LPO178/2016
ID intern unic:  366636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 178
din  21.07.2016
pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană
şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în
cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene

în domeniul sănătăţii (2014–2020)
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 649
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014–2020), întocmit la 27 aprilie 2016.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Comisia Europeană despre finalizarea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 178. Chişinău, 21 iulie 2016.


ACORD
între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind
participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea
Program de Acţiune a Uniunii Europene în domeniul sănătăţii
(2014-2020)

Chişinău, 27 aprilie 2016

    COMISIA EUROPEANĂ, în numele Uniunii Europene, denumită în continuare  „Comisia”,
    pe de o parte, şi
    GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, în numele Republicii Moldova, denumit în continuare „Republica Moldova”,
    pe de altă parte,
    Avînd în vedere că:
    (1) Între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, a fost semnat, la data de 27 iunie 2014, un Acord de Asociere ce se aplică cu titlu provizoriu între Uniune şi Republica Moldova, începînd cu 1 septembrie 2014 (‚Acord de Asociere’), privind părţile indicate în Decizia Consiliului 2014/492/UE.
    (2) Împreună cu Acordul de Asociere, Protocolul I al acestuia cu privire la Acordul-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Moldova vizînd Principiile Generale pentru participarea Republicii Moldova în cadrul Programelor Uniunii (‚Protocolul I’) de asemenea se aplică cu titlu provizoriu.
    (3) Articolul 5 al Protocolului I prevede că condiţiile şi termenii specifici, inclusiv contribuţia financiară cu privire la participarea Republicii Moldova la fiecare program în parte, vor fi determinate de către Comisie şi autorităţile competente din Republica Moldova.
    (4) Cel de-al treilea Program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii (2014-2020) a fost instituit prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 282/2014 din 11 martie 2014, stabilind cel de-al treilea Program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii (2014-2020) şi abrogînd Decizia nr. 1350/2007/CE. Conform Articolului 6 al Regulamentului, programul trebuie să fie deschis pentru participarea ţărilor terţe, după cum este specificat în prevederile acestuia.
    (5) Republica Moldova şi-a exprimat dorinţa de a participa în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune în domeniul sănătăţii (2014-2020) şi a negociat cu Comisia un acord privind condiţiile specifice, inclusiv contribuţia financiară, pentru participarea acesteia în cadrul programului,
    AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Articolul 1
Programul
    Republica Moldova va participa în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii (denumit în continuare „Program”), în conformitate cu condiţiile prevăzute în Protocolul I la Acordul de Asociere vizînd Acordul-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii, obiectivele, criteriile, procedurile şi termenii, după cum se defineşte în Regulamentul (UE)
nr. 282/2014 şi în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în Articolele 2-4 ale Acordului dat.
Articolul 2
Termenii şi condiţiile de participare în cadrul Programului
    1. Termenii şi condiţiile aplicabile privind depunerea, evaluarea şi selectarea aplicaţiilor şi implementarea acţiunilor de către instituţiile, organizaţiile eligibile, precum şi persoanele fizice din Republica Moldova, sunt aceleaşi ca şi în cazul instituţiilor şi organizaţiilor eligibile, precum şi persoanele fizice din Statele Membre ale Uniunii Europene.
    2. Pentru a participa în cadrul Programului, Republica Moldova va achita anual contribuţia financiară către Bugetul General al Uniunii Europene în conformitate cu Articolul 3 de mai jos.
    3. Contribuţia financiară a Republicii Moldova cu privire la participarea în cadrul Programului şi implementarea acestuia se adaugă la suma alocată anual în Bugetul General al Uniunii Europene pentru credite de angajamente în vederea îndeplinirii obligaţiilor financiare rezultate din diferite tipuri de măsuri necesare pentru executarea, gestionarea şi funcţionarea Programului.
    4. Una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene va fi utilizată pentru procedurile legate de cereri, contracte şi rapoarte, precum şi pentru alte aspecte administrative ale Programului.
Articolul 3
Contribuţia financiară
    Normele de reglementare a  contribuţiei financiare a Republicii Moldova sunt prevăzute în Anexa I.
    O parte a acestei contribuţii financiare poate fi finanţată în cadrul instrumentului de asistenţă externă al Uniunii Europene, în cazul în care Republica Moldova solicită acest lucru1.
Articolul 4
Raportarea şi evaluarea
    Fără prejudicii faţă de responsabilităţile Comisiei şi Curţii Europene de Conturi privind monitorizarea şi evaluarea Programului, participarea Republicii Moldova în cadrul Programului urmează a fi monitorizată permanent în baza unui parteneriat ce implică Comisia şi Republica Moldova. Republica Moldova va prezenta Comisiei rapoarte relevante şi va participa în cadrul altor activităţi specifice prevăzute de către Uniunea Europeană în acest context.
    Normele privind controlul financiar, recuperarea şi alte măsuri  antifraudă sunt  stabilite în Anexa II.
Articolul 5
Prevederi finale
    Prezentul Acord se aplică pe durata Programului. Cu toate acestea, în cazul în care Uniunea Europeană decide să extindă durata fără vreo modificare substanţială în cadrul Programului, Acordul în cauză, de asemenea va fi extins corespunzător şi în mod automat dacă nici una dintre Părţi nu îl va denunţa în termen de o lună de la decizia de prelungire.
    Proiectele şi activităţile în derulare la momentul rezilierii Acordului vor continua pînă la finalizarea acestora în condiţiile prevăzute în Acordul dat, aşa cum solicită aranjamentele contractuale a proiectelor şi activităţilor în cauză şi în corespundere cu prevederile Anexei II.
    Anexele constituie parte integrantă a prezentului Acord.
    Acordul poate fi amendat în scris prin acordul comun al Părţilor.
    Acordul în cauză întră în vigoare la data la care Republica Moldova va notifica Comisia despre îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.

    Întocmit la Chişinău la data de 27.04.2016              Întocmit la Buxelles la data de 11.04.2016
    Pentru Guvernul Republicii Moldova                       Pentru Comisia Europeană, în numele Uniunii
    În numele Republicii Moldova                                  Europene, Xavier PRATS MONNE
    Ministrul Sănătăţii                                                       Director General,
    Ruxanda  GLAVAN                                                     Direcţia Sănătate şi Siguranţă AlimentarăANEXA I
Normele de reglementare a contribuţiei financiare a
Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program
de acţiune a Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014-2020)

   
1. Contribuţia financiară ce va fi achitată de către Republica Moldova către Bugetului General al Uniunii Europene, pentru participarea sa în cadrul Programului, constituie 23 662 Euro anual.
    2. Contribuţia Republicii Moldova va acoperi costurile legate de pregătirea, fezabilitatea dezvoltarea şi implementarea proiectelor de interes comun, precum şi pentru dezvoltarea şi implementarea măsurilor orizontale prevăzute de Program.
    3. Cheltuielile de deplasare şi şedere suportate de către reprezentanţii şi experţii din Republica Moldova în scopul participării în calitate de observator la lucrările comitetului, menţionate în Articolul 17 al Regulamentului (UE) nr. 282/2014 privind instituirea Programului sau a altor evenimente, în vederea implementării Programului, vor fi rambursate de către Comisie, pe aceeaşi bază ca şi în conformitate cu procedurile curente în vigoare aplicate faţă de reprezentanţii Statelor Membre ale Uniunii Europene.
    4. Regulamentul financiar privind Bugetul General al Uniunii Europene se va aplica, de asemenea, şi cu privire la gestionarea contribuţiei Republicii Moldova.
    5. La intrarea în vigoare a Acordului în cauză şi la începutul fiecărui an bugetar următor, Comisia va transmite Republicii Moldova o solicitare de fonduri, corespunzătoare contribuţiei sale, din cadrul cheltuielilor acoperite de prezentul Acord.
    6. Contribuţia va fi achitată într-un cont bancar în Euro al Comisiei.
    7. Republica Moldova va achita contribuţia sa la costurile anuale, în conformitate cu solicitarea de plată, nu mai tîrziu de trei luni de la data transmiterii acesteia. Orice întîrziere a achitării contribuţiei va da dreptul la aplicarea faţă de Republica Moldova a plăţii dobînzii de întîrziere, în conformitate cu suma restantă de la data scadenţei. Rata dobînzii va fi rata aplicată de către Banca Centrală Europeană principalilor sale operaţiuni de refinanţare, după cum este publicat în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vigoare în prima zi calendaristică a lunilor în care termenul-limită cade, fiind crescut cu 3.5 puncte procentuale. Dacă întîrzierea pentru plata contribuţiei este într-atît de mare încît ar putea periclita semnificativ implementarea şi gestionarea Programului, şi neachitarea în decursul a 20 de zile lucrătoare, de la transmiterea de către Comisie pe adresa Republicii Moldova a unei scrisori oficiale de atenţionare, participarea Republicii Moldova în cadrul programului va fi suspendată pentru anul în cauză.

     În acest caz, finanţarea oferită din instrumentul relevant de asistenţă externă va fi specificat în Acordul de Finanţare al Programului Anual cu privire la asistenţa în cauză.


ANEXA II
Controlul financiar, despăgubirile şi alte măsuri antifraudă

    I.  MĂSURI DE CONTROL ŞI ALTE MĂSURI ANTIFRAUDĂ ÎNTREPRINSE DE CĂTRE UNIUNE
    1. În concordanţă cu prevederile financiare aplicabile Bugetului General al Uniunii Europene şi cu alte reguli vizate de către acest Acord, contractele şi acordurile de grant încheiate cu beneficiarii Programului stabiliţi în Moldova vor prezenta audituri financiare sau de alte tipuri, în orice moment pe parcursul implementării contractului sau acordului de grant, şi pentru o perioadă de 5 ani, începînd cu data plăţii balanţei finale, la sediul contractorilor şi subcontractorilor acestora şi la sediul beneficiarilor şi contractorii sau subcontractorii acestora.
    2. Agenţii Comisiei şi alte persoane mandatate de către Comisie vor avea acces adecvat la locurile, lucrările, documentele şi la toată informaţia necesară realizării unor astfel de audituri, inclusiv în formă electronică. Acest drept la acces va fi explicit stipulat în contractele sau acordurile de grant realizate pentru implementarea instrumentelor prevăzute în prezentul Acord. Curtea Europeană de Auditori va avea aceleaşi drepturi ca şi Comisia.
    3. În cadrul Acordului în cauză, Comisia/ Oficiul European Antifraudă (OLAF) vor fi autorizate să efectueze verificări şi inspecţii la faţa locului, pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile procedurale ale Regulamentului Consiliului (Euroatom, CoE) nr. 2185/96 din 11 noiembrie 1996 şi Regulamentul (UE Euroatom) nr. 883/2013 al Parlamentului European şi Consiliului cu scopul de a identifica dacă a avut loc vreo faptă de fraudă, corupţie sau orice alt tip de activitate ilegală ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
    4. Aceste controale şi inspecţii vor fi organizate şi conduse în strînsă colaborare cu autorităţile competente din Republica Moldova, desemnate de către autorităţile din Republica Moldova, care vor fi informate în timp util despre obiectul, scopul şi baza legală ale verificărilor şi inspecţiilor, astfel încît să poată oferi orice ajutor necesar.
    5.  Dacă autorităţile interesate din Republica Moldova doresc acest lucru, verificările şi inspecţiile la faţa locului pot fi efectuate în comun.
    6. Acolo unde participanţii la Program se opun verificărilor sau inspecţiilor pe loc, autorităţile din Republica Moldova, acţionînd în conformitate cu normele naţionale, vor oferi inspectorilor Comisiei/OLAF  asistenţa necesară astfel încît să se poate achita de datoria efectuării acestor verificări sau inspecţii pe loc.
    7. Comisia/OLAF va raporta cît de curînd posibil autorităţilor din Republica Moldova orice fapt sau suspiciune legată de vreo neregularitate despre care a aflat în cursul verificărilor sau inspecţiilor pe loc. În orice caz, Comisia/OLAF trebuie să informeze autorităţile anterior menţionate despre rezultatele unor astfel de verificări sau inspecţii.
    II. INFORMARE ŞI CONSULTARE
    1. În scopul punerii în aplicare în modul corespunzător a Anexei date, autorităţile competente din Republica Moldova şi autorităţile Uniunii Europene vor asigura schimbul permanent de informaţii şi, la solicitarea uneia dintre Părţi, vor efectua consultări.
    2. Autorităţile competente din Republica Moldova vor informa Comisia fără întîrziere despre orice fapt sau suspiciune observată în legătură cu o neregularitate în conexiune cu încheierea şi implementarea contractelor şi acordurilor de grant, prin aplicarea instrumentelor menţionate în acest Acord.
    III. MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALITĂŢI
    Fără a prejudicia aplicarea dreptului penal al Republicii Moldova, măsuri administrative şi penalităţi pot fi impuse de către Comisie în conformitate cu legislaţia financiară aplicabilă Bugetului General al Uniunii Europene.
    IV. DESPĂGUBIRI
    Deciziile luate de către Comisie în domeniul de aplicare a Acordului în cauză, ce impun  obligaţii pecuniare asupra persoanelor fizice/juridice (cu excepţia Statelor), vor fi executorii în Republica Moldova. Executarea va fi în conformitate cu regulile procedurii civile în vigoare în Statul în care este efectuată. Ordinul de executare urmează a fi anexat la decizie, fără alte formalităţi decît verificarea autenticităţii deciziei de către autoritatea naţională pe care Guvernul Republicii Moldova o va desemna în acest scop şi o va face cunoscută Comisiei. Atunci cînd aceste formalităţi sunt completate în aplicaţie de către Comisie aceasta din urmă poate purcede la execuţie în conformitate cu legislaţia naţională, prin aducerea clauzei direct în faţa autorităţii competente. Legalitatea deciziilor Comisiei va fi subiectul controlului din partea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    Verdictele acordate de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul unei clauze de arbitraj dintr-un contract sau un acord de grant în domeniul de aplicare a prezentului Acord, vor fi executorii în baza aceloraşi termeni.
    V. COMUNICAREA DIRECTĂ
    În sensul prezentei Anexe, Comisia va comunica direct cu participanţii în cadrul Programului. Aceştia, la rîndul lor, vor transmite direct Comisiei toată informaţia şi documentaţia relevantă pe care trebuie să o înainteze în baza instrumentelor la care se face referire în acest Acord şi în contractele şi acordurile de grant încheiate în scopul implementării acestora.


AGREEMENT
between the European Union and the Republic of Moldova
on the participation of the Republic of Moldova in the third
Programme for the Union’s action in the field of health (2014-2020)


Chişinău, April 27, 2016

    THE EUROPEAN COMMISSION, on behalf of the European Union, hereinafter referred to as “the Commission”,
    of the one part, and
    THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, on behalf of the Republic of Moldova, hereinafter referred to as “Moldova”,
    of the other part,
    Whereas:
    (1) An Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part was signed in Brussels on 27 June 2014 (‘Association Agreement’) and applies on a provisional basis between the Union and the Republic of Moldova as of 1 September 2014 on the parts indicated in the Council Decision 2014/492/EU1.
    _________________________________
    1 OJ L 260, 30.08.2014, p. 1

    (2) Together with the Association Agreement, its Protocol I on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the General Principles for the Participation of the Republic of Moldova in the Union Programme
    (‘Protocol I’) is also applied on a provisional basis.
    (3) Article 5 of the Protocol I provides that the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to the participation of Moldova in each particular programme will be determined by the Commission and the competent authorities of Moldova.
    (4) The third Programme for the Union’s action in the field of health (2014-2020) was established by Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a third Programme for the Union’s action in the field of health (2014-2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC2. Under Article 6 of that Regulation, the programme shall be open to the participation of third countries, as specified therein.
    _________________________________
     2OJ L 86, 21.3.2014

    (5) Moldova has expressed its wish to participate in the third Programme for the Union’s action in the field of health (2014-2020) and has negotiated with the Commission an agreement on the specific conditions, including the financial contribution, for its participation in the programme.
    HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
Programme
    Moldova shall participate in the third Programme for the Union’s action in the field of health, (hereinafter called “the Programme”), in accordance with the conditions laid down in Protocol I to the Association Agreement on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the general principles for the participation of the Republic of Moldova in Union programmes, objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Regulation (EU) No 282/2014 and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 of this Agreement.
Article 2
Terms and conditions of participation in the Programme
    1. The terms and conditions applicable for the submission, assessment and selection of applications and for implementation of actions by eligible institutions, organisations and individuals of Moldova shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.
    2. To participate in the Programme, Moldova shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.
    3. The financial contribution of Moldova in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.
    4. One of the official languages of the European Union shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.
Article 3
Financial contribution
    The rules governing the financial contribution of Moldova are set out in Annex I.
    Part of that financial contribution may be financed under the relevant European Union external aid instrument, if Moldova so requests3.
    ____________________________________
    3In such a case, the financing out of the relevant external aid instrument will be specified in the Financing Agreement on the Annual Programme regarding this assistance.
Article 4
Reporting and evaluation
    Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the European Court of Auditors in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Moldova in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Moldova. Moldova shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the European Union in that context.
    The rules concerning financial control, recovery and other antifraud measures are laid down in Annex II.
Article 5
Final provisions
    This Agreement shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Union decide to extend the duration without any substantial change within the Programme/s, this Agreement would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.
    Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Agreement, as will the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.
    The Annexes form an integral part of this Agreement.
    This Agreement may only be amended in writing by common consent of the parties.
    This Agreement shall enter into force on the day that Moldova notifies the Commission that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

    Done at Chisinau on 27.04.2016                                            Done at Brussels on 11.04.2016
    For the Government of The Republic of Moldova              For the European Commission,
    on behalf of the Republic of Moldova                                  on behalf of the European Union,
                                                                                                         Xavier PRATS MONNE
    Minister of Health                                                                    Director-General,
    Ruxanda Glavan                                                                        Health and Food Safety Directorate
ANNEX I
Rules governing the financial contribution of the Republic of Moldova
to the third Programme for the Union’s action in the field of health
(2014-2020)

    1. The financial contribution to be paid by Moldova to the General Budget of the European Union to participate in the Programme is EUR 23 662 per year.
    2. The contribution of Moldova shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.
    3. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Moldova for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in article 17 of Regulation (EU) No 282/2014 on the establishment of the Programme or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.
    4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Moldova.
    5. When this Agreement enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send Moldova a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Agreement.
    6. That contribution shall be paid in euro to a euro denominated bank account of the Commission.
    7. Moldova shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Moldova on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the months in which the deadline falls, increased by 3.5 percentage points. If the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the Programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Moldova, participation of Moldova in the programme for the relevant year will be suspended.

ANNEX II
Financial control, Recovery and other Antifraud measures
    I. Controls and antifraud measures by the Union
    1. In accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union, and with the other rules referred to in this Agreement, the contracts and grant agreements concluded with contractors and beneficiaries established in Moldova shall provide for financial or other audits to be conducted at any time during the implementation of the contract or the grant agreement and for a period of 5 years starting from the date of payment of the balance on the premises of the contractors and their subcontractors and on the premises of the beneficiaries and their contractors and subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.
    2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts and grant agreements concluded to implement the instruments referred to in this Agreement. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.
    3. Within the framework of this Agreement, the Commission/OLAF (the European Anti-Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on territory of Moldova, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 and Regulation (EU Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council with a view to establishing whether there has been a fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the European Union.
    4. These checks and inspections shall be prepared and conducted in close  collaboration with the competent authorities of Moldova designated by the authorities of Moldova, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.
    5. If the authorities of Moldova concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.
    6. Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of Moldova, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.
    7. The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the authorities of Moldova any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event the Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.
    II. Information and consultation
    1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent authorities of Moldova and European Union authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.
    2. The competent authorities of Moldova shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts and grant agreements concluded in application of the instruments referred to in this Agreement.
    III. Administrative measures and penalties
    Without prejudice to application of criminal law of Moldova, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.
    IV. Recovery
    Decisions taken by the Commission within the scope of this Agreement which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Moldova. The enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The enforcement order shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the Government of Moldova shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Union.
    Judgments delivered by the Court of Justice of the European Union pursuant to an arbitration clause in a contract or in a grant agreement within the scope of this Agreement shall be enforceable on the same terms.
    V. Direct communication
    For the purpose of this Annex, the Commission shall communicate directly with the participants in the Programme. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on  the basis of the instruments referred to in this Agreement and of the contracts and grant agreements concluded to implement them.