OMSM727/494/2016
ID intern unic:  366903
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 727/494
din  21.09.2016
despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului
episodic în sala de
tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la
domiciliu, cu medicamente c ompensate din fondurile
asigurării obligatorii
 de asistență medicală, a unor maladii
frecvent întîlnite în practica
medicului de familie
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1603     Data intrarii in vigoare : 01.10.2016
    MODIFICAT
   
OMS753/235 din 15.06.18, MO210-223/22.06.18 art.980; în vigoare 22.06.18
    OMS561/298 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214; în vigoare 01.07.17


    În temeiul Legii ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.1372 din 23.12.2005 și în scopul realizării prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007,
ORDONĂM:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie, conform anexei nr. 1  la prezentul ordin;
    2) Lista maladiilor prioritare frecvent întîlnite în practica medicului de familie acceptate pentru tratament episodic în condiții de ambulator în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, conform anexei nr.2 la prezentul ordin;
    3) Schemele de tratament episodic a unor maladii prioritare frecvent întîlnite în practica medicului de familie, realizat în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.
    2. Conducătorilor instituțiilor medico-sanitare care prestează asistență medicală primară în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, Secţiei Sănătate a Primăriei mun.Bălţi, subdiviziunile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină:
    1) a asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali şi a populaţiei despre modul de organizare a tratamentului episodic cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu;
    2) a organiza distribuirea Regulamentului şi anexei sale fiecărui medic de familie şi echipei sale din cadrul instituției medico-sanitare primare, afişarea acestuia la loc vizibil în fiecare subdiviziune a instituţiei medico-sanitare subordonate;
    3) a întreprinde măsurile de rigoare în vederea asigurării accesului persoanelor asigurate la tratament în condiţii de ambulator în cazul maladiilor incluse în Lista maladiilor, acceptate pentu tratament în condiţii de ambulator, acordat de către medicul de familie şi echipa sa cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, în corespundere cu volumul mijloacelor financiare disponibile în acest scop;
    4) a organiza evaluarea volumului şi calităţii tratamentului efectuat în condiţii de ambulator cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cu analiza impactului asupra indicatorilor de sănătate a populației din teritoriul deservit, cu prezentarea rezultatelor în şedinţele Consiliilor medicale.
    3. Șeful Direcţiei asistență medicală primară, urgentă și comunitară, dna Tatiana Zatîc, de comun cu Comisiile de specialitate din domeniu, va acorda suport consultativ-metodic instituţiilor medico-sanitare în vederea realizării prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan, viceministru, şi a dnei Diana Grosu – Axenti, vicedirector.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 octombrie 2016.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                              Ruxanda GLAVAN

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                    Dumitru PARFENTIEV

    Nr. 727/494A. Chişinău, 21 septembrie 2016.


Anexa nr. 1
la Ordinul MS şi CNAM
nr. 727/494A din 21 septembrie 2016
 
REGULAMENT
cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de
tratamente/staționar de zi,
cabinete de proceduri și la domiciliu,
cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii
de
asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica
 medicului de familie

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie (în continuare - Regulament), este elaborat întru executarea prevederilor Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 și a Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    2. În sensul prezentului regulament, se consideră tratament episodic tratamentul de o durată limitată, organizat în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, în limita duratei indicate în schemele de tratament conform Anexei nr.3.
    3. Scopul organizării tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi tratamentului medical (proceduri intramusculare, intravenoase) este asigurarea accesului persoanelor asigurate la tratament în cazul unor maladii, întîlnite frecvent în practica medicului de familie, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, în vederea îmbunătățirii stării de sănătate și reducerii solicitărilor de internare neargumentată în secțiile spitalicești.
    4. Tratamentul medical (proceduri intramusculare, intravenoase) în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu se realizează de către instituțiile medico-sanitare care prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, de către medicul de familie și echipa sa, pentru maladiile din Lista maladiilor prioritare din anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    5. Lista maladiilor prioritare frecvent întîlnite în practica medicului de familie pentru tratament episodic în condiții de ambulator în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală este stabilită în funcție de indicatorii morbidității înregistrați, datele statistice privind frecvența acutizărilor, internărilor. 
    6. Tratamentul medical episodic (proceduri intramusculare, intravenoase) în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu se efectuează la indicaţia medicului de familie şi/sau a medicului specialist de profil, cu asigurarea dispozitivelor medicale de unică utilizare, inclusiv prescrierea  medicamentelor, conform Schemelor de tratament din anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    7. Lista maladiilor prioritare frecvent întîlnite în practica medicului de familie pentru tratament episodic și Schemele de tratament  sînt acceptate de membrii Consiliului pentru medicamente compensate conform procedurii stabilite.
    8. Schemele de tratament sînt elaborate în corespundere cu prevederile Protocoalelor Clinice Naționale și standardele medicale de diagnostic și tratament, în limita surselor financiare disponibile în acest scop și poartă caracter de recomandare.
    9. Tratamentul medical episodic (proceduri intramusculare, intravenoase) în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu pentru maladiile din Listă, cu medicamente prevăzute în Schemele de tratament, se realizează pentru persoanele asigurate, adulți și copii (0-18 ani).
    10. Pentru copii, în cazul maladiilor din anexa nr.2 la prezentul ordin, se prescriu medicamentele indicate în anexa nr.3, integral compensat, ajustînd dozele și forma farmaceutică conform vîrstei copiilor. 
    11. Concomitent, pentru copii, indiferent de maladie, se prescriu integral compensat și alte medicamente, incluse în Lista medicamentelor compensate din Capitolul 2, subpunctul 2.2) din Anexa nr.1 la Ordinul nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    12. Medicamentele compensate, utilizate pentru realizarea tratamentului medical episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, vor fi prescrise de către medicul de familie și/sau medicul pediatru din cadrul asistenței medicale primare și eliberate din instituțiile farmaceutice în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1372 din 23.12.2005 cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
II. Organizarea tratamentului
    13. Prescrierea tratamentului medicamentos, conform prezentului Regulament, se efectuează în cazul constatării la persoana asigurată a maladiei (ilor) incluse în Lista maladiilor prioritare frecvent întîlnite în practica medicului de familie pentru tratament episodic în condiții de ambulator, confirmată(e) prin rezultatele examenului clinic, inclusiv, după caz, prin rezultatele investigaţiilor de laborator şi instrumentale şi/sau consultul medicului specialist de profil.
    14. Dreptul de prescriere a medicamentelor persoanelor asigurate (adulți și copii) înregistrate la medicul de familie în modul stabilit, aparţine în exclusivitate medicului de familie și/sau medicului pediatru din cadrul asistenței medicale primare (în continuare – medicul de familie), conform cerinţelor prezentului Regulament, la prezentarea actului de identitate (pentru copii în vîrstă de pînă la 18 ani se admite prezentarea certificatului de naştere sau altui act ce confirmă identitatea acestuia) şi verificării statutului persoanei în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
    15. Prescrierea medicamentelor se efectuează pe formularul de reţetă pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
    16. Medicul de familie prescrie persoanelor asigurate tratament medicamentos compensat din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, conform prezentului Regulament şi în cazul recomandării tratamentului de către medicul specialist de profil, în cazul dacă maladia face parte din Lista maladiilor prioritare acceptate, iar medicamentele prescise se regasesc în Schemele de tratament aprobate.
    17. La prescrierea tratamentului, conform prezentului Regulament, medicul de familie ţine cont de prezenţa condiţiilor de administrare a medicamentelor în cadrul instituţiei medico-sanitare primare, posibilităţile de deplasare a pacientului la instituţia medicală etc.
    18. Tratamentul episodic al persoanelor asigurate în condiţii de ambulator în cazul maladiilor incluse în Listă, efectuat în sala de tratamente/staționarul de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, se acordă de către medicul de familie şi echipa sa din cadrul instituţiilor medico-sanitare primare, inclusiv în cele unde activează numai asistente ale medicului de familie şi sînt create condiţiile necesare pentru administrarea tratamentului.
    19. Dotarea sălii de tratamente/staționarului de zi, cabinetului de proceduri cu echipamentul necesar, dispozitivele medicale de unică utilizare şi cu medicamente pentru acordarea asistenţei medicale urgente, în cazurile urgenţelor survenite în urma intervenţiilor medicale efectuate, inclusiv la domiciliul pacientului (trusa medicului de familie), se efectuează din contul instituţiei medico-sanitare primare.
    20. Activitatea sălii de tratamente/staționarului de zi, cabinetului de proceduri se efectuează conform unui program şi orelor de lucru aprobate de administraţia instituţiei. Programul de activitate a staţionarului de zi, în special în cazurile efectuării perfuziilor intravenoase, de regulă, corespunde cu programul de activitate a medicului de familie nemijlocit în instituţie.
    21. Administrarea medicamentelor intramuscular şi intravenos se efectuează în condiţiile sălii de tratamente/staționarului de zi, cabinetului de proceduri, la domiciliu.
    22. Administrarea medicamentelor în perfuzie se efectuează doar în condiţiile sălii de tratamente/staționarului de zi, cabinetului de proceduri.
    23. În cazul cînd pacienţii nu sînt deplasabili, după caz, administrarea medicamentelor intramuscular şi intravenos (cu excepția administrării în perfuzie) se efectuează la domiciliu.
    24. Tratamentul cu medicamente cu administrare perorală (în formă tabletată/capsule/siropuri/suspensii etc.) în cazul maladiilor, incluse în Listă, care nu necesită tratament parenteral (intramuscular şi intravenos), este administrat de către pacient în condiții de domiciliu sub supravegherea medicului de familie/asistentului medical de familie, confirmat prin înscrieri în fișa medicală de ambulator (F 025 e).
    25. Tratamentul episodic al persoanelor asigurate, în conformitate cu prezentul Regulament se recomandă a fi efectuat în fiecare caz individual, conform indicaţiilor medicale, cu utilizarea ca recomandare a Schemelor de tratament a maladiilor care pot fi tratate în condiţiile sălilor de tratamente/staţionarelor de zi, cabinetelor de proceduri şi la domiciliu de către medicul de familie şi echipa sa cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.
    26. La iniţierea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu se informează pacientul privind riscurile şi responsabilităţile pacientului privind administrarea tratamentului, prezentarea pentru supraveghere în dinamică, după caz, la medicul de familie, cu semnarea acordului informat, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 303 din 6 mai 2010 „Cu privire la asigurarea accesului la informaţia privind propriile date medicale şi lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat”.
    27. Durata tratamentului conform prezentului Regulament se apreciază de către medicul de familie, în funcţie de datele examenului clinic, rezultatelor investigaţiilor de laborator şi instrumentale după caz. La necesitate medicul de familie poate solicita consultaţia specialistului de profil, internarea în secțiile spitalicești.
    28. În conduita şi/sau aprecierea duratei de tratament conform prezentului Regulament medicul de familie se conduce de recomandările Protocoalelor Clinice Naționale, sau Schemelor de tratament al maladiilor care pot fi tratate cu medicamente compensate în condiţiile sălilor de tratamente/staţionarelor de zi şi la domiciliu de către medicul de familie şi echipa sa şi în funcţie de evoluţia parametrilor clinico-paraclinici.
    29. La finalizarea tratamentului episodic în condițiile sălii de tratamente/ staționarului de zi, cabinetului de proceduri şi la domiciliu (durata de tratament fiind apreciată de medic conform prevederilor punctului 27 din prezentul Regulament) medicul de familie, în caz de necesitate, recomandă pacientului în continuare tratament de susţinere în condiţii de ambulator.
    30. În cazul acutizării a două sau mai multe maladii stipulate în Lista maladiilor prioritare, medicul de familie prescrie medicamente prevăzute în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, conform Schemelor de tratament aprobate pentru maladia de bază în acutizare şi pentru maladiile concomitente în acutizare.
    31. Medicul de familie poate prescrie și alte medicamente, conform indicațiilor medicale şi recomandărilor Protocoalelor Clinice Naționale sau Schemelor de tratament al maladiilor care se procură de pacient și sînt utilizate pentru tratament complex în condițiile sălii de tratamente/ staționarului de zi, cabinetului de proceduri şi la domiciliu.
    32. Pentru tratamentul realizat în condițiile sălii de tratamente/ staționarului de zi, cabinetului de proceduri şi la domiciliu medicul de familie este obligat să evite fenomenul de polipragmazie și administrare neargumentată a medicamentelor.
 III. Evidenţa tratamentului
    33. Medicul de familie înregistrează în documentaţia medicală de ambulator a pacientului (F 025/e), (F 112/e) datele privind examenul clinic, diagnosticul, denumirea medicamentului prescris, doza, cantitatea, numărul reţetei, evoluţia maladiei în dinamică şi/sau evoluţia parametrilor clinico-paraclinici după caz şi rezultatele tratamentului.
    34. Evidenţa administrării tratamentului în sălile de tratamente/staționarele de zi, cabinetele de proceduri și la domiciliu se efectuează conform Formularului din anexa la prezentul Regulament. Foaia de prescripții medicale, completată conform cerințelor formularului, semnată de pacient și medicul de familie/asistentul medical de familie se atașează la documentaţia medicală de ambulator a pacientului (F 025/e), (F 112/e).
IV. Dispoziţii finale
    35. Conducătorul instituției medico-sanitare care prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală este responsabil de organizarea tratamentului persoanelor asigurate în condiții de ambulator, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medical în conformitate cu prezentul Regulament.

    Anexa nr. 2
la Ordinul MS şi CNAM
nr. 727/494-A din 21 septembrie 2016

Lista maladiilor prioritare
frecvent întîlnite în practica medicului de familie
acceptate pentru
tratament episodic în condiții de ambulator în sala
de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu,
cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii
de asistență medicală

    1. Pneumonia comunitară, evoluţie uşoară, fără comorbidităţi
    2. Bronşita cronică simplă şi mucopurulentă cu exacerbare
    3. BPCO cu exacerbare uşoară
    4. Astmul bronșic, exacerbare uşoară
    5. Hepatita cronică
    6. Fibroză și Ciroza hepatică
    7. Pancreatita cronică, pancreatita reactivă la copii
    8. Gastrita, ulcerul gastric și ulcerul duodenal
    9. Scleroza multiplă
    10. Mielopatia
    11. Boala cerebrovasculară
    12. Encefalopatia mixtă cronică
    13. Artrita reumatoidă
    14. Artrita reactivă
    15. Artrita psoriazică
    16. Guta
    17. Dorsalgii cu/sau fără radiculopatii
    18. Pielonefritele acută şi cronică
    19. Diabetul zaharat şi complicaţiile lui (neuropatia, nefropatia, angiopatia  diabetică)
    20. Infecţia Respiratorie Virală Acută la copii
    21. Bolile oncologice(durerea in cancer)
    [Anexa nr.2 în redacția OMS753/235 din 15.06.18, MO210-223/22.06.18 art.980; în vigoare 22.06.18]
    [Anexa nr.2 în redacția OMS561/298 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214; în vigoare 01.07.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția OMS753/235 din 15.06.18, MO210-223/22.06.18 art.980; în vigoare 22.06.18]
    [Anexa nr.3 în redacția OMS561/298 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214; în vigoare 01.07.17]