HGO1089/2016
ID intern unic:  366840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1089
din  26.09.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea
reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate
Publicat : 27.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 337     art Nr : 1170
    În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245-246, art. 511), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate (se anexează).
    2. De la data expirării mandatului majorității membrilor Consiliului Național pentru Participare pînă la aprobarea de către Guvern a noii componențe a acestui Consiliu, atribuția de desemnare a membrului Comisiei de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate va fi exercitată de către Consiliul Național al ONG-urilor din Republica Moldova. 

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                        Vladimir Cebotari

    Nr. 1089. Chişinău, 26 septembrie  2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1089
din 26 septembrie 2016

REGULAMENT
privind selectarea reprezentanților societății civile
în Consiliul de Integritate
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare a concursului public de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, componenţa numerică şi modul de funcţionare a Comisiei de selectare a reprezentanților societății civile.
    2. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
    1) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de participare la concurs;
    2) alegerea după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a celor mai competente persoane;
    3) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    4) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.
    3. Selectarea a 2 reprezentanți ai societății civile în Consiliul de Integritate se efectuează în bază de concurs, organizat de Comisia de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, potrivit condiţiilor stabilite în prezentul Regulament.
II. Comisia de selectare a reprezentanților
societății civile  în Consiliul de Integritate
    4. Comisia de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate (în continuare – Comisia) este compusă din 5 membri, dintre care 2 membri desemnați de Ministerul Justiției, 1 membru desemnat de Uniunea Avocaților din Republica Moldova, 1 membru desemnat de Consiliul Național pentru Participare și 1 membru desemnat de Asociația obștească „Asociația Presei Independente”. Toți membrii Comisiei trebuie să aibă o reputație ireproșabilă și să întrunească cerințele indicate în art. 12 alin. (3) lit. b)-h) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
    5. Componența nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului justiției pentru fiecare concurs de selectare a reprezentanților societății civile.
    6. La prima şedinţă, Comisia îşi alege din rîndul membrilor preşedintele, cu votul deschis al majorităţii membrilor.
    7. Președintele reprezintă Comisia în raport cu alte persoane fizice și juridice, inclusiv cu reprezentanții mass-media.
    8. Secretariatul Comisiei se asigură de către subdiviziunea internă a aparatului central al Ministerului Justiției. Secretarul nu este membru al Comisiei.
    9. Ședința Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea participă cel puțin 3 membri.
    10. Ministerul Justiției asigură păstrarea documentelor concursului atît pe durata desfășurării concursului, cît și pe o perioadă de 12 luni după desfășurarea acestuia.
    11. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți.
    12. Comisia are următoarele atribuţii:
    1) asigură întocmirea documentelor pentru organizarea concursului;
    2) asigură publicarea informației relevante cu privire la inițierea concursului;
    3) examinează dosarele candidaților și aprobă lista candidaților admiși la concurs;
    4) formulează întrebările pentru interviu;
    5) desfășoară concursul;
    6) aprobă rezultatele concursului;
    7) asigură accesul candidaților la rezultatele concursului și publicarea acestora pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.
    13. Membrii Comisiei au următoarele obligaţii:
    1) să participe la şedinţele Comisiei;
    2) să notifice în scris președintele Comisiei despre faptul survenirii conflictului de interese, natura acestuia;
    3) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    4) să se abţină de la orice acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Comisiei sau de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese, în sensul Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, care se va aplica şi în privinţa membrilor care nu sînt subiecţi ai declarării averii şi intereselor personale, să se abţină de la fapte ce ar putea discredita Comisia sau ar putea provoca îndoieli privind obiectivitatea hotărîrilor  acesteia.
    14. În cazul existenţei vreunui motiv care poate genera un conflict de interese, membrii Comisiei notifică în scris despre acest fapt preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţa Comisiei. În funcţie de natura conflictului de interese, Comisia, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data informării, va decide, după caz, cu privire la desemnarea unui alt membru al Comisiei.
    15. Membrul Comisiei, în baza deciziei acesteia, se revocă de către autoritatea care l-a desemnat, dacă acesta a lipsit nemotivat de la două ședințe consecutive ale Comisiei sau dacă nu respectă obligațiile prevăzute la pct. 13. În acest caz, desemnarea unui alt membru al Comisiei are loc în cel mult 2 zile lucrătoare de la data revocării.
    16. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    1) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor;
    2) elaborează proiectele hotărîrilor;
    3) arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi hotărîrile adoptate de aceasta;
    4) verifică dacă dosarele depuse pentru concurs conțin toate actele stabilite la pct. 18;
    5) asigură păstrarea dosarelor de participare la concurs pe durata stabilită la pct. 10 din prezentul Regulament;
    6) exercită alte sarcini delegate de președintele Comisiei în temeiul prezentului Regulament.
III. Candidatul la funcția de membru
în Consiliul de Integritate
    17. La funcția de membru în Consiliul de Integritate este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
    18. Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Ministerului Justiţiei. La depunerea dosarului, candidatului i se eliberează, în scris, de către secretar, confirmarea recepționării dosarului. Dosarul de participare la concurs include:
    1) cererea pentru participare la concurs;
    2) curriculum vitae (CV);
    3) copia de pe  buletinul de identitate;
    4) copia de pe diploma de studii superiore sau echivalentul acesteia;
    5) copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
    6) scrisoarea de intenție;
    7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care activează;
    8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    9) cazierul judiciar;
    10) certificatul medical de sănătate;
    11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
    19. Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate la pct. 18 se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.
IV. Organizarea și desfășurarea concursului
    20. Concursul are loc în două etape:
    1) selecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse;
    2) interviul.
    21. Comisia plasează pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei anunțul cu privire la concurs.
    22. În anunțul cu privire la concurs se indică:
    1) cerințele față de candidați;
    2) termenul-limită de depunere a dosarelor;
    3) bibliografia concursului.
    23. Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs este de cel puțin 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului cu privire la concurs.
    24. În cazul în care numărul dosarelor de participare la concurs este mai mic decît 2 sau, drept rezultat al selecţiei candidaţilor în baza dosarelor depuse, nu a fost admis un număr de cel puțin 2 candidați, se anunţă prelungirea concursului pentru cel mult 15 zile lucrătoare.
    25. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs, Comisia solicită Serviciului de Informații și Securitate să verifice și să comunice Comisiei dacă candidatul a fost sau nu colaborator operativ, agent sub acoperire sau informator al serviciilor de informații pînă în anul 1991. La solicitarea remisă Serviciului de Informații și Securitate, Ministerul Justiției anexează copia de pe declarația pe propria răspundere a candidatului. Rezultatele verificărilor se transmit Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării și se atașează la dosarul candidatului.
    26. Comisia, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, examinează și evaluează dosarele de participare la concurs în baza condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și selectează candidații care vor fi invitați la interviu.
    27. În decursul a 2 zile lucrătoare de la selectarea candidaților care vor fi invitați la interviu, lista candidaților admiși la interviu, precum și anunţul referitor la data, locul şi ora desfăşurării interviului se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției, iar candidații admiși la interviu sînt informați suplimentar de către secretarul Comisiei, prin mijloace de comunicare (telefon, e-mail), referitor la data, ora și locul desfășurării interviului.
    28. Interviul are loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului referitor la data, locul şi ora desfăşurării interviului.
    29. Dacă pînă la data desfășurării interviului se constată că, candidatul admis la interviu nu întrunește cel puțin una din condițiile prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, acesta este exclus din lista candidaților admiși la interviu și din concurs, cu informarea acestuia imediat în ziua adoptării de către Comisie a hotărîrii respective.
    30. În caz de neprezentare la interviu, se consideră că, candidatul s-a retras din concurs.
    31. Concursul poate avea loc dacă la interviu s-au prezentat cel puțin doi candidați. În cazul prezentării unui singur candidat, se anunţă prelungirea concursului pentru cel mult 15 zile lucrătoare.
    32. Comisia formulează cel puțin 5 întrebări pentru interviu. Întrebările trebuie formulate astfel încît să fie posibilă aprecierea motivației, experienței, cunoștințelor teoretice și a aptitudinilor candidaților în domeniul integrității publice.
    33. Aceleași întrebări sînt adresate tuturor candidaților (întrebări-standard). În afară de întrebările-standard formulate de Comisie, candidaților le pot fi adresate întrebări adiționale, specifice, de precizare, reieșind din dosarul de concurs al candidatului.
    34. Fiecare răspuns la întrebările-standard se apreciază de către fiecare membru al Comisiei cu puncte de la 1 la 5, care se indică în tabelul de punctaj, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. Fiecare membru al Comisiei completează propriul tabel de punctaj. Prin însumarea punctelor pentru fiecare întrebare se obține punctajul total acordat candidatului de către membrul Comisiei.
    35. Punctajul final al candidatului reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei și se indică în tabelul de punctaj final, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    36. Se consideră învingători ai concursului candidaţii care au acumulat cel mai mare punctaj.
    37. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj final, se efectuează tragerea la sorți, consemnînd faptul respectiv în procesul-verbal.
    38. Interviul se consemnează într-un proces-verbal, care include:
    1) lista membrilor Comisiei prezenți la ședință;
    2) conținutul întrebărilor și răspunsurile candidaților.
    39. În baza rezultatelor interviului, Comisia emite o hotărîre, în care se indică:
    1) data, locul și ora adoptării;
    2) lista candidaților care au promovat concursul și urmează a fi numiți în calitate de membri ai Consiliului de Integritate, precum și punctajul final obținut de aceștia.
    40. Hotărîrea Comisiei, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.
    41. Învingătorul concursului este numit în calitate de membru al Consiliului de Integritate în baza ordinului ministrului justiției.
    42. Candidaţii au dreptul să solicite şi să obţină informaţii de la Comisie cu privire la modul şi rezultatul evaluării sale.
    43.Candidații care nu sînt de acord cu rezultatele concursului sînt în drept să conteste rezultatele acestuia în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3