HGM966/2016
ID intern unic:  366273
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 966
din  09.08.2016
pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma
de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1049
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    Pentru realizarea obiectivelor ce țin de modernizarea serviciilor publice statuate în Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020 și Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, precum și pentru onorarea angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale și instituțiile publice autonome:
    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului aprobat;
    2) vor prezenta trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, informaţia despre executarea Planului nominalizat, utilizînd Sistemul informaţional „Programul de activitate al Guvernului”, la adresa http://monitorizare.gov.md.
    3. Cancelaria de Stat:
    1) va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării Planului în cauză, generalizînd şi prezentînd Consiliului național pentru reforma administrației publice anual, pînă la 31 ianuarie, raportul privind nivelul de realizare a acestuia;
    2) va pregăti raportul de evaluare a impactului Planului şi îl va prezenta Consiliului național pentru reforma administrației publice pînă la 28 iunie 2019, în baza indicatorilor şi sondajelor implementate privind percepția asupra serviciilor publice, conform obiectivelor trasate, și va prezenta propuneri de completare și actualizare a Planului, după caz.
    4. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul alocaţiilor bugetare aprobate autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de implementare, precum şi din contul altor surse, conform legislaţiei în vigoare.
    5. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura o bună colaborare cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale și instituțiile publice autonome în implementarea Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Nr. 966. Chişinău, 9 august 2016.

    planul de acțiuni
    [Planul modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]