HGM964/2016
ID intern unic:  366271
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 964
din  09.08.2016
cu privire la Consiliul coordonator pentru protecţia
consumatorilor şi supravegherea pieţei
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1047     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    MODIFICAT
   
HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213     În conformitate cu prevederile art. 27 alin.(5) al Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.6 alin.(6) al Legii nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art.146), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie, pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii, Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei.
    [Pct.1 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, conform anexei nr.1;
    Componenţa nominală a Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabileşte că, în cazul eliberării sau suspendării din funcţia deţinută a unui membru al Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, persoana nou-desemnată în funcţia respectivă va avea şi calitatea de membru al Consiliului, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.
    [Pct.3 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2017.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                           Octavian Calmîc

    Nr. 964. Chişinău, 9 august 2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.964
din 9 august 2016

REGULAMENTUL
Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor
şi supravegherea pieţei
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei (în continuare – Consiliu).
    2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
    3. Organul central de specialitate responsabil de coordonarea activităţilor de protecţie a consumatorilor şi de supraveghere a pieţei este Ministerul Economiei și Infrastructurii (în continuare – autoritate de coordonare).
    [Pct.3 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    4. Misiunea Consiliului, în calitate de organ consultativ pe lîngă autoritatea de coordonare, este de a coordona activităţile de protecţie a consumatorilor şi de supraveghere a pieţei.
II. Componenţa Consiliului
    5. Consiliul este constituit din reprezentanţi desemnaţi ai autorităților administraţiei publice centrale, ai autorităţilor de supraveghere a pieţei, ai organului vamal, ai asociaţiilor obşteşti de consumatori şi ai asociaţiilor profesionale sectoriale.
III. Atribuţiile şi drepturile Consiliului
    6. Consiliul are următoarele atribuţii:
    1) în domeniul protecţiei consumatorilor:
    a) contribuie la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) participă la elaborarea programelor naţionale de protecţie a consumatorilor (pe termen scurt şi lung);
    c) coordonează activităţile desfăşurate în domeniul protecţiei consumatorilor de către autorităţile administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor;
    d) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    e) coordonează activităţile de implementare şi realizare a prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;
    f) coordonează activităţile de examinare şi soluţionare a petiţiilor consumatorilor ce depăşesc competenţa unui singur organ sau care abordează probleme cu caracter general, ce pot avea un impact negativ pentru societate, cu implicarea specialiştilor din diferite domenii;
    h) examinează semestrial rezultatele activităţii de protecţie a consumatorilor şi întocmeşte note informative privind activitatea în domeniul protecţiei consumatorilor, cu prezentarea datelor de sinteză Guvernului;
    2) în domeniul supravegherii pieţei:
    a) analizează şi/sau propune mecanisme de coordonare a activităţii autorităţilor de supraveghere a pieţei ce activează în domeniile reglementate;
    b) evaluează periodic derularea activităţilor de supraveghere a pieţei de către autorităţile corespunzătoare;
    c) instituie cadrul pentru elaborarea și actualizarea, după caz, a programului general anual de supraveghere a pieţei;
    d) stabileşte cadrul adecvat pentru formarea profesională a personalului specializat în controlul produselor puse la dispoziţie pe piaţă;
    e) participă la consultări privind cadrul legal, normativ şi instituţional în domeniul supravegherii pieţei.
    7. Consiliul are următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la instituţiile abilitate documente, materiale şi informaţia necesară pentru exercitarea funcţiilor ce ţin de competenţa Consiliului;
    2) să adopte, potrivit atribuţiilor ce îi revin, recomandări pentru autorităţile reprezentate în Consiliul, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. Activitatea Consiliului
    8. Consiliul este condus de preşedinte, care este asistat de doi vicepreședinți şi de un secretar.
    [Pct.8 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    9. În absenţa preşedintelui, şedinţele sînt prezidate de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de către președintele Consiliului.
    [Pct.9 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    10. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    1) conduce activitatea şi asigură îndeplinirea atribuţiilor Consiliului, în corespundere cu prezentul Regulament;
    2) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
    3) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
    4) decide, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă, asupra chestiunilor examinate, în limitele competenţelor sale;
    5) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    11. Consiliul dispune de un secretar, asigurat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.11 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    12. Secretarul Consiliului organizează activitatea Consiliului şi asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului, elaborează procesele-verbale ale şedinţelor, execută dispoziţiile preşedintelui sau vicepreședinților Consiliului, conform funcţiilor Consiliului, elaborează rapoarte şi informaţii, în limitele competenţelor sale, îndeplineşte lucrări de secretariat. Vicepreședinții dispun executarea dispoziţiilor doar în cazul absenţei preşedintelui.
    [Pct.12 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    13. Şedinţele Consiliului se convoacă în funcţie de necesitate, însă nu mai rar decît o dată în trimestru, la propunerea preşedintelui, vicepreședinților sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului. În ultimul caz, este informat secretarul Consiliului, care consultă preşedintele Consiliului şi anunţă convocarea Consiliului.
    [Pct.13 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    14. Ordinea de zi a şedinţei este adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.
    15. La şedinţele Consiliului pot participa şi alte persoane responsabile şi interesate de chestiunile puse în discuţie. În procesul adoptării deciziilor şi a recomandărilor, drept de vot au doar membrii Consiliului.
    16. Responsabil pentru calitatea materialelor puse în discuţie la şedinţele Consiliului este executantul acestora, care le pregăteşte în prealabil şi le prezintă secretarului în format electronic şi pe suport de hîrtie, înaintînd propuneri, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.
    17. În baza materialelor prezentate, secretarul pregăteşte şi transmite membrilor Consiliului setul de documente necesare, semnate în modul stabilit, cu 5 zile lucrătoare înainte de şedinţa Consiliului.
    18. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil şi înaintează propuneri pe marginea acestora în cadrul şedinţei.
    19. Şedinţele Consiliului se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Consiliului. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
    20. Deciziile şi alte informaţii ce ţin de activitatea Consiliului se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului şi altor autorităţi ale administraţiei publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor, ţinînd cont de specificul problemelor care au fost examinate şi competenţele autorităţilor responsabile. 
    21. Lucrările Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele şedinţei. Deciziile Consiliului şi procesele-verbale ale şedinţelor se publică pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.21 modificat prin HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    22. Activitatea Consiliului se desfăşoară în conformitate cu  planurile curente şi de perspectivă, care sînt aprobate la şedinţele Consiliului.
    23. Membrii Consiliului înaintează propuneri pentru includerea lor în planul de activitate a Consiliului.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.964
din 9 august 2016

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului coordonator pentru protecţia
consumatorilor şi supravegherea pieţei

DRĂGĂLIN Iuliana

secretar de stat al Ministerului Economiei

și Infrastructurii (în domeniul infrastructurii calității și cooperării internaționale), preşedinte al Consiliului 

EREMIA Iurie

director al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, vicepreşedinte al Consiliului 

GABERI Gheorghe

director general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, vicepreşedinte al Consiliulu

MAMEI Marian

șef al Direcţiei infrastructura calității şi securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar al Consiliului 

EȘANU Nicolae

secretar de stat al Ministerului Justiției

LUCA Vasile

secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul politicilor/produselor de origine vegetală)

ȚAPIȘ Valentina

secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul protecţiei mediului şi resurselor naturale)

PURICE Dorin

secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității)

BUCATARU Serghei

secretar de stat al Ministerului Economiei

și Infrastructurii (în domeniul transporturilor)

SAJIN Ghenadie
director al Agenției pentru Supraveghere Tehnică
MUNTEAN Andrei

director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

CIUDIN Alexandru
director al Agenției pentru Eficiență Energetică
GUȘTIUC Vasile
director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

CIOBANU Sergiu

director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

STURZU Ion

viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

IONIȚOV Grigore

director general adjunct al Serviciului Vamal
CALENIC Natalia
vicepreședinte al Camerei de Comerț şi Industrie

FILIP Iurie

vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
MAXIM Ion 
membru al Plenului Consiliului Concurenței 
CAMINSCHI Vladislav

director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova

CHIRIAC Petru

vicepreședinte al Confederației Naționale
a Sindicatelor din Moldova

STARUȘ Denis

președinte al Centrului pentru Protecția 
Consumatorilor din Republica Moldova 

MIHĂEȘ Roman

președinte al Ligii pentru Apărarea Drepturilor 
Consumatorilor

    [Anexa nr.2 în redacția HG291 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.330]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.964
din 9 august 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.773 din 6 iulie 2006 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.850).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1519 din 31 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.773 din 6 iulie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.28).
    3. Punctul 2 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1022).
    4. Punctul 5 din modificările ce se operează în unele acte normative ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.98 din 10 februarie 2014  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art.115).