HGO1071/2016
ID intern unic:  366869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1071
din  22.09.2016
privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare
de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat,
pentru anul de studii 2016-2017
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1174
    În temeiul prevederilor  art. 85 alin. (2), art. 94 alin. (10) şi art. 139 lit. g)  din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei.
    2. Ministerul Educaţiei, autorităţile şi instituţiile publice de resort, consorţiile sau parteneriatele implicate în realizarea studiilor superioare de doctorat vor asigura admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, în limitele planurilor de admitere cu finanţare de la bugetul de stat, ale alocaţiilor bugetare şi ale unităţilor de personal aprobate în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 1071. Chişinău, 22 septembrie 2016.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1071
din 22 septembrie 2016


PLANUL
de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III,
cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017
Nr.
crt.
 
Domenii de studii
 
Total număr de locuri
Inclusiv
doctorat ştiinţific
doctorat profesional
1.
Ştiinţe ale naturii
53
53
 
2.
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
28
28
 
3.
Ştiinţe medicale
61
61
 
4.
Ştiinţe agricole
10
10
 
5.
Ştiinţe sociale şi economice
103
103
 
6.
Ştiinţe umaniste
58
54
4
 
Total
313
309
4
    Locuri pentru străini, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte – 10
    Repartizarea numerică a granturilor doctorale pe ministere:
    Ministerul Educaţiei – 211;
    Ministerul Sănătăţii – 61;
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – 17;
    Ministerul Culturii – 13;
    Ministerul Apărării – 4;
    Academia de Administrare Publică – 7.
    Plafonul procentual al numărului de granturi la studii de doctorat cu frecvenţă pe ministere:
    Ministerul Educaţiei – 40%;
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – 56%;
    Ministerul Sănătăţii – 38%;
    Ministerul Culturii – 0%;
    Ministerul Apărării – 0%;
    Academia de Administrare Publică – 50%.