OARFM109/2016
ID intern unic:  367320
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 109
din  05.09.2016
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor
administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1799
    MODIFICAT

    NOTĂ:
   
În textul Instrucţiunii și în аnexă cuvintele „ÎS Cadastru” se substituie cu cuvintele „Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice” prin OARFC29 din 10.04.18, MO150-155/11.05.18 art.639


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
______________________
nr.1139 din 20 octombrie 2016


    În temeiul art. 14 alin. (1) lit. a) și art. 151 alin. (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu modificările şi completările ulterioare, și pct. 7 sbp. 4) lit. k) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 12 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 75-77, art. 453), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1.  Se aprobă Instrucţiunea privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii (se anexează).
    2.  Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei cadastrul bunurilor imobile a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
    3.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI RELAȚII FUNCIARE
    ȘI CADASTRU                                                                         Anatolie GHILAŞ

    Nr. 109. Chişnău, 5 septembrie 2016.APROBATĂ
prin Ordinul Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru
nr.109 din 5 septembrie 2016

INSTRUCȚIUNE
privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale
 şi a hotarelor intravilanului localităţii
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Instrucţiunea privind stabilirea hotarelor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii (în continuare – Instrucţiunea) reglementează procedura de executare a lucrărilor cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor.
    2. În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:
    linie de hotar – linia dreaptă ce uneşte punctele consecutive identificate pe materialele precedente de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi planul ortophoto, de-a lungul întregului segment de hotar dintre două teritorii administrative;
    lucrare cadastrală de stabilire a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale – complex de activităţi, prin care se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea hotarelor unităţii administrativ-teritoriale, prelucrarea datelor la calculator, perfectarea dosarului tehnic, inclusiv a planului hotarelor unităţii administrativ-teritoriale;
    planul hotarelor unităţii administrativ-teritoriale – document tehnic, întocmit în urma lucrărilor cadastrale, în care se indică hotarele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi alte date stabilite de prezenta Instrucţiune;
    planul hotarelor intravilanului localităţii – document tehnic, întocmit în urma lucrărilor cadastrale, în care se indică hotarele intravilanului localităţii, care îl desparte de extravilan, precum şi alte date stabilite de prezenta Instrucţiune;
    act de stabilire a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale – act întocmit de executantul lucrărilor cadastrale, prin care reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale limitrofe (inginer funciar, primar) îşi exprimă acordul cu privire la stabilirea corectă a hotarelor;
    act de stabilire a hotarelor intravilanului localităţii – act întocmit de executantul lucrărilor cadastrale, prin care reprezentanţii responsabili ai unităţii administrativ-teritoriale (inginer funciar, primar, arhitect) îşi exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a hotarului intravilanului localităţii.
Capitolul II. Stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale
    3.  Lucrările cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale sînt executate de oficiile cadastrale teritoriale, de întreprinderi de stat sau private, care poartă răspundere pentru corectitudinea şi legalitatea lucrărilor executate.
    4.  Lucrările cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale se execută în următoarele cazuri:
    1) în cazul formării/desfiinţării prin lege a unităţii administrativ-teritoriale;
    2) transmiterii terenurilor din componenţa unei unităţi administrativ-teritoriale, alteia;
    3) în  scopul soluţionării litigiilor de hotare;
    4) în cazul redefinirii hotarelor unităţii administrativ-teritoriale, acolo unde marcajele sau bornele care definesc hotarele au fost distruse sau lipsesc documentele din dosarul de stabilire;
    5) la întocmirea documentaţiei cadastrale, necesare pentru realizarea Programului de creare a cadastrului bunurilor imobile.
    5. Lucrările cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute la pct. 4 sbp. 1) - 2), se efectuează după adoptarea actului normativ, în temeiul hărţii schematice.
    6.  Iniţierea lucrărilor cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale aparţine:
    1) autorităţii publice locale noi înfiinţate, în cazul prevăzut la  pct. 4 sbp. 1);
    2) oricărei dintre autorităţi, în cazul prevăzut la pct. 4 sbp. 2 -  4);
    3) Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în cazul prevăzut la pct. 4 sbp. 5);
    4)  autorităţii publice locale la stabilirea limitelor intravilanului localităţii.
    7. În cazul cînd hotarul intravilanului, coincide cu hotarul unităţii administrativ-teritoriale, în cadrul lucrării cadastrale vor fi stabilite ambele hotare.
    8. Lucrările cadastrale de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale includ:
    1) lucrări pregătitoare;
    2) identificarea şi stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    3) coordonarea şi aprobarea materialelor;
    4) înregistrarea materialelor.
    9.  Lucrările pregătitoare prevăd colectarea, selectarea şi examinarea:
    1) planurilor cadastrale ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    2) materialelor precedente de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    3) materialelor stabilirii hotarelor intravilanului localităţilor;
    4) materialelor evidenţei cantitative a terenurilor unităţilor administrativ-teritoriale;
    5) materialelor privind divizarea teritoriului şi modificare a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    6) materialelor ORTOPHOTO;
    7) planşelor topografice la scara 1: 500 - 1:10000;
    8) informaţiei grafice din Baza de Date grafice a cadastrului cu totalitatea bunurilor imobile formate şi înregistrate;
    9) straturilor informaţionale HotarComune şi HotarLocalit;
    10) materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică;
    11) altor materiale necesare pentru îndeplinirea lucrărilor nominalizate.
    10. Informaţia, materialele şi datele referitoare la hotarele unităţilor administrativ-teritoriale se obţin de la Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Î.S. „IPOT”, serviciul relaţii funciare şi cadastru al Consiliului raional, municipal, UTA Găgăuzia.
    11. Identificarea hotarului unităţii administrativ-teritoriale se efectuează în birou sau în teren în cazul cînd liniile de hotar nu pot fi clar definite pe ortophotoplan sau este necesară verificarea în teren a hotarului stabilit.
    12. Identificarea liniei de hotar se efectuează în baza materialelor existente, enumerate în  pct. 9 şi ca regulă se începe dintr-un punct de joncţiune a trei sau mai multe hotare, constatîndu-se fiecare segment de linie dreaptă. Astfel, se parcurge întreg segmentul de hotar pînă se ajunge la alt punct de joncţiune a trei sau mai multe hotare. Similar se procedează pe toate segmentele de hotar.
    13. În cazul stabilirii în teren a hotarului unităţii administrativ-teritoriale, consiliile locale interesate, de comun acord, pot efectua materializarea pe teren a bornelor de hotar.
    Punctele care se bornează sînt:
    1) punctele de intersecţie ale liniilor de hotar (3 sau mai multe hotare);
    2) punctele de schimbare a aliniamentelor pe traseul hotarului, alese astfel încît să permită reconstituirea exactă a traseului hotarului. Pe tronsoanele de hotar, în aliniament, mai lungi de 3 km, bornele se instalează la distanţe de aproximativ 2km.
    14. Pentru toate punctele de hotar materializate în teren, se vor întocmi fişele de amplasare a bornei, cu descrieri de racordare. 
    15. La identificarea liniei de hotar pe elementele de situaţie existentă, se vor lua în consideraţie următoarele:
    1) hotarele de-a lungul fîşiilor forestiere  de protecţie se stabilesc la distanţa  de 2,5 m de la ultimul rînd pentru plantaţiile de nuci, 0,5 m pentru arbuşti şi 1,5 m pentru restul plantaţiilor;
    2) lăţimea drumurilor de cîmp se determină luînd în consideraţie lăţimea părţii carosabile adăugînd cîte 0,5 m pe ambele părţi;
    3) lăţimea şanţurilor se determină prin măsurarea distanţei dintre maluri şi adăugînd cîte 1 m pe fiecare parte; în caz dacă există  diguri, aceasta se măsoară de la partea de jos uscată a digurilor;
    4) hotarele plantaţiilor forestiere în masive se determină la distanţa extinderii coroanei de vîrstă matură, adică la distanţă de trei metri de la copacii de la margine;
    5) hotarele cîmpurilor arabile, păşuni şi fîneţe se fixează conform folosirii lor curente;
    6) hotarele rîpelor şi văilor se determină la distanţa de 2,0 m de la maluri;
    7) hotarele drumurilor auto locale se determină şi se stabilesc de la axa lor în funcţie de lăţimea fîşiei de teritoriu stabilită pentru categoria respectivă conform normativelor de construcţie şi exploatare a drumurilor sau conform materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică;
    8) unităţile administrativ-teritoriale care sunt despărţite de o stradă comună, linia de hotar se stabileşte de comun acord de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale limitrofe;
    9) dacă linia de hotar coincide cu malul rîului sau bazinului acvatic, fîşia riverană de protecţie se va afla pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale limitrofe;
    10)  în cazul cînd s-au identificat greşeli în proiectul de organizare a teritoriului şi suprapunerea cu hotarul administrativ este virtuală, linia de hotar va fi stabilită conform situaţiei din teren;
    11) dacă linia de hotar coincide cu linia de frontieră a ţării, aceasta obligatoriu se va prelua din Fondul Naţional de date geospaţiale al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru;
    12)  dacă hotarul traversează în linie dreaptă o pădure compactă, o păşune, o fîneaţă sau un lac, se vor stabili punctele de intersecţie a liniei de hotar cu limita suprafeţelor acestor categorii de folosinţă (segmentul de hotar va fi o linie dreaptă imaginară).
    13)  pe rîul Nistru, pe porţiunea în care ambele maluri se află pe teritoriul Republicii Moldova, linia de hotar se stabileşte de comun acord de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale limitrofe;
    14) dacă unitatea administrativ-teritorială este mărginită de drumuri, cale ferată, diguri, canale, linia de hotar se stabileşte pe una dintre laturile acestora, astfel încît acestea să fie cuprinse în întregime în suprafaţa unei unităţi administrativ-teritoriale;
    15) la stabilirea hotarului care traversează păduri şi lacuri de acumulare, vor participa şi reprezentanţii Agenţiei „Moldsilva” şi Agenţiei „Apele Moldovei”.
    16.  Linia de hotar dintre unităţile administrativ-teritoriale limitrofe se trasează pe planul preliminar (în versiunea digitală sau pe suport de hîrtie), cu culoare roşie, cu precizia scării 1:2000. Punctele de cotitură a liniei de hotar pentru unităţile administrativ-teritoriale limitrofe vor fi topologic identice.
    17.  În cazul cînd reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale nu cad de acord asupra liniei de hotar, se vor întreprinde următoarele acţiuni:
    a) executantul lucrărilor va indica pe planul prealabil variantele propuse;
    b) în actul de stabilire se vor menţiona argumentele părţilor şi se vor anexa copii de pe actele deţinute, dacă acestea există;
    c) după soluţionarea litigiului, documentaţia cadastrală va fi modificată;
    18.  La stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte Actul de stabilire a hotarului unităţii administrativ-teritoriale.
    19. Actul de stabilire se întocmeşte pentru fiecare linie de hotar limitrof al unităţii administrativ-teritoriale, în 3 exemplare (în cazul cînd unităţile administrativ-teritoriale se află într-un raion) sau în 4 exemplare (în cazul cînd hotarul unităţii administrativ-teritoriale coincide cu hotarul raionului) şi se semnează de persoanele participante la executarea lucrărilor.
    20. Planul preliminar va conţine informaţia despre:
    1) linia de hotar stabilită preliminar cu numerotarea punctelor de joncţiune şi cotitură;
    2)  imaginea color a planului ortophoto pe perimetrul liniilor de hotar cu lăţimea nu mai puţin de 400 m la scara 1:2000 sau 200 m la scara 1:1000;
    3) hotarele administrative actuale ale unităţii administrativ-teritoriale, redate prin semne convenţionale;
    4) hotarele bunurilor imobile (terenuri) formate şi înregistrate în baza de date a cadastrului (terenurile agricole ale gospodăriilor ţărăneşti, grădinile, loturile de pe lîngă case, construcţiile, terenurile industriei şi infrastructurii etc.);
    5) limita intravilanului localităţilor redată prin semne convenţionale;
    6)  denumirea unităţilor administrativ-teritoriale limitrofe;
    7)  coordonările cu autorităţile abilitate;
    8) schema generală a unităţilor administrativ-teritoriale cu indicarea locului amplasării segmentului de hotar limitrof;
    9)  semnele convenţionale;
    10) clişeu.
    21. Planul preliminar se va coordona cu:
    1) autorităţile publice locale din unităţile administrativ-teritoriale, hotarele cărora se stabilesc  (primar, inginer funciar);
    2) serviciul relaţii funciare şi cadastru al Consiliului (lor) raional (le), municipal, UTA Găgăuzia;
    3)  alte autorităţi ale căror interese sînt atinse.
    22. După stabilirea şi coordonarea segmentului de hotar limitrof, se introduc modificările respective în planul digital şi se întocmeşte planul definitiv şi catalogul de coordonate al punctelor de cotitură al hotarului. 
    23. În baza planului digital definitiv, executorul lucrărilor va perfecta Catalogul coordonatelor punctelor de hotar şi va calcula prin metoda analitică suprafaţa totală a  unităţii administrativ-teritoriale.
    24.  Planul definitiv va conţine informaţia despre:
    1) hotarul unităţii administrativ-teritoriale stabilit;
    2) hotarele intravilanului localităţii (după caz);
    3) informaţia grafică înregistrată în cadastru;
    4) informaţia despre suprafaţa totală a unităţii administrativ-teritoriale stabilită;
    5) lungimea segmentului de hotar;
    6) informaţia despre aprobare de către Consiliul raional, municipal, UTA Găgăuzia;
    7) adiacenţii (ca regulă de la A la ..... Z);
    8) semne convenţionale;
    9) sistema de coordonate şi scara la care este imprimat planul;
    10) clişeu;
    11) denumirea întreprinderii care a executat lucrarea şi data întocmirii planului.
    25. Planul definitiv al unităţii administrativ-teritoriale se imprimă la scara 1:10000 cu utilizarea materialelor ortophoto, se coordonează de către serviciul relaţii funciare şi cadastru al Consiliului raional, municipal, UTA Găgăuzia.
    26. Materialele de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale (actele de stabilire a hotarelor cu planul preliminar al liniilor de hotar administrative limitrofe, planul definitiv al unităţii administrativ-teritoriale cu suprafaţa totală şi reprezentarea hotarelor acestora) se înaintează pentru examinare şi aprobare la Consiliul raional, municipal, UTA Găgăuzia.
    27. Pentru unităţile administrativ-teritoriale unde lipseşte dosarul de stabilire a hotarelor, în cazul stabilirii unei linii de hotar administrative limitrofe, materialele de stabilire nu se transmit spre aprobare.
    28. După aprobarea materialelor de către Consiliul raional, municipal, UTA Găgăuzia, aceste date vor servi ca bază la întocmirea Cadastrului Funciar general anual, care se aprobă de către Guvernul Republicii Moldova.
    29. Dosarul tehnic al lucrărilor de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte în 2 exemplare, unul se prezintă unităţii administrativ-teritoriale care a solicitat lucrarea, iar al doilea, serviciului relaţii funciare şi cadastru a Consiliului raional, municipal, UTA Găgăuzia, în raza căreia este amplasată localitatea.
    30.  Dosarul tehnic va conţine (conform anexei):
    1)  nota informativă;
    2) actul de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale cu descrierea hotarelor;
    3) planul definitiv al unităţii administrativ-teritoriale şi catalogul de coordonate a punctelor de cotitură a hotarelor;
    4) planul preliminar de stabilire a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale;
    5) decizia Consiliului raional, municipal, UTA Găgăuzia.
Capitolul III. Stabilirea hotarului intravilanului localităţii
    31. Hotarul intravilanului localităţii se stabileşte în conformitate cu planul urbanistic general aprobat şi pe baza argumentării tehnico-economice a dezvoltării oraşului şi satului (comunei).
    32.  Lucrările cadastrale de stabilire a hotarelor intravilanului localităţii includ următoarele etape:
    1) lucrări pregătitoare;
    2) identificarea şi stabilirea hotarelor intravilanului localităţii;
    3) coordonarea şi aprobarea materialelor;
    4) înregistrarea materialelor.
    33.  La stabilirea hotarului intravilanului localităţii se întocmeşte Actul de stabilire a hotarului, care se semnează de persoanele participante la procesul de stabilire a hotarului (primar, inginer funciar, arhitect).
    [Pct.33 modificat prin OARFC29 din 10.04.18, MO150-155/11.05.18 art.639]
    34. După determinarea prealabilă în natură a hotarului, se întocmeşte planul intravilanului localităţii şi catalogul de coordonate al punctelor de cotitură a hotarului.
    35. Materialele de stabilire a hotarului intravilanului localităţii se aprobă de consiliul local.
    [Pct.35 modificat prin OARFC29 din 10.04.18, MO150-155/11.05.18 art.639]
    36. După aprobarea materialelor de către consiliul local, aceste date vor servi ca bază la întocmirea Cadastrului Funciar general anual, care se aprobă de către Guvernul Republicii Moldova.
    [Pct.36 modificat prin OARFC29 din 10.04.18, MO150-155/11.05.18 art.639]
    37. Dosarul tehnic al lucrărilor de stabilire a hotarului intravilanului localităţii va conţine (conform anexei):
    1)  nota informativă;
    2) actul de stabilire a hotarului intravilanului localităţii cu descrierea hotarelor;
    3) planul intravilanului localităţii şi catalogul de coordonate al punctelor de cotitură;
    4) decizia consiliului local de nivelul I privind aprobarea hotarului intravilanului localităţii;
    [Pct.37 modificat prin OARFC29 din 10.04.18, MO150-155/11.05.18 art.639]
    5)  planul urbanistic general (copie).
    38. Dosarul tehnic al lucrărilor de stabilire a hotarelor intravilanului localităţii se întocmeşte în 2 exemplare, unul se prezintă unităţii administrativ-teritoriale care a solicitat lucrarea, iar al doilea, serviciului relaţii funciare şi cadastru a Consiliului raional, municipal, UTA Găgăuzia, în raza căreia este amplasată localitatea.
Capitolul IV.   Înregistrarea obiectelor informaţionale
    39. Executantul lucrării cadastrale depune în adresa Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice, dosarul de stabilire a hotarului, datele digitale şi cererea privind înregistrarea lor în Registrul unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor de pe teritoriul Moldovei.
    40. Verificarea şi recepţia dosarului de stabilire a hotarului prezentat pentru înregistrare este efectuată de către Registratorul Registrului.
    41.  După înregistrarea obiectului informaţional, Registratorul Registrului unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor de pe teritoriul Moldovei, restituie dosarul tehnic şi extrasul din Registru, solicitantului.

    anexa