HGC1151/2016
ID intern unic:  367153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1151
din  17.10.2016
pentru modificarea Regulamentului privind rambursarea
sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat
obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 1245
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 7 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 319), se modifică după cum urmează:
    1) punctele 7, 11, 13 şi 15 vor avea următorul cuprins:
    „7. Înscrierile în conturile personale ale persoanelor asigurate se fac în baza declaraţiilor persoanelor asigurate depuse lunar de către angajator.”;
    „11. Persoanele asigurate în sistemul public de asigurări sociale obţin acces la datele lor personale prin eliberarea de către CNAS a extrasului de cont, pe suport de hîrtie, sau în mod electronic, accesînd contul curent prin intermediul Sistemului informaţional ACCES CPAS.”;
     „13. Suma contribuţiei individuale virate în plus se determină de la data de 1 februarie a fiecărui an şi se rambursează persoanei asigurate în baza cererii-tip (anexa nr.1) depuse la subdiviziunea teritorială a CNAS din raza de domiciliu.”;
    „15. La cererea-tip se va anexa, în mod obligatoriu, copia documentului ce identifică persoana asigurată.”;
    2) la punctul 24, textul „ , la poziţia „creditarea netă” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Stela Grigoraş

    Nr. 1151. Chişinău, 17 octombrie  2016.