HANRCETI19/2016
ID intern unic:  366302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
HOTĂRÎRE Nr. 19
din  05.08.2016
cu privire la raportarea de date statistice de către
furnizorii de reţele şi servicii poștale
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1309     Data intrarii in vigoare : 19.08.2016
    În temeiul prevederilor art.5 alin (3) din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.114-122 art.225),
    În conformitate cu pct.14 din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art. 917), Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Formularul tipizat al Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii poștale, conform Anexei nr. 1.
    2. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Formularului tipizat al Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii poștale, conform Anexei nr. 2.
    3. Furnizorii de reţele şi/sau servicii poștale autorizați în condițiile Legii comunicațiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016 au obligația de a transmite ANRCETI datele statistice conform formularului tipizat, menționat la pct.1, trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare.
    4. În cazul în care un furnizor de reţele şi/sau servicii poștale dorește să renunțe la statutul de furnizor de reţele şi/sau servicii poştale, acesta are obligația de a transmite ANRCETI, la data depunerii notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poştale, datele statistice conform formularului tipizat, menționat la pct.1.
    5. Furnizorii de reţele şi/sau servicii poştale vor prezenta rapoartele ANRCETI în formă electronică la adresa de email: raport.statistic@anrceti.md şi în unul dintre următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau prin reprezentant al furnizorului de servicii poștale, sub semnătură;
    b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire, la adresa ANRCETI: bd Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău.
    6. În cazul nerespectării obligaţiei de către furnizorii de reţele şi/sau servicii poştale prevăzute la pct.3, ANRCETI va aplica sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    8. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAȚIEI AL ANRCETI                 Grigore VARANIŢA

    Membri                                                                    Corneliu Jaloba
                                                                                      Iurie URSU

    Nr. 19. Chişinău, 5 august 2016.