HKK30/2016
ID intern unic:  367142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 30
din  26.07.2016
privind Raportul auditului conformității gestionării
patrimoniului public în cadrul entităților publice
din mun. Chișinău pe anii 2014-2015
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 33
    Curtea de Conturi, în prezența primarului general al mun. Chișinău, dl Dorin Chirtoacă, viceprimarului municipiului Chișinău, dl Nistor Grozavu, șefului Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, dl Ghenadie Iurco, șefului Direcției Generale Finanțe a Consiliului municipal Chișinău (în continuare – CMC), dna Veronica Herța, șefului Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a CMC, dl Ion Carpov, șefului Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a CMC, dl Igor Gamrețki, șefului adjunct al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a CMC, dl Vladimir Iarmicioi, directorului ÎM Regia exploatarea drumurilor și podurilor „Exdrupo”, dl Stepan Racu, șefului Secției cadastru a Institutului „Ingeocad” ÎS, dna Ecaterina Haniucova, primarilor: or. Codru, dl Vladimir Munteanu, or. Durlești, dna Eleonora Șaran, or. Vadul lui Vodă, dl Iurie Onofriiciuc, com. Bubuieci, dl Ion Șaranuț, com. Budești, dna Nina Costiuc, com. Cruzești, dna Violeta Crudu, com. Tohatin, dl Sergiu Cebotaru, com.Băcioi, dl Vitalie Șalari, viceprimarului or. Sîngera, dl Valeriu Scodigor, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale din municipiu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015.
    ________________________________________
    1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
   
    Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2016, avînd drept scop evaluarea conformității administrării patrimoniului public, funcționalității cadrului de reguli și proceduri aferent domeniului vizat și plenitudinii veniturilor bugetare adiționale.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit2, aplicate de Curtea de Conturi. Probele de rigoare au fost obținute prin examinarea rapoartelor situațiilor patrimoniale și financiare, contractelor cu caracter patrimonial, registrelor contabile ale entităților supuse auditării; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și informațiilor oferite; observații directe, precum și prin familiarizarea și analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților auditate. De asemenea, au fost examinate deciziile și dispozițiile organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT).
    ________________________________________
    2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.

    Audiind în ședință publică Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, Curtea de Conturi
a constatat:
    măsurile întreprinse de AAPL de toate nivelurile în materie de management al patrimoniului public nu au întrunit rigorile de legalitate, regularitate/exigență și transparență în gestionarea acestuia, astfel fiind admise multiple abateri și nereguli. În acest sens, auditul public extern atestă că ignorarea și/sau implementarea superficială și necorespunzătoare a recomandărilor precedentelor misiuni, precum și nefuncționalitățile instituționale în ansamblul lor constituie un cumul de factori generatori de nereguli și vulnerabilități aferente administrării patrimoniului public per total.
    Sintetizînd evaluările auditului, Curtea de Conturi susține că:
    • AAPL nu s-au preocupat în mod sistemic de afirmarea unei administrări cuprinzătoare și prudente a patrimoniului proprietate publică locală;
    • AAPL nu și-au asumat plenar funcțiile de proprietar și deținător plenipotențiar al patrimoniului proprietate publică locală. Astfel,
    → nu au fost aprobate listele patrimoniului (ne)pasibil de privatizare și celui pasibil dării în arendă, locațiune, concesiune etc., ceea ce a limitat transparența și predictibilitatea procesului de administrare a patrimoniului public;
    →Consiliul municipal Chișinău a tergiversat adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea bunurilor imobile, în consecință relațiile de arendă neoficializate s-au încetățenit, veniturile pasibile completării bugetului municipal fiind ratate;
    → AAPL continuă practica defectuoasă de privatizare și atribuire a bunurilor în arendă/locațiune, procedurile de licitații/concursuri fiind ocolite;
    • administrațiile locale nu au asigurat evidența conformă a bunurilor proprietate publică locală, în special a fondului funciar, și raportarea veridică a situațiilor financiare și patrimoniale, ceea ce se exprimă prin:
    → irelevanța și neactualizarea datelor Registrului patrimoniului municipal, ceea ce a condiționat raportarea denaturată a situațiilor patrimoniale, inclusiv la nivel național;
    → organizarea neordonată a managementului financiar-contabil, raportarea neveridică a informațiilor privind numărul întreprinderilor municipale (în continuare – ÎM) fondate și a capitalului social al acestora au generat diferențe între datele diferitor surse (434,3 mil.lei; 366,4 mil.lei și 67,9 mil.lei);
    → (ne)efectuarea și/sau irelevanța inventarierilor patrimoniului proprietate publică, soldate cu situații de neplenitudine și deformate a raportărilor financiare/statistice;
    → neidentitatea datelor din evidența contabilă și din Registrul patrimoniului municipal cu privire la fondul locativ, nefiind finalizată inventarierea acestuia;
    → neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor proprietate publică locală, precum și lipsa/irelevanța cadrului metodologic în acest sens au diminuat valoarea activelor în rapoartele financiare ale UAT cu minimum 3,7 mlrd.lei;
    •  nerespectarea cadrului legislativ în domeniul cadastrării bunurilor imobile și raportării situațiilor patrimoniale. Ca urmare:
    → în Registrul bunurilor imobile nu au fost înregistrate bunurile proprietate publică locală gestionate de entitățile economice (238,9 mil.lei) și AAPL de nivelul I (circa 69,5 mil.lei);
    → 7 AAPL de nivelul I nu au prezentat timp de mai mulți ani Registrul cadastral al terenurilor, ceea ce a generat raportarea neveridică a datelor Cadastrului funciar la nivel de municipiu;
    →interacțiunea precară între AAPL și autoritățile publice centrale a condiționat nefinalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate de stat și municipală;
    →preocuparea nepunctuală a factorilor de decizie și lipsa Programului de delimitare a terenurilor a condiționat tergiversarea demarării lucrărilor cadastrale în AAPL (de nivelul I);
    → neexecutarea prevederilor cadrului legal cu privire la inventarierea și delimitarea bunurilor imobile proprietate de stat și publică locală a condiționat tergiversarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile;
    → AAPL (de nivelul II) nu au asigurat identitatea datelor în diferite registre ale documentației cadastrale, diferențele consemnate constituind circa 190 ha;
    • activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) în vederea asigurării regularității și legalității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia și a veniturilor din proprietate s-au soldat cu:
    → gestionarea defectuoasă a bunurilor publice, veniturile ratate de bugetul municipal și bugetele AAPL (de nivelul I) din această sursă fiind evaluate la circa 307 mil.lei;
    → decalaje semnificative între datele cadastrale și materia impozabilă, fapt ce indică asupra unor situații deformate în aspectul bazei de impozitare aferente formării bugetelor locale, precum și raportării financiare relevante;
    → neacumularea veniturilor publice generate din administrarea patrimoniului, fiind formate creanțe în sumă totală de circa 69,7 mil.lei, inclusiv restanțe cu termenul de prescripție expirat de minimum 29,0 mil.lei;
    → neasigurarea intereselor patrimoniale ale UAT, în consecință municipiul fiind deposedat de bunuri imobile, fenomenul devenind perpetuu;
    → utilizarea nejustificată/ocuparea abuzivă a bunurilor imobile proprietate publică locală;
    → asigurarea informațională necorespunzătoare a proceselor operaționale aferente administrării bunurilor proprietate publică locală;
    → administrarea și evidența neconformă și irațională a bunurilor publice transmise în gestiune întreprinderilor municipale și instituțiilor medico-sanitare publice, neracordarea sistemului de remunerare a administratorilor de întreprinderi la indicatorii de eficiență;
    → abateri semnificative privind păstrarea și arhivarea documentelor constituite pentru justificarea și monitorizarea tranzacțiilor patrimoniale etc.;
    • verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor auditurilor anterioare ale Curții de Conturi expuse în rapoartele aprobate prin Hotărîrile Curții de Conturi nr.37 din 31.07.2012 și nr.35 din 28.06.20133 relevă că managementul AAPL din municipiul nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, măsurile întreprinse au fost nesistemice și nepunctuale, ceea ce a contribuit la perpetuarea unui management financiar/operațional contraperformant, fapt atestat și în Raportul actual de audit, fiind remarcată agravarea problemelor existente anterior.
    _______________________________________
    3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.37 din 31.07.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public în mun.Chișinău în perioada 2010-2011” (în continuare – Hotărîrea Curții de Conturi nr.37 din 31.07.2012) și Hotărîrea Curții de Conturi nr.35 din 28.06.2013 „Privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun.Chișinău” (în continuare – Hotărîrea Curții de Conturi nr.35 din 28.06.2013). 

    Abaterile de la legalitate și regularitate atestate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă, în mare măsură, gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
    1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015, anexat la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
    2.1. Consiliului municipal Chișinău, primarului general al mun. Chișinău, consiliilor locale și primarilor orașului Codru, Durlești, Sîngera, Vadul lui Vodă și comunelor: Băcioi, Bubuieci, Budești, Tohatin, Cruzești și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;
    2.2. Primarului general al mun. Chișinău, pentru călăuză, și se cere dispunerea unor măsuri prompte aferente implementării fără echivoc a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
    2.3. Consiliilor locale și primarilor orașelor: Vatra și Cricova, satelor/comunelor: Trușeni, Grătiești, Stăuceni, Ciorescu, Ghidighici, Condrița și Colonița, pentru informare și luare de atitudine privind conformarea benevolă la recomandările auditului indicate în Raportul de audit, avînd în vedere prezența deficiențelor similare constatate în cadrul UAT supuse auditării;
    2.4. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru întreprinderea, în comun cu Agenția Proprietate Publică și AAPL din mun.Chișinău, măsurilor neîntîrziate în vederea finalizării procesului de delimitare a terenurilor din raza mun. Chișinău în conformitate cu cadrul legal în vigoare;
    2.5. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare, și se recomandă ajustarea indicatorilor de clasificare a terenurilor din Registrul bunurilor imobile la documentația Cadastrului funciar, precum și examinarea oportunității privind instituirea schimbului automatizat de informații între Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funciar întocmit de AAPL;
    2.6. Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din mun.Chișinău în corespundere cu cadrul legal în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
    2.7. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se recomandă elaborarea și punerea în aplicare a cadrului metodologic cu privire la evaluarea terenurilor proprietate publică locală în scopul înregistrării în evidența contabilă a activelor patrimoniale ale unităților administrativ-teritoriale;
    2.8. Procuraturii Generale, pentru luare de atitudine și examinare conform competențelor;
    2.9. Guvernului, pentru autosesizare și relevanța:
    - stabilirii criteriilor și normelor necesare pentru determinarea suprafețelor terenurilor aferente obiectivelor private;
    - actualizării și realizării Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007, luînd în considerare prevederile Legii nr.296 din 21.12.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor;
    2.10. Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru informare.
    3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, AAPL (de nivelul I și nivelul II) și întreprinderile municipale: au corectat evidența contabilă cu privire la capitalul social al ÎM în sumă de 67929,2 mii lei; au restabilit evidența analitică a patrimoniului în valoare totală de 10956,4 mii lei; au ajustat evidența contabilă a patrimoniului transmis în comodat în sumă totală de 26504,4 mii lei; au contabilizat regulamentar uzura mijloacelor fixe calculată incorect în sumă de 3981,1 mii lei; au înregistrat în evidența contabilă surplusurile de bunuri imobile identificate de către echipa de audit în sumă totală de 310,8 mii lei; au contabilizat regulamentar bunurile transmise în gestiunea ÎM în valoare de 1840,7 mii lei, respectiv, ÎM au înregistrat în evidența contabilă valoarea bunurilor imobile primite de la fondator în sumă de 1234,2 mii lei; au încasat plata de la privatizarea terenurilor proprietate publică în sumă de 11,0 mii lei; au înregistrat la OCT Chișinău dreptul de proprietate asupra unui bun imobil.
    4. Se exclude din regim de monitorizare Hotărîrile Curții de Conturi nr.37 din 31.07.2012 și nr.35 din 28.06.2013; nr.46 din 25.07.2014 „Cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, pentru exercițiul bugetar 2013”.
    5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1-2.2 și 2.4-2.7 din prezenta Hotărîre, se va informa semestrial Curtea de Conturi în termen de 18 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                          Serafim URECHEAN

    Nr. 30. Chişinău, 26 iulie 2016.

    raport