HGC975/2016
ID intern unic:  366282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 975
din  15.08.2016
privind gestionarea mărcilor proprietate a statului
pentru producţia alcoolică
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1058
    În scopul eficientizării gestionării mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 338 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Lista mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică, conform anexei nr. 1;
    2) Lista mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică pentru care nu se va realiza reînnoirea înregistrării, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că gestiunea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică va fi realizată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor proprietate a statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 852 din 16 august 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101, art. 886), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în calitate de titular al mărcilor proprietate a statului, va asigura, în modul stabilit, gestionarea mărcilor incluse în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, pînă la expirarea termenului de protecţie al acestora.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1080 din 8 octombrie 2001 „Cu privire la aprobarea Listei mărcilor proprietate a statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 124-125, art. 1128).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Eduard Grama
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Nr. 975. Chişinău, 15 august 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2