LPC192/2016
ID intern unic:  367241
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  23.09.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 749     Data intrarii in vigoare : 28.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 592-XIII din 26 septembrie 1995 privind transportul prin conducte magistrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 8–9, art. 78), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) stații de alimentare cu gaze a automobilelor, stații de îmbuteliere a gazelor;”.
    2. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Serviciile respective ale organizaţiilor de construcţii-montaj exercită controlul operativ al calităţii lucrărilor de construcţii-montaj asupra tuturor proceselor tehnologice. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, în calitate de organ de control și de supraveghere tehnică de stat, controlează aceste servicii ale organizaţiilor de construcţii-montaj în ceea ce priveşte corespunderea avizelor emise de ele asupra calităţii construcţiei obiectelor cerinţelor documentaţiei tehnico-normative. Organul de control și de supraveghere tehnică de stat are dreptul să exercite controlul selectiv al tuturor felurilor de lucrări executate de organizaţiile de construcţii-montaj.”
    3. În cuprinsul legii, cuvintele „organele supravegherii tehnice de stat” se substituie cu cuvintele „organul de control şi de supraveghere tehnică de stat”.
    Art. II. – La articolul 4 din Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 557), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se abrogă.
    Art. III. – La articolul 6 alineatul (6) din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările ulterioare, cuvintele „legislaţia cu privire la ecologie” se substituie cu cuvintele „legislaţia cu privire la protecţia mediului, la resursele naturale şi la securitatea industrială”.
    Art. IV. – Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolul 2:
    la noţiunea „depozit petrolier”, cuvintele „autorizat de către Ministerul Economiei,” se exclud;
    noţiunile „obiecte autorizate”, „autorizaţie tehnică” și „certificat de conformitate” se exclud.
    2. La articolul 3 alineatul (1), cuvintele „sau de autorizaţie tehnică” se exclud.
    3. Articolul 5:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Produsele petroliere importate și comercializate trebuie să corespundă prevederilor actelor legislative și normative și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Controlul calității și respectării documentelor normative referitoare la aceste produse pe piață îl efectuează Ministerul Economiei prin intermediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor.”
    la alineatul (5), după sintagma „Ministerul Economiei” se introduc cuvintele „ , prin intermediul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor,”.
    4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Autoritățile abilitate cu dreptul de a
                         acorda licențe și autorizații de import
                         al motorinei
    (1) Cu dreptul de a acorda licențe pentru genurile de activitate prevăzute la art. 11 alin. (1) și autorizații de import al motorinei este abilitată Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    (2) Licențele se eliberează, în conformitate cu prezenta lege, pe un termen de 5 ani.
    (3) Taxa de licență pentru genurile de activitate indicate la art. 11 alin. (1) se achită anual conform anexei la Legea privind reglementarea  prin licențiere a activității de întreprinzător, iar taxa pentru eliberarea autorizației de import al motorinei – conform anexei la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Sumele încasate la eliberarea licențelor și autorizațiilor de import al motorinei se varsă integral la bugetul de stat.
    (4) Principalele atribuții ale autorităților abilitate cu dreptul de a acorda licențe și autorizații de import al motorinei sînt:
    a) acordarea de licențe și autorizații de import al motorinei;
    b) ținerea registrului persoanelor juridice cărora li s-au acordat licențe și a registrului importatorilor de motorină pentru consum propriu;
    c) monitorizarea respectării de către titularul de licență și de autorizație de import al motorinei a condițiilor licenței și autorizației de import al motorinei, inclusiv a respectării condițiilor speciale pentru importatorii de produse petroliere principale;
    d) participarea, în limitele competenței stabilite în lege, la efectuarea de controale asupra activității participanților la piața produselor petroliere;
    e) examinarea și soluționarea, în limitele competenței, a diferendelor dintre participanții la piața produselor petroliere;
    f) elaborarea de către Agenție a balanțelor produselor petroliere.”
    5. La articolul 8:
    în titlul articolului, cuvîntul „autorităţilor” se  substituie cu cuvîntul „autorităţii”, iar cuvintele „ , autorizaţii tehnice” se exclud;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „ , autorizaţii tehnice” se exclud;
    la litera a), cuvintele „ , de autorizaţie tehnică” se exclud, iar cuvintele „activităţilor autorizate” se substituie cu cuvintele „activităţilor licenţiate”;
    la litera c), cuvintele „și obiectele autorizate” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „ , autorizaţii tehnice” se exclud.
    6. La articolul 9 alineatul (2), textul „ , Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei” şi textul  „şi/sau autorizaţii tehnice” se exclud.
    7. În titlul capitolului III, cuvintele „şi de autorizaţii tehnice” se exclud.
    8. La articolul 11:
    în titlul articolului, cuvintele „şi obiectele pentru a căror exploatare se eliberează autorizaţii tehnice” se exclud;
    alineatul (2) se abrogă.
    9. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În scopul asigurării securităţii industriale la exploatarea depozitelor petroliere şi a staţiilor de alimentare cu produse petroliere principale şi cu gaze lichefiate, agenţii economici sînt obligaţi să prezinte autorităţii de licenţiere avizul pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.”
    10. La articolul 17 alineatul (1), cuvintele „în baza avizului Ministerului Economiei” se exclud.
    11. Articolul 18:
    la alineatul (1), după cuvintele „se efectuează” se introduc cuvintele „cu respectarea regulamentului aprobat de Guvern şi”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Pentru păstrarea produselor petroliere în corespundere cu cerinţele de securitate industrială şi cu cerinţele faţă de localizarea şi lichidarea efectelor avariilor, agentul economic emite declaraţia privind securitatea industrială, conform anexei nr. 2 tabelul 1 grupa B din Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, care se prezintă Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase la înscrierea acestuia în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase.”
    12. La articolul 19, cuvintele „autorizaţi în modul stabilit de lege,” se exclud.
    13. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele „regulile privind depozitarea şi comercializarea cu ridicata, aprobate prin lege” se substituie cu textul „legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, aprobat de Guvern”.
    14. La articolul 21 alineatul (1), cuvîntul „autorizate” se substituie cu cuvîntul „licenţiate”.
    15. La articolul 22 alineatul (4), cuvintele „autorităţilor abilitate cu dreptul de a elibera licenţe şi autorizaţii tehnice” se substituie cu cuvintele „autorităţii de licenţiere şi organului de control şi de supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale”.
    16. La articolul 23 alineatul (3), cuvintele „Autorităţile abilitate cu dreptul de a elibera licenţe şi autorizaţii tehnice care au depistat” se substituie cu cuvintele „Autoritatea de licenţiere care a depistat”.
    17. La punctul 10 din anexa la lege, cuvintele „certificatul de conformitate” se substituie cu cuvintele „avizul pozitiv de expertiză”.
    [Art. IV se pune în aplicare din data publicării]
    Art. V. – Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 35 alineatul (2):
    literele d) şi g) se abrogă;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) copia de pe avizul de expertiză în domeniul securităţii industriale, eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale;”.
    2. Articolul 67:
    la alineatul (4), textul „şi cu Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se exclude;
    la alineatul (6), textul „şi de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se exclude.
    3. Articolul 74:
    la alineatul (2), cuvintele „în modul stabilit de Guvern” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Iniţierea şi desfăşurarea controlului de stat şi/sau a acţiunilor aferente acestuia vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    4. La articolul 75 alineatul (3), cuvintele „în modul stabilit de Guvern” se exclud.
    5. Articolul 76 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Iniţierea şi desfăşurarea controlului de stat şi/sau a acţiunilor aferente acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    6. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 78. Controlul şi supravegherea tehnică
                          de stat asupra asigurării securităţii
                          industriale la folosirea subsolului
    Controlul şi supravegherea tehnică de stat asupra respectării de către beneficiarii subsolului a cerinţelor securităţii industriale la desfăşurarea activităţilor sau lucrărilor legate de folosirea subsolului se efectuează de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase. Iniţierea şi desfăşurarea controlului de stat şi/sau a acţiunilor aferente acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    Art. VI. – La anexa din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, după compartimentul „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se introduc trei compartimente cu următorul cuprins:

Agenţia pentru Eficienţa Energetică

1

Autorizaţie pentru auditori energetici în domeniul electroenergetic

Gratuit
3 ani
2

Autorizaţie pentru auditori energetici în domeniul termoenergetic

Gratuit
3 ani
3

Autorizaţie pentru auditori energetici (persoană juridică)

Gratuit
3 ani

Organisme de expertiză acreditate în domeniul securităţii industriale

1

Avizul pozitiv de expertiză în domeniul securităţii industriale

Conform metodologiei de calcul, aprobată de Guvern
5 ani
2

Certificat de expertiză pentru instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice, care sînt calificate ca obiecte industriale periculoase

Conform metodologiei de calcul, aprobată de Guvern
Pînă la 5 ani

Centrele specializate de instruire

1

Permis de exercitare pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale

Conform metodologiei de calcul, aprobată de Guvern
36 de luni
 
    Art. VII. – Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135–141, art. 445),  cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    la noţiunea „documentaţie tehnică”, cuvîntul „autorizate” se exclude;
    noţiunea „organism de expertiză în domeniul securităţii industriale” va avea următorul cuprins:
    „organism de expertiză în domeniul securităţii industriale – organism de inspecţie, acreditat în conformitate cu Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, care furnizează servicii de efectuare a expertizei şi verificări tehnice în domeniul securităţii industriale;”
    articolul se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele noţiuni:
    „aviz de expertiză – document eliberat de către un organism de expertiză în domeniul securităţii industriale, care conţine concluzii argumentate privind corespunderea sau necorespunderea obiectului supus expertizei cu cerinţele securităţii industriale;”
    „certificat de expertiză – document ce determină conformitatea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice supuse expertizei cu cerinţele securităţii industriale;”
    „raport de control – document întocmit în baza examinărilor distructive sau nedistructive şi conţine informaţia despre controlul efectuat şi rezultatul acestuia;”
    „reglare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută la o instalaţie tehnică sau la un sistem tehnologic în scop de menţinere a parametrilor tehnici iniţiali prescrişi sau după reutilarea instalaţiei tehnice şi/sau a sistemului tehnologic la alţi parametri care asigură funcţionarea în siguranţă a acesteia/acestuia;”.
    2. Articolul 5:
    la alineatele (2) şi (3), cuvintele „autoritatea publică abilitată cu funcţii specifice” se substituie cu cuvintele „organul de control şi supraveghere tehnică de stat”;
     la alineatul (4), cuvintele „este prezentat” se substituie cu cuvintele „şi apartenenţa acestora la categoria de pericol sînt prezentate”;
    articolul se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:
    „(5) În funcţie de consecinţele pe care le poate avea avaria sau catastrofa cu caracter tehnogen asupra intereselor vitale ale persoanei şi ale societăţii, obiectele industriale periculoase se împart în patru categorii de pericol, în corespundere cu criteriile indicate în anexa nr. 1:
    categoria I de pericol – obiectele industriale periculoase care constituie un pericol foarte înalt;
    categoria II de pericol – obiectele industriale periculoase care constituie un pericol înalt;
    categoria III de pericol – obiectele industriale periculoase care constituie un pericol mediu;
    categoria IV de pericol – obiectele industriale periculoase care constituie un pericol redus.
    (6) Atribuirea obiectelor industriale periculoase la categoriile de pericol se efectuează la etapa înregistrării lor în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase.
    (7) Agentul economic care exploatează obiecte industriale periculoase poartă răspundere, în corespundere cu legislaţia în vigoare, pentru plenitudinea şi autenticitatea informaţiei prezentate pentru înregistrarea obiectelor industriale periculoase în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase.”
    3. La articolul 7 alineatul (2), textul „autoritatea publică de specialitate abilitată cu funcţii speciale de control şi supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase” se substituie cu textul „autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei”.
    4. Articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate la obiectele industriale periculoase şi autorizarea importului motorinei pentru consum propriu, agenţii economici sînt obligaţi să prezinte autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe şi autorizaţii de import al motorinei pentru consum propriu avizul pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.”
    la alineatele (2) şi (3), textul „ , şi să deţină demersul organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind corespunderea cerinţelor de securitate industrială” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Umplerea, transportul, verificarea tehnică periodică, repararea, utilizarea, scoaterea din uz şi casarea buteliilor, inclusiv a buteliilor de gaze de uz casnic, se efectuează de întreprinderi specializate care dețin avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.
    (12) Cerințele de securitate privind umplerea, transportul, verificarea tehnică periodică, repararea, utilizarea, scoaterea din uz şi casarea buteliilor, inclusiv a buteliilor de gaze de uz casnic, se aprobă de Guvern.”
    5. Articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice cu termenul normativ de exploatare depăşit sînt supuse evaluării privind siguranţa în procesul de exploatare de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea certificatului de expertiză.”
    articolul se completează cu alineatele (11)–(17) cu următorul cuprins:
    „(11) Obiectele industriale periculoase se utilizează în cadrul termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice, stabilit de documentaţia tehnică.
    (12) În caz de expirare a termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice stabilit, acestea pot fi exploatate numai după ce a fost prelungit termenul de exploatare de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale, care va notifica organul de control şi supraveghere tehnică de stat.
    (13) Lucrările pentru prelungirea termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos sînt planificate şi începute pînă la expirarea termenului normativ de exploatare.
    (14) În scop de prelungire a termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice, agentul economic depune o cerere la organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale pentru prelungirea termenului de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice, la care se anexează documentaţia tehnică necesară.
    (15) Organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale elaborează, avizează, aprobă cu agentul economic programul individual de lucrări pentru prelungirea termenului de exploatare inofensivă a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice şi încheie contractul privind efectuarea lucrărilor prevăzute în programul individual.
    (16) În urma realizării programului individual de lucrări şi a raportului de control emis de laboratorul de control distructiv sau nedistructiv se eliberează certificatul de expertiză, care stabileşte noul termen de exploatare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice, utilizate la obiectul industrial periculos.
    (17) Procedura de eliberare a certificatului de expertiză se stabileşte de prezenta lege şi de documentul normativ-tehnic adoptat de organul abilitat în domeniul securităţii industriale.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Certificatul de expertiză pentru instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice se perfectează de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale, în baza raportului de control emis de laboratorul de control distructiv sau nedistructiv, în cel mult 30 de zile.”
    la alineatul (3) litera c), după cuvintele „industrial periculos” se introduce textul „în următoarele cazuri:
    – după expirarea termenului de exploatare  sau la depăşirea numărului ciclurilor de sarcini, stabilite de către producător;
    – în cazul lipsei datelor în cartea tehnică privind termenul de exploatare a acestei instalaţii tehnice sau a acestui sistem tehnologic, dacă termenul de exploatare inofensivă se determina/acceptă în baza documentaţiei tehnice pentru acelaşi tip de instalaţie tehnică sau sistem tehnologic;
    – după executarea lucrărilor de reconstrucţie, reutilare tehnică, modificare a construcţiei instalaţiei tehnice sau a sistemului tehnologic; după schimbarea materialului elementelor portante sau după reparaţia de restabilire, după avarie, catastrofă cu caracter tehnogen sau incident, în urma cărora această instalaţie tehnică a fost deteriorată.”
    la alineatul (4), textul „autorizat de organul abilitat în domeniul securităţii industriale, conform cerinţelor stipulate în prezentul articol” se exclude.
    6. Articolul 10 se completează cu alineatele (21)–(27) cu următorul cuprins:
    „(21) Pentru a da în exploatare obiectul industrial periculos, beneficiarul asigură finisarea lucrărilor de construcție-montare și efectuarea lucrărilor de reglare şi punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate, precum şi efectuarea lucrărilor de protecţie, după caz. Modul şi cerinţele pentru darea în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale periculoase se aprobă de Guvern.
    (22) Reglarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate în cadrul obiectelor industriale periculoase se efectuează de către beneficiar sau de către agentul economic specializat, în cazul deţinerii de către acesta a avizului pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale, sau de către agenţi economici specializaţi.
    (23) În scop de evitare a avariilor şi asigurării funcţionării inofensive a obiectelor industriale periculoase, beneficiarul sau agentul economic specializat efectuează periodic lucrări de reglare în cadrul încercărilor în complex ale instalaţiilor tehnice şi sistemelor tehnologice pentru darea în exploatare a obiectului. Lucrările de reglare neplanificate se efectuează în următoarele cazuri:
    a) după reparaţia capitală;
    b) după efectuarea modificărilor constructive care influenţează asupra securităţii obiectului;
    c) în cazul abaterilor sistematice în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice de la cerinţele expuse în fişa de regim;
    d) după incidentele şi avariile produse la obiectul industrial periculos;
    e) la schimbarea tipului şi caracteristicilor combustibilului (după caz).
    (24) Agentul economic efectuează lucrările de reglare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate în cadrul obiectului industrial periculos în urma notificării organului de control şi supraveghere tehnică de stat cu cel puţin 7 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor respective. În cazul constatării erorilor în corectitudinea iniţierii lucrărilor de reglare planificate, organul de control şi supraveghere tehnică de stat emite indicaţii de înlăturare a lor în cel mult 5 zile de la primirea notificării despre efectuarea lucrărilor de reglare. În lipsa recomandărilor în termenul stabilit, agentul economic iniţiază lucrările de reglare notificate.
    (25) La notificarea privind efectuarea lucrărilor de reglare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice, agentul economic anexează următoarele documente:
    a)  procesul-verbal de recepţie a lucrărilor construcţie-montaj;
    b) copia avizului pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale; sau
    c) copia contractului la executarea lucrărilor de reglare  cu agentul economic specializat.
    (26) Responsabilitatea pentru notificare o poartă beneficiarul sau agentul economic specializat, în condițiile alin. (22).  Datele indicate în notificare trebuie să corespundă cu datele din documentele în baza cărora se completează notificarea.
    (27) Rezultatele lucrărilor de reglare a instalaţiilor tehnice şi a sistemelor tehnologice se includ într-un raport şi se păstrează de către beneficiar.”
    7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Instruirea şi atestarea personalului
    (1) Agentul economic care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale  asigură, din mijloace financiare proprii, condiţiile necesare pentru instruirea teoretică şi practică a personalului tehnic ingineresc şi muncitoresc, inclusiv a personalului care desfăşoară lucrări de sudură, examinări distructive şi nedistructive,  în scopul desfăşurării în siguranţă a activităţilor respective.
    (2) Instruirea trebuie să cuprindă cursuri teoretice şi practice conform programelor de instruire elaborate de centrele specializate de instruire pe domenii de activitate/specialităţi, coordonate cu organul abilitat în domeniul securităţii industriale şi aprobate de Ministerul Educaţiei, cu eliberarea certificatului de audiere a cursurilor. Modul de instruire şi atestare a persoanelor care activează în domeniul securităţii industriale se aprobă de Guvern.
    (3) Frecvenţa, modul de instruire, complexitatea şi durata acesteia se decid de agentul economic în comun cu persoana care urmează a fi instruită şi atestată, luîndu-se în considerare nivelul de cunoştinţe, experienţă şi de pregătire pentru atestarea persoanei în cauză.
    (4) Instruirea personalului întreprinderii privind respectarea regulilor de securitate se realizează anual sub formă de informaţii, instrucţiuni şi/sau de lecţii.
    (5) Pentru admiterea la atestare în cadrul centrului specializat de instruire, agentul economic depune o cerere, în două exemplare, la care anexează următoarele documente pentru fiecare candidat:
    a) copia de pe certificatul/diploma de studii;
    b) copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a ordinului de angajare în funcţia deţinută, a contractului individual sau a contractului de prestări-servicii;
    c) copia, autentificată prin ştampila întreprinderii, a permisului de exercitare precedent, în cazul atestării periodice.
    (6) În cazul experţilor şi al personalului tehnic ingineresc este obligatorie prezentarea diplomei de studii superioare tehnice de specialitate.
    (7) Personalul care desfăşoară lucrări de sudură, examinări distructive şi nedistructive în domeniul securităţii industriale trebuie să deţină studii de specialitate în domeniul tehnic.
    (8) Atestarea personalului care activează în domeniul securităţii industriale se efectuează de către comisia creată în cadrul centrelor specializate de instruire, în a cărei componenţă se includ, în mod obligatoriu, un reprezentant al organului de control şi supraveghere tehnică de stat şi cadre didactice de specialitate.
    (9) La solicitarea agentului economic, atestarea periodică a personalului care activează în domeniul securităţii industriale poate fi desfăşurată în lipsa cursurilor de instruire.
    (10) În caz de neatestare a personalului care activează în domeniul securităţii industriale de cel mult 2 ori, agentul economic este obligat să solicite instruirea corespunzătoare pentru persoanele neatestate, după care este necesar să fie atestate în conformitate cu legislaţia.
    (11) În componenţa comisiei de atestare a experţilor şi a personalului care desfăşoară examinări distructive şi nedistructive se includ, în mod obligatoriu, şi reprezentanţi ai organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
    (12) Atestarea experţilor, a personalului tehnic ingineresc, a personalului care desfăşoară lucrări de sudură, examinări distructive şi nedistructive în domeniul securităţii industriale se efectuează o dată la 36 de luni, iar atestarea muncitorilor se efectuează o dată la 12 luni. În urma atestării se eliberează permis de exercitare a activităţii în domeniul securităţii industriale.
    (13)  Permisul de exercitare va cuprinde următoarele informaţii:
    a) fotografia titularului;
    b) denumirea entităţii care a desfăşurat atestarea;
    c) seria, numărul şi data de eliberare a permisului;
    d) numele, prenumele titularului, funcţia deţinută;
    e) pentru sudori – domeniul de activitate şi indicativul poansonului;
    f) termenul de valabilitate a permisului de exercitare;
    g) semnătura preşedintelui comisiei şi ştampila centrului specializat de instruire;
    h) semnătura reprezentantului organului de control şi supraveghere tehnică de stat.
    (14) Permisul de exercitare se eliberează persoanei în termen de 5 zile lucrătoare de la ziua susţinerii atestării.
    (15) Termenul de valabilitate a permisului de exercitare constituie, respectiv,  36 de luni și 12 luni de la data eliberării şi poate fi prelungit după susţinerea atestării titularului. Noul termen de valabilitate curge din ziua imediat următoare zilei în care a expirat termenul anterior de valabilitate.
    (16) În cazul în care intervin modificări ale datelor menţionate în permisul de exercitare fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre permisul de exercitare, obiectul actului şi titular, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună, la centrul specializat de instruire unde a susţinut atestarea, o cerere de reperfectare, permisul de exercitare valabil şi informaţiile privind modificările survenite.
    (17) În termen de 5 zile lucrătoare de la data de depunere a cererii de reperfectare a permisului de exercitare şi a documentelor anexate la cerere, centrul specializat de instruire emite o decizie privind reperfectarea actului şi o comunică imediat solicitantului.
    (18) În caz de pierdere a permisului de exercitare, titularul depune, la centrul specializat de instruire, o cerere  de eliberare a duplicatului.
    (19) Dacă permisul de exercitare este deteriorat şi nu poate fi folosit, titularul poate obţine un duplicat prin depunerea, la centrul specializat de instruire, împreună cu actul deteriorat, a unei cereri de eliberare a duplicatului.
    (20) Centrul specializat de instruire este obligat să elibereze duplicatul permisului de exercitare în termen de 3 zile lucrătoare de la data de depunere a cererii de eliberare a duplicatului. Termenul de valabilitate a duplicatului permisului de exercitare nu poate depăşi termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.
    (21) Valabilitatea permisului de exercitare poate fi suspendată la cererea titularului privind suspendarea valabilităţii acestuia.
    (22) Permisul de exercitare este valabil pînă la atestarea ulterioară, chiar şi în cazul transferării la lucru în cadrul altei întreprinderi sau al activităţii prin cumul, dacă activităţile şi/sau lucrările desfăşurate se încadrează în specializarea expusă în permisul de exercitare corespunzător.
    (23) Centrul specializat de instruire trebuie:
    a) să dispună de documente care să demonstreze că este o entitate legal constituită;
    b) să dispună de resursele necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi să asigure stabilitatea sa financiară;
    c) să fie imparţial;
    d) să angajeze personal cu pregătire, instruire, cunoştinţe tehnice corespunzătoare şi cu experienţă necesară de minimum 5 ani pentru îndeplinirea funcţiilor sale;
    e) să deţină proceduri şi instrucţiuni documentate;
    f) să dispună de bază tehnică necesară pentru a-şi desfăşura activitatea;
    g) să prezinte organului abilitat în domeniul securităţii industriale, la solicitare, informaţii şi rapoarte privind activităţile desfăşurate.
    (24) Componenţa nominală a comisiei de atestare şi preşedintele acesteia se aprobă prin ordinul centrului specializat de instruire.
    (25) Comisia activează permanent, avînd următoarele atribuţii:
    a) aprobă lista de întrebări pentru proba scrisă;
    b) examinează dosarele prezentate de solicitanţi;
    c) decide asupra susţinerii atestării;
    d) examinează rezultatele probei scrise şi desfăşoară proba orală de atestare;
    e) decide asupra anulării rezultatelor atestării;
    f) examinează contestaţiile solicitanţilor referitoare la rezultatele atestării şi decide asupra acestora.
    (26) Atestarea se efectuează în baza probei scrise şi orale.
    (27) Comisia confirmă atestarea în domeniul concret de activitate, prin semnătura şi înscrierea în fişa de examinare a calificativului „atestat”, în cazul în care candidatul a susţinut proba scrisă şi proba orală.
    (28) În cazul neatestării, examinarea repetată se efectuează în cadrul activităţii ulterioare a comisiei de atestare, condiţiile de examinare fiind similare atestării.
    (29) Dacă şi după examinarea repetată cunoştinţele se apreciază negativ, atunci se recomandă studierea şi majorarea gradului cunoştinţelor de profil în centrele de instruire specializate, cu indicarea recomandărilor în procesul-verbal de atestare.
    (30) Specialităţile raportate la activităţile în domeniul securităţii industriale, pentru care se acordă permis de exercitare, se stabilesc de Guvern.
    (31) Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de atestare în domeniul securităţii industriale pe specialităţi se aprobă de Guvern.”
    8. Articolul 13 se completează cu alineatele (3)–(7) cu următorul cuprins:
    „(3) Obiectivele principale ale controlului de producţie asupra respectării cerinţelor de securitate industrială (denumit în continuare control de producţie) sînt:
    a) asigurarea respectării cerinţelor de securitate industrială;
    b) analiza stării de securitate industrială, inclusiv aplicarea metodei de efectuare a unor expertize corespunzătoare;
    c) elaborarea acţiunilor de ameliorare a stării securităţii industriale şi de prevenire a prejudiciului care poate fi cauzat;
    d) coordonarea lucrărilor de prevenire a avariilor la obiectele industriale periculoase şi de asigurare a capacităţii de pregătire pentru localizarea avariilor şi lichidarea efectelor acestora;
    e) efectuarea oportună a încercărilor şi verificărilor tehnice ale instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele industriale periculoase, repararea şi verificarea mijloacelor de măsurare şi control;
    f) asigurarea disciplinei tehnologice;
    g) identificarea, analiza şi pronosticarea riscului de avarie la obiectele industriale periculoase şi a ameninţărilor legate de astfel de avarii;
    h) planificarea şi realizarea măsurilor de reducere a riscului de avarii la obiectele industriale periculoase, în special la executarea lucrărilor sau serviciilor contractate cu alte organizaţii.
    (4) Funcţiile persoanei responsabile de exercitarea controlului de producţie se atribuie, după caz:
    a) unuia dintre locţiitorii conducătorului întreprinderii, dacă numărul de lucrători angajaţi la obiectele industriale periculoase este mai mic de 50 de persoane;
    b) unui lucrător special desemnat, dacă numărul de lucrători angajaţi la obiectele industriale periculoase constituie de la 50 pînă la 100 de persoane;
    c) şefului serviciului control de producţie, dacă numărul de lucrători angajaţi la obiectele industriale periculoase constituie mai mult de 100 de persoane.
    (5) Fiecare întreprindere elaborează, în baza prezentei legi, regulamentul privind controlul de producţie corespunzător specificului tehnologiei aplicate şi particularităţilor tehnice ale obiectelor industriale periculoase exploatate.
    (6) Regulamentul privind controlul de producţie include:
    a) funcţia specialistului responsabil de exercitarea controlului de producţie sau de descrierea organigramei serviciului control de producţie;
    b) modul de planificare şi efectuare a controalelor cu privire la respectarea cerinţelor securităţii industriale, precum şi modul de pregătire şi înregistrare a dărilor de seamă privind rezultatele acestor controale; 
    c) modul de colectare şi analiză a informaţiilor privind starea securităţii industriale, cu informarea conducerii întreprinderii; 
    d) modul de elaborare, adoptare şi realizare a deciziilor (inclusiv a celor operative) privind asigurarea securităţii industriale, luînd în considerare rezultatele controlului de producţie, precum şi modul de elaborare a planurilor de acţiuni pentru localizarea avariilor şi incidentelor şi lichidarea efectelor acestora;
    e) modul de organizare a cercetării şi evidenţei avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase;
    f) modul de interacţiune a persoanei responsabile sau serviciului control de  producţie cu alte subdiviziuni/specialişti ai întreprinderii, cu serviciul control de  producţie al organizaţiei ierarhice, în caz dacă acesta există;
    g) modul de asigurare a serviciului control de producţie cu acte legale şi normative ce ţin de domeniul securităţii industriale, precum şi evidenţa deţinerii şi actualizarea acestor documente.
    (7) Obligaţiile şi drepturile persoanei responsabile de exercitarea controlului de producţie sînt stabilite în instrucţiunea de funcţie sau în contractul individual de muncă încheiat cu această persoană.”
    9. La articolul 14 alineatul (1), după cuvintele „comisie specială,” se introduc cuvintele „formată şi”.
    10. La articolul 15 alineatul (3), cuvintele „abilitat în domeniul securităţii industriale” se substituie cu cuvintele „de control şi supraveghere tehnică de stat”.
    11. Articolul 17:
    la alineatul (1) litera i), cuvintele „de stat” se exclud;
    la alineatul (3) litera c), cuvintele „să asigure gestionarea Registrului” se substituie cu cuvintele „să monitorizeze Registrul”.
    12. Articolul 18:
    la alineatul (3), după cuvîntul „Structura” se introduc cuvintele „ , efectivul-limită”;
    la alineatul (6), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvintele „conducătorul organului abilitat în domeniul securităţii industriale, în condiţiile legislaţiei”;
    la alineatul (7), textul „Lista funcţiilor organului de control şi supraveghere tehnică de stat atribuite la categoria de funcţionari publici, conform legislaţiei, se aprobă de Guvern.” se exclude;
    alineatul (9):
    în partea introductivă, cuvîntul „funcţii” se substituie cu cuvintele „atribuţii principale”;
    la litera a), cuvintele „şi supravegherii tehnice de stat în scop de verificare a” se substituie cu cuvîntul „respectării”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) eliberarea, la solicitarea agentului economic, a permisiunii de executare a lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret, pentru obţinerea (procurarea) de materiale explozive, pentru exploatarea spaţiilor (depozitelor) de păstrare a materialelor explozive;”
    la litera f), cuvintele „reglare, punere în funcţiune, exploatare,” se exclud;
    litera i) se abrogă;
    alineatul (10):
    în partea introductivă, după cuvîntul „drepturi” se introduce cuvîntul „generale”;
    la litera a), după cuvîntul „industriale” se introduc cuvintele „în procesul efectuării controlului”;
    litera d) se abrogă;
    alineatul (11) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să asigure gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase.”
    alineatele (13) şi (17) vor avea următorul cuprins:
    „(13) La efectuarea planificării controlului asupra obiectelor industriale periculoase se va lua în considerare categoria de pericol, conform anexei nr.1, cu următoarele limite de timp:
    categoria I de pericol – cel mult o dată la 6 luni;
    categoria II de pericol – cel mult o dată pe an;
    categoria III de pericol – cel mult o dată la 2 ani;
    categoria IV de pericol – cel mult o dată la 3 ani.”
    „(17) Controlul şi activitatea aferentă acestuia vor fi efectuate în conformitate cu prezenta lege şi cu prevederile Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    la alineatul (19) litera a) şi la alineatul (21), cuvintele „inspectorului de stat” se substituie cu cuvîntul „inspectorului”.
    13. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării, cu excepţia art. IV, care se pune în aplicare din data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data de publicare a prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    b) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi;
    c) va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere și a Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările operate, inclusiv prin prezenta lege, dîndu-se o numerotare nouă articolelor, alineatelor şi literelor.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 192. Chişinău, 23 septembrie 2016.