OIFPSC792/2016
ID intern unic:  366513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 792
din  24.08.2016
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS
nr. 295 din 8 iunie 2010, precum şi abrogarea unor
acte normative aferente acestuia
Publicat : 02.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 288-292     art Nr : 1432     Data intrarii in vigoare : 24.08.2016
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, în vederea executării cadrului legal aferent asigurării stingerii obligaţiei fiscale și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.295 din 8 iunie 2010  privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.98-99/366 din 15.06.2010) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la pct.2 lit.a. se exclude;
    2) la Anexa nr.1:
    a) textul „întru asigurarea stingerii obligației fiscale în sumă de _____ stipulate în contractul nr. ____ din ______ privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare/eşalonare”  se exclude;
    b) după textul „prin scrisoarea nr. ____ din _______,” se completează cu sintagma „conform art. 203 alin. (14) din Codul fiscal,”.
    2. Se abrogă:
    1) Ordinul IFPS nr. 1023 din 25 iulie 2014  cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.256-260/1265 din 29.08.2014), cu excepţia pct. 1 subpct. 1) din ordinul nominalizat;
    2) Ordinul IFPS nr. 1026 din 28 iulie 2014 cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 1023 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 256-260/1266 din 29.08.2014).
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se  publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                         Iuri LICHII

    Nr. 792. Chişinău, 24 august 2016.