OIFPSC889/2016
ID intern unic:  366918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 889
din  26.09.2016
privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat  nr.267 din 14 aprilie 2011
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1618     Data intrarii in vigoare : 30.09.2016
    În scopul eficientizării administrării agenţilor economici–mari contribuabili şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public naţional în temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.267 din 14 aprilie 2011 cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.70-73/442 din 29.04.2011), se completează cu un nou punct 72, cu următorul cuprins:
      „ 72.   Prin derogare de la pct.I al Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, pot fi înregistraţi ca mari contribuabili agenţii economici conform deciziei  şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS).
    Agenţii economici înregistraţi ca mari contribuabili în temeiul prezentului punct, prin derogare de la prevederile punctelor 5 şi 7 ale prezentului ordin, vor fi deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS din data intrării în vigoare a Ordinului respectiv al IFPS, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
    2. Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                            Serghei PUȘCUȚA

    Nr. 889. Chişinău, 26 septembrie 2016.