HGM1001/2016
ID intern unic:  366388
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1001
din  23.08.2016
cu privire la concesionarea zăcămîntului
de apă minerală naturală „Cahul”
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1087
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și în Cerințe, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul subsolului  nr.3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 197), cu modificările ulterioare, şi art.7 alin. (1)  lit. a), b) şi  e) din Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752),  cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    concesionarea zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, cu rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de 945 m3/24 de ore, atribuite la categoriile B+C1;
    cerinţele generale şi condiţiile concesionării zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul” (se anexează).  
    2. Se desemnează Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în calitate de autoritate publică centrală  în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor  naturale  pentru desfăşurarea procedurii de concesionare a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, în conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                 Valeriu Munteanu

    Nr. 1001. Chişinău, 23 august 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1001
din 23 august 2016

Cerinţele generale şi condiţiile concesionării
zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”
Secţiunea 1
Cerinţele generale privind procedura
de organizare a concursului de selectare a concesionarului
    1. Selectarea  concesionarului va fi efectuată de către Comisia de selectare a concesionarului, creată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de concedent, formată din nouă  persoane fizice: doi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, doi specialişti în jurisprudenţă, un reprezentant al Agenţiei Proprietăţii Publice, trei specialişti în domeniul geologiei  şi un specialist în domeniul construcţiilor.
    2. Comisia de selectare a concesionarului va defini criteriile de selectare a concesionarului, va aproba comunicatele informative privind desfăşurarea concursului, va stabili mărimea taxei de participare, va desfăşura concursul public, va deschide ofertele şi va stabili oferta cîştigătoare, va îndeplini şi alte funcţii stabilite de legislaţia în vigoare.
    3. Procedura de selectare a concesionarului va cuprinde o singură etapă şi se va desfăşura prin concurs public de selectare a concesionarului.
    4. La finalizarea concursului public concedentul va atribui contractul de concesiune cîştigătorului  selectat.
    5. Ofertanţii care au întrunit cerinţele legale, tehnice şi de capacitate financiară, cuprinse în partea tehnică a procedurii de selectare, vor fi evaluaţi în cadrul părţii financiare. La evaluarea ofertelor financiare, ofertanţii vor concura în baza cerinţelor specificate în documentaţia de concurs şi comunicatul informativ, care vor fi stabilite de către Comisia de selectare a partenerului privat.
    6. Concedentul va asigura publicarea comunicatului informativ de iniţiere a concursului de selectare a concesionarului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice. Comunicatul informativ va fi valabil 60 de zile din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. În perioada cuprinsă între data publicării comunicatului informativ de iniţiere a concursului de selectare a concesionarului şi data-limită de depunere a ofertelor, concedentul  va asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de concurs.
    8. Taxa de participare la concurs va fi stabilită de către Comisia de selectare a partenerului privat şi va fi indicată în comunicatul informativ de iniţiere a concursului de selectare a partenerului privat.
    9. Deschiderea, evaluarea şi desemnarea ofertei cîştigătoare se va efectua de către Comisia de selectare a concesionarului şi se va finaliza cu elaborarea Raportului de evaluare a ofertelor recepţionate, prin care se va atribui contractul de concesionare ofertantului cîştigător.
Secţiunea 2
Condiţiile concesionării zăcămîntului
de apă minerală naturală „Cahul”
    10. Obiectul concesiunii
    Zăcămîntul de apă minerală naturală „Cahul”, cu rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de 945 m3/24  de ore, atribuite la categoriile B+C1 (procesul-verbal al Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile nr. 7629 din 26 mai 1976).
    11. Scopul concesiunii
    Concesiunea are drept scop menţinerea nivelului apei în Lacul Sărat prin atribuirea în folosinţă a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, urmare a implementării proiectului „Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” din or. Cahul”.
    12. Termenul concesiunii
    Guvernul acordă dreptul de valorificare industrială a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, pe un termen de 25 de ani din data semnării contractului de concesiune. La solicitare, termenul de folosire temporară a sectorului de subsol se prelungeşte de către  concedent, conform prevederilor  legislaţiei referitor la  exploatarea zăcămintelor de  apă subterană şi în condiţiile stabilite în art.14 alin.(1) din Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni.
    13. Elemente de preţ
    1) Rambursarea investiţiilor se va efectua din contul veniturilor obţinute din activitatea obiectului concesionat.
    2) Redevenţa se stabileşte în mărime de cel puţin 2% din venitul realizat din activitatea obiectului concesionat.
    14. Programul de lucrări
    1) Elaborarea şi avizarea, în modul stabilit, a documentaţiei tehnice de proiect privind exploatarea zăcămîntului  de apă minerală „Cahul”, care va cuprinde şi partea tehnică de  forare şi utilare a sondei arteziene de explorare-exploatare. Termenul de elaborare, aprobare şi dare în exploatare a construcţiei hidrotehnice nu va depăşi 2 ani de la momentul încheierii contractului de concesiune.
    2) Reevaluarea rezervelor de apă subterană a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul” şi  aprobarea, în modul stabilit, a acestora. Termenul de aprobare nu va depăşi 3 ani de la data semnării contractului de concesiune.
    3) Elaborarea şi avizarea, în modul stabilit, a proiectului zonelor de protecţie sanitară a zăcămîntului  de apă minerală „Cahul”.
    4) Elaborarea proiectului perimetrului minier şi obţinerea Actului de confirmare a perimetrului minier.
    5) Obţinerea licenţei pentru genul respectiv  de activitate.
    15. Încetarea concesiunii
    1) La expirarea termenului contractului de concesiune, concesionarul dispune de dreptul preferenţial  de a prelungi termenul contractului de concesiune, dar care nu va depăşi termenul-limită stabilit de art.13 alin.(4) din Legea cu privire la concesiuni.
    2) Obiectul  concesiunii revine în proprietatea publică a statului, în cazul în care concesionarul refuză prelungirea contractului, în cazul rezilierii lui sau în cazul expirării contractului.
    3) Contractul de concesiune se reziliază înainte de termen în cazul în care concesionarul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contract. Constatarea nerespectării obligaţiilor se face la cererea concedentului de către instanţa de judecată competentă. În acest caz, concesionarul este obligat să despăgubească concedentul pentru orice daune produse din culpa sa şi să achite penalităţile în cuantumul stabilit prin contractul de concesiune. În cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul transmite în proprietatea concedentului bunul care a făcut obiectul concesiunii şi îmbunătăţirile aduse obiectului concesiunii, edificate din contul investiţiilor.
    4) Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul dispariţiei obiectului concesiunii sau al imposibilităţii de a-l exploata din motive independente de el. În această situaţie, temeinicia motivelor invocate de concesionar va fi verificată de o comisie instituită de Guvern din reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate. În baza concluziilor comisiei se va conveni asupra continuării sau încetării contractului.
    5)  Temeiuri de încetare a concesiunii servesc:
    a) dispariţia necesităţii de folosire a sectorului de subsol prin acord reciproc dintre beneficiarul subsolului şi autoritatea care a acordat dreptul de folosinţă a sectorului de subsol;
    b) apariţia unui pericol direct pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ce activează sau locuiesc în zona de influenţă a lucrărilor legate de folosirea subsolului;
    c) imposibilitatea folosirii sectoarelor de subsol ca urmare a calamităţilor naturale sau apariţiei altor situaţii excepţionale;
    d) apariţia necesităţii de retragere a sectorului de subsol atribuit în folosinţă în alte scopuri publice, cu compensarea cheltuielilor efectuate;
    e) neexecutarea/executarea necorespunzătoare a clauzelor contractului de concesiune;
    f) neachitarea plăţilor pentru folosirea subsolului în termenul stabilit de legislaţia fiscală;
    g) nefolosirea sectorului de subsol conform destinaţiei de către beneficiarul lui, pe parcursul a doi ani;
    h) folosirea sectorului de subsol necorespunzătoare destinaţiei, abaterii de la proiectele tehnice (tehnologice) şi de la planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere.
    16. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
    1) La încetarea concesiunii, în termen de o lună,  în oricare dintre situaţiile indicate la pct.15, concesionarul este obligat să transmită concedentului toată documentaţia tehnică, de proiect şi de alt gen referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producţie, precum şi alte acte ce ţin de exploatarea obiectului concesiunii.
    2) Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de acordarea concesiunii.
    3)  Concesionarul va suporta toate cheltuielile ce ţin de activităţile de proiectare, elaborarea documentaţiei tehnice de proiect şi lucrărilor de forare a sondei arteziene necesare pentru captarea apelor subterane atribuite zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, precum şi cele ce ţin de riscuri şi venituri.
    4) Concedentul va asigura transmiterea către concesionar a Raportului cu rezultatele lucrărilor de cercetare hidrogeologică şi procesului-verbal al Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile.
    17. Clauze referitoare la personalul concesionarului
    1) Concesionarul este obligat să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova ce reglementează relaţiile de muncă.
    2) Asigurarea socială a angajaţilor concesionarului se reglementează de legislaţia Republicii Moldova – pentru angajaţii autohtoni şi de contractele individuale de muncă – pentru angajaţii străini.
    18. Controlul
    1) Concesionarul prezintă concedentului anual, în termen de pînă la 15 februarie, darea de seamă pentru anul precedent privind volumul apelor minerale naturale extrase şi survenirea a careva fluctuaţii a  debitului sondei, calitatea şi proprietăţile fizice ale apei.
    2) Concesionarul prezintă anual concedentului, în termen de pînă la 1 aprilie, situaţia financiară a întreprinderii concesionale, auditate de către o companie acreditată în domeniu, inclusiv a veniturilor obţinute de întreprinderea concesională, care va constitui baza de calcul a redevenţei.
    3) Concedentul, pînă la data de 1 martie, plasează raportul prezentat de concesionar pe pagina WEB oficială a instituţiei.
    4) Concedentul este în drept să efectueze, independent sau împreună cu alte autorităţi publice interesate, controlul asupra îndeplinirii condiţiilor contractului de concesiune, dar nu mai rar de o dată pe an.
    5) Controlul concesionarului poate fi efectuat şi de către organele de control, în limitele competenţei lor, conform planului anual aprobat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    19. Dispoziţii finale
    Litigiile apărute între părţile contractante pe parcursul derulării contractului de concesiune vor fi examinate de instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova.