LPO210/2016
ID intern unic:  366532
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 210
din  29.07.2016
privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a
de la proclamarea independenţei Republicii Moldova
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 632
    În legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, în temeiul art. 66 lit. p) şi art. 72 alin. (3) lit. o) din Constituţia Republicii Moldova, conducîndu-se de principiile umanismului şi în vederea prevenirii şi reparării prejudiciului suportat din cauza condiţiilor rele de detenţie,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – (1) Prezenta lege se aplică condiţionat şi exclusiv persoanelor bănuite, învinuite şi inculpate care manifestă căinţă activă în cadrul procesului penal și celor condamnate care sînt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, perioadei de probaţiune sau termenului de probă şi sînt evaluate psihologic ca prezentînd risc de recidivă mediu sau redus, dacă aceste persoane cad sub incidența prevederilor art. 2–9, 11 şi 12.
    (2) Căinţa activă a persoanei se determină în conformitate cu criteriile stabilite la art. 57 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, fără a ţine cont de criteriul gravităţii faptei comise.
    (3) Aplicarea oricărei modalităţi de liberare de pedeapsă penală, prevăzute de prezenta lege, poate avea loc doar în condiţiile în care organul de urmărire penală, instanţa de judecată sau judecătorul de instrucţie constată întrunirea cerinţelor stipulate la alin. (1).
    (4) Dacă persoana care execută pedeapsa nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1), organul care pune în executare pedeapsa nu sesizează instanţa de judecată competentă cu aplicarea prezentei legi, decizie ce nu poate fi contestată. Dacă nu este de acord cu refuzul de a fi prezentat pentru aplicarea amnistiei, persoana condamnată poate solicita personal instanţei competente examinarea aplicării în privinţa sa a actului de amnistie.
    Art. 2. – (1) Procesul penal încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare referitor la infracţiunea săvîrşită pînă la adoptarea prezentei legi pentru care Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 sau Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 prevede în calitate de pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decît pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani.
    (2) Încetarea procesului penal conform alin. (1) are loc cu acordul scris al persoanei învinuite sau inculpate.
    (3) În privinţa persoanei care refuză încetarea procesului penal conform alin. (1) şi (2) din prezentul articol, instanţa de judecată, la pronunţarea sentinţei, poate hotărî aplicarea prezentului articol dacă, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvîrşirea infracţiunii a fost confirmată şi inculpatul întruneşte criteriile stabilite la art. 1 şi nu cade sub incidenţa art. 10.
    Art. 3. – Se absolvă de pedeapsă neprivativă de libertate şi de pedeapsă cu închisoare cu anularea în tot a obligaţiilor cu caracter penal, stabilite prin hotărîrea judecătorească de condamnare, persoana care, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, este condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei conform art. 90 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 sau art. 43 din Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961.
    Art. 4. – Se absolvă de pedeapsă femeile gravide şi femeile care au copii cu vîrsta de pînă la 8 ani, nedecăzute din drepturile părinteşti, condamnate, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu amînarea executării pedepsei conform art. 96 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 sau art. 441 din Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961.
    Art. 5. – Se absolvă de executarea pedepsei cu anularea în tot a obligaţiilor cu caracter penal persoana condamnată care, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, a fost liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen conform art. 91 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
    Art. 6. – Se absolvă de executarea pedepsei stabilite persoana condamnată, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, la pedeapsa cu închisoare pe un termen de pînă la 7 ani inclusiv.
    Art. 7. – Se absolvă de executarea pedepsei stabilite cu aplicarea liberării condiţionate înainte de termen persoana condamnată la pedeapsa cu închisoare pe un termen de la 7 pînă la 10 ani care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, a executat efectiv (fără a fi luată în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit.
    Art. 8. – Se absolvă de executarea pedepsei stabilite cu aplicarea liberării condiţionate înainte de termen persoana condamnată la pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 10 ani care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, a executat efectiv (fără a fi luată în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă) cel puţin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit.
    Art. 9. – Se absolvă de executarea pedepsei stabilite persoana condamnată, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, la pedeapsa cu închisoare pentru săvîrşirea infracţiunii din imprudenţă, indiferent de termenul de pedeapsă stabilit sau executat, dacă fapta nu a cauzat decesul victimei.
    Art. 10. –  (1) Prevederile art. 1–9 nu se aplică persoanei:
    a) condamnate la detenţiune pe viaţă sau a cărei pedeapsă capitală a fost comutată în pedeapsa cu închisoare sau în pedeapsa detenţiunii pe viaţă;
    b) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate pentru una dintre infracţiunile calificate ca fiind deosebit de grave sau excepţional de grave, conform Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, sau calificate ca fiind infracţiuni grave, conform art. 71 din Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961;
    c) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate pentru săvîrşirea cu intenţie a unei infracţiuni în locurile de detenţie;
    d) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate pentru una dintre infracţiunile prevăzute la următoarele articole din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002: art. 135–139; art. 140 alin. (2); art. 1401–145; art. 151; art. 158 alin. (2)–(4); art. 164 alin. (2) şi (3); art. 165; art. 166 alin. (2) şi (3); art. 168 alin. (3); art. 171 alin. (2) şi (3); art. 172 alin. (2) şi (3); art. 174–1751; art. 179 alin. (3); art. 1812 alin. (5); art. 186 alin. (5); art. 187 alin. (2)–(5); art. 188; art. 189 alin. (3)–(6); art. 190 alin. (3)–(5); art. 191 alin. (3)–(5); art. 2011; art. 205; art. 206; art. 208–209; art. 211 alin. (2); art. 212 alin. (2)–(4); art. 216 alin. (3); art. 217 alin. (3) şi (4); art. 2171 alin. (2)–(4); art. 2173 alin. (3); art. 2174 alin. (2) şi (3); art. 2176; art. 219; art. 220 alin. (3); art. 238 alin. (2); art. 239 alin. (2); art. 240 alin. (2); art. 243 alin. (3); art. 247 alin. (2); art. 248 alin. (2)–(5); art. 252 alin. (3) şi (4); art. 257 alin. (3) și (4); art. 264 alin. (4)–(6); art. 275; art. 278–280; art. 282–284; art. 285 alin. (1) și (2); art. 286; art. 289–2893; art. 292; art. 295 alin. (1)–(6); art. 2951 alin. (1) şi (2); art. 2952 alin. (1)–(3); art. 310 alin. (2); art. 314 alin. (2); art. 317; art. 318 alin. (2); art. 319–321; art. 322 alin. (2); art. 324–328; art. 3302; art. 332–3351; art. 337–343; art. 344 alin. (2); art. 347; art. 349; art. 352 alin. (3); art. 3621 alin. (3); art. 365 alin. (2) şi (3); art. 368 alin. (2); art. 369 alin. (3); art. 370 alin. (3); art. 385–388;
    e) care a săvîrşit infracţiunea prevăzută la art. 1661 alin. (2)–(4), precum şi persoanei care a săvîrşit asupra minorilor infracţiunile prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208–2082 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002;
    f) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate pentru una dintre infracțiunile prevăzute la următoarele articole din Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenești din 24 martie 1961: art. 63; art. 72 alin. (2); art. 1011; art. 103; art. 1031 alin. (2); art. 104; art. 1052; art. 107 alin. (3) și (4); art. 1121; art. 1123; art. 1131; art. 1132; art. 1151; art. 116 alin. (2); art. 1241 alin. (2); art. 136; art. 1554; art. 1556 alin. (2); art. 156 alin. (2); art. 157 alin. (3) și (4); art. 1649 alin. (3); art. 177 alin. (4)–(6); art. 184 alin. (3); art. 1871 alin. (1); art. 189; art. 1981; art. 200–2032; art. 206; art. 224; art. 2242; art. 2243; art. 2246 alin. (2); art. 2253; art. 262; art. 263; art. 266; art. 269;
    g) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate care a fost condamnată anterior pentru săvîrşirea cu intenţie a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, executînd în tot sau în parte pedeapsa cu închisoare;
    h) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate pentru o infracţiune săvîrşită cu intenţie şi absolvită anterior, în tot sau în parte, în baza actului de amnistie sau de graţiere, de pedeapsa stabilită pentru săvîrşirea unei alte infracţiuni;
    i) condamnate care, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, a fost declarată, în condiţiile legislaţiei, violator al regimului de detenţie, precum şi persoanei condamnate faţă de care este aplicată sancţiunea disciplinară de transferare a condamnatului în regim iniţial prevăzută la art. 246 alin. (1) lit. g) din Codul de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, pînă la stingerea acestora;
    j) condamnate pentru concurs de infracţiuni căreia, cel puţin pentru una dintre infracţiuni, îi sînt aplicabile prevederile lit. a)–g);
    k) învinuite, inculpate sau condamnate care nu a reparat integral prejudiciul cauzat prin infracțiunea pentru care este urmărită sau, după caz, a fost condamnată. În cazul persoanei condamnate se va ține cont de prejudiciul stabilit prin hotărîrea judecătorească;
    l) condamnate care execută pedeapsa şi care este supusă tratamentului împotriva alcoolismului, narcomaniei, toxicomaniei sau unei boli venerice, pînă la finalizarea tratamentului;
    m) în privinţa căreia a fost înlăturată anterior răspunderea penală, de trei sau mai multe ori, în temeiul împăcării părţilor conform prevederilor art. 109 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
    (2) La aplicarea alin. (1) nu se ţine cont de antecedentele penale ale persoanei reabilitate şi nici de antecedentele penale stinse în modul stabilit de legislaţie.
    Art. 11.  –  (1) Persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoare în privinţa căreia nu pot fi aplicate prevederile art. 6–9 din prezenta lege şi al cărei termen de pedeapsă neexecutat nu depăşeşte, la data intrării în vigoare a prezentei legi, 2 ani i se înlocuieşte, cu acordul ei, partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă specificată la art. 62 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
    (2) Prevederile alin. (1) din prezentul articol nu se aplică persoanei care cade sub incidenţa art. 10 alin. (1) lit. a), c), e), i) sau j).
    Art. 12.  –  (1) Persoana condamnată la pedeapsa cu închisoare căreia nu i se pot aplica prevederile art. 6–9 sau 11 se liberează condiţionat de pedeapsă înainte de termen dacă, la data intrării în vigoare a prezentei legi, întruneşte una dintre următoarele condiţii:
    a) a executat cel puţin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea infracţiunii excepţional de grave;
    b) a executat cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea infracţiunii deosebit de grave;
    c) a executat cel puţin o jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea infracţiunii grave.
    (2) Concomitent cu liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată decide stabilirea, pentru termenul de pedeapsă rămas neexecutat, a obligaţiilor prevăzute la art. 90 alin. (6) din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
    (3) Prevederile alin. (1) din prezentul articol nu se aplică persoanei care cade sub incidenţa art. 10 alin. (1) lit. a), c), e), i) sau j).
    Art. 13. – (1) Persoanei condamnate la închisoare căreia nu i se pot aplica prevederile art. 6–9, 11 sau 12 i se reduce termenul de pedeapsă în partea neexecutată la data intrării în vigoare a prezentei legi după cum urmează:
    a) cu o treime, dacă este condamnată pe un termen de pînă la 7 ani inclusiv;
    b) cu o pătrime, dacă este condamnată pe un termen de la 7 la 10 ani;
    c) cu o cincime, dacă este condamnată pe un termen mai mare de 10 ani.
    (2) Prevederile alin. (1) din prezentul articol nu se aplică persoanei care cade sub incidenţa art. 10 alin. (1) lit. a), c), e), i) sau j).
    (3) În cazul persoanei al cărei termen de pedeapsă pentru aceeaşi infracţiune a fost redus anterior în temeiul unui act de amnistie sau de graţiere, reducerea repetată a termenului în baza prezentei legi nu poate fi efectuată.
    Art. 14. – Se absolvă de pedeapsă complementară, cu excepţia pedepsei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, persoana în privinţa căreia se aplică prevederile art. 2–9 şi 11.
    Art. 15. – (1) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care cad sub incidenţa normelor Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 sau ale Codului penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961, inclusiv celor condamnate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova, indiferent de locul de executare a pedepsei, şi persoanelor condamnate de instanţele de judecată ale altor state, care execută pedeapsa în Republica Moldova.
    (2) În cazul în care persoana bănuită, învinuită sau inculpată este cetăţean străin în privinţa căruia, în temeiul art. 2, încetează procesul penal în curs de urmărire penală sau în curs de judecare ori are loc liberarea de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată asigură informarea despre acest fapt, în modul prevăzut de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, a organului competent din statul al cărui cetăţean este persoana absolvită de răspunderea penală.
    (3) În cazul în care persoana condamnată de instanţa de judecată a Republicii Moldova execută pedeapsa pe teritoriul unui alt stat (statul executării hotărîrii), Ministerul Justiţiei, conform prevederilor tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte, asigură informarea organului competent din statul executării hotărîrii despre adoptarea actului de amnistie şi solicită acestuia materialele necesare soluţionării aplicării amnistiei. În temeiul materialelor obţinute, Departamentul instituţiilor penitenciare înaintează instanţei de judecată competente un demers în care îi solicită să se pronunţe asupra aplicării sau neaplicării actului de amnistie. Ministerul Justiţiei asigură informarea organului competent din statul executării hotărîrii despre hotărîrea pronunţată de instanţa de judecată.
    (4) În cazul în care persoana condamnată de instanţa de judecată a unui alt stat (statul pronunţării hotărîrii) execută pedeapsa în Republica Moldova şi a fost absolvită, în tot sau în parte, de pedeapsă în temeiul prezentei legi, Ministerul Justiţiei asigură informarea organului competent din statul pronunţării hotărîrii despre acest fapt în conformitate cu tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte.
    Art. 16. – Stingerea antecedentelor penale sau reabilitarea persoanelor care urmează să fie liberate de răspundere sau de pedeapsă în temeiul prezentei legi se decide conform art. 111 şi 112 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
    Art. 17. – Guvernul va asigura finanțarea cheltuielilor necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 210. Chişinău, 29 iulie 2016.