OIFPSC774/2016
ID intern unic:  366436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 774
din  17.08.2016
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului IFPS nr.693 din 26.12.2007

Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1370     Data intrarii in vigoare : 26.08.2016
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă modificări și completări la Ordinul IFPS nr.693 din 26.12.2007 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal, după cum urmează:
    1) În Anexa nr.1:
    la punctul 1 după cuvintele „și transmit” se completează cu textul „persoanelor specificate la art.54, precum şi”;
    punctul 3 se exclude;
    la punctul 4 cuvîntul „teritorial” se substituie cu sintagma „în raza căruia sînt deservite”; iar în textul exemplului sintagma „ianuarie 2008” se substituie cu sintagma „ianuarie XXXX”, iar sintagma „februarie 2008” cu sintagma „februarie XXXX”;
    punctul 7 se exclude;
    punctul 10 va avea următorul cuprins: „Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130, corespunzător datelor bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanțelor;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: Se generează conform Registrului сodurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, în funcție de locul amplasării  imobilului.”.
    2) În Anexa nr.2:
    alineatul unu, după cuvintele „și transmit”, se completează cu textul „persoanelor specificate la art.54, precum şi”;
    textul după alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Beneficiar:  Ministerul Finanțelor;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: Se generează conform Registrului codurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, în funcție de locul amplasării imobilului.”.
    3) În Anexa nr.4:
    sintagma din col.7 „Contul trezorerial de încasări1 ” se substituie cu sintagma „Codul IBAN1 ”, iar sintagma „1 col.7 se completează de funcționarul fiscal” se completează cu textul  „ ,conform modului stabilit la pct.10 din Anexa  nr.1”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.
    3. Direcţia generală  metodologia impozitelor şi taxelor din cadrul IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, ulterior, îl va aduce la cunoştinţa subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

    ȘEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                               Iurii LICHII

    Nr. 774. Chişinău, 17 august 2016.