HKK31/2016
ID intern unic:  366367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 31
din  26.07.2016
privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și
gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice
locale
din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 25
    Curtea de Conturi, în prezența deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dl Corneliu Dudnic, guvernatorului (bașcanul) UTA Găgăuzia, dna Irina Vlah, prim-vicepreședintelui Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, dl Vadim Ceban, șefului Direcției Generale Finanțe (UTA Găgăuzia), dna Tatiana Donceva, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat (UTA Găgăuzia), dna Natalia Comarova, șefului Direcției administrarea proprietății publice în cadrul Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, dl Mihai Doruc, șefului Oficiului cadastral teritorial Comrat, dl Vladimir Marcovschi, șefului Direcției Generale ocrotirea sănătății și asigurări sociale (UTA Găgăuzia), dl Alexei Zlatovcean, șefului interimar al Direcției generale a complexului agroindustrial (UTA Găgăuzia), dl Alexandru Chendighelean, președinților raioanelor: Comrat, dl Vladimir Garcev, Ceadîr-Lunga, dl Valentin Cara, vicepreședintelui raionului Vulcănești, dl Ion Rotaru, și primarilor: mun. Comrat, dl Serghei Anastasov, or. Ceadîr-Lunga, dl Anatoli Topal, or. Vulcănești, dl Victor Petrioglu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015.
    _______________________________________
    1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).

    Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 20162. În ansamblu, misiunile de audit au vizat problemele ce țin de respectarea de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) a legalității și regularității procesului bugetar, precum și de gestionarea prudentă și economă a patrimoniului public.
    _______________________________________
    2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.

    Auditurile au fost efectuate conform standardelor internaționale3 aplicate de Curtea de Conturi, probele de audit fiind obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditării. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Comitetului executiv și ale guvernatorului UTA Găgăuzia, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
    _______________________________________
    3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

    Examinînd rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    evaluările auditului public extern elucidează reușite în administrarea fondurilor publice, dar, în același timp, invocă și unele nereguli cauzate de folosirea irațională a mijloacelor alocate. Astfel, abaterile și iregularitățile admise de administrațiile locale din UTA Găgăuzia în procesele bugetare din 2014 și 2015 atestă că acestea nu și-au asumat obiective clare pentru consolidarea bazei financiare a bugetelor locale, în special din contul (re)evaluării materiei impozabile, implicit, a surselor de venituri proprii, proiecțiile fiscal-bugetare neîntrunind plenitudinea și încrederea de rigoare, precum și neasigurînd sustenabilitatea bugetelor UAT de toate nivelurile. Totodată, modul de gestionare a cheltuielilor bugetare și a patrimoniului proprietate publică nu întrunește criterii de prudențialitate și economicitate. Administrarea patrimoniului public nu contribuie la consolidarea bazei financiare a autorităților locale, fondurile fixe și activele gestionate de către entitățile fondate nu generează veniturile corespunzătoare.
    Deficiențele identificate de misiunea de audit se exprimă prin:
    • neaplicarea măsurilor de dezvoltare instituțională a sistemelor de control intern, precum și interacțiunea slabă dintre autoritățile de resort (financiare, economice, fiscale, statistice și cadastrale) nu au permis inventarierea și (re)evaluarea materiei impozabile, respectiv, mărimea taxelor și impozitelor necuantificate, dar evaluate de audit, constituind (2014-2015) nu mai puțin de 71,6 mil.lei și, respectiv, 60,8 mil.lei (TVA – 26,5 mil.lei/10,7 mil.lei; accize – 14,7 mil.lei/36,1 mil.lei; impozitele pe bunurile imobiliare – 6,6 mil.lei/5,4 mil.lei; taxa pentru amenajarea teritoriului – 1,7 mil.lei/1,6 mil.lei; taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii de deservire socială – 1,3 mil.lei/0,9 mil.lei; impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător – 15,1 mil.lei/0,6 mil.lei; veniturile din gestiunea terenurilor și bunurilor publice – 5,7 mil.lei/5,5 mil.lei);
    • managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor, astfel fiind admise multiple abateri și nereguli care au diminuat eficiența alocațiilor bugetare, exprimate prin:
    → planificarea cu abateri de la cadrul normativ a numărului de copii, ceea ce a condiționat majorarea transferurilor cu destinație specială pentru învățămîntul preșcolar din bugetul de stat pentru 2014 cu suma totală de 8,3 mil.lei și, respectiv, pentru 2015 – cu suma totală de 10,3 mil.lei;
    → neaprobarea statelor de personal pentru perioada supusă auditului, ceea ce a determinat cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 70,39 mil.lei;
    → includerea unui număr majorat de unități în statele de personal pentru anul 2014, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare pentru remunerarea muncii (art.111) în sumă totală de 9,34 mil.lei;
    → utilizarea neregulamentară a mijloacelor bugetare privind retribuirea muncii în sumă totală de 1561,4 mii lei (inclusiv contribuțiile aferente);
    → alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din școlile primare, gimnazii și licee sub nivelul normelor aprobate cu suma totală de 0,35 mil.lei, precum și a copiilor din instituțiile preșcolare – cu sumă totală de 3,70 mil.lei;
    → nevalorificarea integrală a mijloacelor financiare publice pentru cheltuielile capitale în sumă totală de 8,9 mil.lei;
    → neînregistrarea regulamentară în evidența contabilă a majorării valorii obiectelor reparate, rezultate din cheltuielile capitale în sumă totală de 5,67 mil.lei;
    → modificarea neregulamentară a elementelor contractuale prin introducerea unor elemente noi, majorînd valoarea inițială a ofertelor cu 0,14 mil.lei;
    → neelaborarea planurilor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii în sumă de 14,6 mil.lei;
    → nepublicarea în anunțul de intenție a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii în sumă totală de 31,4 mil.lei;
    → utilizarea mijloacelor financiare în scopuri ce nu au un caracter excepțional în sumă totală de 2,8 mil.lei;
    → controlul necorespunzător și neinițierea acțiunilor de monitorizare din partea factorilor de decizie din cadrul AAPL privind utilizarea ajutoarelor umanitare s-au soldat cu: neînregistrarea în evidența contabilă a soldurilor motorinei în cantitate de 43,2 tone și a grîului alimentar în cantitate de 2721,5 tone; nerestituirea loturilor de combustibil și grîu alimentar, alocate agenților economici cu titlu de împrumut, în valoare totală de 14,9 mil.lei; netransmiterea AAPL, pentru capitalizarea/înregistrarea obiectelor reparate/construite, a cheltuielilor în sumă de 2,30 mil.lei; utilizarea ajutoarelor umanitare în alte scopuri decît cele prevăzute în documentele de distribuire, în sumă totală de 0,12 mil.lei etc.;
    • activitatea neconformă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) în vederea asigurării regularității și legalității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare și lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
    → prezentarea neveridică Agenției Proprietății Publice a Raportului privind patrimoniul public aflat în administrarea AAPL, cu diminuarea valorii mijloacelor fixe din gestiunea a 13 entități în anul 2014 și 23 entități în anul 2015, cu suma totală, respectiv, de 90,2 mil.lei  și de 96,75 mil.lei, și majorarea la alte 21 de entități în anul 2014 și 27 entități în anul 2015, respectiv, cu 159,9 mil.lei și cu 142,55 mil.lei;
    → neînregistrarea și necontabilizarea corespunzătoare de către 10 UAT a patrimoniului public în valoare de 127,12 mil.lei, transmise în gestiune instituțiilor medico-sanitare publice;
    → neasigurarea evidenței conforme a patrimoniului public în valoare de 230,97 mil.lei, transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale, și neexcluderea din evidența fondului locativ a imobilelor privatizate în valoare de 309,92 mil.lei;
    → înregistrarea de către întreprinderile municipale a pierderilor neacoperite în sumă totală de 65,06 mil.lei, ca urmare a activității operaționale ineficiente;
    → neînregistrarea primară masivă a imobilelor proprietate publică, a sectoarelor de teren de pe lîngă casele de locuit și a celor de grădini din cadrul a 3 UAT;
    → neefectuarea/nefinalizarea delimitării terenurilor proprietate publică a UAT din domeniul public și cel privat în toate 26 UAT din UTA Găgăuzia;
    → neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 124,9 mil.lei și a terenurilor cu suprafața totală de 37,3 mii ha;
    •  managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării și ținerii evidenței contabile, precum și raportarea situațiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operațiunilor financiare, ca urmare fiind raportate eronat situațiile financiare și patrimoniale;
    • verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale din UTA Găgăuzia pe anul 2011 și gestionării patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 29.05.20124, relevă că managementul AAPL din UTA Găgăuzia nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, recomandările anterioare privind gestionarea patrimoniului public au fost realizate parțial, ceea ce nu asigură continuitatea în acțiunile de remediere și de perfecționare a managementului financiar.
    ___________________________________
    4 În continuare – Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 29.05.2012.

    Abaterile de la legalitate și regularitate atestate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă, în mare măsură, gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.
    Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
    1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii  2014-2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015, anexate la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre și Rapoartele de audit se remit:
    2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora:
    2.1.1. Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);
    2.1.2 Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);
    2.2. pentru informare și luare de atitudine privind conformarea la recomandările auditului indicate în Rapoartele de audit, avînd în vedere prezența deficiențelor similare constatate în cadrul UAT supuse auditării:
    2.2.1. șefilor Direcției Generale Tineret și Sport, Direcției Generale Cultură, Direcției Generale Sănătate, Direcției Generale Construcții, consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Avdarma, Beșalma, Bugeac, Dezghingea, Chirsova, Chioselia Rusă, Congaz, Congazcicul de Sus, Cotovscoe, Svetlîi, Ferapontievca, Cioc-Maidan, Baurci, Beșghioz, Gaidar, Joltai, Cazaclia, Chiriet-Lunga, Copceac, Tomai, Carbalia, Cișmichioi și Etulia, conducătorilor instituțiilor de învățămînt preuniversitar5 – Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015;
    ____________________________________
    5 Licee teoretice: „M. Eminescu” (Comrat); „N. Tretiacova” (Comrat); „D.A. Mavrodi” (Comrat); s.Dezghingea; „M. Tuzlova” (Chirsova); nr.1 s.Congaz; „M. Chesea” (Beșalma); s.Cioc-Maidan; „D. Celenghir” (Avdarma); s.Tomai; s.Beșghioz; „S. Baranovschi” (Copceac); „B. Ianacoglo” (Copceac); s.Cazaclia; nr.2 (Vulcănești); „S. Economova” (Etulia); gimnazii: „S. Curoglu” (Comrat); nr.7 (Comrat); „M. Tanasoglo” (Chirsova); „N. Cebanova” (Congaz); nr.3 (Congaz); s.Congazcicul de Sus; s.Cotovscoe; s.Gaidar; „P. Cazmalî” (Ceadîr-Lunga); s.Bugeac; gimnazii-grădinițe: „Vovcioc” (Ferapontievca); „Sîrmaci” (Ceadîr-Lunga).


    2.2.2. consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Avdarma; Beșalma; Bugeac; Dezghingea; Chirsova; Chioselia Rusă; Congaz; Congazcicul de Sus; Cotovscoe; Svetlîi; Ferapontievca; Cioc-Maidan; Baurci; Beșghioz; Gaidar; Joltai; Cazaclia; Chiriet-Lunga; Copceac; Tomai; Carbalia; Cișmichioi; Etulia, conducătorilor instituțiilor de învățămînt preuniversitar și extrașcolar6, șefilor instituțiilor de cultură: Muzeul de Stat istorico-etnografic Comrat; Muzeul Comrat; Muzeul s. Beșalma; Teatrul național „D.Tanasoglu”; Centrul didactic de instruire a tineretului din UTA Găgăuzia – Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015;
    _____________________________________
    6 Licee teoretice: „M. Eminescu” (Comrat); „N. Tretiacova” (Comrat); „D.A. Mavrodi” (Comrat); s.Dezghingea; „M. Tuzlova” (Chirsova); nr.1 s.Congaz; „M. Chesea” (Beșalma); s.Cioc-Maidan; „D. Celenghir” (Avdarma); s.Tomai; s.Beșghioz; „S. Baranovschi” (Copceac); „B. Ianacoglo” (Copceac); s.Cazaclia; nr.2 (Vulcănești); „S. Economova” (Etulia); internatul sportiv (Comrat); moldo-turc „S. Demirelea” (Congaz); „D. Caraciobanu” (Comrat); „G. Vieru” (Cioselia Rusă); „A. Doljenco” (Vulcănești); „D. Tanasoglo” (Chiriet-Lunga); „M. Gluboglo” (Ceadîr –Lunga); gimnazii: „S. Curoglu” (Comrat); nr.7 (Comrat); „P. Cazmalî” (Ceadîr-Lunga); instituții extrașcolare: Școala sportivă nr.1 din Ceadîr-Lunga; Școala sportivă Vulcănești; Școala de muzică din Comrat.

    2.3. Oficiului teritorial UTA Găgăuzia al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din UTA Găgăuzia în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
    2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se recomandă:
    - dispunerea aplicării în practică a managementului informațional la evaluarea materiei impozabile aferente impozitelor/taxelor locale;
    - autosesizarea, conform competențelor, privind (ne)respectarea de către contribuabilii înregistrați în localitățile UTA Găgăuzia a regimului fiscal în condițiile stipulate expres de Codul fiscal în vigoare;
    2.5. Inspectoratului Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, pentru informare, și se cere confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din UTA privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile și sporirea gradului de conformare voluntară;
    2.6. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind activitatea autorităților financiare și fiscale din UTA Găgăuzia ce ține de evaluarea și monitorizarea bazei de impozitare aferente formării și mobilizării integrale a veniturilor bugetare;
    2.7. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către AAPL a informațiilor cu privire la patrimoniul public gestionat, precum și înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public; pentru documentare în sensul inițierii procesului de ajustare a cadrului normativ aferent guvernării corporative privind relevanța stabilirii indicatorilor-cheie adiționali gestiunii economice în cadrul întreprinderilor municipale, bazați pe criterii de cost-beneficiu, eficiență și profitabilitate;
    2.8. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și posibilă examinare a impedimentelor în procesul de administrare a proprietății publice, generate de anumite conflicte de norme; a gradului de conformare a autorităților publice de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
    2.9. Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru informare și, după caz, audierea autorităților UTA Găgăuzia privind conformarea acestora cadrului juridic național aferent impozitelor și taxelor de stat.
    3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunilor de audit, AAPL supuse auditării au întreprins unele măsuri de remediere a neconformităților constatate: a fost elaborat proiectul Legii privind investițiile în UTA Găgăuzia, acesta fiind înaintat spre aprobare Adunării Populare; au fost conformate la cadrul legal-normativ înscrierile contabile privind patrimoniul transmis în gestiune întreprinderilor municipale (242,35 mil.lei) și instituțiilor medico-sanitare publice (127,12 mil.lei); au fost înregistrate în evidența contabilă obiectele în curs de execuție (6,39 mil.lei); au fost stabilite plățile pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate/întreprinderilor și obiectivelor private.
    4. Dată fiind revendicarea în Rapoartele de audit anexate la prezenta Hotărîre a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 29.05.2012.
    5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1, 2.3-2.5 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi semestrial, în termen de 18 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                      Serafim URECHEAN

    Nr. 31. Chişinău, 26 iulie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2