OMFC123/2016
ID intern unic:  367163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 123
din  21.09.2016
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor
nr.115 din 6 septembrie 2010
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 1720
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 1136
din 6 octombrie 2016
____________________

Vladimir Cebotari    Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61 cu modificările şi completările ulterioare) şi punctului 3 alineatul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288 cu modificările şi completările ulterioare),
ORDON:
    1. Primul alineat din punctul 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.774 din 16 septembrie 2010, se modifică după cum urmează:
    1) cuvintele „hîrtie specială” se substituie cu cuvintele „hîrtie prevăzută”;
    2) alineatul se completează în final cu o propoziţie nouă cu următorul conţinut: „Hîrtia prevăzută cu însemne de protecție utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecție din cele specificate la pct.2 al prezentului ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern.”.
    2. Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”, anexa 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 6 subpunctele 1) şi 2), cuvintele „hîrtie specială” se substituie cu cuvintele „hîrtie prevăzută”;
    2) la punctul 8 alineatul trei, cuvintele „hîrtie specială” se substituie cu cuvintele „hîrtie prevăzută cu însemne de protecție”.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Octavian ARMAȘU

    Nr. 123. Chişinău, 21 septembrie 2016.