HGM856/2016
ID intern unic:  365905
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 856
din  13.07.2016
privind aprobarea Programului de suprimare eşalonată a
hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020
Publicat : 22.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 217-229     art Nr : 942
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 966-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia stratului de ozon şi la Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 54-55, art. 528), precum şi în scopul asigurării reducerii şi eliminării impactului echipamentelor şi produselor care conţin hidroclorofluorocarburi halogenate asupra mediului şi a stratului de ozon prin stabilirea unui sistem integrat de reglementare şi control al gestionării acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    a) Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040, conform anexei nr. 1;
    b) Planul de acţiuni pentru implementarea în anii 2016-2020 a Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu alte ministere, instituţii şi asociaţii interesate, conform competenţelor, va întreprinde măsurile necesare pentru implementarea Programului şi Planului de acţiuni menţionate.
    3. Serviciul Vamal, Biroul Naţional de Statistică, Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Colegiul Tehnologic din Chişinău, Asociaţia Obştească a Frigotehniştilor din Republica Moldova vor prezenta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anual, pînă la data de 31 ianuarie a anului următor celui de referinţă, informaţia despre executarea Planului de acţiuni sus-menţionat, conform competenţelor stabilite.
     4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
     a) va exercita, cu asistenţa Oficiului Ozon de pe lîngă Minister, funcţia de supraveghere şi coordonare a realizării prevederilor Programului şi Planului de acţiuni enunţate;
   b) va conlucra cu organismele internaţionale şi potenţialii donatori în scopul atragerii volumului necesar de investiţii pentru crearea sistemului integrat de gestionare a hidroclorofluorocarburilor halogenate, precum şi realizării acţiunilor preconizate în Program şi Planul de acţiuni aprobate;
    c) va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 31 martie, raportul cu privire la realizarea prevederilor Programului şi a Planului de acţiuni nominalizate;
    d) va prezenta Guvernului spre aprobare, pînă la data de 25 noiembrie 2020, Planul de acţiuni pentru următoarele etape de implementare a Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul mediului                                                    Valeriu Munteanu

    Nr. 856. Chişinău, 13 iulie 2016.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]