HGO1106/2016
ID intern unic:  366978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1106
din  03.10.2016
cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare
a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
Publicat : 07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352     art Nr : 1198
    În scopul implementării prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile copilului, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 22 noiembrie 1989, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSS Moldova nr.408-XII din 12 decembrie 1990 (Veştile, 1990, nr.12, art.303), a Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.634), cu modificările ulterioare, Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.345-351, art.1014), precum şi asigurării modernizării continue a sistemului de educaţie, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 (se anexează).
    2. Ministerul Educaţiei, în comun cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, cu asistenţa partenerilor de dezvoltare, va asigura elaborarea şi promovarea, în termen de 6 luni, a Planului de acţiuni 2016-2019  privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Strategiei nominalizate:
    a) vor include în programele de dezvoltare strategică, în strategiile sectoriale de cheltuieli, în planurile anuale de activitate, precum şi în alte documente de planificare strategică acţiunile necesare pentru executarea obiectivelor Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022; 
    b) vor prezenta anual, pînă la 1 martie a anului următor celui de referinţă, Ministerului Educaţiei informaţia privind executarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022, conform atribuţiilor stabilite.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri concrete pentru realizarea prevederilor Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022.
    5. Ministerul Educaţiei va monitoriza şi va evalua implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 şi va prezenta Guvernului, pînă la 1 aprilie a anului următor celui de referinţă, raportul de evaluare privind implementarea Strategiei, conform etapelor stabilite.
    6. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Strategia aprobată se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                         Gheorghe Brega
    Ministrul educaţiei                                                        Corina Fusu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                           Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu
    Ministrul sănătăţii                                                         Ruxanda Glavan

    Nr. 1106. Chişinău, 3 octombrie 2016.


    strategia