OMFC100/2016
ID intern unic:  366122
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 100
din  22.07.2016
cu privire la modificarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1249
    Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61, cu modificările şi completările ulterioare), punctului 3 alineatul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), și Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 20.06.2016 (Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016),
ORDON:
    1. Subpunctele 3) și 4) ale punctului 2 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, se expun în următoarea redacție:
    "3) preţ de achiziţie – preţul producătorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont), a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în monedă naţională (lei), conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;
    4) preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont)."
    2. În punctul 9 subpct.11) textul "Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007" se substituie cu textul "Legea nr.172 din 25.07.2014."
    3. În punctul 9 subpct.14) după cuvintele "se indică" se introduce sintagma "de către agenții economici ce dețin statutul de plătitor de acciz," și sintagma "Hotărîrii Guvernului nr.547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" se substituie cu cuvintele "Hotărîrii Guvernului nr.774 din 20.06.2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante".

    MINISTRUL FINANȚELOR                                       Octavian ARMAŞU

    Nr. 100. Chişinău, 22 iulie 2016.