LPC175/2016
ID intern unic:  366186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 175
din  21.07.2016
pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV
din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 557
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 18 alineatul (6) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, cifrele „440” se substituie cu cifrele „540”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 175. Chişinău, 21 iulie 2016.