LPM157/2016
ID intern unic:  365881
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 157
din  01.07.2016
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pe anul 2016
Publicat : 19.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 215-216     art Nr : 477
    MODIFICAT
    LP238 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.719    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 se aprobă la venituri şi la cheltuieli în sumă de 5779298,2 mii lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP238 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.719]
    Art. 2. – Indicatorii generali și sursele de finanțare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr.1, componența veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr.1.1, sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa 1.2.
    Art. 3. – Programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 2.
    Art. 4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (cîte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută se stabilește în mărime de 4056 lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e), la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1), prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.
    (4) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1), prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată.
    (5)  Categoriile de plătitori prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea  nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pentru cel puţin 183 de zile calendaristice (pe parcursul anului bugetar), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase de la data achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pînă la sfîrşitul anului de gestiune.
    (6) Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă obțin statutul de persoană asigurată în anul 2016 de la data achitării primei de asigurare, în cuantumul și în condițiile stabilite la alin. (2)–(5) din prezentul articol, pînă la data de 31 decembrie 2016.
    Art. 5. – Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se obține prin încadrarea persoanei în una din categoriile de persoane asigurate și se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informațional al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, utilizînd numărul de identificare de stat sau numărul poliței de asigurare.
    Art. 6. – (1) Mijloacele financiare acumulate în contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele ce depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, cu excepţia sumelor cu destinaţie specială, se repartizează în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    (2) După atingerea plafoanelor de cheltuieli prevăzute pentru fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire), fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi fondul de administrare al sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, mijloacele financiare acumulate se transferă integral către fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază).
    (3) Mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală temporar disponibile, inclusiv soldul la începutul anului bugetar, pot fi utilizate pe parcursul anului bugetar pentru acoperirea decalajului temporar de casă, cu restabilire pînă la finele anului.
    Art. 7. – Prin derogare de la anexa nr. 2 la prezenta lege, în cazul necesităţii de a redistribui mijloacele financiare între subprogramele fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază) pe parcursul anului, aceasta se efectuează prin decizia Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limita a 2% din suma anuală a fondului de bază.
    Art. 8. – Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobînda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită prin contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobînzii din sistemul bancar la depozitele atrase de bănci pe termen de pînă la o lună, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar la contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art. 9. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoanele care se asigură în mod individual la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin alte instrumente de plată decît prin cardurile de plată, se achită de la bugetul de stat pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile financiare şi cu Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”.
    (2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat de la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 157. Chişinău, 1 iulie 2016.


Anexa nr. 1

Indicatorii generali și sursele de finanțare a fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală
 
Denumirea

Codul Eco

Suma, mii lei

I. Venituri, total
1
5779298,2
inclusiv transferuri de la bugetul de stat
 
2512712,3
II. Cheltuieli, total
2+3
5779298,2
III. Sold bugetar
1-(2+3)
0

IV. Surse de finanțare, total

4+5+9
0

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei

910
153144,8

Sold de mijloace bănești la sfîrșitul perioadei

930
153144,8

    [Anexa nr.1 modificată prin LP238 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.719]
Anexa nr. 1.1

Componența veniturilor fondurilor asigurării

obligatorii de asistență medicală


Denumirea
Codul Eco
Suma, mii lei

Venituri, total

1
5779298,2
Contribuții și prime de asigurare obligatorie
12
3259955,9

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală

122
3259955,9

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori

1221
3166667,9

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reședința sau domiciliul în Republica Moldova

1222
93288,0
Alte venituri
14
6630,0

Transferuri primite în cadrul bugetului public național

19
2512712,3

Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central

192
2512712,3

Transferuri între bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

1922
2512712,3

    [Anexa nr.1.1 modificată prin LP238 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.719]
Anexa nr. 1.2
 
SINTEZA
 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe cheltuieli
 -mii lei-
Cheltuieli, total
inclusiv:
5779298,2

1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)

5611092,4

2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

41720,1
 

3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)

17647,8

4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale

30000,0
 

5. Fondul de administrare a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

78837,9
 

    [Anexa nr.1.2 modificată prin LP238 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.719]


Anexa nr. 2

Programele de cheltuieli ale fondurilor

asigurării obligatorii de asistență medicală

Denumirea
 Cod P2
Suma, mii lei

Cheltuieli, total

 
5779298,2
inclusiv:
 
 

Programul „Sănătatea publică și servicii medicale”

80 00
5779298,2

Subprogramul „Administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”

80 02
78837,9
Subprogramul „Asistența medicală primară”,
inclusiv medicamente compensate
80 05
1808929,2
502500,0
Subprogramul „Asistența medicală specializată de ambulatoriu”
80 06
390893,9
Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu”
80 08
8832,0
Subprogramul „Asistența medicală urgentă prespitalicească”
80 09
456633,8
Subprogramul „Asistența medicală spitalicească”
80 10
2769454,2
Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanță”
80 11
176349,3

Subprogramul „Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistență medicală”

80 17
41720,1

Subprogramul „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății”

80 18
17647,8

Subprogramul „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății”

80 19
30000,0

    [Anexa nr.2 modificată prin
LP238 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.719]