HGC969/2016
ID intern unic:  366276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 969
din  10.08.2016
cu privire la Regulamentul pentru organizarea
şi funcţionarea Institutului de Standardizare din Moldova
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1052
    În temeiul prevederilor art. 5 din Legea nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 90-99, art. 170), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Institutului de Standardizare din Moldova, conform anexei nr.1;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc

    Nr. 969. Chişinău, 10 august 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.969
din 10 august 2016

REGULAMENT
pentru organizarea şi funcţionarea Institutului
de Standardizare din Moldova

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Institutului de Standardizare din Moldova (în continuare – Institut).
    2. Institutul este o instituţie publică în care Ministerul Economiei, organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, exercită calitate de fondator.
    3. Institutul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cele semnate de către Institut în calitatea acestuia de organism naţional de standardizare şi prezentul Regulament.
    4. Pentru realizarea funcţiilor, atribuţiilor şi drepturilor sale Institutul colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu persoanele fizice şi juridice, cu organizaţiile de standardizare europene, internaţionale şi interstatale, precum şi cu organismele naţionale de standardizare ale altor ţări.
    5. Institutul dispune, în condiţiile legii, de conturi de decontare trezoreriale şi bancare, inclusiv în valută străină, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, de formulare cu antet şi siglă proprie, protejată conform legislaţiei.
    6. Institutul are sediul în mun. Chişinău.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE  DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI  DREPTURILE  INSTITUTULUI
    7. Misiunea Institutului constă în contribuirea la creşterea competitivităţii economiei naţionale, creşterea bunăstării populaţiei şi sporirea utilizării durabile a resurselor. Misiunea Institutului se realizează prin adoptarea în calitate de standarde moldoveneşti şi asigurarea disponibilităţii publice a standardelor europene şi internaţionale, precum şi prin promovarea standardelor şi standardizării.
    8. Institutul are următoarele funcţii de bază:
    1) asigurarea disponibilităţii publice a documentelor de standardizare;
    2) promovarea standardelor şi a standardizării;
    3) organizarea instruirilor şi perfecţionării continue în domeniul standardizării;
    4) consolidarea continuă a sistemului naţional de standardizare.
    9. Institutul are atribuţiile organismului naţional de standardizare, stabilite la art. 6 alin.(1) din Legea nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională.
    Principalele atribuţii ale Institutului sînt:
    1) stabilirea regulilor de standardizare naţională;
    2) elaborarea, aprobarea şi realizarea programului de standardizare naţională;
    3) elaborarea şi aprobarea standardelor moldoveneşti;
    4) adoptarea standardelor europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, precum şi adoptarea altor documente de standardizare în calitate de standarde moldoveneşti;
    5) examinarea periodică, modificarea, revizuirea, reconfirmarea şi anularea standardelor moldoveneşti;
    6) evidenţa standardelor moldoveneşti;
    7) asigurarea disponibilităţii publice a informaţiilor referitoare la standardele moldoveneşti şi a altor publicaţii relevante privind standardizarea naţională;
    8) comercializarea standardelor;
    9) constituirea, înregistrarea şi coordonarea activităţii comitetelor tehnice de standardizare;
    10) elaborarea şi publicarea Buletinului de standardizare şi a altor publicaţii din domeniul standardizării naţionale;
    11) participarea la activitatea de standardizare europeană, internaţională şi interstatală;
    12) reprezentarea Republicii Moldova ca membru în organizaţiile europene, internaţionale şi interstatale de standardizare şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de membru al organizaţiilor corespunzătoare;
    13) colaborarea în domeniul standardizării cu organismele de standardizare din alte ţări şi alte organizaţii;
    14) participarea la schimbul de informaţii privind standardele şi activitatea de standardizare în cadrul sistemelor de standardizare european, internaţional şi interstatal;
    15) dezvoltarea şi gestionarea Fondului naţional de standarde;
    16) asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de standardizare;
    17) prestarea serviciilor în domeniul standardizării;
    18) avizarea, la solicitarea autorităţilor publice, a proiectelor de acte legislative şi normative care au legătură cu standardele şi standardizarea, inclusiv a proiectelor de liste cu standarde moldoveneşti care adoptă standardele europene armonizate sau de liste cu alte standarde moldoveneşti la care se face referinţă în actele legislative şi normative;
    19) participarea la programe şi proiecte în standardizare cu finanţare naţională, europeană, internaţională sau interstatală;
    20) promovarea aplicării standardelor şi standardizării;
    21) exercitarea, în legătură cu scopul său principal, a altor atribuţii prevăzute de Legea nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională şi de alte acte normative.
    10. Institutul are următoarele drepturi:
    1) să dispună de fonduri fixe şi circulante;
    2) să contacteze împrumuturi bancare;
    3) să beneficieze de asistenţă tehnică şi financiară;
    4) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale, autorităţile administrative şi ale instituţii informaţia şi suportul necesar pentru exercitarea atribuţiilor sale stabilite de prezentul Regulament;
    5) să antreneze, în caz de necesitate, specialişti, experţi, consultanţi, inclusiv prin contract, de la instituţii ştiinţifice şi de învăţămînt superior din ţară şi de peste hotare;
    6) să organizeze şi să participe la conferinţe, seminare, training-uri, work-shop-uri şi alte activităţi naţionale şi internaţionale, vizînd activitatea pe care o desfăşoară;
    7) să delege specialişti, experţi, consultanţi pentru participare la activităţile ce ţin de standardizare desfăşurate de organizaţiile naţionale, europene, internaţionale şi interstatale;
    8) să iniţieze şi să realizeze proiecte de parteneriat publice şi private pe teritoriul Republicii Moldova şi al altor ţări, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    9) să asigure, la solicitare, consultarea autorităţilor de reglementare în procesul de elaborare a reglementărilor tehnice, prin acordarea avizelor respective;
    10) să încaseze plăţi pentru serviciile prestate.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSTITUTULUI
    11. Conducerea Institutului este exercitată de către director, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul conducătorului organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională.
    12. Directorul Institutului este numit în funcţie pe bază de concurs, pe o perioadă de 5 ani. Directorul Institutului trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să aibă studii superioare şi experienţă de muncă în domeniul infrastructurii calităţii de cel puţin 5 ani, inclusiv în funcţie de administrare de cel puţin 3 ani.
    13. Raporturile de muncă cu directorul Institutului încetează, prin ordinul conducătorului organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, în condiţiile clauzelor stabilite în Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
    14. Directorul Institutului are următoarele atribuţii:
    1) elaborarea şi aprobarea strategiei şi planurilor de activitate ale Institutului;
    2) elaborarea şi aprobarea structurii organizatorice şi a statelor de personal ale Institutului;
    3) elaborarea şi aprobarea regulamentului intern şi a altor documente de ordine internă ale Institutului;
    4) elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
    5) iniţierea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului Institutului;
    6) stabilirea, în limitele bugetului anual aprobat, a salariilor pentru personalul Institutului;
    7) emiterea ordinelor, dispoziţiilor, hotărîrilor şi monitorizarea executării lor;
    8) reprezentarea Institutului în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice rezidente şi din străinătate;
    9) semnarea contractelor, acordurilor, deschiderea conturilor trezoreriale în instituţiile bancare;
    10) alte atribuţii, în limitele competenţei.
    15. Institutul este constituit din subdiviziuni interioare care activează în baza propriilor regulamente, aprobate de directorul acestuia.
    16. Personalul care activează în cadrul Institutului nu are statut de funcţionar public şi se angajează în funcţie pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.
    17. În lipsa directorului, funcţiile acestuia sînt exercitate de către persoana din cadrul Institutului, desemnată prin ordin de către director.
    18. Documentele emise ca urmare a activităţii Institutului sînt semnate de director sau de către persoana din cadrul acestuia desemnată prin ordinul directorului.
IV. DISPOZIŢII  SPECIALE
    19. Institutul foloseşte pentru desfăşurarea activităţii sale patrimoniul de stat transmis în gestiune economică, precum şi patrimoniul dobîndit ca urmare a activităţii economice.
    20. Bugetul de venituri şi de cheltuieli al Institutului se aprobă de Ministerul Economiei, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională.
    21. Institutul ţine evidenţa cheltuielilor aferente realizării Programului de standardizare naţională, implementării proiectelor, întocmeşti rapoarte trimestriale şi anuale.
    22. Institutul ţine evidenţa contabilă şi prezintă, în modul stabilit, dări de seamă contabile, financiare şi statistice şi poartă răspundere pentru veridicitatea lor.
    23. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Institutului este exercitat de organele abilitate cu acest drept.
    24. Institutul aplică pentru serviciile sale tarifele stabilite în conformitate cu art. 6 alin. (4) din Legea nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 969
din 10 august 2016

Modificările şi completările
ce se operează  în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.434), cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se completează cu poziţiile 578, 579 şi 5710 cu următorul cuprins:
„578

Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC)

Ministerul Economiei

579

Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI)

Ministerul Economiei

5710

Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC)

Ministerul Economiei”


    2. Anexele nr. 1 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art.768), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    punctul 7:
    litera g):
    la subpunctul 15), cuvintele „standardelor naţionale” se substituie cu cuvintele „standardelor moldoveneşti” ;
    la subpunctul 16), cuvintele „listele standardelor conexe” se substituie cu cuvintele „listele standardelor moldoveneşti, care adoptă la nivel naţional standardele europene armonizate”;
    la litera j) subpunctul 6) şi subpunctul 81, sintagma „Institutul Naţional de Standardizare” se substituie cu sintagma „Institutul de Standardizare din Moldova”, la cazul gramatical corespunzător;
    la litera n) subpunctul 4), cuvintele „standardelor naţionale” se substituie cu cuvintele „standardelor moldoveneşti”.
    punctul 8:
    la litera c) subpunctul 1), cuvintele „standardelor naţionale” se substituie cu cuvintele ”standardelor moldoveneşti”;
    litera i:
    sintagma „Institutul Naţional de Standardizare” se substituie cu sintagma „Institutul de Standardizare din Moldova”;
    la subpunctul 2) şi subpunctul 5), cuvintele „standardele naţionale” se substitue cu cuvintele „standardele moldoveneşti”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la anexa nr. 4, sintagma „Institutul Naţional de Standardizare” se substituie cu sintagma „Institutul de Standardizare din Moldova”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 27 decembrie 2012 „Privind unele măsuri de reformare a sistemului infrastructurii calităţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1-5, art.4) se modifică după cum urmează:
    în hotărîre:
    la punctul 1 şi punctul 7 propoziţia a doua, sintagma „Institutul Naţional de Standardizare” se substituie cu sintagma „Institutul de Standardizare din Moldova”;
    la punctul 2, subpunctul 2) se abrogă;
    anexa nr. 2 se abrogă.