pe contul autorităţii contractante;
    c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA6.
    33.3. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu  punctul IPC 32.1, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.
    32.4. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită cît mai rapid posibil, dar nu mai tîrziu de 5 zile de la momentul:
    a) semnării contractului de către ofertantul cîştigător, în urma depunerii Garanţiei de bună execuţie conform punctului IPC52.1;
    b) anulării procedurii de achiziţie;
    c) expirării termenului de valabilitate a garanţiei de ofertă.
    32.5. Garanţia pentru ofertă poate fi reţinută:
    a) dacă un ofertant îşi retrage sau îşi modifică oferta (preliminară/finală) în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPC34.3; sau
    b) ofertantul nu prezintă oferta finală;
    c) dacă ofertantul cîştigător refuză:
    - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPC53;
    - să semneze contractul conform articolului IPC52.
    32.6. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Dacă Asociația nu a fost constituită juridic la momentul licitaţiei, Garanţia pentru ofertă va fi în numele tuturor membrilor intenţionaţi.
    33. Preţuri
    33.1. Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F4.2) şi în Lista bunurilor/serviciilor şi prețul acestora (F4.4) se vor conforma cerinţelor specificate mai jos.
    33.2. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Lista bunurilor/serviciilor şi prețul acestora (F4.4).
    33.3. Preţul specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei. Formularul ofertei (F4.2) este elementul principal al propunerii finaciare.
    33.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA2.
    33.5. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Lista bunurilor/serviciilor şi prețul acestora (F4.4).
    33.6 Preţurile indicate de către ofertant vor fi fixate pe parcursul executării contractului de către ofertant şi nu se vor schimba din orice cauză, cu excepţia cazurilor prevăzute în FDA2.
    33.7 Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA2.
    34. Termenul de valabilitate a ofertelor
    34.1 Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA6, de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.
    34.2. Termenul de valabilitate specificat în FDA6 cuprinde atît valabilitatea ofertei preliminare cît și a celei finale și reprezintă o perioadă de valabilitate estimată pînă la finalizarea negocierilor şi evaluarea ofertelor, rezolvării eventualelor contestaţii, precum şi înregistrării contractului la Agenţia de Achiziţii Publice.
    34.3. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate cere ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu maximum 60 zile de la termenul iniţial. Solicitarea şi răspunsurile vor fi făcute în scris. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii, conform prevederilor punctului IPC32, aceasta de asemenea va fi extinsă pentru perioada corespunzătoare. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce aprobă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.
    35. Valuta ofertei
    35.1. Preţurile pentru bunurile/serviciile și lucrările solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA2 prevede altfel.
    36. Formatul şi semnarea ofertei preliminare
    36.1. Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta preliminară, după cum este descris în punctul IPC31.
    36.2. Oferta va fi tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi ştearsă şi va fi semnată de către persoana autorizată să semneze în numele ofertantului. Această autorizare va fi efectuată în formă de scrisoare de delegare/împuternicire, care se ataşează la ofertă. Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura respectivă. Toate paginile ofertei, cu excepţia condiţiilor generale care rămîn neschimbate, vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta, cu atașarea borderoului documentelor conținute în ofertă.
    36.3. Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau suprascrieri vor fi valabile doar dacă sînt semnate sau parafate de către persoana autorizată să semneze oferta.
F. Depunerea şi deschiderea ofertelor preliminare
    37. Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor
    37.1. Ofertanţii pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. Ofertanţii vor pune oferta în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunzător. Oferta va fi însoțită de documentele specificate în FDA6.
    37.2. Plicul va conține:
    a) numele şi adresa ofertantului;
    b) adresa  autorităţii contractante;
    c) numărul procedurii de negociere şi orice semne adiţionale de identificare, dacă este specificat în FDA1;
    d) o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul IPC 41.1.
    37.3. Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei.
    38. Termenul-limita de depunere a ofertelor preliminare
    38.1. Ofertele se vor primi de către autoritatea contractantă nu mai tîrziu de data şi ora specificate în invitația de participare la negociere. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea invitației de participare la negociere, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.
    39. Oferte întîrziate
    39.1. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o ofertă depusă după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul IPC 38. Orice ofertă primită de către autoritatea contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor va fi înregistrată în modul corespunzător şi restituită ofertantului fără a fi deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de deschidere.
    40. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor preliminare
    40.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica oferta sa după ce a fost depusă doar pînă la data-limită de depunere a ofertelor prin trimiterea unei notificări în scris, în conformitate cu punctul IPC36.2, semnată în modul corespunzător de către un reprezentant autorizat şi incluzînd o copie a scrisorii de delegare/împuternicire. Substituirea sau modificarea corespunzătoare a ofertei trebuie să fie însoţită de o notificare în scris. În cazul retragerii ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizată din partea ofertantului.
    40.2. Ofertele care se solicită a fi retrase în conformitate cu punctul IPC40.1 vor fi înapoiate la momentul solicitării ofertantului, fără a fi deschise.
    40.3. Nici o ofertă preliminară nu poate fi retrasă, nici o ofertă finală nu poate fi retrasă, substituită sau modificată în perioada dintre termenul de deschidere a ofertelor preliminare/finale şi expirarea perioadei de valabilitate a ofertei sub sancțiunea reținerii garanției pentru ofertă.
    41. Deschiderea ofertelor preliminare
    41.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele preliminare în public la adresa, data şi ora specificate invitaţia la negociere. Nu va fi respinsă nici o ofertă  în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în conformitate cu punctul IPC39.1.
    41.2. Toţi ofertanţii participanţi la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare au dreptul să participe la deschiderea ofertelor preliminare.
    41.3. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor preliminare  şi elementele principale ale fiecărei oferte. Grupul de lucru are obligaţia să transmită un exemplar al procesului-verbal de deschidere, la solicitare, către operatorii economici care au depus ofertă preliminară, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    41.4. Formularul ofertei, care reprezintă valoarea financiară a propunerii, va fi contrasemnat de către toţi membrii grupului de lucru.
G. Îmbunătăţirea ofertelor preliminare –
întîlnirea finală cu fiecare participant
la procedură
    42. Analiza ofertelor preliminare
    42.1. Grupul de lucru analizează şi verifică fiecare ofertă  preliminară atît din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cît şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    42.2. Propunerea tehnică preliminară trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în documentaţia de atribuire, în caz contrar oferta se respinge.
    43. Negocierea ofertelor
    43.1. Grupul de lucru organizează, în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, întîlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi financiară preliminară.
    43.2. Scopul negocierilor din această etapă este de a îmbunătăţi oferta preliminară şi de a o adapta  la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfîrşitul fiecărei întîlniri, grupul de lucru are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite cu fiecare participant, într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către fiecare participant la negocieri. Se va întocmi cîte un proces-verbal pentru fiecare întîlnire şi fiecare operator economic în parte.
    43.3. În această etapă pot avea loc una sau mai multe întîlniri cu acelaşi operator economic, fiecare dintre aceste întîlniri tratîndu-se identic din punct de vedere procedural.
    43.4. Agenda negocierilor (locul, durata rundelor de negociere, numărul de runde, programarea rundelor de negociere cu fiecare operator economic) va fi specificată în invitația de participare la negociere.
    43.5. Grupul de lucru are obligaţia să nu dezvăluie, fără acordul operatorului economic în cauză, elemente aparţinînd propunerii sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    44. Desfășurarea ședințelor de negociere
    44.1. Grupul de lucru derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor părţile poartă discuţii privind:
    a) modul în care soluţia preliminară răspunde necesităţilor autorităţii contractante;
    b) aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract;
    c)  data, locul şi ora desfăşurării eventualelor faze intermediare ale negocierii.
    44.2. La finalul fiecărei runde de negociere se întocmeşte un proces-verbal al şedinţei, care se semnează de fiecare participant şi în care se consemnează problemele discutate, aspectele tehnice şi financiare convenite.
    44.3. Negocierile se derulează pînă în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal al şedinţei.
    44.4. În cazul în care, pe parcursul negocierilor, grupul de lucru constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întîlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul să stabilească o întîlnire finală, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei întîlniri fiecare participant are obligaţia să prezinte elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare preliminare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire. Ca urmare a întîlnirii finale, grupul de lucru elaborează procesul-verbal al şedinţei finale, care se încheie cu fiecare participant în parte.
Capitolul IV – Etapa de evaluare a ofertelor finale
H. Depunerea ofertei finale
    45. Oferta finală
    45.1. Oferta finală cuprinde oferta financiară şi oferta tehnică ca urmare a finalizarii rundei/rundelor de negocieri.
    45.2. În termenul stabilit în procesul-verbal al şedinţei finale de negociere, ofertanţii au obligaţia să depună în scris la sediul autorităţii contractante, în atenţia grupului de lucru, oferta finală în deplină concordanţă cu aspectele stabilite pe parcursul rundelor de negociere. Termenul-limită de depunere a ofertei finale va fi același pentru toți operatorii economici participanți la etapa de negociere și va fi de 2 zile de la data finalizării negocierilor.
    45.3. Oferta finală va fi prezentată în formatul cerut în documentaţia de atribuire pentru oferta preliminară.
I. Evaluarea şi compararea ofertelor finale
    46. Evaluarea tehnică
    46.1. Autoritatea contractantă va evalua aspectele tehnice ale ofertei depuse pentru a verifica îndeplinirea tuturor cerinţelor specificate în secţiunea a 4-a – din documentația de atribuire.
    46.2. Dacă, în urma examinării termenilor, condiţiilor şi evaluării tehnice, autoritatea contractantă stabileşte că oferta nu este conformă cerinţelor înaintate aceasta va fi respinsă şi nu poate fi făcută corespunzătoare ulterior de către ofertant prin corectarea abaterilor, erorilor sau omiterilor esenţiale.
    47. Evaluarea financiară
    47.1. Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării tehnice, conform punctului IPC46, vor fi admise pentru evaluarea financiară.
    47.2. În scopul evaluării financiare şi comparării ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate în valute diferite (în cazul în care acest lucru este permis conform punctului IPC35) vor fi convertite de către autoritatea contractantă într-o singură valută specificată în FDA2, utilizînd ratele de schimb de vînzare stabilite, şi la data specificată în FDA2.
    47.3 Autoritatea contractantă va lua în considerare următoarele:
    a) evaluarea va fi efectuată pe loturi sau pe poziţii;
    b) preţul ofertei stabilit conform punctului IPC33, inclusiv taxele locale aplicabile în Republica Moldova (tarife, accize etc.), cu excepţia TVA, care ar fi aplicate în cazul adjudecării contractului;
    c) factorii de evaluare aplicabili, conform prevederilor din punctul IPC47.4;
    47.4. În cadrul evaluării financiare, autoritatea contractantă va lua în considerare, pe lîngă cel mai mic preţ oferit, unul sau mai multe criterii legate de caracteristicile, performanţa, termenii şi condiţiile achiziţionării bunurilor /
serviciilor și lucrărilor, dacă acest lucru este specificat în FDA7.
    47.5. În cazul neaplicării unuia sau a mai multe criterii conform punctului IPC47.4, se va folosi criteriul cel mai mic preţ.
    48. Determinarea conformității ofertelor finale
    48.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.
    48.2. Autoritatea contractantă verifică modul în care elementele negociate se regăsesc în oferta finală transmisă, ca urmare a încheierii procesului de negociere. În cazul în care, ofertantul a acceptat îmbunătățirea ofertei prin semnarea procesului verbal de negociere, iar elementele respective nu sunt reflecate în oferta finală, aceasta nu poate fi acceptată de grupul de lucru.
    49. Dreptul autorităţi contractante de a accepta sau de a respinge unele sau toate ofertele
    49.1. Autoritatea contractantă va respinge oferta finală în următoarele cazuri:
    a) nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică;
    b) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, aşa cum a fost formulată această cerinţă în documentaţia de atribuire;
    c) preţul inclus în oferta financiară depăşeşte valoarea estimată şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    d) în urma verificărilor prevăzute la art. 66 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile  publice se constată că oferta are un preţ anormal de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat; la achiziţiile publice de lucrări, valoarea ofertei reprezintă mai puţin de 85 la sută din valoarea estimată a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit, iar ofertantul nu a reuşit să demonstreze accesul la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care să susţină un asemenea preţ;
    e) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul formei finale a documentaţiei de atribuire, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.
    49.2. Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de candidaţi a fost mai mic decît cel prevăzut pentru prezenta procedură;
    b) au fost depuse numai oferte care au trebuit respinse de grupul de lucru, sub incidenţa prevederilor acestui regulament;
    c) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de negociere sau este imposibilă încheierea contractului;
    d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti.
    49.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
J. Adjudecarea contractului
    50. Criteriul de adjudecare
    50.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA7, acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată ca avînd cel mai mic preţ sau fiind cea mai avantajoasă economic şi care este conformă cerinţelor din documentele de atribuire.
    51. Înştiinţarea ofertanților
    51.1. Autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii despre deciziile privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică ori, după caz, anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
    51.2. În cadrul comunicării prevăzute mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost respinsă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în forma finală a documentaţiei de atribuire; fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă admisă, dar care nu a fost declarată cîştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei cîştigătoare în raport cu oferta sa şi numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică.
    52. Semnarea contractului
    52.1. După împlinirea termenului de așteptare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.
    52.2. Ofertantul cîştigător va semna contractul în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA.
    52.3. Încheierea contractului poate fi suspendată în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
    52.4. În termen de pînă la 5 zile după recepţionarea contractului semnat şi a Garanţiei de bună execuţie (F5.2), autoritatea contractantă va elibera şi va transmite Garanţia pentru ofertă ofertantului cîştigător.
    53. Garanţia de bună execuţie
    53.1. La momentul încheierii contractului, ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA7, folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F5.2), inclus în secţiunea a 5-a, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă.
    53.2. Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai avantajoasă economic, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.
    54. Dreptul de contestare
    54.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.