OSV595/2013
ID intern unic:  366299
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 595
din  11.12.2013
referitor la vămuirea electronică a mărfurilor la export
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1307     Data intrarii in vigoare : 11.12.2013
     În vederea simplificării procedurilor vamale aferente exportului, realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 904 din 13.11.13 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export” (Monitorul Oficial nr. 258-261 din 15.11.2013),
O R D O N:
    1. Se aprobă „Normele metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export”, conform anexei la prezentul ordin.
    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Direcţia Tehnologii Informaţionale în comun cu Direcţia Dezvoltare Informaţională va efectua instruirea continuă a colaboratorilor vamali privind procesarea declaraţiei vamale electronice.
    3. Î.S. „Vamservinform” va efectua în sistemele informaţionale ale Serviciului Vamal modificările necesare pentru asigurarea funcţionării eficiente.
    1. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Organizarea Controlului Vamal, Direcţiei Tehnologii Informaţionale, Direcţiei Dezvoltare Informaţională şi a şefilor birourilor vamale.
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcină şefului departamentului Venituri şi Control Vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul semnării.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                    Tudor BALIŢCHI

    Nr. 595-o. Chişinău, 11 decembrie 2013.


   Anexă
la Ordinul Serviciului vamal nr. 595-o
din 11 decembrie 2013

NORME METODOLOGICE
CU PRIVIRE LA PROCEDURA VĂMUIRII
ELECTRONICE A MĂRFURILOR LA EXPORT

I. Definiţii
    1. În aplicarea prezentelor norme se înţelege prin:
    a) semnătură digitală - certificatul cheilor publice cu forţă juridică;
    b) utilizator al sistemului informatic - persoana juridică autorizată să folosească procedura informatică de declarare a mărfurilor şi care poate fi declarantul sau brokerul vamal utilizator al sistemului informatic, potrivit definiţiilor din prezentul capitol;
    c) act de inspecţie - documentul electronic S.I.”ASYCUDA World” întocmit pe parcursul fiecărei etape a procedurii informatice de declarare a mărfurilor, pe baza constatărilor privind completarea declaraţiei vamale, date eronate sau lipsa unor acte referitoare la încadrarea tarifară, valoarea în vamă, felul, cantitatea sau originea, cuantumul obligaţiei şi modul de aplicare a facilităţilor vamale;
    d) lista documentelor ataşate - document electronic S.I.”ASYCUDA World” care conţine o listă exhaustivă a tuturor documentelor scanate şi ataşate declaraţiei vamale (facturi, certificate de origine, prospecte tehnice, acte juridice etc.), precum și a referinţelor acestora (serii, numere, date calendaristice).
II. Completarea, stocarea, înregistrarea pe server
    1. Utilizatorul sistemului informatic efectuează la sediul său următoarele operaţiuni:
    a) completează declaraţia vamală conform normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu accesând modulul informatic pus la dispoziţie de Serviciul Vamal;
    b) verifică declaraţia vamală completată şi rezolvă erorile de completare evidenţiate de modulul informatic în raport cu datele de referinţă privitoare la tariful vamal, cursul de schimb valutar, destinaţii vamale, coduri adiţionale aferente reglementărilor în vigoare, ţări, mijloace de transport etc.;
    c) solicită stocarea informatică a declaraţiei vamale pe serverul central, posesorii de semnături digitale semnează obligatoriu operaţiunea efectuată;
    d) solicită înregistrarea informatică a declaraţiei vamale electronice, posesorii de semnături digitale semnează obligatoriu operaţiunea efectuată, în urma căreia aceasta primeşte automat numărul și data de înregistrare; această comandă conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale. Concomitent S.I. „ASYCUDA World” efectuează distribuirea declaraţiei vamale electronice pe un culoar de selectivitate. Declaraţia vamală electronică se consideră că a fost depusă când aceasta este înregistrată pe serverul Serviciului Vamal şi semnată cu semnătura digitală de către persoana care a depus declaraţia vamală electronică.
    Acceptarea declaraţiei vamale electronice se comunică declarantului prin trimiterea unui mesaj de răspuns conţinând detaliile de identificare, numărul şi data de înregistrare a acesteia.
    2. Utilizatorul sistemului informatic, la solicitare, poate retrage declaraţia vamală electronică cu titlu definitiv sau în vederea rectificării ulterioare a acesteia pînă la începerea controlului fizic sau validarea declaraţiei vamale electronice.
III. Procesarea declaraţiei vamale electronice
    A. Culoarul VERDE de selectivitate:
    În cazul atribuirii declaraţiei vamale electronice pe culoarul verde în S.I.”ASYCUDA World” , utilizatorul sistemului informatic anunţă agentul economic despre posibilitatea deplasării mijlocului de transport cu marfă la postul vamal de frontieră (indicat în rub. 29 a declaraţiei vamale în detaliu)”. Ca urmare, mijlocul de transport se deplasează la postul vamal de frontieră, indicat în declaraţia vamală electronică.
    1. Activităţile desfăşurate la Postul vamal de frontieră
    Colaboratorul Postului vamal de frontieră la prezentarea mijlocului de transport desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) Identifică declaraţia vamală electronică în S.I.”ASYCUDA World”;
    b) Efectuează formalităţile necesare pentru înregistrarea mijlocului de transport în SI „Frontiera”;
    c) Verifică dacă declaraţia vamală electronică a fost semnată cu semnătura digitală;
    d) în cazul lipsei semnăturii digitale, declaraţia vamală electronică se invalidează;
    e) Vizualizează declaraţia vamală, accesând-o dintr-una din listele care afişează declaraţiile selectate, pentru a vedea culoarul de vămuire pe care aceasta a fost selectată;
    f) Verifică şi încasează cuantumul obligaţiei vamale;
    g) Aplică sigiliul vamal (dacă este solicitat sau dacă se impune conform legislaţiei în vigoare), cu efectuarea menţiunilor respective în declaraţia vamală electronică;
    h) În cazul în care marfa este transportată sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea carnetului TIR) se îndeplinesc formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi de destinaţie în acelaşi timp;
    i) Semnează declaraţia vamală electronică cu semnătura digitală;
    j) Validează declaraţia vamală electronică;
    k) Efectuează confirmarea exportului prin activarea opţiunii „ELIBERARE EXPORT (EXPORT RELEASE)” în S.I.”ASYCUDA World”;
    1) Aplică specimenele vamale pe documentele de transport şi comerciale, la solicitare;
    m) Încheie formalităţile de control vamal prin confirmarea ieşirii mijlocului de transport cu marfă din zona de control vamal în S.I. „Frontiera”.
    B. Culoarul GALBEN de selectivitate:
    1. Activităţile desfăşurate la Postul vamal electronic
    În cazul atribuirii declaraţiei vamale electronice pe culoarul galben de selectivitate, colaboratorul vamal din Postul vamal electronic, căruia i-a fost repartizată automat declaraţia vamală electronică de către S.I.”ASYCUDA World”, desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) Identifică declaraţia vamală electronică în S.I.”ASYCUDA World”;
    b) Verifică dacă declaraţia vamală electronică a fost semnată cu semnătura digitală, în cazul lipsei semnăturii digitale, declaraţia vamală electronică se invalidează;
    c) Vizualizează declaraţia vamală, accesând-o dintr-una din listele care afişează declaraţiile selectate, pentru a vedea culoarul de vămuire pe care aceasta a fost selectată;
    d) Verifică criteriile de selectivitate şi realizează acţiunile ce se impun, în cazul în care selectarea declaraţiei vamale s-a făcut în baza unuia sau mai multor criterii de selectivitate;
    e) Efectuează controlul documentar al declaraţiei vamale electronice;
    f) În cazul în care controlul documentar a condus la sesizarea de neconcordanţe sau erori:
    - Solicită utilizatorului sistemului informatic prezentarea actelor suplimentare sau informaţiilor relevante pentru efectuarea controlului documentar prin mesaj electronic cu următorul conţinut ”Prezentaţi documentul...”;
    - rectifică declaraţia vamală pe baza datelor recepţionate de la utilizatorul sistemului informatic şi în cazul corespunderii datelor;
    - deschide şi completează informatic formularul S.I.”ASYCUDA World” „Act de Inspecţie”, indicând neconformităţile ori erorile pentru regularizarea declaraţiei vamale electronice;
    - Validează actul de inspecţie;
    g) semnează declaraţia vamală electronică cu semnătura digitală;
    h) transmite mesaj electronic utilizatorului sistemului informatic prin intermediul S.I.”ASYCUDA World” cu următorul conţinut: „Puteţi prezenta mărfurile la Postul vamal de frontieră (indicat în rub. 29 a declaraţiei vamale în detaliu)”;
    i) Rerutează declaraţia vamală electronică de pe culoarul galben pe culoarul verde în aşteptare;
    j) În cazul neprezentării în decurs de 5 zile lucrătoare de la expedierea solicitării cu privire la documentele suplimentare invalidează declaraţia vamală electronică şi remite declarantului mesajul corespunzător, cu efectuarea menţiunilor referitor la acţiunile efectuate în actul de inspecţie al S.I.”ASYCUDA World”.
    2. Activităţile desfăşurate la Postul vamal de frontieră (verde în aşteptare)
    Colaboratorul Postului vamal de frontieră la prezentarea mijlocului de transport desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) Identifică declaraţia vamală electronică în S.I.”ASYCUDA World”;
    b) Efectuează formalităţile necesare pentru înregistrarea mijlocului de transport în SI ”Frontiera”;
    c) Vizualizează declaraţia vamală, accesînd-o dintr-una din listele care afişează declaraţiile selectate, pentru a vedea culoarul de vămuire pe care aceasta a fost selectată;
    d) În cazul în care marfa este transportată sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea carnetului TIR) se îndeplinesc formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi destinaţie;
    e) Aplică sigiliul vamal (dacă este solicitat sau dacă se impune conform legislaţiei în vigoare), cu efectuarea menţiunilor respective în declaraţia vamală electronică;
    f) Verifică şi încasează cuantumul obligaţiei vamale;
    h) Validează declaraţia vamală electronică;
    i) Semnează declaraţia vamală electronică cu semnătura digitală;
    j) Efectuează confirmarea exportului prin activarea opţiunii ”ELIBERARE EXPORT (EXPORT RELEASE)” în S.I.”ASYCUDA World”;
    k) Aplică specimenele vamale pe documentele de transport şi comerciale, la solicitare.
    l) Încheie formalităţile de control vamal prin confirmarea ieşirii mijlocului de transport cu marfă din zona de control vamal în S.I. ”Frontiera”.
    C. Culoarul ROŞU de selectivitate:
    1. Activităţile desfăşurate la Postul vamal electronic
    În cazul atribuirii declaraţiei vamale electronice pe culoarul roşu de selectivitate, colaboratorul vamal din postul vamal electronic, căruia i-a fost repartizată automat declaraţia vamală electronică de către S.I.”ASYCUDA World”, desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) Identifică declaraţia vamală electronică în S.I.”ASYCUDA World”.
    b) Verifică dacă declaraţia vamală electronică a fost semnată cu semnătura digitală, în cazul lipsei semnăturii digitale, aceasta se invalidează.
    c) Vizualizează declaraţia vamală, accesând-o dintr-una din listele care afişează declaraţiile selectate, pentru a vedea culoarul de vămuire pe care aceasta a fost selectată.
    d) Verifică criteriile de selectivitate şi realizează acţiunile ce se impun, în cazul în care selectarea declaraţiei vamale s-a făcut în baza unuia sau mai multor criterii de selectivitate.
    e) Efectuează controlul documentar al declaraţiei vamale electronice.
    f) În cazul în care controlul documentar a condus la sesizarea de neconcordanţe sau erori:
    - Solicită utilizatorului sistemului informatic prezentarea actelor suplimentare sau informaţiilor relevante pentru efectuarea controlului documentar prin mesaj electronic cu următorul conţinut „Prezentaţi documentul... „;
    - Rectifică declaraţia vamală pe baza datelor recepţionate de la utilizatorul sistemului informatic şi în cazul corespunderii datelor;
    - Deschide şi completează informatic formularul S.I.”ASYCUDA World” „Act de Inspecţie”, indicînd neconformităţile ori erorile pentru regularizarea declaraţiei vamale electronice;
    - Validează actul de inspecţie.
    g) semnează declaraţia vamală electronică cu semnătura digitală;
    h) transmite mesaj electronic utilizatorului sistemului informatic prin intermediul S.I.”ASYCUDA World” cu următorul conţinut: ”Puteţi prezenta mărfurile la postul vamal de frontieră (indicat în rub. 29 al declaraţiei vamale în detaliu)”;
    i) În cazul neprezentării în decurs de 5 zile lucrătoare de la expedierea solicitării cu privire la documentele suplimentare inval dează declaraţia vamală electronică şi remite declarantului mesajul corespunzător, cu efectuarea menţiunilor referitor la acţiunile efectuate în actul de inspecţie al S.I.”ASYCUDA World”.
    2. Activităţile desfăşurate la Postul vamal de frontieră
    Colaboratorul postului vamal de frontieră la prezentarea mijlocului de transport desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) Identifică declaraţia vamală electronică în S.I.”ASYCUDA World”;
    b) Efectuează formalităţile necesare pentru înregistrarea mijlocului de transport în SI ”Frontiera”;
    c) Vizualizează declaraţia vamală, accesînd-o dintr-una din listele care afişează declaraţiile selectate, pentru a vedea culoarul de vămuire pe care aceasta a fost selectată;
    d) Verifică criteriile de selectivitate şi realizează acţiunile ce se impun, în cazul în care selectarea declaraţiei vamale s-a făcut în baza unuia sau mai multor criterii de selectivitate;
    e) Efectuează controlul fizic al mărfurilor;
    f) În cazul în care în procesul efectuării controlului fizic se constată neconcordanţe sau erori colaboratorul vamal efectuează succesiv următoarele acţiuni:
    - Solicită utilizatorului sistemului informatic prezentarea actelor suplimentare sau informaţiilor relevante pentru efectuarea controlului fizic prin mesaj electronic cu următorul conţinut „Prezentaţi documentul... „;
    - Rectifică declaraţia vamală pe baza datelor recepţionate de la utilizatorul sistemului informatic şi în cazul corespunderii datelor;
    - Deschide şi completează informatic formularul S.I.”ASYCUDA World” „Act de Inspecţie”, indicînd neconformităţile ori erorile pentru regularizarea declaraţiei vamale electronice.
    - Validează actul de inspecţie.
    g) În cazul în care în procesul efectuării controlului fizic nu se constată neconcordanţe, sau discrepanţele sunt regularizate (conform p.f)):
    - Aplică sigiliul vamal (dacă este solicitat sau dacă se impune conform legislaţiei în vigoare), cu efectuarea menţiunilor respective în declaraţia vamală electronică.
    - Verifică şi încasează cuantumul obligaţiei vamale.
    - În cazul în care marfa este transportată sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea carnetului TIR) se îndeplinesc formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi de destinaţie.
    - Efectuează rerutarea declaraţiei vamale electronice pe culoarul verde.
    - Validează declaraţia vamală electronică.
    - Semnează declaraţia vamală electronică cu semnătura digitală.
    - Efectuează confirmarea exportului prin activarea opţiunii ”ELIBERARE EXPORT (EXPORT RELEASE)” în S.I ”ASYCUDA World”.
    - Aplică specimenele vamale pe documentele de transport şi comerciale, la solicitare.
    - Încheie formalităţile de control vamal prin confirmarea ieşirii mijlocului de transport cu marfă din zona de control vamal în S.I. ”Frontiera”.