HBN203/2016
ID intern unic:  366243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 203
din  08.08.2016
cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale
a Moldovei la creditele pe termen lung
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1300     Data intrarii in vigoare : 08.08.2016
    În temeiul art.27 alin.(1), lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 25 ianuarie 2001 privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.11-13, art.44) şi luînd în consideraţie evoluţia indicatorului inflaţiei, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se diminuează rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1.0 punct procentual, de la 7.0 pînă la 6.0 la sută anual.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMITETULUI

    EXECUTIV AL BĂNCII
    NAȚIONALE A MOLDOVEI                                  Sergiu CIOCLEA

    Nr. 203. Chişinău, 8 august 2016.