DPO2263/2016
ID intern unic:  366261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2263
din  08.08.2016
privind instituirea Medaliei „Aniversarea a XXV-a
a Armatei Naționale”
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 578
    În temeiul art. 88 lit. j) și art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 6 alin. (5) și (6) din Legea cu privire la simbolurile publice și al pct. 3 din Regulamentul cu privire la distincţiile Armatei Naţionale, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 244-VII din 21 august 2012,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se instituie Medalia „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”.
    Art. 2. - Se aprobă:
    a) Statutul Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”, conform anexei nr. 1;
    b) Regulamentul cu privire la procedura de conferire a Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”, conform anexei nr. 2;
    c) modelul legitimaţiei aferente Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”, conform anexei nr. 3.
    Art. 3. - Medalia „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naţionale” se  înregistrează  în  Armorialul  General  al  Republicii  Moldova.
    Art. 4. - Ministerul Apărării va asigura finanțarea confecționării Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”, a legitimaţiei aferente, a baretei de substituire şi a cutiei capitonate din contul și în limitele bugetului ministerului aprobat pe anul curent.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2263-VII. Chişinău, 8 august 2016.


Anexa nr. 1
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 2263-VII din 8 august 2016


Statutul
Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”
    Medalia „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naţionale” este o distincție aniversativă și se conferă militarilor și persoanelor civile din cadrul Ministerului Apărării, Armatei Naționale, instituțiilor subordonate ministerului în semn de recunoștință și apreciere a meritelor deosebite în domeniul militar și cu prilejul celebrării a 25 de ani de la crearea Armatei Naționale.
    Însemnul Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naţionale” reprezintă un medalion rotund cu diametrul de 30 mm, monocolor, de aur şi cu toartă de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Pe avers, pe fundalul unor raze liniare nenumărate emanate din centru, în mijloc este reprezentată acvila Armatei Naţionale (o acvilă de aur, cu aripile desfăcute în părți, cruciată de argint, ţinînd în gheara dreaptă o spadă, iar în cea stîngă un buzdugan, ambele de asemenea de argint, purtînd pe piept un scut tăiat, roşu şi albastru, încărcat cu un cap de bour broşînd, de aur, cu o stea cu opt raze între coarne şi însoţit jos în dextra de o roză heraldică, iar jos în senestra de o semilună conturnată, toate de asemenea de aur) în întregime de aur, totul în relief.
    Pe revers, într-o cunună deschisă de lauri aşezată în exergă, compusă din două rămurele unite jos, vîrfurile cărora flanchează sus o stea cu opt raze, apare legenda cu caractere capitale, ordonată în cinci rînduri: „ANIVERSAREA / A XXV-A / A ARMATEI / NAŢIONALE / 1991–2016”, totul în relief.
    Panglica distincției este din moar albastru, lată de 25 mm, cu o dungă galbenă pe mijloc, lată de 11 mm şi supraîncărcată cu două dungi roşii, late de 3 mm şi separate între ele de o dungă galbenă lată de 1 mm. Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate, dotată jos cu o toartă de suspensie, de culoarea însemnului, iar pe revers cu un dispozitiv de prindere a distincției.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, îmbrăcată cu panglica distincţiei.


Anexa nr. 2
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 2263-VII din 8 august  2016

REGULAMENTUL
cu privire la procedura de conferire a Medaliei
 „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”

    1. Medalia „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale” se conferă:
    a) militarilor prin contract incluși, la data de 3 septembrie 2016, în tabelele nominale ale aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naționale, unităților militare, instituțiilor din subordinea ministerului;
    b) militarilor în termen care au obținut succese în pregătirea de luptă;
    c) studenților instituțiilor de învățămînt din domeniul militar care au obținut rezultate deosebite în procesul de studii;
    d) persoanelor care au contribuit substanțial la crearea, dezvoltarea și consolidarea Armatei Naționale.
    2. Medalia se conferă prin ordinul ministrului apărării. Aceasta se înmînează, împreună cu legitimația, într-o atmosferă solemnă, în cadrul manifestațiilor dedicate aniversării a XXV-a de la crearea Armatei Naționale.
    3. Faptul înmînării medaliei se consemnează în procesul-verbal de înmînare, conform modelului aprobat de ministrul apărării.
    4. Nu pot fi propuşi pentru conferirea medaliei:
    a) militarii care au sancţiuni disciplinare nestinse;
    b) militarii în privinţa cărora se efectuează cercetări administrative și/sau urmărire penală;
    c) persoanele condamnate, printr-o hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă.
    5. Evidența, portul, moștenirea, retragerea, precum și alte acțiuni privind procedura de conferire a Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale”  se efectuează conform Regulamentului cu privire la distincţiile Armatei Naţionale.

    anexa nr.3