CMAEIE00842/2006
ID intern unic:  366860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
CONVENŢIE Nr. 00842
din  13.12.2006
PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
Publicat : 30.09.2016 în Nepublicat Nr. 000     Data intrarii in vigoare : 21.10.2010
Introducere
    Statele Participante la prezenta Convenţie,
    (a) Reamintind principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite, care recunoaşte demnitatea, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane, ca fundament al libertăţii, justiţiei şi păcii pe glob,
    (b) Recunoscând faptul că Naţiunile Unite, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului precum şi în Convenţiile Internaţionale pentru Drepturile Omului, a proclamat şi consimţit faptul că oricine poate beneficia de toate drepturile şi libertăţile stabilite în prezentul document fără nici o diferenţă,
    (c) Reafirmând universalitatea, indivizibilitatea, interdependenţa şi inter-conectivitatea tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi necesitatea de a garanta persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fără discriminare,
    (d) Reamintind Convenţia internaţională privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Convenţia Internaţională privind Drepturile Civile şi Politice, Convenţia Internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor, Convenţia privind Eliminarea Torturii sau a altor Forme de Tratament sau Pedeapsă Crude, Inumane sau Degradante, Convenţia privind drepturile copilului, şi Convenţia Internaţională privind Muncitorii Migranţi şi Membrii Familiilor Acestora,
    (e) Recunoscând faptul că dizabilitatea este un concept care evoluează şi că dizabilitatea rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu handicap şi barierele care ţin de atitudine şi mediul înconjurător care împiedică participarea lor deplină şi eficientă la viaţa socială în condiţii egale cu alţi cetăţeni,
    (f) Recunoscând importanta principiilor şi regulilor stabilite în Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Dizabilităţi precum şi în Regulile privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Dizabilităţi, pentru influenţarea promovării, formulării şi evaluării politicilor, planurilor, programelor şi acţiunilor la nivel regional, naţional şi internaţional privind egalizarea în continuare a şanselor persoanelor cu dizabilităţi,
    (g) Accentuând importanta includerii problemelor legate de dizabilitate ca parte integrală a strategiilor relevante de dezvoltării durabilă,
    (h) Recunoscând şi faptul că discriminarea împotriva oricărei persoane în temeiul dizabilităţi este o încălcare demnităţii şi valorii inerente e omului,
    (i) Recunoscând diversitatea persoanelor cu dizabilităţi,
    (j) Recunoscând necesitatea de a promova şi proteja drepturile umane ale oricărei persoane cu dizabilităţi, inclusiv a persoanelor care necesită asistenţă intensivă,
    (k) Fiind îngrijoraţi de faptul că în ciuda acestor instrumente şi măsuri, persoanele cu dizabilităţi continuă să înfrunte obstacole în procesul participării lor la viata socială ca membri egali precum şi încălcări ale drepturilor lor în toate părţile lumii,
    (l) Recunoscând importanta cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor cu dizabilităţi în toate ţările, şi în special în ţările în curs de dezvoltare,
    (m) Recunoscând valoarea contribuţiilor curente şi potenţiale, a persoanelor cu dizabilităţi la bunăstarea generală şi diversitatea comunităţilor lor, şi la promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi şi a participării depline a persoanelor cu dizabilităţi, vor avea ca rezultat intensificarea simţului de apartenenţă precum şi un progres important în dezvoltarea umană, socială şi economică a societăţii şi eradicarea sărăciei,
    (n) Recunoscând importanta pentru persoanele cu dizabilităţi a autonomiei individuale şi independentei, inclusiv a libertăţii de alegere,
    (o) Ţinând cont de faptul că persoanele cu dizabilităţi ar trebui sa aibă oportunitatea de a fi implicate activ în procesele de luare a deciziilor cu privire la politicile şi programele care îi vizează în mod direct,
    (p) Fiind îngrijoraţi de condiţiile dificile pe care le înfruntă persoanele cu dizabilităţi care supuse multor forme grave de discriminare în baza rasei, culorii pielii, sexului, limbii, religiei, opiniei politice sau de altă natură, naţionalităţii, etniei, originii indigene sau sociale, proprietăţii deţinute, naşterii, vârstei sau din alt motiv,
    (q) Recunoscând că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt expuse unui risc sporit, în casă sau pe stradă, de violenţă, de vătămări sau abuz, neglijare sau tratament neglijent, maltratare sau exploatare,
    (r) Recunoscând că copii cu dizabilităţi ar trebui să beneficieze deplin, în măsură egală cu alţi copii, de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, şi reamintind obligaţiile asumate în acest sens de Statele Participante la Convenţia privind Drepturile Copilului,
    (s) Accentuând necesitatea de a încorpora perspectiva gender, în toate eforturile de promovare a accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
    (t) Accentuând faptul ca majoritatea persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în condiţii de sărăcie, şi recunoscând necesitatea critică de a aborda impactul negativ al sărăciei asupra persoanelor cu dizabilităţi,
    (u) Ţinând cont de faptul că condiţiile de pace şi securitate bazate pe respectul deplin faţă de obiectivele şi principiile prevăzute în Documentul Naţiunilor Unite şi aplicarea instrumentelor drepturilor omului sunt indispensabile pentru protecţia deplină a persoanelor cu dizabilităţi, în special în timpul conflictelor armate şi a ocupaţiei străine,
    (v) Recunoscând importanta accesului la mediul fizic, social. economic şi cultural, la protecţia sănătăţii şi la sistemul de învăţământ, la informare şi comunicare, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să beneficieze de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
    (w) Realizând că persoanele care au obligaţii faţă de alte persoane şi faţă de comunitatea a căror membri sunt, au responsabilitatea să tindă spre promovarea şi respectarea drepturilor recunoscute în legislaţia internaţională cu privire la drepturile omului,
    (x) Fiind convinşi că familia este celula fundamentală şi naturală a societăţii şi că are dreptul la protecţie din partea societăţii şi a Statului, şi că persoanele cu dizabilităţi şi membrii familiilor lor trebuie să beneficieze de protecţia şi asistenţa necesară pentru a permite familiilor să contribuie la exercitarea deplină şi egală a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,
    (y) Fiind convinşi că o convenţie internaţională completă şi integrală cu privire la promovarea şi protejarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, va contribui semnificativ la redresarea dezavantajului social profund al persoanelor cu dizabilităţi şi va promova participarea acestora în domeniul civil, politic, economic, social şi cultural având şanse egale, atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare,
    Au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
Obiective
    Obiectivul prezentei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi egală de către toate persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi de a promova respectarea demnităţii inerente a acestora.
    Persoanele cu dizabilităţi includ persoanele care au handicap fizic, mintal, intelectual sau senzorial, permanent care în interacţiune cu alte obstacole poate împiedica participarea lor eficientă la viata socială, în aceeaşi măsură ca şi alţi cetăţeni.
Articolul 2
Definiţii
    În contextul prezentei Convenţii:
    “Comunicarea” include limbile, afişarea textului, alfabetul Braille, comunicarea tactilă, imprimări de format mare, mijloace multimedia, precum şi limbaj în formă scrisă, audio, limbaj simplu, comunicarea augmentativă şi alternativă, moduri şi forme de comunicare care includ informaţie şi tehnologie a comunicării accesibile;
    “Limba” include limbajul vorbit şi cel al semnelor şi oricare alte forme de limbaj neverbal;
    “Discriminare din cauza dizabilităţii” înseamnă orice deosebire, excludere sau restricţie făcută din cauza dizabilităţii care are ca scopul sau efectul de a împiedica sau anula recunoaşterea sau exercitarea, în egală măsură cu alţi cetăţeni, a omului şi libertăţilor fundamentale ale drepturilor cu privire la activitatea politică, economică, socială, culturală, civilă sau oricare altă activitate. Include toate formele de discriminare, inclusiv refuzul unei acomodări rezonabile;
    “Acomodare rezonabilă” este modificarea sau ajustarea necesară şi corespunzătoare, fără a impune o povară exagerată, atunci când acestea sunt necesare pentru a garanta, persoanelor cu dizabilităţi, beneficierea de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi exercitarea acestora, în egală măsură cu alţi cetăţeni;
    “Design Universal” este designul produselor, mediilor, programelor şi serviciilor pentru a fi utilizate de către toţi cetăţenii, în cea mai mare măsură posibilă, fără a fi necesară readaptarea sau design-ul specializat. „Designul Universal” nu exclude mijloacele tehnice de asistenţă pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când acestea sunt necesare.
Articolul 3
Principii generale
    Principiile acestei Convenţii vor fi:
    (a) Respectul inerent al demnităţii, autonomiei individuale, inclusiv libertatea de a alege şi independenţa persoanelor;
    (b) Nediscriminarea;
    (c) Participarea deplină şi eficientă la viaţa socială şi includerea în societate;
    (d) Respectul pentru diferenţe şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte integrantă a diversităţii umane şi a umanităţii;
    (e) Oportunităţi egale;
    (f) Accesibilitate;
    (g) Egalitatea bărbaţilor şi femeilor;
    (h) Respectul faţă de capacităţile care evoluează a copiilor cu dizabilităţi şi respectul faţă de dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra identitatea.
Articolul 4
Obligaţii generale
    1. Statele Participante îşi asumă responsabilitatea de a asigura şi promova exercitarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi şi fără nici un fel de discriminare din cauza dizabilităţii. În acest scop, Statele Participante se obligă să:
    (a) Adopte toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri corespunzătoare pentru implementarea drepturilor recunoscute în această Convenţie;
    (b) Întreprindă toate măsurile corespunzătoare, inclusiv măsuri referitoare la legislaţie, pentru modificarea sau abolirea legilor, regulilor şi obiceiurilor existente, care constituie discriminare a persoanelor cu dizabilităţi;
    (c) Ţină cont la elaborare politicilor şi programelor de protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităţi;
    (d) Nu se implice în nici o acţiune sau practică care nu este în conformitate cu această Convenţie şi să asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în conformitate cu prezenta Convenţie;
    (e) Întreprindă toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea, din cauza dizabilităţii, de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere comercială;
    (f) Să efectueze sau promoveze cercetările şi elaborarea mărfurilor, serviciilor, echipamentului şi instalaţiilor cu design universal, după cum a fost definit în articolul 2 a prezentei Convenţii, care ar necesita adaptare şi costuri minime, pentru a corespunde necesităţilor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze disponibilitatea şi utilizarea acestora şi să promoveze designul universal în elaborarea standardelor şi principiilor;
    (g) Să efectueze sau promoveze cercetările şi elaborarea şi să promoveze disponibilitatea şi utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, a utilajului pentru persoane cu probleme de mobilitate, a dispozitivelor şi tehnologiilor de asistenţă, potrivite pentru persoanele cu dizabilităţi, prioritate având tehnologiile la preţul un preţ acceptabil;
    (h) Să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi la informaţie cu privire la utilajele pentru persoane cu probleme de mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistenţă, inclusiv cu privire la noile tehnologii, precum şi la serviciile de asistenţă;
    (i) Să promoveze instruirea profesioniştilor şi a persoanelor care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, cu privire la drepturile recunoscute în această Convenţie, cu scopul de a oferi o asistenţa şi deservirea mai eficientă garantată de aceste drepturi.
    2. Cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, fiecare Stat Participant, îşi asumă răspunderea să întreprindă măsuri, utilizând la maxim resursele disponibile şi, atunci când este necesar, în contextul cooperării internaţionale, pentru a atinge progresiv realizarea deplină a acestor drepturi, fără încălcarea obligaţiilor prevăzute în această Convenţie, drepturi care sunt imediat aplicabile conform legislaţiei internaţionale.
    3. Statele Participante se vor consulta cu şi vor implica persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copii cu dizabilităţi, prin intermediul organizaţiilor care îi reprezintă, în elaborarea şi implementarea legislaţiei şi politicilor pentru implementarea acestei Convenţii, şi în alte procese de luare a deciziilor cu privire la problemele persoanelor cu dizabilităţi..
    4. Nici una din prevederile acestei Convenţii nu va afecta prevederile care sunt mai favorabile exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi care pot exista în legislaţia unui Stat Participant sau în legislaţia internaţională în vigoare pentru acel Stat. Nu va exista nici o restricţie sau derogare de la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului recunoscute sau existente în oricare Stat Participant la prezenta Convenţie în baza legislaţiei, convenţiilor, reglementărilor sau cutumelor, sub pretextul că prezenta Convenţie nu recunoaşte aşa drepturi sau libertăţi sau că le recunoaşte într-o măsură mai mică.
    5. Prevederile prezentei Convenţii se vor extinde pe tot teritoriul statelor federale fără excepţii sau limitări.
Articolul 5
Egalitatea şi nediscriminarea
    1. Statele Participante recunosc că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul, fără discriminare, la protecţie şi beneficii egale din partea legii.
    2. Statele Participante vor interzice toate formele de discriminare din cauza dizabilităţii şi garantează, persoanelor cu dizabilităţi, protecţie juridică egală şi eficientă contra discriminării în orice temei.
    3. Pentru a promova egalitatea şi a elimina discriminarea, Statele Participante vor lua toate măsurile necesare pentru a garanta o adaptare rezonabilă.
    4. Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obţine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate discriminare, în contextul prezentei Convenţii.
Articolul 6
Femeile cu dizabilităţi
    1. Statele Participante recunosc că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt supuse multiplelor discriminări, şi vor lua măsurile necesare pentru a asigura exercitarea deplină de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
    2. Statele Participante vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura dezvoltarea, avansarea şi împuternicirea deplină a femeilor, cu scopul de a garanta exercitarea şi aplicare de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prevăzute în prezenta Convenţie.
Articolul 7
Copiii cu dizabilităţi
    1. Statele Participante vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura exercitarea de către copiii cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi copii, a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
    2. În toate acţiunile referitoare la copiii cu dizabilităţi se va ţine cont în primul rând de interesul suprem al copilului.
    3. Statele Participante vor asigura dreptul la libera exprimarea de către copii cu dizabilităţi a opiniilor cu privire la lucrurile care îi afectează, opiniile fiind luate în consideraţie în conformitate cu vârsta şi maturitatea acestora, în măsură egală cu alţi copii, şi li se va oferi asistenţă corespunzătoare vârstei şi dizabilităţii, pentru exercitarea acestui drept.
Articolul 8
Sensibilizarea societăţii
    1. Statele Participante îşi asumă responsabilitatea să adopte măsuri imediate, eficiente şi corespunzătoare:
    (a) Pentru ridicarea nivelului de conştientizare a societăţii, inclusiv la nivel de familie, cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi pentru cultivarea respectului pentru drepturile şi demnitatea persoanelor cu dizabilităţi;
    (b) Pentru combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi a practicilor dăunătoare în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, inclusiv cele în bază de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii;
    (c) Pentru promovarea conştientizării capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu dizabilităţi.
    2. Măsurile vor include:
    (a) Iniţierea şi realizarea eficientă a campaniilor de sensibilizare a publicului:
    (i) Cultivarea receptivităţii faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
    (ii) Promovarea percepţiei pozitive şi conştientizării sociale în legătură cu persoanele cu dizabilităţi.;
    (iii) Promovarea recunoaşterii deprinderilor, meritelor şi abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi, şi a contribuţiei acestora la locul de muncă şi la piaţa forţei de muncă;
    (b) Cultivarea, la toate nivelele sistemului de învăţământ, inclusiv la copiii de vârsta fragedă, a atitudinii respectuoase fată de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
    (c) Încurajarea instituţiilor mass-media să descrie persoanele cu dizabilităţi într-o manieră care corespunde prevederilor acestei Convenţii;
    (d) Promovarea programelor de sensibilizare a publicului cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi drepturile acestora.
Articolul 9
Accesibilitatea
    1. Pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să ducă o viata independentă şi să participe deplin la toate aspectele vieţii, Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi, în egală măsură cu alţi cetăţeni, la mediul fizic, la transport, inclusiv tehnologii şi sisteme informaţionale şi de comunicare şi la alte utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg, atât în localităţile urbane, cât şi în localităţile rurale. Aceste măsuri, care vor include identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor care împiedică accesul, persoanelor cu dizabilităţi se vor referi printre altele la:
    (a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii şi locuri de muncă;
    (b) Servicii de informare, comunicare şi alte servicii, inclusiv servicii electronice şi de urgenţă.
    2. Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a:
    (a) Elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor şi regulilor minime privind accesul la utilităţile şi serviciile libere sau destinate publicului larg;
    (b) Garanta că organizaţiile private, care oferă utilităţi şi servicii libere sau destinate publicului larg, iau în consideraţie toate aspectele accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi;
    (c) Oferi instruire părţilor interesate cu privire la problemele de accesibilitate a persoanelor cu dizabilităţi;
    (d) Pune la dispoziţie în clădirile şi instituţiile deschise publicului larg, indicatoare în alfabetul Braille şi în formă simplă şi uşor de înţeles;
    (e) Oferi asistenţă personală şi intermediari, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi profesionişti ai limbajului gesturilor, facilitarea accesului la clădiri şi la alte locuri deschise publicului;
    (f) Promova alte metode potrivite de asistenţă şi susţinere a persoanelor cu dizabilităţi pentru a asigura accesul acestora la informaţie;
    (g) Promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noile tehnologii şi sisteme informaţionale şi de comunicare, inclusiv la internet;
    (h) Promova designului, elaborarea, producerea şi distribuirea tehnologiilor şi sistemelor informaţionale şi de comunicare la o etapă incipientă, încât aceste tehnologii şi sisteme să devină accesibile la un cost minim.
Articolul 10
Dreptul la viaţă
    Statele Participante reafirmă că fiecare fiinţă umană are dreptul inerent la viaţă şi vor lua măsurile necesare să asigure exercitarea acestui drept de către toate persoanele cu dizabilităţi în măsură egală cu alţi cetăţeni.
Articolul 11
Situaţiile de risc şi urgenţele umanitare
    Statele Participante, în conformitate cu obligaţiile acestora în baza legislaţie internaţionale, inclusiv în baza legislaţiei internaţionale cu privire la asistenţa umanitară şi a legislaţiei internaţionale cu privire la drepturile omului, vor lua măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi siguranţa persoanelor cu dizabilităţi în situaţii de risc, inclusiv situaţii de conflict armat, urgenţe umanitare şi dezastre naturale.
Articolul 12
Egalitate în faţa legii
    1. Statele Participante reafirmă că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în faţa legii.
    2. Statele Participante vor recunoaşte că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de aceeaşi capacitate juridică ca şi alte persoane în toate aspectele vieţii.
    3. Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la asistenţa de care pot avea nevoie pentru a-şi exercita capacităţile juridice.
    4. Statele Participante vor asigura luarea că toate măsurile referitoare la exercitarea capacităţilor juridice, oferă o protecţie corespunzătoare şi eficientă împotriva abuzului, conform legislaţiei internaţionale cu privire la drepturile omului. Această protecţie va asigura că măsurile întreprinse pentru exercitarea capacităţilor juridice respectă drepturile, voinţa şi preferinţele persoanei, şi nu există conflict de interese şi abuz de influenţă, este proporţională şi adaptată la circumstanţele în care se află persoanele, este aplicată pentru un termen cât se poate de scurt şi este revizuită sistematic de către autorităţile competente, independente şi imparţiale sau instanţele judiciare. Protecţia va fi proporţională cu gradul în care aceste măsuri afectează drepturile şi interesele persoanelor.
    5. În baza prevederilor acestui articol, Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare şi eficiente, pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilităţi la deţinerea sau moştenirea proprietăţii, controlul propriu al afacerilor financiare, accesul egal la credite bancare, la ipotecă precum şi la alte forme de credit financiar, şi vor garanta că persoanele cu dizabilităţi nu vor fi private de proprietăţile lor.
Articolul 13
Accesul la justiţie
    1. Statele Participante vor garanta accesul eficient la justiţie al persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu alte persoane, inclusiv prin oferirea acomodării de proceduri şi corespunzătoare vârstei, pentru a facilita rolul lor eficient în calitate de participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv în calitate de martori, în toate procedurile judiciare, inclusiv la etapa de investigaţie şi alte etape preliminare.
    2. Pentru a contribui la asigurarea accesului eficient la justiţie a persoanelor cu dizabilităţi, Statele Participante vor promova instruirea corespunzătoare a personalului organelor de drept, inclusiv al poliţiei şi penitenciarelor.
Articolul 14
Libertate şi securitatea persoanelor
    1. Statele Participante vor asigura că persoanele cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi cetăţeni:
    (a) Se bucură de dreptul la libertate şi securitate al persoanelor;
    (b) Nu sunt privaţi de libertate în mod ilegal sau arbitrar, şi că orice privaţiune de libertate este în conformitate cu legea, precum şi că existenţa dizabilităţilor nu va justifica în nici un caz privaţiunea de libertate.
    2. Statele Participante vor garanta că în cazul când persoanele cu dizabilităţi sunt private de libertate, vor avea dreptul, în măsură egală cu alţi cetăţeni şi conform legislaţiei internaţionale cu privire la drepturile omului şi vor fi tratate în conformitate cu obiectivele şi principiile prezentei Convenţii, inclusiv a prevederilor cu privire la adaptarea rezonabilă.
Articolul 15
Protecţie împotriva torturii sau pedepselor
şi tratamentului crud, inuman sau degradant

    1. Nimeni nu va fi supus torturii, pedepsei şi tratamentului crud, inuman sau degradant. În special, nimeni nu va fi supus experimentelor medicale sau ştiinţifice fără acordul liber al acelei persoane.
    2. Statele Participante vor lua toate măsurile eficiente legislative, administrative, judiciare şi de altă natură pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi, în egală măsură ca şi alte persoane, împotriva torturii, pedepsei şi tratamentului crud, inuman şi degradant.
Articolul 16
Protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului
    1. Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare legislative, administrative, sociale, educaţionale şi de altă natură pentru a preveni situaţiile în care persoanele cu dizabilităti, la domiciliu sau în afara lui, sunt supuse exploatării, violenţei şi abuzului, inclusiv pe bază de gen.
    2. Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni toate formele de exploatare, violenţă şi abuz, asigurând persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor lor precum şi îngrijitorilor, printre altele, asistenţă şi susţinere receptivă la aspectele de gen şi vârstă, inclusiv prin oferirea informaţiei şi instruirii cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea cazurilor de exploatare, violenţă şi abuz. Statele Participante vor garanta că asistenţa acordată este în conformitate cu vârsta, genul şi dizabilitatea.
    3. Pentru a preveni toate formele de exploatare, violenţă şi abuz, Statele Participante vor asigura că toate utilităţile şi programele menite să deservească persoanele cu dizabilităţi sunt monitorizate eficient de către autorităţi independente.
    4. Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a promova recuperarea fizică, cognitivă şi psihologică precum şi reintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi, care au fost victime ale oricăror forme de exploatare, violentă şi abuz, inclusiv prin acordarea serviciilor de protecţie. Recuperarea şi reintegrarea va avea loc într-un mediu care protejează sănătatea, bunăstarea, respectul de sine, demnitatea şi autonomia persoanei şi ţine cont de necesităţile specifice legate de gen şi vârstă.
    5. Statele Participante vor elabora o baza legislativă şi politici eficiente, inclusiv legi cu privire la femei şi copii, pentru a garanta că situaţiile de exploatare, violenţă şi abuz împotriva persoanelor cu dizabilităţi sunt identificate, analizate, şi în cazurile necesare iniţiate proceduri judiciare.
Articolul 17
Protecţia integrităţii persoanelor
    Orice persoană cu dizabilităţi are dreptul la respectarea integrităţii sale fizice şi mintale, în măsură egală cu alţi cetăţeni.
Articolul 18
Dreptul la călătorie liberă şi naţionalitate
    1. Statele Participante vor recunoaşte dreptul persoanelor cu dizabilităţi la libertatea de mişcare, libertatea de a-şi alege reşedinţa şi dreptul la naţionalitate, în măsură egală cu alţi cetăţeni, inclusiv asigurând că persoanele cu dizabilităţi:
    (a) Au dreptul să obţină şi să-şi schimbe naţionalitatea şi nu vor fi privaţi de naţionalitatea lor în mod arbitrar din cauza dizabilităţii;
    (b) Nu sunt lipsiţi, din cauza dizabilităţii, de posibilitatea de a obţine, deţine şi utiliza documentele care confirmă naţionalitatea sau alte documente de identitate, sau de a utiliza alte procese relevante, cum ar fi procedurile de imigrare, care ar putea fi necesare pentru exercitarea dreptului la libertatea de mişcare;
    (c) Sunt liberi să părăsească orice ţară, inclusiv propria ţară;
    (d) Nu sunt lipsiţi, în mod arbitrar sau din cauza dizabilităţilor, de dreptul de a intra în ţara natală.
    Copii cu dizabilităţi vor fi înregistraţi imediat după naştere şi vor avea de la naştere dreptul la nume, la cetăţenie şi dacă este posibil, dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit de părinţi.
Articolul 19
Viaţa independentă şi dreptul de a fi inclus în comunitate
    Statele participante la prezenta Convenţie, recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi să trăiască în comunitate, având alegeri egale ca şi ceilalţi membri ai comunităţii şi vor lua măsurile corespunzătoare şi eficiente pentru a facilita exercitarea deplină de către persoanele cu dizabilităţi a acestui drept şi a dreptului la includere şi participare în viata comunităţii, inclusiv asigurând că:
    (a) Persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea să-şi aleagă locul de reşedinţa, persoanele cu care să locuiască, în măsură egală cu alţi cetăţeni, şi nu sunt obligaţi să trăiască într-un anumit mediu;
    (b) Persoanele cu dizabilităţi au accesul la asistenţa la domiciliu, asistenţa rezidenţială sau comunitară, inclusiv asistentă personală necesară pentru a susţine viaţa şi includerea în comunitate şi pentru a preveni izolarea sau separarea de comunitate;
    (c) Persoanele cu dizabilităţi au acces egal la serviciile pentru populaţia generală şi acestea corespund necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi.
Articolul 20
Mobilitate personală
    Statele Participante vor lua măsuri eficiente pentru a asigura mobilitatea personală şi independenţa cât mai mare a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin:
    (a) Facilitarea mobilităţii personale a persoanelor cu dizabilităţi prin metode şi la timpul ales de ei, precum şi la un preţ rezonabil;
    (b) Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la utilajul de mobilitatea calitativ, la dispozitive şi tehnologii de susţinere, la asistenţă personală, inclusiv prin oferirea acestora la un preţ rezonabil;
    (b) Oferirea instruirii persoanelor cu dizabilităţi şi a specialiştilor care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi cu privire la deprinderile de mobilitate;
    (c) Încurajarea organizaţiilor care produc utilaj de mobilitate, dispozitive şi tehnologii de susţinere, să ia în consideraţie toate aspectele mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi.
Articolul 21
Libertatea de exprimare şi opinie şi accesul la informaţie
    Statele Participante vor lua măsuri eficiente pentru a asigura exercitarea de către persoanele cu dizabilităţi a dreptului la libertatea de exprimare şi opinie, inclusiv dreptul la căutare, primire şi împărţire a informaţiei şi ideilor, în măsură egală cu alţi cetăţeni, prin toate formele de comunicare, la alegerea lor, precum se precizează în articolul 2 al prezentei Convenţii, inclusiv prin:
    (a) Oferirea informaţiei destinate publicului larg, persoanelor cu dizabilităţi, în formate şi tehnologii accesibile, corespunzătoare diferitor tipuri de dizabilităţi, la timpul potrivit şi fără costuri suplimentare;
    (b) Acceptarea şi facilitarea utilizării limbajului gesturilor, alfabetului Braille, comunicării augmentative şi alternative, şi a altor mijloace accesibile de comunicare de către persoanele cu dizabilităţi în cadrul întâlnirilor oficiale;
    (c) Încurajarea organizaţiilor private care oferă servicii publicului general, inclusiv prin Internet, să ofere servicii şi informaţii în formatele accesibile, utilizate de către persoanele cu dizabilităţi;
    (d) Încurajarea mijloacelor mass-media, inclusiv a provederilor de informaţie prin Internet să ofere servicii accesibile persoanelor cu dizabilităţi;
    (e) Recunoaşterea şi promovarea utilizării limbajului semnelor.
Articolul 22
Dreptul la viaţă privată
    1. Nici o persoană cu dizabilităţi, indiferent de locul de reşedinţă sau domiciliu , nu va fi supusă interferenţelor arbitrare sau ilegale în viaţa privată, familie, casă, corespondenţă sau alte tipuri de comunicare şi nu va fi supusă ,atacurilor care lezează onoarea şi reputaţia. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la protecţie din partea legii împotriva acestor interferenţe sau atacuri.
    2. Statele Participante vor proteja confidenţialitatea informaţiei personale referitoare la sănătatea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi cetăţeni.
Articolul 23
Dreptul la casă şi familie
    1. Statele Participante vor lua măsuri eficiente şi corespunzătoare pentru eliminarea discriminării persoanelor cu dizabilităţi în toate aspectele legate de căsătorie, familie, calitatea de părinte şi relaţii, în măsură egală cu alţi cetăţeni, pentru a asigura:
    (a) Dreptul persoanelor cu dizabilităţi care au atins vârsta căsătoriei de a se căsători şi a forma familii cu acordul viitorilor soţi;
    (b) Recunoaşterea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a decide liber şi responsabil în ce priveşte numărul de copii şi intervalul dintre aceştia şi de a avea acces la informaţia corespunzătoare vârstei lor, care ţine de educaţia sexuală şi planificarea familiei, precum şi oferirea mijloacelor necesare pentru realizarea acestor drepturi;
    (c) Persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copii, au dreptul la fertilitate , în aceeaşi măsură ca şi alţi cetăţeni.
    2. Statele Participante vor asigura respectarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, referitoare la tutelă, curatelă şi adoptarea copiilor sau instituţiilor similare, în cazul în care aceste concepte există în legislaţia naţională; în orice caz, interesul suprem al copiilor este prioritar. Statele Participante acordă asistenţă persoanelor cu dizabilităţi pentru îndeplinirea responsabilităţilor de creştere a copiilor.
    3. Statele Participante garantează copiilor cu dizabilităţi drepturi egale în ce priveşte viaţa familială. În scopul realizării acestor drepturi şi prevenirii ascunderii, abandonării, neglijării şi separării copiilor cu dizabilităţi, Statele Participante îşi asumă angajamentul să ofere informaţii oportune şi clare, precum şi servicii, şi susţinere copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora.
    4. Statele Participante garantează copiilor cu dizabilităţi că nu vor fi separaţi de părinţi, contrar voinţei lor, cu excepţia cazurilor când autorităţile competente, în urma examinării judiciare, determină, conform legislaţiei şi procedurilor aplicabile, că despărţirea este necesară pentru protecţia intereselor copiilor. În nici un caz separarea nu va avea loc în temeiul dizabilităţii copilului sau a unuia, ori a ambilor părinţi.
    5. Statele Participante îşi asumă responsabilitatea, atunci când familia este incapabilă să îngrijească un copil cu dizabilităţi, să ofere o alternativă de îngrijire în cadrul familiei extinse sau, dacă nu este posibil, într-o altă familie din comunitate.
Articolul 24
Educaţia
    1. Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie. În scopul realizării acestui drept fără discriminare şi în baza posibilităţilor egale, Statele Participante asigură un sistem de învăţământ incluziv, la toate nivelele de instruire continuă, orientată spre:
    (a) Dezvoltarea deplină a potenţialului uman, a sentimentului de demnitate şi respect de sine, precum şi a libertăţilor fundamentale şi diversităţii umane;
    (b) Dezvoltarea deplină a personalităţii, talentului şi creativităţii persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a aptitudinilor mintale şi fizice;
    (c) Crearea posibilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi de a participa eficient la viaţa societăţii.
    2. Pentru realizarea acestui drept, Statele Participante vor asigura că:
    (a) Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul general de învăţământ, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din sistemul gratuit de învăţământ primar obligatoriu sau din sistemul de învăţământ secundar, în temeiul dizabilităţii;
    (b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ gratuit general, primar şi secundar calitativ, având posibilităţi egale cu alţi membri ai comunităţii în care locuiesc;
    (c) Adaptare rezonabilă, ţinându-se cont de necesităţile individuale;
    (d) Persoanele cu dizabilităţi primesc susţinerea necesară, în cadrul sistemului de învăţământ general, pentru facilitarea procesului de educaţie eficientă;
    (e) Măsurile de asistenţă eficientă,,individualizată sunt asigurate în mediile care încurajează dezvoltarea academică şi socială, compatibilă cu obiectivele integrării complete.
    3. Statele Participante asigură persoanelor cu dizabilităţi posibilităţi de obţinere a deprinderilor sociale şi de viaţă pentru a facilita participarea lor egală şi integrală la procesul de educaţie şi în calitate de membri ai comunităţii. Aşadar, Statele Participante iau măsurile necesare, inclusiv:
    (a) Facilitarea însuşirii alfabetului Braille, a scrisului alternativ, a metodelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formatelor de comunicare şi a aptitudinilor de orientare şi mobilitate, precum şi facilitarea susţinerii şi a îndrumării semenilor;
    (b) Facilitarea învăţării limbajului semnelor şi promovarea identităţii lingvistice a persoanelor cu deficienţe auditive;
    (c) Asigurarea că instruirea persoanelor, în special, a copiilor orbi, surzi sau au ambele deficienţe, este oferită în limbajul corespunzător, în modalităţile şi mijloacele de comunicare individualizate, precum şi în mediile care încurajează dezvoltarea academică şi socială.
    4. Pentru a asigura realizarea acestui drept, Statele Participante iau măsurile necesare pentru a angaja profesori, inclusiv profesori cu dizabilităţi, care posedă limbajul gesturilor şi/sau alfabetul Braille şi pentru instruirea profesioniştilor şi personalului care activează la toate nivelele sistemului de învăţământ. Astfel de instruire include conştientizarea dizabilităţilor şi utilizarea metodelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formatelor de comunicare, a tehnicilor de educaţie şi a materialelor pentru asistenţa persoanelor cu dizabilităţi.
    5. Statele Participante garantează persoanelor cu dizabilităţi accesul la studii superioare, instruire profesională, educaţie pentru adulţi şi instruire continuă, fără discriminare şi în măsură egală cu alte persoane. În acest scop, Statele Participante asigură persoanelor cu dizabilităţi adaptare rezonabilă.
Articolul 25
Sănătatea
    Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la servicii medicale, de cel mai înalt standard, fără discriminare în temeiul dizabilităţii. Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a garanta accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile medicale corespunzătoare vârstei, inclusiv la serviciile de recuperare a sănătăţii. În special, Statele Participante vor:
    (a) Oferi persoanelor cu dizabilităţi acelaşi pachet de servicii de asistenţă medicală de calitate, ca şi altor persoane, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi a reproducerii şi accesul la programele de sănătate destinate populaţiei;
    (b) Oferi acele servicii medicale care sunt necesare persoanelor cu dizabilităţi, nemijlocit din cauza dizabilităţii lor, inclusiv diagnosticarea timpurie, şi intervenţia în caz de necesitate şi servicii cu scopul de a reduce la minimum şi a preveni apariţia dizabilităţilor, inclusiv în rândul copiilor şi persoanelor în etate;
    (c) Oferi servicii medicale cât mai aproape de locul de trai al persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în localităţile rurale;
    (d) Cere medicilor şi instituţiilor medicale să ofere aceeaşi calitate a serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi ca şi pentru alte persoane, inclusiv în baza acordului voluntar şi informat, inclusiv printre altele, prin ridicarea nivelului de conştientizare al acestora cu privire la drepturile omului, demnitatea, autonomia şi necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, prin instruire şi prin adoptarea standardelor etice de asistenţă medicală publică şi privată;
    (e) Interzice discriminarea, persoanelor cu dizabilităţi în ce priveşte asigurarea medicală şi asigurarea vieţii, dacă aceasta din urmă este permisă de legislaţia naţională, şi aceste servicii se vor oferi într-o manieră corectă şi rezonabilă;
    (f) Preveni refuzul discriminatoriu în ce priveşte asistenţa sau serviciile medicale sau în ce priveşte dreptul de a primi alimente ori lichide în temeiul dizabilităţii.
Articolul 26
Calificarea şi reabilitarea
    1. Statele Participante vor lua măsuri eficiente şi corespunzătoare, inclusiv cu susţinerea altor persoane cu dizabilităţi, pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a obţine şi menţine independenţa maximă, aptitudini fizice, mintale şi sociale integrale, precum şi includerea şi integrarea lor deplină în toate domeniile vieţii. Aşadar, Statele Participante organizează, consolidează şi extind serviciile şi programele de calificare şi reabilitare, mai ales, în domeniul sănătăţii, plasarea în câmpul muncii, educaţia şi deservirea socială, astfel încât aceste servicii şi programe să :
    (a) Fie implementate cât mai curând posibil şi să fie bazate pe evaluările multidisciplinare ale necesităţilor individuale şi ale punctelor forte individuale;
    (b) Contribuie la atragerea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitatea locală şi în toate aspectele vieţii societăţii, să aibă un caracter benevol şi să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi, în vecinătatea imediată a comunităţii, inclusiv în localităţile rurale.
    2. Statele Participante promovează dezvoltarea iniţială şi continuă a instruirii specialiştilor şi personalului care activează în serviciile de calificare şi reabilitare.
    3. Statele Participante promovează disponibilitatea, cunoştinţa şi utilizarea mijloacelor şi tehnologiilor de susţinere, destinate persoanelor cu dizabilităţi, acestea având legătură cu calificarea şi reabilitarea.
Articolul 27
Munca şi angajarea în câmpul muncii
    1. Statele Participante recunosc dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi, alături de alţi cetăţeni; acesta include dreptul de a câştiga bani prin munca, pe care persoana cu dizabilitaţi o alege liber, în condiţiile în care piaţa forţei de muncă şi mediul de producere sunt deschise şi accesibile persoanelor cu dizabilităţi. Statele Participante protejează şi promovează realizarea dreptului la muncă, inclusiv pentru persoanele care au obţinut dizabilitatea în procesul muncii, prin măsuri corespunzătoare, inclusiv prin adoptarea legislaţiei pentru a:
    (a) Interzice discriminarea în temeiul dizabilităţii în toate aspectele ce ţin de angajare, inclusiv condiţiile de angajare, continuarea angajării, avansarea în carieră şi condiţiile sigure şi sănătoase de muncă;
    (b) Proteja drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi cetăţeni, la condiţii corecte şi favorabile de muncă, inclusiv oferirea aceloraşi posibilităţi de realizare şi remunerare a muncii, a condiţiilor sănătoase, sigure de muncă, protecţia contra hărţuirii şi soluţionarea reclamaţiilor;
    (c) Asigura posibilităţile de exercitare de către persoanele cu dizabilităţi a dreptului de muncă şi de înscriere în sindicate muncitoreşti, în măsură egală cu alţi cetăţeni;
    (d) Asigura accesul eficient al persoanelor cu dizabilităţi la programele de îndrumare tehnică şi profesională, la serviciile de plasare în câmpul muncii şi instruire profesională şi continuă;
    (e) Promova oportunităţile de angajare şi avansare în carieră, pentru persoanele cu dizabilităţi, pe piaţa forţei de muncă, precum şi asistenţa pentru identificarea, obţinerea, păstrarea şi revenirea la locul de muncă;
    (f) Promova oportunităţile de auto-angajare, antreprenoriat, de creare a cooperativelor şi de înfiinţare a propriilor afaceri;
    (g) Angaja persoanele cu dizabilităţi în sectorul public;
    (h) Promova angajarea persoanelor cu dizabilităţi în sectorul privat, prin elaborarea politicilor şi măsurilor corespunzătoare ce includ programe de afirmare, stimulare şi alte măsuri;
    (i) Asigura adaptarea rezonabilă pentru persoanele cu dizabilităţi la locul de muncă;
    (j) Promova obţinerea de către persoanele cu dizabilităţi a experienţei de muncă pe piaţa forţei de muncă;
    (k) Promova reabilitarea profesională, păstrarea locului de muncă şi programele de revenire în câmpul muncii pentru persoanele cu dizabilităţi.
    2. Statele Participante vor asigura că persoanele cu dizabilităţi nu sunt ţinute în sclavie sau servitute şi sunt protejate, în măsură egală cu alţi cetăţeni, de munca forţată sau obligatorie.
Articolul 28
Standarde adecvate de trai şi protecţie socială
    1. Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la standarde adecvate de trai pentru ei şi pentru familiile lor, inclusiv alimentaţie, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvată, precum şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai şi vor lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura şi promova realizării acestui drept, fără discriminare în temeiul dizabilităţii.
    2. Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi la exercitarea acestui drept fără discriminare, în temeiul dizabilităţii şi vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura şi promova realizarea acestui drept, inclusiv:
    (a) Garantarea accesului egal al persoanelor cu dizabilităţi la apă curată şi asigurarea accesului la serviciile şi mijloacele corespunzătoare şi accesibile din punct de vedere al preţului, precum şi la altă asistenţă, pentru satisfacerea necesităţilor determinate de dizabilitate;
    (b) Garantarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în special al femeilor şi fetelor, al persoanelor în etate cu dizabilităţi la programele de asistenţă socială şi la programele de reducere a sărăciei.
    (c) Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora care suferă de sărăcie, la asistenţă din partea Statului, pentru acoperirea cheltuielilor legate de dizabilitate, inclusiv la instruire adecvată, consiliere, asistenţă financiară şi odihnă;
    (d) Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la programele publice de locuinţe;
    (e) Garantarea accesului egal al persoanelor cu dizabilităţi la beneficiile şi programele de pensionare.
Articolul 29
Participarea la viaţa politică şi publică
    Statele Participante vor asigura persoanelor cu dizabilităţi drepturi politice şi oportunitatea de a beneficia de aceste drepturi, în măsură egală cu alţi cetăţeni şi îşi asumă responsabilitatea să:
    (a) Asigure că persoanele cu dizabilităţi pot lua parte eficient şi deplin la viaţa politică şi publică, în măsură egală cu alţi cetăţeni, direct sau prin intermediul reprezentanţilor liber aleşi, inclusiv dreptul şi oportunitatea persoanelor cu dizabilităţi de a vota şi a fi alese, printre altele, prin următoarele metode:
    (i) Asigurarea că procedurile de vot, spaţiile şi materialele sunt corespunzătoare, accesibile şi uşor de înţeles şi utilizat;
    (ii) Protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la votul secret în alegerile publice şi referendumuri, fără a fi intimidate şi de a candida în alegeri, de a fi alese şi de a deţine funcţii publice la toate nivelele de guvernare, facilitând utilizarea tehnologiilor noi de asistenţă, atunci când este cazul;
    (iii) Garantarea exprimării libere a voinţei persoanelor cu dizabilităţi în calitate de alegători şi în acest scop, atunci când este necesar, permiţând acordarea asistenţei în procesul de votare de către o persoană aleasă de ei;
    (b) Promovarea activă a mediului în care persoanele cu dizabilităţi pot participa eficient şi deplin la viaţa publică, fără discriminare şi în măsură egală cu alţi cetăţeni, încurajarea participării acestora la viaţa publică, inclusiv:
    (i) Participarea în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale şi asociaţiilor preocupate de viaţa publică şi politică a ţării, precum şi la activitatea şi administraţia partidelor politice;
    (ii) Formarea şi participarea la organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, menite să reprezinte persoanele cu dizabilităţi, la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
Articolul 30
Participarea la viaţa culturală, distracţie, odihnă şi sport
    1. Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a participa la viaţa culturală, în măsură egală cu alţi cetăţeni şi vor lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi:
    (a) Accesul la materialele culturale în formate accesibile;
    (b) Accesul la programele de televiziune, filme, teatru şi alte activităţi culturale, în formate accesibile;
    (c) Accesul la locaţiile şi serviciile pentru organizarea evenimentelor culturale, cum ar fi teatre, muzee, cinematografe, librării şi servicii de turism şi, pe cât e posibil, accesul la monumentele şi locurile de importanţă culturală naţională.
    2. Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure de oportunitatea dezvoltării şi utilizării potenţialului creativ, artistic şi intelectual, nu doar în propriul avantaj, dar şi pentru îmbogăţirea societăţii.
    3. Statele Participante vor întreprinde toate măsurile necesare, conform legislaţiei internaţionale, pentru a asigura că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră discriminatorie în calea accesului persoanelor cu dizabilităţi la materialele culturale.
    4. Persoanelor cu dizabilităţi vor avea dreptul, în măsură egală cu alţi cetăţeni, la recunoaşterea şi susţinerea identităţii lor lingvistice şi culturale specifice, inclusiv la limbajul semnelor şi la cultura persoanelor cu deficienţe auditive.
    5. Cu scopul de a asigura persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu alte persoane, posibilităţi de participare la activităţile de recreaţie, odihnă şi la cele sportive, Statele Participante vor lua măsurile corespunzătoare pentru a:
    (a) Încuraja şi promova participarea persoanelor cu dizabilităţi la cele mai importante activităţi sportive la toate nivelele;
    (b) Asigura că persoanele cu dizabilităţi au oportunitatea să organizeze şi să participe la activităţi sportive şi de recreaţie, specifice dizabilităţilor, încurajând oferirea instrucţiunilor, instruirii şi resurselor, în măsură egală cu alţi cetăţeni;
    (c) Asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la locurile de desfăşurare a activităţilor sportive, turistice şi de recreaţie ;
    (d) Asigura accesul copiilor cu dizabilităţi, egal cu cel al altor copii, la participare în cadrul activităţilor sportive, de recreaţie, de odihnă şi joacă, inclusiv la activităţile care au loc în instituţiile de învăţământ;
    (e) Asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile prestate de persoanele implicate în organizarea activităţilor de recreaţie, turism, odihnă şi sport.
Articolul 31
Statistica şi colectarea datelor
    1. Statele Participante îşi asumă responsabilitatea să colecteze informaţia corespunzătoare, inclusiv datele statistice şi rezultatele cercetărilor, pentru a formula şi implementa politicile de implementare a acestei Convenţii. Procesul de colectare şi menţinere a informaţiei:
    (a) Va asigura protecţia stabilită în legislaţie, inclusiv legislaţia cu privire la protecţia datelor pentru a asigura confidenţialitatea şi respectul vieţii private a persoanelor cu dizabilităţi;
    (b) Se va conforma cu actele normative internaţionale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a principiilor etice, în colectarea şi utilizarea datelor statistice.
    2. Informaţia colectată în conformitate cu acest articol va fi dezagregată în modul corespunzător şi folosită pentru evaluarea îndeplinirii de către Statele Participante a obligaţiilor prevăzute în prezenta Convenţie, precum şi pentru înlăturarea barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi în procesul exercitării drepturilor.
    3. Statele Participante îşi asumă responsabilitatea de a difuza aceste statistici şi de a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane la aceste date.
Articolul 32
Cooperarea internaţională
    1. Statele Participante recunosc importanţa cooperării internaţionale şi a promovării acesteia, pentru a susţine eforturile naţionale pentru realizarea obiectivelor şi scopurilor prezentei Convenţii şi îşi vor asuma responsabilitatea pentru luarea măsurilor corespunzătoare, eficiente, în această privinţă, între State, în parteneriat cu organizaţiile relevante la nivel naţional şi internaţional şi cu societatea civilă, mai ales, cu organizaţiile create de către persoanele cu dizabilităţi. Aceste măsuri vor include, printre altele:
    (a) Asigurarea caracterului incluziv şi a accesibilităţii cooperării internaţionale, inclusiv a programelor de dezvoltare internaţională pentru persoanele cu dizabilităţi.;
    (b) Facilitarea şi susţinerea dezvoltării capacităţilor, inclusiv prin schimbul şi distribuirea informaţiei, experienţelor, programelor de instruire şi a celor mai bune practici;
    (c) Facilitarea cooperării în cercetările ştiinţifice şi a accesului la cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice;
    (d) Acordarea, în caz de necesitate, a asistenţei tehnice şi economice, inclusiv prin facilitarea accesului şi schimbului de tehnologii de asistenţă şi accesibile şi prin transferul acestor tehnologii.
    2. Prevederile acestui articol nu aduc prejudiciu obligaţiilor fiecărui Stat Participant de a-şi îndeplini angajamentele stabilite de prezenta Convenţie.
Articolul 33
Implementarea şi monitorizarea la nivel naţional
    1. Statele Participante, în conformitate cu sistemele lor de organizare, vor constitui unul sau mai multe puncte focale în guvern, pentru a se ocupa de aspectele legate de implementarea prezentei Convenţii şi care vor acorda atenţia necesară stabilirii sau desemnării unui mecanism coordonator în cadrul guvernului, pentru a facilita acţiunile în diferite sectoare şi la diferite nivele.
    2. Statele Participante, în conformitate cu sistemele lor legislative şi administrative, menţin, consolidează, desemnează sau stabilesc structuri care cuprind unul sau mai multe mecanisme independente, pentru promovarea, protecţia şi monitorizarea implementării prezentei Convenţii. În procesul de desemnare sau stabilire a acestui mecanism, Statele Participante vor lua în consideraţie principiile legate de statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului.
    3. Societatea civilă, în special, persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă, vor fi implicate şi vor participa la procesul de monitorizare.
Articolul 34
Comisia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi
    1. Se va crea o Comisie pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (aici şi în continuare „Comisia”), care va îndeplini funcţiile prevăzute în continuare.
    2. Comisia va fi constituită din doisprezece experţi, la momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii. După alte şaizeci de ratificări sau aderări la Convenţie, se vor adăuga şase membri la Comisie, ajungând la numărul maxim de optsprezece persoane.
    3. Membrii Comisiei vor activa în propria capacitate, şi vor avea înalte principii morale şi competenţă recunoscută în domeniul la care se referă această Convenţie. La înaintarea candidaţilor, Statele Participante sunt atenţionate să ţină cont de prevederile articolului 4, punctul 3 al prezentei Convenţii.
    4. Membrii Comisiei vor fi aleşi de către Statele Participante, ţinând cont de reprezentarea geografică echitabilă, reprezentarea diferitor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme legislative, precum şi de participarea experţilor cu dizabilităţi.
    5. Membrii Comisiei vor fi aleşi prin vot secret dintr-o listă de persoane nominalizate de către Statele Participante, din rândul cetăţenilor acestora, la întrunirile Conferinţei Statelor Participante. La aceste întruniri, pentru care două treimi dintre Statele Participante constituie un cvorum, persoanele alese pentru Comisie sunt acelea care obţin numărul cel mai mare de voturi şi majoritatea absolută a voturilor reprezentanţilor Statelor Participante prezente şi cu drept de vot.
    6. Alegerile iniţiale vor avea loc nu mai târziu de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii. Cel puţin cu patru luni înainte de data alegerilor, Secretarul General al Naţiunilor Unite va trimite o scrisoare Statelor Participante, invitându-le să depună candidaturile în decurs de două luni. Secretarul General al Naţiunilor Unite va pregăti ulterior o listă în ordine alfabetică cu persoanele nominalizate, indicând Statele Participante care au nominalizat aceste persoane, şi o va prezenta Statelor Participante la prezenta Convenţie.
    7. Membrii Comisiei sunt aleşi pentru un termen de patru ani. Ei vor avea dreptul de a fi realeşi o singură dată. Însă termenul pentru şase membri aleşi, expiră la sfârşitul perioadei de doi ani; imediat după primele alegeri, numele celor şase membri vor fi alese din grup de către Preşedintele adunării, la care se referă punctul 5 al acestui articol.
    8. Alegerea a şase membri suplimentari ai Comisiei se va organiza în cadrul alegerilor obişnuite, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui articol.
    9. Dacă un membru al Comisiei decedează sau demisionează, sau declară că, din anumite motive, nu-şi poate onora obligaţiunile, Statul Participant care a nominalizat acel membru numeşte un alt expert, ce posedă calificările relevante şi corespunde cerinţelor prevăzute în acest articol, care să activeze pe durata termenului rămas.
    10. Comisia îşi va stabili propriile reguli de procedură.
    11. Secretarul General al Naţiunilor Unite va asigura personalul şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Comisiei prevăzute în prezenta Convenţie şi va stabili prima şedinţă a acesteia .
    12. Cu acordul Adunării Generale a Naţiunilor Unite, membrii Comisiei confirmaţi prin prezenta Convenţie primesc remunerări din resursele Naţiunilor Unite, în termenii şi condiţiile decise de Adunare, având în vedere importanţa responsabilităţilor Comisiei.
    13. Membrii Comisiei beneficiază de facilităţile, privilegiile şi imunitatea de experţi ai misiunii Naţiunilor Unite, conform prevederilor articolelor Convenţiei cu privire la Privilegiile şi Imunitatea Naţiunilor Unite.
Articolul 35
Rapoartele Statelor Participante
    1. Fiecare Stat Participant prezintă Comisiei, prin Secretarul General al Naţiunilor Unite, un raport cuprinzător referitor la măsurile întreprinse, pentru a onora obligaţiile prezentei Convenţii şi progresul realizat în urma acestor măsuri, la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii pentru Statul Participant implicat.
    2. Ulterior, Statele Participante prezintă rapoarte, cel puţin, la fiecare patru ani şi oricând la cererea Comisiei.
    3. Comisia stabileşte principiile aplicate conţinutului rapoartelor.
    4. Statul Participant, care a prezentat Comisiei un raport iniţial cuprinzător, nu repetă, în rapoartele ulterioare, informaţia comunicată în raportul iniţial. La elaborarea rapoartelor, Statele Participante sunt atenţionate să ţină cont de prevederile articolului 4, punctul 3, al prezentei Convenţii.
    5. Rapoartele pot indica factori şi dificultăţi care au afectat nivelul de realizare a obligaţiilor stipulate în prezenta Convenţie.
Articolul 36
Examinarea rapoartelor
    1. Fiecare raport este examinat de către Comisie, care prezintă sugestii şi recomandări cu privire la rapoarte, după cum consideră necesar şi trimite aceste rapoarte Statelor Participante implicate. Statul Participant, drept răspuns, poate expedia Comisiei orice informaţie, la discreţia sa. Comisia poate să ceară informaţii suplimentare relevante cu privire la implementarea prezentei Convenţii.
    2. Dacă Statul Participant a depăşit termenul de depunere a raportului, Comisia poate atenţiona Statul Participant respectiv despre necesitatea de a examina procesul de implementare a prezentei convenţii în Statul Participant, în baza informaţiei veridice ce a fost pusă la dispoziţia Comisiei, dacă raportul corespunzător nu este depus la expirarea a trei luni de la atenţionarea Statului. Comisia invită Statul Participant să participe la examinare. Dacă Statul Participant răspunde la atenţionare prin depunerea raportului, se vor aplica prevederile punctului 1 al acestui articol.
    3. Secretarul General al Naţiunilor Unite pune toate rapoartele la dispoziţia Statele Participante.
    4. Statele Participante asigură în propriile ţări accesul societăţii la rapoartele prezentate de către acel Stat şi facilitează accesul la sugestiile şi recomandările referitoare la aceste rapoarte.
    5. Comisia va transmite, după cum consideră necesar, agenţiilor speciale, fondurilor şi programelor Naţiunilor Unite, precum şi altor organe competente, rapoartele Statelor Participante pentru a cere indicaţii, asistenţă sau sfaturi tehnice, atunci când acestea au fost solicitate de către State sau când a fost identificată necesitatea acestora, împreună cu observările şi recomandările Comisiei privind aceste cereri sau indicaţii.
Articolul 37
Cooperarea între Statele Participante şi Comisie
    1. Fiecare Stat Participant va coopera cu Comisia şi va oferi asistenţă membrilor ei, pentru executarea mandatului.
    2. În relaţiile sale cu Statele Participante, Comisia trebuie să ţină cont în mod corespunzător de metodele şi mijloacele de îmbunătăţire a capacităţilor naţionale de implementare a prezentei Convenţii, inclusiv prin cooperare internaţională.
Articolul 38
Relaţia Comisiei cu alte organe
    Pentru a favoriza o implementare eficientă a prezentei Convenţii şi pentru a încuraja cooperarea internaţională în domeniul acoperit de prezenta Convenţie:
    (a) Agenţiile speciale şi alte organe ale Naţiunilor Unite au dreptul să fie reprezentate la examinarea implementării prevederilor prezentei Convenţii, conform mandatului lor. Comisia invită agenţiile speciale şi alte organe competente, dacă consideră necesar, pentru a oferi recomandări privind implementarea Convenţiei în domeniul ce ţine de competenţa lor. Comisia poate invita agenţiile speciale şi alte organe ale Naţiunilor Unite să prezinte rapoarte privind implementarea Convenţiei în domeniul lor de activitate;
    (b) Îndeplinindu-şi mandantul, Comisia va consulta alte organe corespunzătoare, înfiinţate în virtutea tratatelor internaţionale, cu privire la drepturile omului, pentru a asigura consecvenţa directivelor, rapoartelor, sugestiilor şi recomandărilor generale, şi pentru a evita repetările şi suprapunerile în procesul executării funcţiilor.
Articolul 39
Raportul Comisiei
    Comisia prezintă la fiecare doi ani Adunării Generale şi Consiliului Economic şi Social un raport cu privire la activitatea sa şi poate face sugestii sau recomandări bazate pe examinarea rapoartelor şi informaţiei primite de la Statele Participante. Aceste sugestii şi recomandări sunt incluse în raportul Comisiei împreună cu comentariile Statelor Participante, dacă există.
Articolul 40
Adunarea Statelor Participante
    1. Statele Participante se întrunesc cu regularitate cu scopul de a examina subiectele referitoare la implementarea prezentei Convenţii.
    2. Nu mai târziu de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Adunarea Statelor Participante va fi convocată de către Secretarul General al Naţiunilor Unite. Întrunirile ulterioare vor fi convenite bienal de către Secretarul General sau la decizia Adunării Statelor Participante.
Articolul 41
Depozitarul
    Secretarul General al Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei Convenţii.
Articolul 42
Semnarea
    Prezenta Convenţie este disponibilă pentru semnare de către toate Statele şi de către organizaţiile regionale de integrare, la sediul Naţiunilor Unite din New York, începând cu 30 Martie 2007.
Articolul 43
Asumarea obligaţiilor
    Prezenta Convenţie urmează a fi ratificată de către Statele semnatare, precum şi confirmată oficial de către organizaţiile regionale de integrare care au semnat Convenţia. Ea este accesibilă Statelor sau organizaţiilor regionale de integrare care nu au semnat respectiva Convenţie.
Articolul 44
Organizaţiile regionale de integrare
    1. “Organizaţiile regionale de integrare” sunt organizaţiile constituite de Statele suverane ale unei regiuni, cărora Statele le-au delegat competenţe referitoare la prezenta Convenţie. Aceste organizaţii declară, în instrumentele oficiale de confirmare sau consimţământ, domeniul competenţei în legătură cu aspectele prevăzute în prezenta Convenţie. Ulterior ele informează depozitarul despre orice modificare substanţială a competenţelor.
    2. Referinţele la „State Participante”, în prezenta Convenţie se vor aplica acestor organizaţii în limita competenţelor.
    3. În contextul articolului 45, punctul 1, art. 47 punctul 2 şi 3 ale prezentei Convenţii, orice instrument depozitat de către organizaţiile regionale de integrare nu este luat în consideraţie.
    4. Organizaţiile regionale de integrare, în limita competenţelor, pot exercita dreptul de vot la adunarea Statelor Participante, cu numărul de voturi egal numărului de State membre ale lor, Participante la prezenta Convenţie. Asemenea organizaţie nu îşi exercită dreptul la vot, dacă oricare dintre membrii săi îşi exercită dreptul şi viceversa.
Articolul 45
Intrarea în vigoare
    1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în ziua a treizecia după depozitarea instrumentului al douăzecilea de ratificare sau a documentului de aderare .
    2. Pentru orice Stat sau organizaţie regională de integrare, care ratifică, confirmă oficial sau aderă la prezenta Convenţie, după depunerea instrumentului al douăzecilea, Convenţia va intra în vigoare în ziua a treizecia după depozitarea acestui instrument.
Articolul 46
Clauze
    1. Clauzele incompatibile cu subiectul şi scopul prezentei Convenţii nu sunt permise.
    2. Clauzele pot fie oricând retrase.
Articolul 47
Amendamente
    1. Orice Stat Participant poate propune amendamente la prezenta Convenţie şi le poate transmite Secretarului General al Naţiunilor Unite. Secretarul General va comunica Statelor Participante orice amendament propus, cerând să i se comunice timpul când Statele Participante vor hotărî sa se întrunească, în scopul analizării şi deciderii asupra propunerii. Dacă în decurs de patru luni de la comunicarea deciziei, cel puţin, o treime dintre Statele Participante acceptă să participe la întrunire, Secretarul General va convoca întrunirea sub egida Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de două treimi din Statele Participante prezente şi care au drept de vot este depus de către Secretarul General la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, spre aprobare şi apoi transmis Statelor Participante spre acceptare.
    2. Amendamentul adoptat şi aprobat, conform punctului 1 al acestui articol, intră în vigoare în ziua a treizecia după ce două treimi din Statele Participante au prezentat instrumentele de acceptare. Amendamentul intră pentru orice Stat Participant, în ziua a treizecia după depozitarea propriului instrument de acceptare. Amendamentul se aplică doar Statelor care l-au acceptat.
    3. Dacă Adunarea Statelor Participante decide de comun acord să adopte şi să aprobe un amendament în conformitate cu punctul 1 al acestui articol, care se referă exclusiv la articolele 34, 38, 39 şi 40, acesta intră în vigoare pentru toate Statele Participante, în ziua a treizecia după ce instrumentele de acceptarea ating două treimi din numărul de State Participante la data adoptării amendamentului.
Articolul 48
Denunţul
    Un Stat Participant poate denunţa prezenta Convenţie, prin notificare în forma scrisă, adresată Secretarului General al Naţiunilor Unite. Denunţarea intră în vigoare la un an de la data notificării Secretarului General.
Articolul 49
Format accesibil
    Conţinutul prezentei Convenţii va fi disponibil în formate accesibile.
Articolul 50
Text autentic
    Textul prezentei Convenţii va avea valoare egală în limbile Arabă, Chineză, Engleză, Franceză, Rusă şi Spaniolă.
    Pentru confirmare, subsemnaţii plenipotenţiari, fiind autorizaţi corespunzător de către Guvernele respective, au semnat prezenta Convenţie.
CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS
WITH DISABILITIES
Preamble
    The States Parties to the present Convention,
    a. Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United Nations which recognize the inherent dignity and worth and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world,
    b. Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, has proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind,
    c. Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms and the need for persons with disabilities to be guaranteed their full enjoyment without discrimination,
    d. Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,
    e. Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,
    f. Recognizing the importance of the principles and policy guidelines contained in the World Programme of Action concerning Disabled Persons and in the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities in influencing the promotion, formulation and evaluation of the policies, plans, programmes and actions at the national, regional and international levels to further equalize opportunities for persons with disabilities,
    g. Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as an integral part of relevant strategies of sustainable development,
    h. Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,
    i. Recognizing further the diversity of persons with disabilities,
    j. Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,
    k. Concerned that, despite these various instruments and undertakings, persons with disabilities continue to face barriers in their participation as equal members of society and violations of their human rights in all parts of the world,
    l. Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries,
    m. Recognizing the valued existing and potential contributions made by persons with disabilities to the overall well-being and diversity of their communities, and that the promotion of the full enjoyment by persons with disabilities of their human rights and fundamental freedoms and of full participation by persons with disabilities will result in their enhanced sense of belonging and in significant advances in the human, social and economic development of society and the eradication of poverty,
    n. Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,
    o. Considering that persons with disabilities should have the opportunity to be actively involved in decision-making processes about policies and programmes, including those directly concerning them,
    p. Concerned about the difficult conditions faced by persons with disabilities who are subject to multiple or aggravated forms of discrimination on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic, indigenous or social origin, property, birth, age or other status,
    q. Recognizing that women and girls with disabilities are often at greater risk, both within and outside the home of violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation,
    r. Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children, and recalling obligations to that end undertaken by States Parties to the Convention on the Rights of the Child,
    s. Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all efforts to promote the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms by persons with disabilities,
    t. Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in conditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to address the negative impact of poverty on persons with disabilities,
    u. Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect for the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations and observance of applicable human rights instruments are indispensable for the full protection of persons with disabilities, in particular during armed conflicts and foreign occupation,
    v. Recognizing the importance of accessibility to the physical, social, economic and cultural environment, to health and education and to information and communication, in enabling persons with disabilities to fully enjoy all human rights and fundamental freedoms,
    w. Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he or she belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the International Bill of Human Rights,
    x. Convinced that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State, and that persons with disabilities and their family members should receive the necessary protection and assistance to enable families to contribute towards the full and equal enjoyment of the rights of persons with disabilities,
    y. Convinced that a comprehensive and integral international convention to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities will make a significant contribution to redressing the profound social disadvantage of persons with disabilities and promote their participation in the civil, political, economic, social and cultural spheres with equal opportunities, in both developing and developed countries,
    Have agreed as follows:
Article 1 - Purpose
    The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
    Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.
Article 2 - Definitions
    For the purposes of the present Convention:
    • "Communication" includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology;
    • "Language" includes spoken and signed languages and other forms of non spoken languages;
    • "Discrimination on the basis of disability" means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation;
    • "Reasonable accommodation" means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms;
    • "Universal design" means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. “Universal design” shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.
Article 3 - General principles
    The principles of the present Convention shall be:
    a. Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own choices, and independence of persons;
    b. Non-discrimination;
    c. Full and effective participation and inclusion in society;
    d. Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity;
    e. Equality of opportunity;
    f. Accessibility;
    g. Equality between men and women;
    h. Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.
Article 4 - General obligations
    1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States Parties undertake:
    a. To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention;
    b. To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities;
    c. To take into account the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes;
    d. To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with the present Convention;
    e. To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or private enterprise;
    f. To undertake or promote research and development of universally designed goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should require the minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the development of standards and guidelines;
    g. To undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an affordable cost;
    h. To provide accessible information to persons with disabilities about mobility aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of assistance, support services and facilities;
    i. To promote the training of professionals and staff working with persons with disabilities in the rights recognized in this Convention so as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights.
    2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law.
    3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.
    4. Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and which may be contained in the law of a State Party or international law in force for that State. There shall be no restriction upon or derogation from any of the human rights and fundamental freedoms recognized or existing in any State Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or custom on the pretext that the present Convention does not recognize such rights or freedoms or that it recognizes them to a lesser extent.
    5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal states without any limitations or exceptions.
Article 5 - Equality and non-discrimination
    1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law.
    2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds.
    3. In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided.
    4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present Convention.
Article 6 - Women with disabilities
    1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms.
    2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out in the present Convention.
Article 7 - Children with disabilities
    1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children.
    2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary consideration.
    3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with disability and age-appropriate assistance to realize that right.
Article 8 - Awareness-raising
    1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures:
    a. To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities;
    b. To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life;
    c. To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities.
    Measures to this end include:
    a. Initiating and maintaining effective public awareness campaigns designed:
    i. To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities;
    ii. To promote positive perceptions and greater social awareness towards persons with disabilities;
    iii. To promote recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities, and of their contributions to the workplace and the labour market;
    b. Fostering at all levels of the education system, including in all children from an early age, an attitude of respect for the rights of persons with disabilities;
    c. Encouraging all organs of the media to portray persons with disabilities in a manner consistent with the purpose of the present Convention;
    d. Promoting awareness-training programmes regarding persons with disabilities and the rights of persons with disabilities.
Article 9 - Accessibility
    1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:
    a. Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;
    b. Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.
    2. States Parties shall also take appropriate measures to:
    a. To develop, promulgate and monitor the implementation of minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the public;
    b. To ensure that private entities that offer facilities and services which are open or provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities;
    c. To provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with disabilities;
    d. To provide in buildings and other facilities open to the public signage in Braille and in easy to read and understand forms;
    e. To provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public;
    f. To promote other appropriate forms of assistance and support to persons with disabilities to ensure their access to information;
    g. To promote access for persons with disabilities to new information and communications technologies and systems, including the Internet;
    h. To promote the design, development, production and distribution of accessible information and communications technologies and systems at an early stage, so that these technologies and systems become accessible at minimum cost.
Article 10 - Right to life
    States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life and shall take all necessary measures to ensure its effective enjoyment by persons with disabilities on an equal basis with others.
Article 11 - Situations of risk and humanitarian emergencies
    States Parties shall take, in accordance with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, all necessary measures to ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural disasters.
Article 12 - Equal recognition before the law
    1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.
    2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.
    3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.
    4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person’s circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person’s rights and interests.
    5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.
Article 13 - Access to justice
    1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages.
    2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities, States Parties shall promote appropriate training for those working in the field of administration of justice, including police and prison staff.
Article 14 - Liberty and security of the person
    1. States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis with others:
    a. Enjoy the right to liberty and security of person;
    b. Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty.
    2. States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived of their liberty through any process, they are, on an equal basis with others, entitled to guarantees in accordance with international human rights law and shall be treated in compliance with the objectives and principles of this Convention, including by provision of reasonable accommodation.
Article 15 - Freedom from torture or cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment

    1. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his or her free consent to medical or scientific experimentation.
    2. States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with others, from being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 16 - Freedom from exploitation, violence and abuse
    1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social, educational and other measures to protect persons with disabilities, both within and outside the home, from all forms of exploitation, violence and abuse, including their gender-based aspects.
    2. States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all forms of exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate forms of gender- and age-sensitive assistance and support for persons with disabilities and their families and caregivers, including through the provision of information and education on how to avoid, recognize and report instances of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection services are age-, gender- and disability-sensitive.
    3. In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence and abuse, States Parties shall ensure that all facilities and programmes designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by independent authorities.
    4. States Parties shall take all appropriate measures to promote the physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of persons with disabilities who become victims of any form of exploitation, violence or abuse, including through the provision of protection services. Such recovery and reintegration shall take place in an environment that fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the person and takes into account gender- and age-specific needs.
    5. States Parties shall put in place effective legislation and policies, including women- and child-focused legislation and policies, to ensure that instances of exploitation, violence and abuse against persons with disabilities are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted.
Article 17 - Protecting the integrity of the person
    Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and mental integrity on an equal basis with others.
Article 18 - Liberty of movement and nationality
    1. States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to liberty of movement, to freedom to choose their residence and to a nationality, on an equal basis with others, including by ensuring that persons with disabilities:
    a. Have the right to acquire and change a nationality and are not deprived of their nationality arbitrarily or on the basis of disability;
    b. Are not deprived, on the basis of disability, of their ability to obtain, possess and utilize documentation of their nationality or other documentation of identification, or to utilize relevant processes such as immigration proceedings, that may be needed to facilitate exercise of the right to liberty of movement;
    c. Are free to leave any country, including their own;
    d. Are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the right to enter their own country.
    2. Children with disabilities shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by their parents.
Article 19 - Living independently and being
included in the community

    States Parties to this Convention recognize the equal right of all persons with disabilities to live in the community, with choices equal to others, and shall take effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment by persons with disabilities of this right and their full inclusion and participation in the community, including by ensuring that:
    a. Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a particular living arrangement;
    b. Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community;
    c. Community services and facilities for the general population are available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to their needs.
Article 20 - Personal mobility
    States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons with disabilities, including by:
    a. Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner and at the time of their choice, and at affordable cost;
    b. Facilitating access by persons with disabilities to quality mobility aids, devices, assistive technologies and forms of live assistance and intermediaries, including by making them available at affordable cost;
    c. Providing training in mobility skills to persons with disabilities and to specialist staff working with persons with disabilities;
    d. Encouraging entities that produce mobility aids, devices and assistive technologies to take into account all aspects of mobility for persons with disabilities.
Article 21 - Freedom of expression and opinion,
and access to information

    States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:
    a. Providing information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost;
    b. Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions;
    c. Urging private entities that provide services to the general public, including through the Internet, to provide information and services in accessible and usable formats for persons with disabilities;
    d. Encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, to make their services accessible to persons with disabilities;
    e. Recognizing and promoting the use of sign languages.
Article 22 - Respect for privacy
    1. No person with disabilities, regardless of place of residence or living arrangements, shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence or other types of communication or to unlawful attacks on his or her honour and reputation. Persons with disabilities have the right to the protection of the law against such interference or attacks.
    2. States Parties shall protect the privacy of personal, health and rehabilitation information of persons with disabilities on an equal basis with others.
Article 23 - Respect for home and the family
    1. States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate discrimination against persons with disabilities in all matters relating to marriage, family, parenthood and relationships, on an equal basis with others, so as to ensure that:
    a. The right of all persons with disabilities who are of marriageable age to marry and to found a family on the basis of free and full consent of the intending spouses is recognized;
    b. The rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to age-appropriate information, reproductive and family planning education are recognized, and the means necessary to enable them to exercise these rights are provided;
    c. Persons with disabilities, including children, retain their fertility on an equal basis with others.
    2. States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with disabilities, with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children or similar institutions, where these concepts exist in national legislation; in all cases the best interests of the child shall be paramount. States Parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in the performance of their child-rearing responsibilities.
    3. States Parties shall ensure that children with disabilities have equal rights with respect to family life. With a view to realizing these rights, and to prevent concealment, abandonment, neglect and segregation of children with disabilities, States Parties shall undertake to provide early and comprehensive information, services and support to children with disabilities and their families.
    4. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. In no case shall a child be separated from parents on the basis of a disability of either the child or one or both of the parents.
    5. States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a child with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the wider family, and failing that, within the community in a family setting.
Article 24 - Education
    1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning directed to:
    a. The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity;
    b. The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential;
    c. Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.
    2. In realizing this right, States Parties shall ensure that:
    a. Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability;
    b. Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live;
    c. Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided;
    d. Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education;
    e. Effective individualized support measures are provided in environments that maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion.
    3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of the community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including:
    a. Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, means and formats of communication and orientation and mobility skills, and facilitating peer support and mentoring;
    b. Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf community;
    c. Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the individual, and in environments which maximize academic and social development.
    4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education. Such training shall incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and alternative modes, means and formats of communication, educational techniques and materials to support persons with disabilities.
    5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities.
Article 25 - Health
    States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, States Parties shall:
    a. Provide persons with disabilities with the same range, quality and standard of free or affordable health care and programmes as provided to other persons, including in the area of sexual and reproductive health and population-based public health programmes;
    b. Provide those health services needed by persons with disabilities specifically because of their disabilities, including early identification and intervention as appropriate, and services designed to minimize and prevent further disabilities, including among children and older persons;
    c. Provide these health services as close as possible to people’s own communities, including in rural areas;
    d. Require health professionals to provide care of the same quality to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent by, inter alia, raising awareness of the human rights, dignity, autonomy and needs of persons with disabilities through training and the promulgation of ethical standards for public and private health care;
    e. Prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health insurance, and life insurance where such insurance is permitted by national law, which shall be provided in a fair and reasonable manner;
    f. Prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the basis of disability.
Article 26 - Habilitation and rehabilitation
    1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, employment, education and social services, in such a way that these services and programmes:
    a. Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary assessment of individual needs and strengths;
    b. Support participation and inclusion in the community and all aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their own communities, including in rural areas.
    2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation services.
    3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive devices and technologies, designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and rehabilitation.
Article 27 - Work and employment
    1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking appropriate steps, including through legislation, to, inter alia:
    a. Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all matters concerning all forms of employment, including conditions of recruitment, hiring and employment, continuance of employment, career advancement and safe and healthy working conditions;
    b. Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis with others, to just and favourable conditions of work, including equal opportunities and equal remuneration for work of equal value, safe and healthy working conditions, including protection from harassment, and the redress of grievances;
    c. Ensure that persons with disabilities are able to exercise their labour and trade union rights on an equal basis with others;
    d. Enable persons with disabilities to have effective access to general technical and vocational guidance programmes, placement services and vocational and continuing training;
    e. Promote employment opportunities and career advancement for persons with disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, obtaining, maintaining and returning to employment;
    f. Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the development of cooperatives and starting one’s own business;
    g. Employ persons with disabilities in the public sector;
    h. Promote the employment of persons with disabilities in the private sector through appropriate policies and measures, which may include affirmative action programmes, incentives and other measures;
    i. Ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities in the workplace;
    j. Promote the acquisition by persons with disabilities of work experience in the open labour market;
    k. Promote vocational and professional rehabilitation, job retention and return-to-work programmes for persons with disabilities.
    2. States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in slavery or in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from forced or compulsory labour.
Article 28 - Adequate standard of living and social
protection

    1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to an adequate standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right without discrimination on the basis of disability.
    2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to social protection and to the enjoyment of that right without discrimination on the basis of disability, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, including measures:
    a. To ensure equal access by persons with disabilities to clean water services, and to ensure access to appropriate and affordable services, devices and other assistance for disability-related needs;
    b. To ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls with disabilities and older persons with disabilities, to social protection programmes and poverty reduction programmes;
    c. To ensure access by persons with disabilities and their families living in situations of poverty to assistance from the State with disability-related expenses, including adequate training, counselling, financial assistance and respite care;
    d. To ensure access by persons with disabilities to public housing programmes;
    e. To ensure equal access by persons with disabilities to retirement benefits and programmes.
Article 29 - Participation in political and public life
    States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and the opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall undertake to:
    a. To ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and public life on an equal basis with others, directly or through freely chosen representatives, including the right and opportunity for persons with disabilities to vote and be elected, inter alia, by:
    i. Ensuring that voting procedures, facilities and materials are appropriate, accessible and easy to understand and use;
    ii. Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in elections and public referendums without intimidation, and to stand for elections, to effectively hold office and perform all public functions at all levels of government, facilitating the use of assistive and new technologies where appropriate;
    iii. Guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as electors and to this end, where necessary, at their request, allowing assistance in voting by a person of their own choice;
    b. To promote actively an environment in which persons with disabilities can effectively and fully participate in the conduct of public affairs, without discrimination and on an equal basis with others, and encourage their participation in public affairs, including:
    i. Participation in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country, and in the activities and administration of political parties;
    ii. Forming and joining organizations of persons with disabilities to represent persons with disabilities at international, national, regional and local levels.
Article 30 - Participation in cultural life, recreation,
leisure and sport

    1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities:
    a. Enjoy access to cultural materials in accessible formats;
    b. Enjoy access to television programmes, films, theatre and other cultural activities, in accessible formats;
    c. Enjoy access to places for cultural performances or services, such as theatres, museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance.
    2. States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabilities to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the enrichment of society.
    3. States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials.
    4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, including sign languages and deaf culture.
    5. With a view to enabling persons with disabilities to participate on an equal basis with others in recreational, leisure and sporting activities, States Parties shall take appropriate measures:
    a. To encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, of persons with disabilities in mainstream sporting activities at all levels;
    b. To ensure that persons with disabilities have an opportunity to organize, develop and participate in disability-specific sporting and recreational activities and, to this end, encourage the provision, on an equal basis with others, of appropriate instruction, training and resources;
    c. To ensure that persons with disabilities have access to sporting, recreational and tourism venues;
    d. To ensure that children with disabilities have equal access with other children to participation in play, recreation and leisure and sporting activities, including those activities in the school system;
    e. To ensure that persons with disabilities have access to services from those involved in the organization of recreational, tourism, leisure and sporting activities.
Article 31 - Statistics and data collection
    1. States Parties undertake to collect appropriate information, including statistical and research data, to enable them to formulate and implement policies to give effect to the present Convention. The process of collecting and maintaining this information shall:
    a. Comply with legally established safeguards, including legislation on data protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of persons with disabilities;
    b. Comply with internationally accepted norms to protect human rights and fundamental freedoms and ethical principles in the collection and use of statistics.
    2. The information collected in accordance with this article shall be disaggregated, as appropriate, and used to help assess the implementation of States Parties’ obligations under the present Convention and to identify and address the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights.
    3. States Parties shall assume responsibility for the dissemination of these statistics and ensure their accessibility to persons with disabilities and others.
Article 32 - International cooperation
    1. States Parties recognize the importance of international cooperation and its promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose and objectives of the present Convention, and will undertake appropriate and effective measures in this regard, between and among States and, as appropriate, in partnership with relevant international and regional organizations and civil society, in particular organizations of persons with disabilities. Such measures could include, inter alia:
    a. Ensuring that international cooperation, including international development programmes, is inclusive of and accessible to persons with disabilities;
    b. Facilitating and supporting capacity-building, including through the exchange and sharing of information, experiences, training programmes and best practices;
    c. Facilitating cooperation in research and access to scientific and technical knowledge;
    d. Providing, as appropriate, technical and economic assistance, including by facilitating access to and sharing of accessible and assistive technologies, and through the transfer of technologies.
    2. The provisions of this article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the present Convention.
Article 33 - National implementation and monitoring
    1. States Parties, in accordance with their system of organization, shall designate one or more focal points within government for matters relating to the implementation of the present Convention, and shall give due consideration to the establishment or designation of a coordination mechanism within government to facilitate related action in different sectors and at different levels.
    2. States Parties shall, in accordance with their legal and administrative systems, maintain, strengthen, designate or establish within the State Party, a framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to promote, protect and monitor implementation of the present Convention. When designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take into account the principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights.
    3. Civil society, in particular persons with disabilities and their representative organizations, shall be involved and participate fully in the monitoring process.
Article 34 - Committee on the Rights of Persons
with Disabilities

    1. There shall be established a Committee on the Rights of Persons with Disabilities (hereafter referred to as “the Committee”), which shall carry out the functions hereinafter provided.
    2. The Committee shall consist, at the time of entry into force of the present Convention, of twelve experts. After an additional sixty ratifications or accessions to the Convention, the membership of the Committee shall increase by six members, attaining a maximum number of eighteen members.
    3. The members of the Committee shall serve in their personal capacity and shall be of high moral standing and recognized competence and experience in the field covered by the present Convention. When nominating their candidates, States Parties are invited to give due consideration to the provision set out in article 4.3 of the present Convention.
    4. The members of the Committee shall be elected by States Parties, consideration being given to equitable geographical distribution, representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems, balanced gender representation and participation of experts with disabilities.
    5. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by the States Parties from among their nationals at meetings of the Conference of States Parties. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
    6. The initial election shall be held no later than six months after the date of entry into force of the present Convention. At least four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit the nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Convention.
    7. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election once. However, the term of six of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these six members shall be chosen by lot by the chairperson of the meeting referred to in paragraph 5 of this article.
    8. The election of the six additional members of the Committee shall be held on the occasion of regular elections, in accordance with the relevant provisions of this article.
    9. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause she or he can no longer perform her or his duties, the State Party which nominated the member shall appoint another expert possessing the qualifications and meeting the requirements set out in the relevant provisions of this article, to serve for the remainder of the term.
    10. The Committee shall establish its own rules of procedure.
    11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention, and shall convene its initial meeting.
    12. With the approval of the General Assembly, the members of the Committee established under the present Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee’s responsibilities.
    13. The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.
Article 35 - Reports by States Parties
    1. Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, a comprehensive report on measures taken to give effect to its obligations under the present Convention and on the progress made in that regard, within two years after the entry into force of the present Convention for the State Party concerned.
    2. Thereafter, States Parties shall submit subsequent reports at least every four years and further whenever the Committee so requests.
    3. The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of the reports.
    4. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its subsequent reports, repeat information previously provided. When preparing reports to the Committee, States Parties are invited to consider doing so in an open and transparent process and to give due consideration to the provision set out in article 4.3 of the present Convention.
    5. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.
Article 36 - Consideration of reports
    1. Each report shall be considered by the Committee, which shall make such suggestions and general recommendations on the report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. The State Party may respond with any information it chooses to the Committee. The Committee may request further information from States Parties relevant to the implementation of the present Convention.
    2. If a State Party is significantly overdue in the submission of a report, the Committee may notify the State Party concerned of the need to examine the implementation of the present Convention in that State Party, on the basis of reliable information available to the Committee, if the relevant report is not submitted within three months following the notification. The Committee shall invite the State Party concerned to participate in such examination. Should the State Party respond by submitting the relevant report, the provisions of paragraph 1 of this article will apply.
    3. The Secretary-General of the United Nations shall make available the reports to all States Parties.
    4. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries and facilitate access to the suggestions and general recommendations relating to these reports.
    5. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations, and other competent bodies, reports from States Parties in order to address a request or indication of a need for technical advice or assistance contained therein, along with the Committee’s observations and recommendations, if any, on these requests or indications.
Article 37 - Cooperation between States Parties
and the Committee

    1. Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its members in the fulfilment of their mandate.
    2. In its relationship with States Parties, the Committee shall give due consideration to ways and means of enhancing national capacities for the implementation of the present Convention, including through international cooperation.
Article 38 - Relationship of the Committee with other bodies
    In order to foster the effective implementation of the present Convention and to encourage international cooperation in the field covered by the present Convention:
    a. The specialized agencies and other United Nations organs shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite specialized agencies and other United Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities;
    b. The Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as appropriate, other relevant bodies instituted by international human rights treaties, with a view to ensuring the consistency of their respective reporting guidelines, suggestions and general recommendations, and avoiding duplication and overlap in the performance of their functions.
Article 39 - Report of the Committee
    The Committee shall report every two years to the General Assembly and to the Economic and Social Council on its activities, and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.
Article 40 - Conference of States Parties
    1. The States Parties shall meet regularly in a Conference of States Parties in order to consider any matter with regard to the implementation of the present Convention.
    2. No later than six months after the entry into force of the present Convention, the Conference of the States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations biennially or upon the decision of the Conference of States Parties.
Article 41 - Depositary
    The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Convention.
Article 42 - Signature
    The present Convention shall be open for signature by all States and by regional integration organizations at United Nations Headquarters in New York as of 30 March 2007.
Article 43 - Consent to be bound
    The present Convention shall be subject to ratification by signatory States and to formal confirmation by signatory regional integration organizations. It shall be open for accession by any State or regional integration organization which has not signed the Convention.
Article 44 - Regional integration organizations
    1. “Regional integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention. Such organizations shall declare, in their instruments of formal confirmation or accession, the extent of their competence with respect to matters governed by this Convention. Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial modification in the extent of their competence.
    2. References to “States Parties” in the present Convention shall apply to such organizations within the limits of their competence.
    3. For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 47, paragraphs 2 and 3, any instrument deposited by a regional integration organization shall not be counted.
    4. Regional integration organizations, in matters within their competence, may exercise their right to vote in the Conference of States Parties, with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 45 - Entry into force
    1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.
    2. For each State or regional integration organization ratifying, formally confirming or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth such instrument, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its own such instrument.
Article 46 - Reservations
    1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.
    2. Reservations may be withdrawn at any time.
Article 47 - Amendments
    1. Any State Party may propose an amendment to the present Convention and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
    2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.
    3. If so decided by the Conference of States Parties by consensus, an amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article which relates exclusively to articles 34, 38, 39 and 40 shall enter into force for all States Parties on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment.
Article 48 - Denunciation
    A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
Article 49 - Accessible format
    The text of the present Convention shall be made available in accessible formats.
Article 50 - Authentic texts
    The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention shall be equally authentic.
    IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.