OIFPSC997/2016
ID intern unic:  367113
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 997
din  10.10.2016
privind completarea Ordinului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012
Publicat : 14.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 355-359     art Nr : 1712     Data intrarii in vigoare : 14.10.2016
    În conformitate cu Decizia Consiliului executiv de lucru al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 9 din 24 septembrie 2016 în scopul eficientizării activităţii inspectoratelor fiscale teritoriale, instituirii unui proiect-pilot pentru pregătirea procesului de reorganizare a organelor fiscale într-o singură persoană juridică, în temeiul art.132 alin. (5) şi art.133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1.  Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor administrare fiscală din subordinea IFS pe municipiul Chişinău şi IFS pe UTA Găgăuzia  se completează cu pct. 11 cu  următorul conţinut:
    „11. Prin derogare de la pct. 1, se stabilesc razele de deservire fiscală ale contribuabililor în vederea efectuării tuturor acţiunilor de executare silită a obligaţiilor fiscale şi de efectuare a controlului fiscal ale inspectoratelor fiscale de stat  pe raioanele Drochia, Donduşeni, Leova, Hînceşti conform anexei nr. 2 la prezentul Ordin”.
    2.  În scopul asigurării deservirii propice a contribuabilului, se împuterniceşte IFS Drochia de a recepţiona cerere de eliberare a avizului conform art.22 din Legea insolvabilităţii nr. 149  din  29 iunie 2012 pentru contribuabilii deserviţi în conformitate cu prevederile pct. 1 de IFS Donduşeni, iar IFS Leova de a recepţiona cererea sus-menţionată pentru contribuabilii deserviţi de IFS Hînceşti.
    3. După recepţionarea cererilor conform prevederilor pct. 2 din prezentul ordin,  IFS Drochia şi IFS Leova le vor scana şi le vor remite pe adresa electronică a IFS teritorial unde se deserveşte contribuabilul pentru  examinarea acestora. Originalul cererii contribuabilului se va remite prin serviciul poştal către IFS teritorial competent.
    4. IFS  Donduşeni, IFS Hînceşti vor examina cererile remise prin poşta electronică de către IFS Drochia şi, respectiv, IFS Leova, în modul stabilit de pct. 2, 3 din prezentul ordin şi vor remite avizul perfectat  către IFS Drochia şi, respectiv, IFS Leova pentru a le înmîna contribuabilului.
    5. Procedura de recepţionare a avizelor menţionată la pct. 2 şi 3 se va aplica similar şi pentru adresărire contribuabililor  aferent procesului de executare silită  şi control fiscal, luînd în consideraţie modificările operate prin pct. 1 din prezentul Ordin.
    6. ÎS „Fiscservinform”, în scopul deservirii fiscale a contribuabililor în vederea efectuării tututor acţiunilor de executare silită  a obligaţiilor fiscale şi de efectuare a controlului fiscal al inspectoratelor fiscale de stat  pe raioanele Drochia, Donduşeni, Leova, Hînceşti, va asigura înregistrarea în Registrul fiscal de stat a înscrierilor privind ataşarea localităţii de dislocare/domiciliere a lor după inspectoratele fiscale, conform anexei nr. 2.
    7. Controalele fiscale iniţiate de IFS Drochia sau IFS Leova vor fi desfăşurate în continuare de IFS teritorial competent conform razei de deservire.
    8. Procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală care nu au fost finalizată aferent controalelor fiscale efectuate de IFS Drochia sau IFS Leova, va fi desfăşurată în continuare de IFS teritorial competent, conform razei de deservire.
    9. Acţiunile de executare silită iniţiate de IFS Drochia sau IFS Leova vor fi desfăşurate în continuare de IFS teritorial competent conform razei de deservire.
    10. Materialele controlului fiscal şi decizia pe marginea contestaţiei  emise de IFS Donduşeni pentru contribuabilii care au sediu juridic în raza unităţii administrativ-teritoriale a raionului Drochia vor fi remise pentru a fi îndosariate în dosarul contribuabilului la IFS Drochia. Materialele controlului fiscal şi decizia pe marginea contestaţiei  emise de IFS Hînceşti pentru contribuabilii care au sediu juridic în raza unităţii administrative-teritoriale a raionului Leova vor fi remise pentru a fi îndosariate în dosarul contribuabilului la IFS Leova.
    11. Dosarele contribuabililor aferent acţiunilor de asigurare şi executare silită vor fi transmise de către IFS Drochia funcţionarilor fiscali responsabili desemnaţi prin Ordinul şefului IFS Donduşeni, iar dosarele contribuabililor aferent acţiunilor de asigurare şi executare silită vor fi transmise de către IFS Leova funcţionarilor fiscali responsabili desemnaţi prin ordinul şefului IFS Hînceşti.
    12. Subdiviziunile structurale ale IFPS vor ajusta actele emise luînd în consideraţie  modificările aprobate prin pct. 1 al prezentului ordin.
    13. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS va aduce spre cunoştinţa organelor fiscale conţinutul prezentului ordin.
    14. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    15. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 997. Chişinău, 10 octombrie 2016.


    anexa nr.2