LPM230/2016
ID intern unic:  367247
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 230
din  23.09.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 755
    MODIFICAT
    RMO379 din 04.11.16, MO379-386/04.11.16 art.22


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 15 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    2. La articolul 19, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „în limita prevederilor legii”.
    Art. II. – Articolul 26 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. III. – Articolul 23 din Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,   nr. 15–16, art. 144), cu modificările ulterioare, se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să respecte prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în cadrul efectuării controlului și supravegherii de stat a persoanelor care practică activitate de întreprinzător.”
    Art. IV. – Articolul 20 din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecția civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Organele supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile vor exercita controlul și supravegherea de stat a persoanelor care practică activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. V. – Articolul 21 din Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. VI. – Articolul 216 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (9) și (10) cu următorul cuprins:
    „(9) Prin derogare de la prevederile prezentului capitol, controlul fiscal la fața locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se înregistrează și se supraveghează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (10) Controlul la fața locului efectuat la solicitarea contribuabilului în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți de la bugetul public național se raportează numai în conformitate cu Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. VII. – La articolul 5 din Legea aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 292), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se completează în final cu textul: „Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. VIII. – La articolul 131 alineatul (3) din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările ulterioare, cuvîntul „lege” se substituie cu textul „Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”.
    Art. IX. – Articolul 9 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. X. – Articolul 2021 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Controlul vamal ulterior prin auditul postvămuire al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se înregistrează, se supraveghează și se raportează  în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XI. – Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Drepturile inspectorului de muncă în cadrul controlului de stat și/sau în legătură cu efectuarea controlului de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător vor fi realizate în limitele și în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012  privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    2. La articolul 111 alineatul (3), textul „Controlul repetat poate fi exercitat ori de cîte ori este necesar pentru a asigura respectarea prevederilor  legislației muncii, securității și sănătății în muncă.” se exclude.
    3. Articolul 112:
    la alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „deciziei și” se exclud;
    alineatul (3) se abrogă.
    4. Articolul 113:
    la alineatul (2), textul „de modelul aprobat de directorul Inspectoratului de Stat al Muncii” se exclude;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „În cazul controlului efectuat la persoane care practică activitate de întreprinzător, procesul-verbal de control se întocmește și se înregistrează cu respectarea prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cadrul controlului de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător, prescripțiile vor fi emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XII. – Articolul 19 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Controlul de stat pentru verificarea respectării cerințelor și condițiilor de licențiere se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    alineatele (4)–(10) se abrogă.
    Art. XIII. – Articolul 12 din Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83–87, art. 431), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XIV. – La articolul 21 din Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XV. – Articolul 33 din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68,  art. 193) se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XVI. – Articolul 7 din Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 145), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Autoritățile de supraveghere a pieței vor efectua controlul de stat în domeniul conformității produselor cu respectarea prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XVII. – Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 57 se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) încălcarea regulilor și rigorilor procedurale cu privire la inițierea, desfășurarea și înregistrarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător.”
    2. Articolul 58 se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) retrogradarea în funcție și/sau în grad de calificare.”
    Art. XVIII. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2871, alineatul (4) se abrogă.
    2. Codul se completează cu articolul 3502 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3502. Încălcarea legislației privind controlul
                              de stat asupra activității de întreprinzător
    (1) Inițierea controlului inopinat în afara temeiurilor stabilite expres de lege
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Neînregistrarea, înregistrarea incompletă sau netransmiterea pe cale electronică pentru stocare a delegației de control și/sau a procesului-verbal de control în Registrul de stat al controalelor, conform procedurii și limitelor de timp stabilite de lege,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Neutilizarea listei de verificare corespunzătoare în timpul controlului de stat de către organul de control
    se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Admiterea şi/sau dispunerea prelungirii nejustificate a duratei controlului, peste limitele de timp stabilite de lege, sau dispunerea de măsuri restrictive în mod nejustificat
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Netransmiterea procesului-verbal de control persoanei supuse controlului
    se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    3. La articolul 380:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Răspunderea contravențională pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare a măsurilor specificate în actele de control, decizii, hotărîri, rapoarte și a prescripțiilor emise de autoritățile competente exclude răspunderea contravențională pentru încălcările neremediate indicate în  acestea.”
    4. La articolul 400 alineatul (1), cifrele „293, 2931, 295,” și textul „art. 299 alin. (2), art.” se exclud, iar după cifrele „350,” se introduc cifrele „3502,”.
    5. La articolul 401 alineatul (1), textul „și 316” se substituie cu textul „ , 316 și 3502”.
    6.  La articolul 402 alineatul (1), textul „art. 299 alin. (1), art.” se substituie cu cifrele „299”.
    7. Articolul 426:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cadrul cercetării la fața locului la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de păstrare a bunurilor în privința persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător, agentul constatator nu este în drept să extindă aria de cercetare la obiecte care nu au legătură cu circumstanțele contravenției.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Obiectele şi documentele descoperite la faţa locului se examinează în acel loc, iar rezultatele examinării se consemnează în procesul-verbal al acestei acţiuni. În cazul în care în cadrul examinării la fața locului este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video ori prelevarea mostrelor de pe obiectele purtătoare de informații sau este împiedicată efectuarea acestor acțiuni, obiectele și documentele care constituie corpuri delicte se ridică, în care scop se împachetează, pachetul se sigilează şi se semnează, faptul fiind menţionat în procesul-verbal de ridicare de la fața locului. Desigilarea pachetului se efectuează în prezența contravenientului sau a reprezentantului acestuia.”
    8. La articolul 427 alineatul (1), cuvintele „care ar avea importanţă pentru cauză” se substituie cu cuvintele „care constituie corpuri delicte”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , dacă acestea nu au fost ridicate în condițiile art. 426 alin. (5)”.
    9. La articolul 430:
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „ , termenul pentru care au fost ridicate și organul la care acestea se vor păstra”;
    la alineatul (4), după cuvintele „de fiecare” se introduc cuvintele „ , cu dreptul de a formula în scris observații în cuprinsul procesului-verbal respectiv”.
    10. La articolul 440:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunț ori se sesizează din oficiu cînd dispune de informații suficiente pentru a considera cu un grad înalt de probabilitate că este comisă o contravenție fie prin constatarea faptei contravenționale.”
    articolul se completează cu alineatul (42) cu următorul cuprins:
    „(42) Constatarea faptei contravenționale și începerea procesului contravențional în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător sau în urma acestuia de către agentul constatator care are atribuții de organ de control conform Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător se efectuează în limitele stabilite la art. 51 din legea menționată.”
    11. Articolul 441 alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „Procesul contravenţional pornit încetează dacă” se substituie cu textul „Procesul contravenţional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat şi va fi încetat în cazurile în care”; 
    alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) fapta a fost constatată în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător și nu reprezintă încălcare gravă sau foarte gravă în sensul Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    12. Articolul 442 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Procesul-verbal de control, întocmit conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, substituie procesul-verbal cu privire la contravenție și are regim juridic și forță juridică similare dacă în el se constată fapta contravențională cu respectarea cerințelor stabilite de prezentul cod.”
    Art. XIX. – Articolul 74 din Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Controlul de stat asupra folosirii raționale și protecției subsolului se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XX. – Articolul 18 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Controlul de stat în domeniul sănătății publice al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XXI. – Articolul 32 din Legea nr. 92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 149–154, art. 480), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Accesul la dispozitivele medicale
                          și controlul de stat”;
    articolul se completează cu textul: „Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XXII. – Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135–141, art. 445), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 18:
    alineatul (9):
    la litera b), textul „potrivit formei stabilite în anexa nr. 3” se exclude;
    la litera d), textul „conform formei stabilite în anexa nr. 4” se substituie cu cuvîntul „emise”;
    alineatul (11) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să respecte, în activitatea de control și supraveghere tehnică de stat, prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    [Art.XXII  pct.1 lit.e) modificată prin RMO379 din 04.11.16, MO379-386/04.11.16 art.22]
    2. Anexele nr. 3 și nr. 4 se abrogă.
    Art. XXIII. – Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prezenta lege are următoarele obiective:
    a) asigurarea unui nivel mai înalt de protecție a mediului, vieții, sănătății și proprietății persoanelor;
    b) supravegherea introducerii și circulației pe piață a produselor în vederea asigurării siguranței acestora;
    c) implementarea sistemului de analiză a riscurilor în baza criteriilor de risc.”
    la alineatul (3), cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „Curții de Conturi, Consiliului Coordonator al Audiovizualului”;
    la alineatul (4):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) controalelor aplicate în domeniul financiar (bancar și nebancar);”
    alineatul se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) controalelor aplicate procesului de trecere a frontierei de stat și controalelor aplicate în domeniul vamal, cu excepția controlului vamal ulterior prin audit postvămuire,  pentru care prevederile prezentei legi se aplică doar în partea ce ține de înregistrare, supraveghere și raportare a controalelor în Registrul de stat al controalelor;
    e) controalelor efectuate de către organele fiscale, cu excepția înregistrării, supravegherii și raportării controalelor în Registrul de stat al controalelor.”
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Pentru controlul operațiunilor de transport, precum și pentru controlul vehiculelor rutiere, materialului rulant, aeronavelor și navelor, efectuate de organele de control în domeniul transporturilor în scopul supravegherii siguranței și securității, nu se aplică prevederile prezentei legi în partea ce ține de planificarea controlului, întocmirea planului controalelor și periodicitatea controalelor planificate, inițierea și notificarea controalelor, conținutul și procedura de emitere/înregistrare a delegației de control.
    (6) Pentru controlul efectuat în baza Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor nu se aplică prevederile art. 18 alin. (1) din prezenta lege.”
    2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, noţiunile principale utilizate au următoarele semnificații:
    control – totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare;
    control comun – control la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control;
    control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor  și care se efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație;
    control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;
    delegaţie de control – act în baza căruia se inițiază controlul planificat și/sau inopinat;
    listă de verificare – document procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică, în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însușirile, sursele informaționale, procedurile și acțiunile care urmează a fi verificate și/sau executate în limitele rigorilor procedurale pentru tipul și metoda de control de stat aferentă;
    monitorizarea persoanelor supuse controlului – totalitatea acțiunilor, întreprinse de organele abilitate cu funcții de control, de colectare și analiză (periodică sau continuă) a informației sau probelor prin orice altă modalitate decît controlul de stat;
    obiect al controlului – unitate structurală/funcțională a persoanei care practică activitate de întreprinzător, care înglobează un set distinct de aspecte ce necesită a fi supuse controlului într-un domeniu de control (bunuri, procese, servicii, documente, purtători de informație), asupra cărora poate fi aplicat întregul spectru de criterii de risc la planificarea controlului și în urma analizei cărora poate fi constatată respectarea cerințelor cadrului legislativ;
    organ abilitat cu funcţii de control (organ de control) – autoritate a administraţiei publice, instituită prin lege, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public, este învestită cu funcţii de control şi este abilitată cu dreptul de a iniţia controlul;
    persoană supusă controlului (persoană controlată) – orice persoană fizică şi/sau juridică care practică activitate de întreprinzător și este pasibilă controlului. O subdiviziune a persoanei poate fi considerată persoană separată în cazul în care este identificată în calitate de obiect deplin al controlului într-un domeniu de control și este situată în locație separată de sediul persoanei juridice din care face parte;
    plan al controalelor (plan) – rezultat al analizei riscurilor, în baza criteriilor de risc, prin care se identifică persoanele care vor fi controlate, prioritatea acestora și ordinea în care vor fi controlate, în dependență de riscul aferent fiecărei persoane în parte, și document în temeiul căruia este luată decizia unui organ de control de a desfășura un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic;
    proces-verbal de control – act întocmit în urma controlului inopinat sau planificat, în care se înregistrează constatările/rezultatele controlului (în partea de constatare), după caz se prescriu modalități de înlăturare a încălcărilor și/sau măsuri restrictive (în partea prescriptivă) și, după caz, se constată contravenții și se prescriu sancțiuni (în partea sancționatorie);
    Registrul de stat al controalelor – registru public consolidat de evidenţă a controalelor, completat de organele de control și ţinut în mod obligatoriu de către autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor;
    risc – probabilitatea cauzării de daune și/sau survenirii unui pericol în urma activităţii persoanei fizice sau juridice şi gradul acestor daune;
    supravegherea organelor abilitate cu funcții de control – totalitatea acţiunilor întreprinse de autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor, prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii sau probe ce caracterizează cu probabilitate abaterile de la prevederile legislaţiei, fără a interveni în activitatea organelor abilitate cu funcţii de control.”
    3. La articolul 3:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu textul „la planificarea și desfășurarea controlului de stat, la întocmirea documentelor aferente controlului și dispunerea de măsuri și sancțiuni. Desfășurarea controlului de stat nu poate fi influențată de niciun grup prin promovarea intereselor acestuia;”
    la litera c), după cuvîntul „baza” se introduc cuvintele „analizei și”;
    la litera d), după cuvîntul „prezumția” se introduc cuvintele „bunei-credințe și a”;
    litera f) se completează în final cu textul „de către organul de control, astfel încît controlul de stat să fie corect, coerent, desfășurat consecvent și în corespundere cu prevederile legii”;
    la litera g), după cuvintele „recurgerea la control” se introduc cuvintele „ , în baza evaluării riscurilor,”;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) proporționalitate şi oportunitate în ceea ce privește durata și desfășurarea controlului – exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, în funcţie de temeiul invocat de organul de control, precum și corelarea efortului alocat și a metodei de control aplicate cu nivelul de risc;”
    la literele j) și k), cuvîntul „controlorului” se substituie cu cuvîntul „inspectorului”;
    alineatul se completează cu literele m)–o) cu următorul cuprins:
    „m) confidențialitatea informațiilor cu privire la persoana controlată, obținute la planificarea și desfășurarea controlului, în special a informației care poate influența buna reputație a agentului economic în activitatea acestuia, fiind interzisă diseminarea informației în cauză, cu excepția cazurilor stabilite de lege;
    n) îndeplinirea conștiincioasă a funcțiilor de control – inspectorul va îndeplini atribuțiile și obligațiile de serviciu în mod imparțial și echitabil, avînd scopul de a stabili relații de încredere între organul de control și persoana supusă controlului;
    o) evitarea conflictului de interese între inspector sau conducătorul organului de control și persoana supusă controlului.”
    articolul se completează cu alineatele (2)–(9) cu următorul cuprins:
    „(2) Organele de control și autoritățile implicate direct sau indirect în procesul de pregătire și efectuare a controlului sînt obligate să aplice și să respecte următoarele principii fundamentale de siguranță:
    a) analiza riscurilor;
    b) acționarea preventivă;
    c) transparența;
    d) protecția intereselor consumatorului.
    (3) Analiza riscurilor se realizează prin procesele de evaluare, comunicare și gestionare a riscurilor și include, fără a se limita la acestea, următorul set de proceduri:
    a) obținerea și comunicarea concluziilor științifice cu privire la pericolele determinate;
    b) înaintarea propunerilor pentru elaborarea și îmbunătățirea metodologiilor de planificare și/sau efectuare a controlului în baza evaluării riscurilor;
    c) cercetarea, colectarea și analiza datelor științifice și tehnice;
    d) identificarea și descrierea, după caz, a noilor pericole;
    e) asigurarea cooperării între părțile implicate în procesul de analiză a riscurilor;
    f) obținerea expertizei științifice la aplicarea măsurilor de excepție sau măsurilor restrictive. 
    (4) Evaluarea riscurilor include etapele de identificare și descriere a pericolelor, de determinare a modului de stabilire a pericolului și de caracterizare a riscului. Evaluarea riscurilor se bazează pe date veridice și informație științific argumentată. Evaluarea riscurilor se efectuează independent, obiectiv și transparent.
    (5) Comunicarea riscurilor se realizează în mod continuu și prevede schimbul oportun de informații în procesul de analiză a datelor obiective, de concluzii cu privire la pericole, riscuri și la rezultatele evaluării riscurilor, precum și de decizii luate în procesul de gestiune a riscurilor între evaluatorul de risc, persoanele responsabile de gestionarea riscurilor, consumatori și agenți economici.
    (6) Gestionarea riscurilor este procesul de selectare a măsurilor corespunzătoare de prevenire și control al riscurilor prin identificarea celei mai bune alternative în baza evaluării riscurilor. Măsurile aplicate pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea riscului trebuie să fie efective, obiective și proporționale riscului în cauză.
    (7) Conform principiului acționării preventive, în situațiile în care, în baza informației deținute, dar care nu este argumentată științific la momentul dat, poate fi identificat un pericol, organul  de control este obligat să aplice măsuri temporare de gestionare a riscului. Aceste măsuri trebuie să fie proporționale pericolului și să fie revizuite în cel mai scurt timp posibil, în dependență de natura riscului.
    (8) Conform principiului transparenței, procesele de evaluare a riscului, de elaborare și aplicare a măsurilor de gestionare a riscului sînt publice. În cazul dubiilor rezonabile privind existența unui risc, luînd în considerare caracterul, mărimea și iminența acestuia, organul de control este obligat să comunice publicului informația despre risc și despre produsele care poartă riscurile în cauză, precum și despre măsurile luate pentru a diminua și înlătura riscul identificat.
    (9) Conform principiului protecției intereselor consumatorului, este obligatorie furnizarea informației veridice, necesare și complete, cu privire la produse și servicii, care să le permită consumatorilor să ia decizii corecte. Organul de control, în limitele competenței, este obligat să înlăture și/sau să prevină informarea falsă sau incompletă privind natura și caracteristicile produsului, care poate induce în eroare consumatorii.”
    4. Legea se completează cu articolul 31 cu următorul cuprins:
    „Articolul 31. Planul de gestionare a situațiilor de criză
    (1) Organul de control, în limitele competenței, este obligat să elaboreze și să propună Guvernului pentru aprobare un plan de gestionare a situațiilor de criză în vederea asigurării inofensivității și siguranței produselor. Planul va stabili expres:
    a) nivelul riscului a cărui prevenire, înlăturare sau diminuare pînă la o limită acceptabilă este dificilă;
    b) complexul de măsuri și acțiuni necesare pentru gestionarea situațiilor de criză, inclusiv identificarea componenței și crearea grupului de gestionare a situațiilor de criză;
    c) modul de informare a consumatorilor, respectarea principiilor transparenței și proporționalității.
    (2) Grupul de gestionare a situațiilor de criză, creat în conformitate cu planul de gestionare a situațiilor de criză, va efectua colectarea și evaluarea informației disponibile, identificarea variantelor posibile de acțiuni și măsuri pentru înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor. În grupul de gestionare a situațiilor de criză sînt incluși, după caz, experți necesari pentru acordarea consultațiilor științifice, grupul avînd dreptul de a solicita ajutor de la orice persoană ale cărei cunoștințe și experiență sînt necesare pentru gestionarea eficientă a situațiilor de criză.”
    5. Articolul 4:
    la alineatul (1), după cuvintele „organ de control” se introduc cuvintele „ , cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză,”, iar cuvîntul „periodic” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Nu se consideră control de stat în sensul prezentei legi solicitarea informației de către organul de control fără efectuarea unei vizite la fața locului, dacă această informație este indispensabilă pentru planificarea controalelor în baza criteriilor de risc, conform metodologiei aferente domeniului de control, și este deținută de persoana supusă controlului.
    (12) În timpul desfășurării controlului, organul de control poate solicita doar informația care este obligatorie de a fi deținută și acordată conform legii de către persoana supusă controlului.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Organul de control este în drept să efectueze controlul asupra persoanei supuse controlului doar în cazul în care legea stabilește procedura, durata controlului, precum și dreptul organului de a efectua controlul în cazul și circumstanțele date. Organul de control este în drept să efectueze controlul doar în privința aspectelor ce țin de competența sa, stabilită expres de lege.”
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Au dreptul să inițieze și să desfășoare controlul doar autoritățile/ instituțiile publice stabilite în anexa la prezenta lege, în limitele corespunzătoare.
    (22) Autoritățile învestite prin lege cu atribuția de control de stat asupra activității de întreprinzător în sensul prezentei legi nu realizează din inițiativă proprie activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice sau de prevenire, investigare și descoperire a infracțiunilor. Organele de drept învestite prin lege cu atribuția de menținere și asigurare a ordinii publice, precum și de investigare și prevenire a infracțiunilor, nu pot iniția și efectua controlul în sensul prezentei legi.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dacă un organ de control constată că este necesar a efectua, la o singură persoană,  controale în mai multe domenii ce țin de competența organului în cauză, acesta are obligația de a reduce la maximum numărul de vizite prin combinarea și comasarea domeniilor de control. Organul de control efectuează un singur control pentru mai multe domenii relevante pentru persoana supusă controlului dacă acest lucru este justificat în baza analizei și evaluării riscurilor.”
    la alineatul (6), textul „Se permite efectuarea de controale comune,” se substituie cu textul „Este obligatorie efectuarea controalelor comune, cu excepția cazurilor cînd acestea nu sînt oportune și/sau afectează substanțial eficiența controlului,”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În baza planurilor publicate ale controalelor, organele de control sînt obligate să-și coordoneze acțiunile în privința controlului preconizat și să facă schimb de informații în cazul aceluiași obiect și/sau în cazul aceleiași persoane supuse controlului.”
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Organul de control nu este în drept să inițieze controlul dacă informația necesară pentru a constata respectarea legislației este deținută de organul de control sau poate fi obținută de la alte organe de control și/sau supraveghere, din registre oficiale sau din orice surse accesibile organului în cauză, precum și dacă nu au fost epuizate alte modalități decît controlul de stat, accesibile organului de control, de constatare a respectării legislației de către persoanele care urmează a fi supuse controlului.”
    la alineatul (8), cuvintele „decizia de control,” și „actul de control,” se exclud, iar după cuvintele „procesele-verbale” se introduc cuvintele „de control”;
    la alineatul (9), cuvintele „de monitorizare” se substituie cu cuvintele „de supraveghere”, cuvintele „și pe suport pe hîrtie” se exclud, iar în final alineatul se completează cu textul: „La decizia comună a organelor care fac schimb de informații sau la decizia autorității administrației publice centrale de supraveghere a controalelor, schimbul de informații se efectuează și pe suport de hîrtie.”
    articolul se completează cu alineatele (10)–(12) cu următorul cuprins:
    „(10) Controalele planificate efectuate pe parcursul primilor 3 ani de activitate de la data înregistrării de stat a persoanei care practică activitate de întreprinzător au caracter consultativ și nu se vor solda cu sancțiuni sau măsuri restrictive, cu excepția cazurilor cînd în cadrul controlului se depistează încălcări foarte grave în sensul prezentei legi.
    (11) Organul de control nu este în drept să supună controlului o perioadă de activitate a persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător mai mare de 3 ani de pînă la data începerii controlului. Actele și acțiunile anterioare perioadei supuse controlului se verifică doar în privința consecințelor acestora dacă acestea s-au produs în interiorul perioadei supuse controlului.
    (12) În cadrul zonelor economice libere se planifică și se efectuează doar controale comune, în baza unui plan al controalelor distinct și consolidat, corespunzător  unei zone economice libere, aprobat în conformitate cu prevederile legii.”
    6. Articolul 5:
    la alineatul (1), cuvîntul „Controlorul” se substituie cu cuvîntul „Inspectorul”;
    la alineatul (2), cuvintele „Nici un controlor” se substituie cu cuvintele „Niciun inspector”.
    7. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Articolul 51. Limitele generale ale controlului și ale
                           măsurilor în cadrul acestuia
    „(1) Controlul se inițiază doar în urma analizei și evaluării riscurilor. Efortul și timpul alocat controlului, precum și metoda de control aplicată trebuie să fie proporționale nivelului de risc stabilit. 
    (2) Controlul se desfășoară doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. Lista de verificare poate fi aplicată doar în cazul în care este aprobată, conform rigorilor stabilite de Guvern și prezenta lege, prin actul normativ al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control, la propunerea organului de control corespunzător și în urma consultărilor publice. Lista de verificare aprobată este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina electronică a organului de control.
    (3) Acțiunile organului de control și măsurile aplicate în cadrul controlului sînt raportate la următoarele niveluri de încălcări ale legislației:
    a) minore – încălcări ale legislației a căror înlăturare poate avea loc fără ca activitatea curentă a persoanei să fie afectată și care nu creează pericol iminent pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor;
    b) grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, fiind necesară și posibilă alocarea unei perioade de timp pentru acțiuni de înlăturare, și care creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat;
    c) foarte grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, însă acțiuni în acest sens necesită a fi întreprinse imediat, și care creează pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent și imediat pentru societate. Sînt echivalate cu încălcări foarte grave încălcările grave care nu au fost înlăturate în termenul indicat  în prescripție.
    (4) În cazul încălcărilor minore pot fi emise doar prescripții în baza cărora se recomandă și se indică modalități de înlăturare a încălcărilor, însă nu pot fi aplicate sancțiuni prevăzute de legea contravențională sau altă lege și nu pot fi aplicate măsuri restrictive.
    (5) În cazul încălcărilor grave, pe lîngă recomandări de înlăturare și oferire a termenului în care se vor înlătura încălcările, pot fi aplicate sancțiuni, însă nu pot fi aplicate măsuri restrictive.
    (6) În cazul încălcărilor foarte grave se indică modalitățile de înlăturare, se aplică sancțiuni și/sau măsuri restrictive în conformitate cu prevederile legii, după caz.”
    8. Articolele 6 și 7 se abrogă.
    9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Înregistrarea controalelor
    (1) Organele de control sînt obligate să înregistreze în Registrul de stat al controalelor următoarele date:
    a) denumirea (numele) persoanei și obiectului supuse controlului și punctajul curent de risc atribuit;
    b) numărul și data aprobării planului de control;
    c) numărul, data și ora emiterii delegației de control;
    d) durata controlului;
    e) tipul controlului;
    f) scopul și aspectele care urmează să fie supuse controlului;
    g) data introducerii informației privind controlul efectuat.
    (2) Organele de control sînt obligate să includă datele menționate la alin. (1) în Registrul de stat al controalelor după cum urmează:
    a) pentru controalele planificate: informația specificată la lit. a) și b) – în cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării planului controalelor și informația de la lit. c)–f) – cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii controlului; 
    b) pentru controalele inopinate: toată informația specificată la lit. a), c)–f) – cel tîrziu la momentul începerii controlului.
    (3) La încheierea controlului, organele de control sînt obligate să includă în Registrul de stat al controalelor informația de la alin. (1) lit. g), nota de motivare a controlului inopinat și procesul-verbal de control. În cazul întocmirii pe suport de hîrtie a procesului-verbal de control și a notei de motivare a controlului inopinat, copiile electronice ale acestora se includ în Registrul de stat al controalelor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.”
    10. La articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Registrul de stat al controalelor reprezintă o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controalele de stat, planificate și efectuate, precum şi la rezultatele controalelor respective, și este ținut de autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor, în modul stabilit de Guvern.”
    alineatul (2) se completează cu textul: „Accesul în mod electronic al agenților economici se realizează prin metode și/sau tehnici de autentificare în modul stabilit de Guvern.”
    articolul se completează cu alineatele (3)–(7) cu următorul cuprins:
    „(3) Datele specificate la art. 8 pot fi accesate de autoritatea stabilită la art. 10 și de alte autorități ale administrației publice în limita necesară pentru exercitarea funcțiilor și atribuțiilor stabilite de lege, precum și de persoana supusă controlului, la care se referă datele în cauză. Informația cu privire la inițierea controlului inopinat este accesibilă persoanei supuse controlului din momentul inițierii controlului.
    (4) Registrul de stat al controalelor este unica platformă electronică de generare, modificare, procesare și stocare în format electronic a documentelor aferente controlului în domeniile pentru care se aplică prezenta lege.
    (5) Documentele electronice create în baza Registrului de stat al controalelor au prioritate față de documentele pe suport de hîrtie emise de același organ de control sau față de documentele electronice create în baza altui program, în caz de divergențe sau incertitudini privind cuprinsul și autenticitatea acestora. Toate documentele electronice stocate în Registrul de stat al controalelor, indiferent daca sînt create în baza registrului sau nu, se prezumă a fi valide și autentice pînă la proba contrarie.
    (6) Forma/parametrii documentelor aferente controlului – plan, delegație, proces-verbal de control – create în baza Registrului de stat al controalelor sînt obligatorii. Documentele care au altă formă sau alți parametri decît cei stabiliți expres în Registrul de stat al controalelor sînt nule.
    (7) Organele de control sînt obligate să utilizeze Registrul de stat al controalelor pentru crearea documentelor ce țin de controalele efectuate și, la necesitate, pot imprima copii și duplicate ale acestor documente pe suport de hîrtie.”
    11. În titlul capitolului II, cuvîntul „Monitorizarea” se substituie cu cuvîntul „Supravegherea”.
    12. În titlul  și în textul articolului 10, cuvintele „de monitorizare” se substituie, în toate cazurile, cu cuvintele „de supraveghere”.
    13. La articolul 11:
    în titlu și în partea introductivă, cuvintele „de monitorizare” se substituie cu cuvintele „ de supraveghere”;
    literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) supraveghează respectarea prezentei legi, inclusiv de către autoritățile publice centrale și locale în cadrul procesului de reglementare a activității de control de stat asupra activității de întreprinzător;
    b) asigură  introducerea datelor privind controalele, planificarea și efectuarea acestora în Registrul de stat al controalelor;”
    14. La articolul 12:
    în titlu și în partea introductivă, cuvintele „de monitorizare” se substituie cu cuvintele „ de supraveghere”;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să solicite și să primească de la organele abilitate cu funcții de control, de la autoritățile administrației publice centrale și locale și de la alte instituții publice informația necesară pentru verificarea corectitudinii datelor introduse în Registrul de stat al controalelor;”
    litera d) se abrogă;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) să elaboreze și să propună Guvernului modificări la legislația în vigoare pentru a o aduce în concordanță cu prevederile prezentei legi.”
    15. Articolul 13:
    în titlu și în partea introductivă, cuvintele „de monitorizare” se substituie cu cuvintele „de supraveghere”;
    la litera b), cuvintele „să colecteze informaţia necesară ţinerii şi completării” se substituie cu cuvintele „să asigure și să coordoneze procesul de completare continuă a”;
    la litera c), cuvintele „să monitorizeze corectitudinea ţinerii registrului controalelor” se substituie cu cuvintele „să supravegheze corectitudinea introducerii în Registrul de stat al controalelor a datelor privind controalele, planificarea și efectuarea acestora”;
    la litera d), cuvintele „registrele controalelor și din condicile de înregistrare a controalelor” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al controalelor, din petiții și orice surse disponibile de informație”;
    litera h) se abrogă.
    16. La articolul 14, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Unul și același organ de control nu este în drept să efectueze controlul planificat mai mult decît o dată într-un an calendaristic asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra unuia și aceluiași obiect al controlului în cazul în care persoana deține mai multe obiecte distincte, amplasate separat de sediu și de alte obiecte, cu excepţia cazurilor în care se impune o frecvenţă mai înaltă a controalelor conform metodologiei de planificare a controlului în baza criteriilor de risc, aplicată domeniului de control în cauză.
    (2) Limita de timp indicată la alin. (1) nu se aplică pentru inițierea controalelor inopinate, efectuate conform secţiunii a 2-a din prezentul capitol. Faptul desfășurării controlului inopinat se ia în considerare la întocmirea următorului plan de control.”
    17. Articolele 15 și 16 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Planul controalelor
    (1) Organul de control întocmeşte anual planul controalelor pentru anul următor.
    (2) Planul controalelor se înregistrează de către fiecare organ abilitat cu funcţii de control în Registrul de stat al controalelor pînă la data de 1 decembrie a anului care precede anul calendaristic la care se referă planul controalelor.
    (3) Pînă la finele anului de gestiune, organul de control aprobă planul controalelor pentru anul următor şi îl publică pe pagina sa electronică și în Registrul de stat al controalelor. Planul se aprobă prin decizia organului de control și stabilește un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic.
    (4) Organele de control nu sînt în drept să modifice ordinea controalelor planificate după înregistrarea și publicarea planului controalelor şi/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în plan. În maximum 5 zile lucrătoare după aprobarea planului controalelor, dar pînă la publicarea acestuia, organul de control este obligat să-l contrapună planurilor de control ale celorlalte organe de control cu scopul de a identifica agenții economici care sînt incluși în planuri diferite și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce ajustările necesare în ordinea de executare a planului.
    (5) Planul controalelor identifică persoanele care vor fi controlate, prioritatea acestora și ordinea în care vor fi controlate, în dependență de riscul prezentat, de particularitățile sezoniere într-un domeniu de control, în dependență de resursele disponibile, graficul de lucru al organului pe parcursul anului și de alte circumstanțe relevante. Numărul persoanelor incluse în plan se raportează obligatoriu la suma controalelor posibile și la durata totală a acestora pe parcursul întregului an, precum și la resursele umane și tehnologice disponibile ale organului de control.
    (6) Persoanele care urmează a fi supuse controlului sînt expuse în planul controalelor în ordine descrescătoare a punctajului de risc, de la cel mai înalt grad de risc la cel mai scăzut, punctajul fiind acordat în baza criteriilor de risc aprobate prin metodologia corespunzătoare. Planul indică, în scop informativ, pentru fiecare persoană, trimestrul în care e preconizat controlul.
    (7) Executarea planului controalelor trebuie să fie clară, previzibilă și consecutivă. Organul de control este obligat să respecte ordinea de executare stabilită în plan.
    (8) În cazul inițierii unui control comun la o persoană inclusă în planul controalelor, dacă încă nu s-a realizat controlul planificat la această persoană, organul de control va anula controlul planificat pentru anul curent, pentru domeniul aferent controlului comun efectuat, după efectuarea controlului comun și va ajusta ordinea de executare a planului în mod corespunzător.
    (9) La efectuarea controlului planificat, dacă în anul curent deja a fost efectuat un control inopinat la aceeași persoană, organul de control va ajusta/restrînge durata controlului și aria aspectelor necesare de a fi verificate în corespundere cu controlul inopinat deja efectuat.
    Articolul 16. Criteriile de întocmire a planului
                         controalelor
    (1) Planul controalelor se întocmește de către organul de control în baza criteriilor de risc stabilite conform particularităților obiectului controlului, persoanelor supuse controlului și ale raporturilor anterioare cu organul de control (data efectuării ultimului control, încălcări anterioare).
    (2) La propunerea organelor de control pe domeniile lor aferente, Guvernul va aproba criteriile de risc pentru toate domeniile de control, modul de stabilire a gradelor de risc, de ponderare şi utilizare a criteriilor în cauză pentru determinarea gradului de risc al persoanelor la planificarea controlului de stat.”
    18. Articolul 17:
    la alineatul (1), cuvintele „de monitorizare” se substituie cu cuvintele „de supraveghere”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Controlorilor” se substituie cu cuvîntul „Inspectorilor”;
    la alineatul (3), cuvintele „actului de control” se substituie cu cuvintele „procesului-verbal de control”.
    19. La articolul 18:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Notificarea delegației de control”;
    la alineatul (1), cuvîntul „deciziei” se substituie cu cuvîntul „delegației”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , dar nu mai mult de 15 zile lucrătoare. Delegația de control se comunică persoanei supuse controlului prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepţionării de către persoana respectivă. Comunicarea la adresa electronică indicată a persoanei controlate și recepționarea delegației de control în format electronic, semnată cu semnătură electronică avansată calificată, se consideră comunicare la sediul acesteia.”
    la alineatul (2), cuvîntul „deciziei” se substituie cu cuvîntul „delegației”, iar cuvintele „cel tîrziu” se exclud.
    20. Articolul 19:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „în afara graficului a” se exclud, iar cuvîntul „controlorului” se substituie cu cuvîntul „inspectorului”;
    punctul 1) se abrogă;
    punctul 2)  va avea următorul cuprins:
    „2) deținerii informaţiilor/indiciilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, despre existenţa  situaţiilor de avarie, incident sau încălcare gravă a regulilor de securitate ori siguranţă care prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, viaţa, sănătatea și proprietatea persoanelor, dacă sînt întrunite următoarele condiții:
    a) necesitatea inițierii controlului este motivată în prealabil;
    b) poate fi rezonabil stabilit, din informația deținută pînă la inițierea controlului și din nota de motivare, că doar intervenția inopinată prin control va preveni și/sau stopa încălcările care în mod iminent provoacă prejudicii sau că astfel ar putea fi diminuate substanțial prejudiciile deja cauzate;”
    punctul 3):
    la litera a), textul „de două ori consecutiv, fiind încălcate două termene consecutive, prevăzute expres de lege sau de actul normativ” se exclude;
    la litera b), textul „după încălcarea de două ori consecutiv a termenului stabilit de lege sau de actul normativ” se exclude;
    la punctul 5), textul „dacă, pînă la recepţionarea solicitării, nu s-a emis decizia de a supune solicitantul unui control inopinat sau dacă un astfel de control nu este inclus în graficul pentru trimestrul în curs” se exclude;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , inclusiv cele deținute de alte organe de supraveghere/control, deținători de registre publice, autorități și instituții publice”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Nota de motivare pentru inițierea controlului inopinat în temeiul alin. (1) pct. 2) conține analiza și argumentarea necesară privind întrunirea condițiilor stabilite la punctul în cauză. În cadrul notei se va argumenta necesitatea intervenției prin expunerea în detaliu a circumstanțelor și informației ce stau la baza concluziilor și acțiunilor organului de control, posibilele încălcări ce rezultă din informația și probele deținute pînă la inițierea controlului și estimarea rezonabilă a pericolului și consecințelor în cazul neintervenției organului de control.”
    alineatul (5) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) În cadrul controlului inopinat pot fi supuse controlului doar aspectele care au servit ca temei pentru inițierea controlului, conform alin. (1).”
    21. Legea se completează cu articolul 191 cu următorul cuprins:
    „Articolul 191. Controlul în cadrul procedurii de eliberare
                            a actului permisiv și/sau licenței
    (1) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se inițiază la solicitare, în temeiul art. 19 alin. (1) pct. 5).
    (2) Vizita inspectorului la fața locului, solicitată de agentul economic, cu scopul de preluare a unor mostre necesare pentru eliberarea unui certificat/act ce atestă calitatea, conformitatea sau inofensivitatea unor produse nu este calificată drept control în sine, cu excepția cazurilor cînd această vizită presupune o evaluare mai complexă sau este încadrată într-un proces de supraveghere și control cu o durată mai lungă.
    (3) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se efectuează doar în cazul în care acest lucru este prevăzut expres de actele legislative în calitate de condiție procedurală pentru eliberarea unui act permisiv și/sau licenței. În cadrul controlului în cauză pot fi supuse verificării doar aspectele necesare pentru a stabili întrunirea condițiilor expres și exhaustiv indicate de lege pentru eliberarea unui act permisiv și/sau licenței.
    (4) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se inițiază în urma solicitării pentru actele respective în cel mult 5 zile de la primirea solicitării de către organul emitent al actului permisiv/licenței și nu necesită întocmirea delegației de control în acest sens.
    (5) Toate cheltuielile aferente controlului în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței vor fi incluse în plata pentru actul în cauză și suportate de agentul economic solicitant al actului permisiv/licenței prin achitarea plății pentru acestea.
    (6) Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv/licenței are exclusiv aspect consultativ și constatator, astfel încît în cadrul sau în urma acestui control nu pot fi aplicate măsuri restrictive ori sancțiuni, cu excepția cazurilor cînd în cadrul controlului se depistează indici ai infracțiunii.
    (7) În cazul în care persoana care urmează a fi controlată prin control planificat solicită un control în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv/licenței de la același organ de control, în termenul de la notificarea delegației de control pînă la efectuarea controlului planificat, organul de control va cumula aceste două acțiuni de control. Controlul în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se va efectua asupra aspectelor aferente eliberării actului respectiv cu aplicarea restricțiilor din prezentul articol. În vederea verificării altor aspecte decît cele necesare pentru eliberarea actului permisiv și/sau licenței se vor aplica regulile pentru control planificat stabilite de prezenta lege.”
    22. La articolul 20:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Delegația de control”;
    la alineatul (1), cuvintele „deciziei conducătorului” se substituie cu cuvintele „delegației semnate de conducătorul”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Delegația de control va conține:
    a) numărul și data emiterii;
    b) date de identificare a organului de control emitent;
    c) trimitere la prevederile legale care, în mod expres, acordă organului respectiv atribuția de control în cazul pentru care se emite delegația;
    d) tipul controlului și temeiul inițierii lui (pentru controale inopinate se indică inclusiv prevederea aplicabilă de la art. 19, iar pentru controalele planificate se indică numărul planului controalelor, data aprobării și locul publicării);
    e) date despre inspectori (nume, prenume, funcția deținută);
    f) date despre persoana supusă controlului (denumirea/numele persoanei; codul fiscal; sediul/adresa subdiviziunii controlate și codul acesteia, după caz, alte date de contact);
    g) obiectul/obiectele care urmează a fi supuse controlului;
    h) scopul, metoda de control și aspectele ce urmează a fi verificate, trimitere expresă la lista de verificare aplicabilă și actul normativ prin care aceasta este aprobată;
    i) data începerii controlului și durata preconizată a acestuia.”
    articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
     „(3) În cazul controalelor planificate, delegația de control se întocmește în temeiul planului controalelor, aprobat și înregistrat. În cazul controalelor inopinate se întocmește delegația de control, în temeiul art. 19, precum  și nota de motivare aferentă. La delegația pentru controale inopinate se anexează nota de motivare în baza căreia a fost emisă delegația, astfel încît persoana care urmează a fi supusă controlului să poată lua cunoștință de nota în cauză.
    (4) Inspectorii specificați în delegație sînt selectați în mod aleatoriu, luîndu-se în considerare și specializarea acestora conform domeniului de control aferent.”
    23. Articolul 21:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „Controlorul” se substituie cu cuvîntul „Inspectorul”;
    la litera a), cuvintele „și a deciziei de control” se exclud;
    litera e) se abrogă;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) înregistrarea delegației de control în Registrul de stat al controalelor.”
    la alineatul (2),  cuvintele „controlorul (controlorii) specificat expres în delegația de control” se substituie cu cuvintele „inspectorii specificați expres în delegația de control și doar în timpul programului de activitate al persoanei controlate sau al subdiviziunii acesteia”;
    la alineatul (3), cuvintele „controlorul” și „controlori” se substituie, respectiv, cu cuvintele „inspectorul„ și „inspectori”;
    la alineatul (4) literele a) și b), cuvîntul „controlor” se substituie cu cuvîntul „inspector”;
    la alineatul (5), cuvintele „de monitorizare” se substituie cu cuvintele „de supraveghere”;
    articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Prin derogare de la alin. (1), în cazuri expres stabilite de legea specială și dacă este necesar pentru metoda de control aleasă, inspectorii pot să își dezvăluie identitatea și să înmîneze exemplarul delegației de control după efectuarea controlului, însă pînă la completarea și semnarea procesului-verbal de control. Despre posibilitatea de înmînare ulterioară a delegației de control se face o mențiune expresă în textul delegației pînă la aprobarea acesteia de către conducătorul organului de control.
    (7) Controlul poate fi desfășurat de minimum doi inspectori, delegați de la același organ de control sau de la mai multe organe de control, în cazul controalelor comune. În cazul prezenței unui singur inspector, controlul nu poate fi început, iar persoana controlată este în drept să refuze accesul la obiect pentru inițierea controlului comun.”
    24. Articolul 22:
    la alineatul (1), cifrele „10” se substituie cu cifra „5”, iar textul „și e)” – cu textul „și f)”;
    la alineatul (2), cifrele „10” se substituie, în ambele cazuri, cu cifra „5”;
    la alineatul (3), cuvintele „actul de control” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal de control”, iar cuvîntul „controlorului” – cu cuvîntul „inspectorului”.
    25. La articolul 23:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Drepturile inspectorului”;
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „controlorul” se substituie cu cuvîntul „inspectorul”;
    la litera a), după cuvintele „în activitatea sa” se introduc cuvintele „ , în măsura în care aceasta este parte a obiectului controlului”, iar cuvîntul „controlorul” se substituie cu cuvîntul „inspectorul”;
    literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „c) să facă copii, înregistrări foto sau video ale documentelor sau ale altor obiecte purtătoare de informații;
    d) să inspecteze și să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu includerea informației despre prelevarea mostrelor în procesul-verbal de control. În acest scop, inspectorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, inspectorul, după caz, va preleva și a doua mostră, cu excepția cazului cînd actul normativ dispune altfel;”
    litera e) se completează în final cu textul „sau dacă mijloacele de transport sînt obiect al controlului în corespundere cu domeniul de control”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), cuvîntul „Controlorul” se substituie cu cuvîntul „Inspectorul”, iar cuvintele „obiectul controlului stipulat” – cu cuvintele „lista de verificare menționată”.
    26. La articolul 24:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Obligațiile inspectorului”;
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „controlorul” se substituie cu cuvîntul „inspectorul”;
    litera f) se abrogă;
    la literele i) și j), cuvintele „actul de control” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal de control”;
    alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvîntul „controlorul” se substituie cu cuvîntul „inspectorul”;
    litera b) se completează în final cu cuvintele „sau nu sînt indicate în procesul-verbal și delegația de control”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanților persoanei supuse controlului, dacă există temeiuri de a considera că absența acestora este nejustificată;”
    alineatul se completează cu literele e)–g) cu următorul cuprins:
    „e) să ridice bunuri, utilaje, documente, dispozitive de stocare a datelor, tehnica de calcul sau alte obiecte purtătoare de informații;
    f) să solicite de la persoana supusă controlului informații care au fost prezentate anterior de către aceasta organului de control și care nu au legătură cu obiectul și aspectele supuse controlului;
    g) să aplice măsuri restrictive și/sau sancțiuni contravenționale pentru încălcările depistate în cadrul controlului cu încălcarea limitelor stabilite de prezenta lege.”
    27. Articolul 25:
    la litera a), cuvintele „ , mandatul de control” se exclud, iar cuvîntul „controlorului” se substituie cu cuvîntul „inspectorului”;
    la litera c), cuvintele „controlorului (controlorilor)” se substituie cu cuvîntul „inspectorilor”;
    la litera e), cuvintele „actul de control” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal de control”;
    la litera g), cuvintele „actul de control și de procesele-verbale de constatare,” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal de control și de alte documente”;
    articolul se completează cu literele i) și j) cu următorul cuprins:
    „i) să obțină acces gratuit și autorizat la toată informația și documentele care se referă la controalele efectuate sau care vor fi efectuate asupra sa, inclusiv prin Registrul de stat al controalelor;
    j) să indice organului de control adresa sa electronică la care organul în cauză este obligat să transmită notificările și informația/documentele aferente controlului.”
    28. Articolul 26:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „controlor (controlori)” se substituie cu cuvîntul „inspectori”;
    litera b) se abrogă;
    la litera c), cuvîntul „controlorilor” se substituie cu cuvîntul „inspectorilor”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să asigure, la inițierea controlului și pe durata desfășurării acestuia, prezența conducătorului său ori a reprezentantului.”
    la alineatul (2), cuvîntul „controlorul” se substituie cu cuvîntul „inspectorul”;
    la alineatul (3), cuvîntul „controlorului” se substituie cu cuvîntul „inspectorului”;
    la alineatul (4), cuvintele „procesul-verbal de constatare” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal de control”, iar cuvintele „controlor (controlori)”, în ambele cazuri – cu cuvîntul „inspectori”.
    29. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „cînd continuarea activității ar cauza iminent daune grave vieții și sănătății oamenilor” se substituie cu cuvintele „de încălcări foarte grave, în sensul prezentei legi, care necesită aplicarea măsurilor restrictive corespunzătoare”.
    30. La articolul 28:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Procedura de control se încheie prin întocmirea de către inspectori a unui proces-verbal de control, care se completează și se semnează de toți inspectorii indicați în delegația de control, la locul efectuării controlului.
    (2) Procesul-verbal de control este documentul prin care se confirmă faptul desfășurării controlului și în care se conține toată informația cu privire la controlul desfășurat, la procedurile aplicate și constatările în urma acestuia, prescripțiile și recomandările înaintate în baza constatărilor, măsurile restrictive aplicate și sancțiunile stabilite în urma controlului. Procesul-verbal de control este alcătuit din partea constatatoare, partea prescriptivă și partea sancționatorie și conține în mod obligatoriu:
    a) denumirea completă a organului de control, numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul;
    b) date cu privire la delegaţia de control şi temeiul efectuării controlului;
    c) denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control;
    d) tipul controlului;
    e) lista de verificare aplicată;
    f) date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante în scopul controlului;
    g) constatările şi rezultatele controlului;
    h) referinţa expresă la prevederile actelor legislative şi normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului;
    i) copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, ale altor documente întocmite în cadrul controlului;
    j) date privind durata controlului;
    k) explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
    l) recomandările și indicațiile pentru înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz;
    m) prescripția de aplicare a măsurilor restrictive, după caz;
    n) constatarea contravențiilor sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz.”
    la alineatul (3), cuvintele „Actul de control” se substituie cu cuvintele „Procesul-verbal de control”, cuvîntul „controlorii” – cu cuvîntul „inspectorii”, iar în final alineatul se completează cu textul: „În cazul în care procesul-verbal de control se întocmește în formă electronică, actul se semnează cu semnătură electronică de către toți inspectorii și de către persoana supusă controlului.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Un exemplar al procesului-verbal de control se înmînează persoanei supuse controlului, cu efectuarea unei mențiuni scrise despre aceasta pe al doilea exemplar, confirmată prin semnătura persoanei ce recepţionează procesul-verbal. În cazul în care persoana supusă controlului refuză să semneze și/sau să primească procesul-verbal de control, sub semnătura inspectorilor se face menţiunea respectivă. Procesul-verbal de control în format electronic care nu a fost semnat de persoana supusă controlului se transmite acesteia prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepţionării procesului-verbal de către persoana controlată. Comunicarea și recepționarea procesului-verbal semnat cu semnătură electronică avansată calificată la adresa electronică indicată de persoana supusă controlului se consideră comunicare la sediul acesteia.”
    la alineatul (5), cuvintele „actului de control” se substituie cu cuvintele „procesului-verbal de control”, iar cuvintele „și adoptarea deciziei” se exclud;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Persoana supusă controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de control, să prezinte dezacordul cu actul în cauză, aducînd probe suplimentare ce confirmă poziţia sa. Inspectorul examinează materialele prezentate şi, după caz, întocmește un proces-verbal de control adiţional, fără a opera rectificări în actul de bază. În procesul-verbal de control adiţional se indică procesul-verbal de bază, iar în partea constatatoare se reflectă poziţiile modificate, cu respectarea procedurii de întocmire a procesului-verbal de control, inclusiv a celei de anexare a documentelor. Dreptul de a prezenta dezacordul nu afectează şi nici nu limitează posibilitatea contestării procesului-verbal de control în modul stabilit de lege.”
    la alineatul (7), cuvintele „Actul de control” se substituie cu cuvintele „Procesul-verbal de control”, iar cuvintele „la expirarea a 30 de zile lucrătoare de” și „în act” se exclud;
    la alineatul (8), cuvintele „actul de control” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal de control”;
    la alineatul (9), cuvintele „intrării în vigoare a actului de control” se substituie cu cuvintele „întocmirii procesului-verbal de control”;
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) În cazul în care în procesul-verbal de control se constată o contravenție, acesta substituie procesul-verbal de constatare a contravenției, avînd regim juridic și forță juridică similare. Constatarea contravențiilor identificate în timpul efectuării controlului și aplicarea sancțiunilor, conform competenței, se vor efectua în limitele stabilite de prezenta lege și cu aplicarea cerințelor stabilite de Codul contravențional.”
    31. La articolul 29:
    în titlu, cuvintele „actului de control” se substituie cu cuvintele „procesului-verbal de control”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de organul de control se constată încălcări ale legislaţiei ce nu constituie infracțiuni, organul în cauză include în procesul-verbal de control o prescripţie privind înlăturarea acestor încălcări, conform limitelor stabilite la art. 51.”
    alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) măsuri restrictive, după caz.”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Persoana supusă controlului este obligată să înlăture în termenul stabilit expres în prescripție încălcările indicate. Organul de control este obligat să stabilească termenul pentru îndeplinirea prescripției ținînd cont de complexitatea acțiunilor ce urmează a fi efectuate, de gradul de pericol al încălcărilor care necesită a fi înlăturate, de posibilitățile persoanei controlate de a îndeplini acțiunile prescrise, precum și de prescripțiile anterioare, emise în cazuri similare. Termenul se calculează de la data înmînării contra semnătură sau de la data recepționării procesului-verbal de control de către persoana supusă controlului prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepţionării.”
    la alineatul (5), cuvintele „La expirarea termenului stabilit la” se substituie cu cuvintele „În termenul stabilit conform”;
    alineatul (6) se abrogă;
    la alineatul (7), textul „stabilit la alin. (6) după emiterea repetată a prescripţiei” se substituie cu textul „stabilit conform alin. (4)”, iar textul „aplică față de persoana în cauză sancțiunile prevăzute de legislație” – cu textul „ , în funcţie de gradul de pericol constatat, conform limitelor stabilite la art. 51, poate emite altă prescripție, cu sau fără măsuri restrictive, și/sau poate aplica sancțiuni prevăzute de lege”;
    la alineatul (8), cuvîntul „controlorul” se substituie cu cuvîntul „inspectorul”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Organul de control care a emis prescripția ca urmare a ultimului control planificat poate efectua o verificare suplimentară dacă persoana care a primit prescripția nu a prezentat în termenul stabilit confirmările de rigoare privind executarea prescripției sau confirmările prezentate sînt insuficiente pentru a stabili în mod rezonabil înlăturarea încălcărilor. Verificarea executării prescripției este conexă cu actele de control în cadrul căruia a fost emisă prescripția și nu necesită emiterea unei delegații de control suplimentare. Verificarea executării prescripției se efectuează de către inspectorii care au semnat anterior procesul-verbal de control, și doar în privința aspectelor menționate în prescripție.”
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) În cazul în care se constată înlăturarea încălcărilor de către persoana controlată, inspectorul face mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal de control. Dacă, în urma verificării, este necesară prescrierea suplimentară a unor măsuri sau constatarea contravenției, inspectorul întocmește un proces-verbal suplimentar, conex cu procesul-verbal de control inițial, îl completează cu mențiunea faptului verificării, cu date despre procesul-verbal de control inițial, constatările în urma verificării și măsurile aplicate. Procesul-verbal suplimentar este semnat de inspectori și de persoana controlată, se anexează la procesul-verbal de control inițial și se înregistrează în Registrul de stat al controalelor.”
    32. Legea se completează cu articolul 291 cu următorul cuprins:
    „Articolul 291. Măsurile restrictive
    (1) Măsurile restrictive prevăzute de prezenta lege reprezintă acțiuni și/sau inacțiuni dispuse de către organul de control cu scopul eliminării sau diminuării unui pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea oamenilor, constatat în cadrul controlului. În funcție de prevederile legilor speciale, aceste măsuri se prescriu persoanei supuse controlului în formă de restricții ale unor activități, de restricție a utilizării sau punerii la dispoziție pentru consumatori a unor bunuri ori în formă de impunere a unor acțiuni și pot fi identificate ca măsuri corective, măsuri coercitive, măsuri procesuale de constrîngere.
    (2) Măsurile restrictive se prescriu și se impun în corespundere cu cazurile în care pot fi aplicate unele măsuri și cu tipurile de măsuri atribuite organului de control, conform legilor de specialitate. Orice măsură restrictivă nu poate fi impusă decît în limitele stabilite la art. 51 din prezenta lege.
    (3) În cazul în care prin măsură restrictivă se prescrie suspendarea sau retragerea unui act permisiv și/sau licenței, organul de control care prescrie măsura restrictivă în cauză este obligat să se adreseze în decurs de 3 zile lucrătoare în instanța de judecată competentă pentru a valida prescrierea suspendării sau retragerii actului permisiv și/sau licenței, în conformitate cu procedura stabilită de Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
    (4) Partea prescriptivă a procesului-verbal de control prin care se impun măsuri restrictive va conține inclusiv informația cu privire la cauzele prescrierii de măsuri restrictive și la pericolul constatat care urmează a fi evitat prin măsura prescrisă, temeiurile legale de prescriere a măsurii, termenul-limită pentru aplicarea măsurii, drepturile procedurale ale persoanei controlate, identificarea în detaliu a acțiunilor/inacțiunilor care se impun și identificarea expresă a bunurilor asupra cărora se extind măsurile restrictive.
    (5) Persoana supusă controlului are dreptul de a include în procesul-verbal de control explicații și/sau obiecții în privința măsurilor restrictive prescrise, care vor fi examinate în mod obligatoriu de conducătorul organului de control.
    (6) Termenul indicat pentru măsura restrictivă începe să curgă de la recepționarea de către persoana controlată a procesului-verbal de control în care se conține prescripția corespunzătoare, fiind comunicat persoanei supuse controlului prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepționării.
    (7) Măsurile restrictive pot fi impuse doar pentru un termen restrîns, în limita necesității de eliminare a pericolului iminent, termen care se indică în mod expres în prescripție de către organul de control. Indiferent de termenul indicat, orice măsură restrictivă încetează odată cu executarea prescripției prin înlăturarea încălcărilor indicate și prezentarea în termen a confirmărilor de rigoare de către persoana supusă controlului sau la data suspendării și/sau anulării prescripției de către organul emitent, organul ierarhic superior sau instanța de judecată.
    (8) În cazul în care se identifică existența unui risc privind anumite produse destinate consumatorilor care nu poate fi înlăturat cu resurse disponibile, organul de control aplică, în modul reglementat de prezenta lege, măsurile restrictive specificate în Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare și Legea nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor. Măsurile se aplică, după caz, în vederea restrîngerii temporare a liberei circulații sau introducerii pe piață a produsului, informării adecvate a consumatorilor cu privire la riscuri, precum și în vederea înaintării unor cerințe speciale față de producător, importator sau țara producătoare în privința produsului care conține riscuri sporite.”
    33. La articolul 30:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoana supusă controlului este în drept să depună cerere prealabilă de contestare la organul de control sau la organul ierarhic superior ori să conteste în instanța de judecată delegația de control, decizia de prelungire a duratei controlului și procesul-verbal de control, în tot sau în parte. Contestarea actului direct în instanța de judecată exclude dreptul de contestare prealabilă la organul de control sau organul ierarhic superior.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , dacă procesul-verbal de control nu conține constatarea contravenției”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Contestarea prescripției și a măsurilor restrictive sau a părții sancționatorii din procesul-verbal de control suspendă efectul acestora doar în termenul și în limitele în care este dispusă suspendarea de către instanță sau organul la care a fost depusă contestația.”
    la alineatul (4), cuvintele „controlorului (controlorilor)” se substituie cu cuvîntul „inspectorilor”;
    articolul se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:
    „(5) Examinarea petițiilor și contestărilor, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, depuse de persoana controlată la organul de control se efectuează doar în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor, a căror funcționalitate este asigurată de către conducătorul organului de control. Consiliile de soluționare a disputelor funcționează în cadrul organului de control, iar din componența acestora fac parte, în mod obligatoriu, cel puțin un reprezentant al asociațiilor din mediul de afaceri (cu relevanță pentru domeniul de control sau aspectele contestate), conducătorii principalelor subdiviziuni din cadrul organului de control și reprezentantul autorității publice centrale aferente domeniului.
    (6) În scopul examinării practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat este creat Consiliul Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat (în continuare – Consiliu Național). Consiliul Național nu soluționează petiții individuale, acestea fiind examinate doar în calitate de exemple pentru atestarea carențelor în lege sau aplicării defectuoase a legii. Regulamentul Consiliului Național este aprobat de Guvern.
    (7) Funcționalitatea Consiliului Național este asigurată de autoritatea de supraveghere a controalelor. Membrii Consiliului Național sînt conducătorii organelor de control, reprezentanți ai asociațiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri), aleși pe principii de paritate, și conducătorul autorității de supraveghere a controalelor, care prezidează ședințele consiliului. Ședințele Consiliului Național se desfășoară avînd în vedere petițiile/adresările survenite sau temele propuse de membri și se încheie cu adoptarea deciziilor obligatorii pentru membrii vizați.”
    34. Legea se completează cu articolele 311 și 312 cu următorul cuprins:
    „Articolul 311. Supravegherea internă a legalității
                             controlului efectuat
    (1) Conducătorul organului de control sau al organului ierarhic superior va dispune periodic, dar nu mai rar de o dată în semestru, verificarea legalității, oportunității și motivării acțiunilor de control inopinat efectuate de inspectorii din cadrul organului de control în cauză.
    (2) În cazul depistării acțiunilor de control inopinat nejustificate adecvat și inițiate și/sau desfășurate cu încălcarea prezentei legi, inclusiv în cazurile prevăzute la art. 31, conducătorul organului de control sau al organului ierarhic superior va dispune sancționarea persoanelor responsabile din cadrul organului de control în cauză în funcţie de gravitatea încălcărilor, de asemenea va întreprinde acțiunile necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor supuse controlului sau organului de control în urma acțiunilor de control nejustificate și/sau desfășurate cu încălcarea legislației.
    (3) În vederea unei supravegheri interne mai eficiente, organul de control poate solicita asistența autorității de supraveghere a controalelor.
    (4) Organul de control este obligat să informeze autoritatea de supraveghere a controalelor și organul ierarhic superior despre rezultatele supravegherii interne efectuate, inclusiv despre încălcările depistate în urma supravegherii și  sancțiunile aplicate în acest sens, în termen de cel mult o lună de la încheierea verificării efectuate conform alin. (1).
    Articolul 312. Raportarea activității de control
    (1) Organele de control stabilesc anual obiective și indicatori de performanță corespunzători în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a presiunii asupra mediului de afaceri.
    (2) Organele de control sînt obligate să întocmească și să publice pe pagina electronică și în Registrul de stat al controalelor rapoarte anuale despre activitatea de control efectuată pe durata anului și rezultatul acestei activități, modul de executare a planurilor de control și nivelul de atingere a obiectivelor trasate și a indicatorilor de performanță prestabiliți.” 
    35. Legea se completează cu articolul 321 cu următorul cuprins:
    „Articolul 321. Răspunderea pentru încălcarea
                            prezentei legi
    (1) Organul de control și/sau funcționarul public din cadrul acestuia poartă, după caz, răspundere civilă, contravențională sau penală pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Inițierea, desfășurarea și încheierea controlului cu încălcarea limitelor și cerințelor stabilite de prezenta lege se consideră de asemenea abateri disciplinare și se sancționează disciplinar în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.”
    36. Anexa va avea următorul cuprins:

    anexa

    2. Lista autorităților publice care aplică prezenta lege în măsura în care nu contravine prevederilor legilor privind activitatea de control și supraveghere a acestora
    1) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
    2) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
    3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
    4) Consiliul Concurenței;
    5) Curtea de Conturi.”
    Art. XXIV. – Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.  229–233, art. 739) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 29:
    se completează  cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    la alineatul (6), litera c) se completează în final cu textul „ , în limita prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, dacă persoana fizică sau juridică controlată desfășoară activitate de întreprinzător”;
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „Dispunerea suspendării activității și a indisponibilizării la persoanele care practică activitate de întreprinzător se efectuează cu respectarea limitelor stabilite la art. 51 din Legea   nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    la alineatul (8), cuvîntul „mandatului” se substituie cu cuvîntul „delegației”.
    2. La articolul 30 alineatul (1), cuvintele „și trimestriale” se exclud.
    Art. XXV. – Legea nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122–124, art. 383) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Controalele oficiale ale persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    2. La articolul 8:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Procesul-verbal de control”;
    la alineatul (1), cuvîntul „rapoarte” se substituie cu cuvintele „procese-verbale”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Rapoartele” se substituie cu cuvintele „Procesele-verbale de control”;
    la alineatul (3), cuvîntul „raportului” se substituie cu cuvintele „procesului-verbal de control”;
    la alineatul (4), cuvîntul „rapoartele” se substituie cu cuvintele „procesele-verbale de control”.
    3. La articolul 25 alineatul (3) litera h), cuvîntul „rapoartele” se substituie cu cuvintele „procesele-verbale”.
    Art. XXVI. – Articolul 8 din Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 79–89, art. 146) se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Autoritățile de supraveghere a pieței vor efectua controlul persoanelor care practică activitate de întreprinzător în conformitate cu Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. XXVII. – (1) Pe durata a 6 luni de la publicarea prezentei legi, prevederile  art. XXIII  pct. 36 se aplică parțial, pe măsura implementării reformei cadrului instituțional în domeniul controlului de stat.
    (2) Prevederile articolului 31 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nu produc efecte juridice pe durata a 12 luni de la data publicării prezentei legi pentru actele procedurale întocmite în această perioadă.
    (3) Prevederile  art. XXIII pct. 5, în partea ce se referă la articolul 4 alineatul (21), intră în vigoare după 6 luni de la data publicării prezentei legi.
    (4) Guvernul:
    – în termen de 5 luni de la data publicării, va propune Parlamentului proiectele necesare de modificare și completare a actelor legislative în vederea realizării reformei cadrului instituțional în domeniul controlului de stat în conformitate cu prevederile art. XXIII pct. 36 din prezenta lege;
    – în termen de 6 luni de la data publicării, va asigura derularea și implementarea reformei cadrului instituțional în domeniul controlului de stat;
    – în termen de 6 luni de la data publicării, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    – în termen de 8 luni de la data publicării, va aproba modelul unic de documente ce vor fi utilizate în cadrul Registrului de stat al controalelor (delegație, proces-verbal de control, plan al controalelor);
    – în termen de 10 luni de la data publicării, va adopta actele normative necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi, inclusiv va asigura elaborarea și aprobarea listelor de verificare corespunzătoare domeniilor de control;
    – în termen de 12 luni de la data publicării, va asigura funcționalitatea deplină a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al controalelor” pentru a garanta aplicarea și implementarea prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 230. Chişinău, 23 septembrie 2016.