HGM1186/2016
ID intern unic:  367373
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1186
din  28.10.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea
lucrărilor
de împădurire a terenurilor degradate proprietate
publică a
unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor
degradate
proprietate privată
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1283
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19

    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii cuvintele „Ministerul Mediului” și „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În scopul dezvoltării mecanismului de implementare a Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141-143, art.1015), cu modificările ulterioare, inclusiv sub aspectul reglementării procesului de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră din contul terenurilor degradate, Guvernul Hotărăşte:
    1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura:
    1) conlucrarea cu organismele internaţionale şi ţările donatoare în scopul obţinerii suportului tehnic şi financiar pentru realizarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată;
    2) controlul asupra îndeplinirii Regulamentului menţionat la pct. 1 şi va  prezenta anual Guvernului informaţia respectivă.
    3. Agenţia „Moldsilva” va asigura:
    1) coordonarea tehnică a activităţilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată;
    2) elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                 Valeriu Munteanu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                          Eduard Grama

    Nr. 1186. Chişinău, 28 octombrie 2016.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1186
din 28 octombrie 2016

REGULAMENT
privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor
degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-
teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată (în continuare – Regulament) stabileşte modul de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii), precum şi a terenurilor degradate proprietate privată (persoane fizice şi juridice).
    Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi participanţii la procesul de alocare, proiectare şi împădurire a terenurilor degradate (autorităţi publice locale nivelul întîi şi al doilea, proprietari de terenuri, executanţi ai lucrărilor de proiectare, împădurire, supraveghere tehnică, monitorizare etc.).
    2. Obiectul lucrărilor de împădurire în cadrul programelor naţionale finanţate din mijloace publice îl reprezintă terenurile degradate cu suprafaţa de minimum 5 ha, în cazul terenurilor izolate, şi indiferent de suprafaţă, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier existent, indiferent de tipul de proprietate, dar nu mai puţin de 0,25 ha.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    terenuri degradate – terenuri, indiferent de tipul de proprietate care, prin eroziune, poluare sau prin acţiunea distructivă a unor factori antropici, şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar care pot fi ameliorate prin împădurire şi prin alte lucrări pentru restabilirea ecosistemelor, în scopul protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu. În cadrul cadastrului funciar, terenurile degradate pot face parte din categoriile: terenuri agricole, alte terenuri (ravene, alunecări de terenuri etc.), ape etc. Terenurile degradate includ:
    a) terenuri cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
    b) terenuri cu eroziune de adîncime – ogaşe, ravene;
    c) terenuri afectate de alunecări active, prăbuşiri şi surpări;
    d) terenuri nisipoase expuse erodării de către vînt sau apă;
    e) terenuri sărăturate;
    f) terenuri poluate cu substanţe chimice sau petroliere;
    g) terenuri ocupate cu cariere deschise, cu halde miniere, cu deşeuri de producţie sau menajere etc.;
    h) terenuri cu biocenoze afectate sau distruse;
    i) terenuri cu pietriş, bolovăniş, grohotiş, stîncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
    j) terenuri neproductive;
    contract de servicii silvice – acord, încheiat între proprietarul legal de terenuri degradate pe de o parte şi entitatea silvică de stat teritorială cu privire la împădurirea acestor terenuri pe de altă parte, pe o durată determinată, cu delimitarea responsabilităţilor în procesul respectiv;
    regim silvic – politică de gospodărire a fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire, exercitată de către autoritatea silvică centrală;
    lucrări de pregătire pentru proiectarea culturilor silvice – lucrări care constau în colectarea materialelor şi documentelor primare necesare pentru fiecare obiect/sector destinat împăduririi, inclusiv date ale prospecţiunilor anterioare pedologice, geologice, hidrologice, cartografice etc.;
    lucrări de prospecţiune – lucrări care au ca scop principal stabilirea condiţiilor iniţiale şi includ: examinarea obiectului în natură, stabilirea/concretizarea hotarelor obiectului şi volumul lucrărilor preconizate, cercetarea silvo-patologică privind contaminarea solurilor cu dăunători care afectează rădăcinile arborilor, examinarea diversităţii plantelor (floră şi vegetaţie), care include atît vegetaţia forestieră (compoziţia, consistenţa, vîrsta etc.), cît şi cea ierboasă, prezenţa instalaţiilor şi construcţiilor etc.;
    operator economic – furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi/sau entităţi care furnizează pe piaţă bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii;
    staţiune forestieră – cadru natural, în cuprinsul căruia mediul fizico-geografic este omogen, determinînd dezvoltarea unei biocenoze specifice;
    studiu pedologic – material tehnico-ştiinţific prin care se concretizează o cartare pedologică sau o activitate de prelucrare a unor date pedologice deja existente (reambulare), cu sau fără cercetări de teren în completare pe un anumit teritoriu şi cuprinde un text cu caracterizarea solurilor şi a condiţiilor de mediu, evaluarea pretabilităţii terenului pentru împădurire, argumentarea ecopedogenetică şi economică, prognoze vizînd evoluţia terenului, explicarea materialelor cartografice, recomandări asupra gospodăririi raţionale, protecţiei şi ameliorării resurselor de sol.
Capitolul II
Alocarea şi transmiterea terenurilor sub împădurire
    4. Identificarea terenurilor degradate destinate împăduririi se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate şi de către comisiile specializate, instituite prin deciziile consiliilor locale de nivelul al doilea.
    5. Terenurile degradate se împăduresc de către deţinătorii legali prin intermediul unităţilor specializate din mijloacele proprii şi, după caz, din cele prevăzute la art.12 din legea sus-menţionată.
    6. Terenurile degradate propuse spre ameliorare prin împădurire sînt scoase din circuitul economic şi se înregistrează ca terenuri destinate împăduririi. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale de nivelul al doilea (consiliul raional/municipal) schimbă destinaţia terenurilor agricole, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul cererii proprietarului, iar serviciile raionale relaţii funciare şi cadastru asigură introducerea modificărilor respective în registrul cadastral.
    7. Împădurirea terenurilor degradate proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a persoanelor private se realizează prin două modalităţi:
    a) cu păstrarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor degradate destinate împăduririi;
    b) cu transmiterea terenurilor degradate destinate împăduririi în proprietatea statului (entităţi silvice de stat teritoriale).
    Împădurirea terenurilor degradate, cu păstrarea drepturilor de proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a persoanelor private, se face în bază de contract de servicii silvice şi de alte activităţi forestiere cu operatorii economici prestatori ai serviciilor de extindere a pădurii (în continuare – operatori economici), selectaţi de Agenţia „Moldsilva” în baza concursului, conform Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice şi cu perfectarea actelor de primire-predare.
    Împădurirea terenurilor degradate cu transmiterea în proprietatea statului (entităţii, operatorului economic) se efectuează, cu respectarea prevederilor art. 8 al Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate. În aceste cazuri, costurile aferente procesului de schimbare a proprietarului sînt acoperite din bani publici, conform prevederilor legale.
    Transmiterea drepturilor de proprietate asupra terenurilor se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 al Legii nr. 91 din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor şi pct. 7 şi 8 ale Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 2007.
    8. Transmiterea către operatorii economici a terenurilor degradate proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale spre împădurire se realizează doar după efectuarea tuturor procedurilor legale, care includ următoarele acţiuni:
    a) consultarea publică a procesului de alocare a terenurilor sub împădurire;
    b) emiterea deciziei consiliului local privind transmiterea terenului spre împădurire şi modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40 de puncte, conform art. 9 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 şi pct. 27 din Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 2007;
    c) evacuarea stînelor şi căilor de deplasare a animalelor domestice spre păşunile publice la cel puţin 500 m de la hotarele terenurilor alocate pentru împădurire;
    d) modificarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
    e) stabilirea şi materializarea în natură a hotarelor şi elaborarea schiţelor (la scara 1:5000-1:10000).
    9. După atestarea efectuării lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate, conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor prezentului Regulament (cap.VI), serviciile raionale relaţii funciare şi cadastru, la solicitarea proprietarilor de terenuri (unităţi administrativ-teritoriale, persoane private), efectuează trecerea acestora la categoria terenuri ale fondului forestier, cu includerea modificărilor de rigoare în registrul cadastral.
    10. Trecerea culturilor silvice plantate, la categoria terenuri acoperite cu păduri, se efectuează de către serviciile
raionale relaţii funciare şi cadastru, la solicitarea proprietarilor de terenuri (unităţi administrativ-teritoriale, persoane private), în temeiul actului emis de executanţii lucrărilor de împădurire.
    11. Operatorii economici restituie terenurile cu culturi silvice proprietarilor doar după realizarea de către acestea a stării de masiv, cu perfectarea actelor bilaterale de primire-predare, inclusiv cu eliberarea facturii fiscale. După semnarea actelor respective responsabilitatea pentru menţinerea şi asigurarea integrităţii plantaţiilor forestiere noi aparţine proprietarilor, care aplică regimul silvic conform prevederilor Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996.
    Restituirea terenurilor silvice împădurite se realizează cu costurile (contravaloarea contabilizată) de împădurire şi întreţinere aferente datei de pînă la transmiterea acestora proprietarilor. Procedura de primire-predare se efectuează cu respectarea Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, Standardului Naţional de Contabilitate, Particularităţile Contabilităţii în Agricultură, ordinului Ministerului Finanţelor.
Capitolul III
Estimarea volumelor, costurilor şi finanţarea lucrărilor
    12. Estimarea volumelor anuale ale lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată se realizează de către Agenţia „Moldsilva” şi/sau entităţile silvice subordonate. Datele primare se asigură de serviciile raionale relaţii funciare şi cadastru, precum şi de proprietarii terenurilor degradate prin prezentarea şi/sau entităţilor silvice subordonate a listelor terenurilor degradate propuse pentru împădurire.
    Prezentarea solicitărilor de împădurire a terenurilor degradate se face de către proprietarii acestora printr-o adresare oficială scrisă, începînd cu data de  1 februarie pînă la data de 15 iunie a anului premergător celui de efectuare a lucrărilor de creare a culturilor silvice. Agenţia „Moldsilva” şi/sau entităţile silvice subordonate asigură înscrierea şi ţin evidenţa strictă a solicitărilor de împădurire a terenurilor degradate.
    Pentru accesibilitatea tuturor proprietarilor de terenuri degradate la programele naţionale de împădurire, finanţate din mijloace publice, Agenţia „Moldsilva” mediatizează, prin intermediul mijloacelor mass-media, posibilitatea beneficierii de programele respective.
    13. Estimarea costurilor lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată se realizează în baza hărţilor tehnologice la lucrările de proiectare şi cultură silvică, elaborate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, coordonate şi publicate conform legislaţiei în vigoare.
    14. Finanţarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se efectuează în conformitate cu prevederile cap. III al Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.
    15. Proprietarii privaţi de terenuri degradate (persoane private, companii private etc.), care participă în cadrul programelor naţionale de împădurire, pot contribui cu surse proprii la împădurirea şi menţinerea acestora pînă la realizarea stării de masiv.
    Contribuţia proprietarilor privaţi sau a unităţilor administrativ-teritoriale (în caz de asumare) se include în contractele bilaterale semnate între entităţile silvice de stat teritoriale şi proprietarii de terenuri degradate destinate împăduririi. Cuantumul contribuţiei proprietarilor de terenuri degradate (unităţi administrativ-teritoriale, persoane private) se estimează în baza hărţilor tehnologice la lucrările de cultură silvică, elaborate şi aprobate în modul stabilit de Agenţia „Moldsilva”. Contribuţia respectivă poate fi în mijloace financiare şi/sau servicii (inclusiv manoperă, pază etc.), reieşind din posibilităţile şi capacităţile tehnice ale proprietarilor de terenuri.
    Proprietarii terenurilor îşi asumă responsabilitatea finanţării şi/sau efectuării unor lucrări, furnizării de servicii şi menţinerii acestora pînă la realizarea stării de masiv, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.
    Agenţia „Moldsilva” şi operatorii economici, în comun cu proprietarii terenurilor împădurite, asigură evidenţa investiţiilor în procesul de plantare şi menţinere a culturilor silvice, cu partajarea contribuţiei fiecărei părţi.
Capitolul IV
Lucrări de proiectare a culturilor silvice
    16. Din cauza complexităţii lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate, proiectarea culturilor silvice se realizează sub egida Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, cu argumentarea tehnico-ştiinţifică corespunzătoare. Proiectarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor proprietate privată se efectuează în corespundere cu prevederile reglementărilor tehnice aprobate de Agenţia „Moldsilva” (norme şi îndrumări tehnice, ghiduri, proiecte-tip etc.).
    Lucrările de creare a plantaţiilor forestiere pe terenuri degradate demarează cu perfectarea proiectelor de împădurire, bazate pe efectuarea unui complex de lucrări de prospecţiune (lucrări pregătitoare, de stabilire a condiţiilor iniţiale etc.).     După finalizarea lucrărilor respective se efectuează ridicarea în plan a terenurilor destinate împăduririi (la scara 1:5000-1:10000). Schiţa sectorului se anexează la proiectul de împădurire.
    17. Efectuarea studiului pedologic al terenului degradat destinat împăduririi este obligatorie. Acesta se elaborează de către instituţiile abilitate cu dreptul de desfăşurare a investigaţiilor pedologice (Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” etc.) şi presupune, în mod obligatoriu, evaluări pe teren şi în laborator. În baza studiului se elaborează harta pedologică la scara 1:5000, schiţa pedologică în care se evaluează pretabilitatea terenului pentru împădurire şi argumentarea ecopedogenetică, dar şi cea economică, precum şi prognoze vizînd evoluţia terenului. Materialele respective se transmit instituţiilor abilitate cu dreptul de efectuare a proiectărilor silvice (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice etc.) pentru proiectarea nemijlocită a culturilor silvice.
    18. Procesul de proiectare a culturilor silvice pe terenuri degradate include efectuarea studiului privind starea actuală a florei şi a vegetaţiei pe terenurile destinate împăduririi. Studiul respectiv se elaborează de către instituţiile abilitate ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Grădina Botanică etc.). În baza cercetărilor din teren se argumentează starea actuală şi se recomandă terenuri care sînt destinate pentru conservarea biodiversităţii şi terenuri care sînt alocate pentru împădurire. Materialele respective se transmit către instituţiile abilitate cu dreptul de efectuare a proiectărilor silvice (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice etc.).
    19. Proiectul de împădurire a terenurilor degradate include un capitol în care sînt evaluate posibilele riscuri şi sînt stipulate măsurile de reducere a acestora. Sînt supuse evaluării prioritare riscurile care au o influenţă majoră asupra stării şi integrităţii culturilor silvice (incendii, inundaţii, secete, păşunatul animalelor, tăieri ilicite etc.).
    20. Proiectul de împădurire se întocmeşte în trei exemplare de către subdiviziunile specializate ale Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, fiind ulterior supus procedurii de consultare publică, organizată de Agenţia „Moldsilva” şi/sau entitatea silvică subordonată, în modul stabilit. Proiectul este coordonat cu autorităţile publice pentru protecţia mediului, precum şi cu proprietarii terenurilor (unităţi administrativ-teritoriale, persoane private).
    21. Anterior punerii în aplicare, proiectul de împădurire este examinat şi aprobat de către Agenţia „Moldsilva”. Un exemplar al proiectului rămîne la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, altul se transmite operatorului economic executant al lucrărilor şi celălalt deţinătorului de teren, păstrîndu-se în dosar pînă la închiderea stării de masiv a culturilor silvice respective.
    22. Pentru asigurarea îndeplinirii prevederilor proiectelor de împădurire, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice exercită supravegherea tehnică asupra lucrărilor de creare şi menţinere a culturilor silvice (pregătirea solului, plantarea şi îngrijirea culturilor silvice, protecţia culturilor silvice etc.).
    23. Asortimentul de arbori şi arbuşti destinaţi împăduririi terenurilor degradate trebuie să corespundă următoarelor exigenţe:
    1) capacitate de stabilizare şi consolidare a formelor de relief;
    2) diminuare a scurgerilor de suprafaţă şi infiltrare a apei în sol;
    3) diminuare a gradului de înnămolire a bazinelor acvatice prin colmatarea scurgerilor de suprafaţă;
    4) capacitate de supravieţuire pe soluri sărăturate.
    24. La alegerea asortimentului de arbori şi arbuşti pentru împădurirea terenurilor degradate sînt favorizate speciile autohtone de o productivitate şi stabilitate înaltă, precum şi exoţii perspectivi. Exoţii se introduc prioritar în cazul condiţiilor pedomorfologice dificile (eroziuni puternice, ravene, ogaşe etc.), precum şi în scopul ameliorării aspectului estetic al zonelor de recreaţie existente sau preconizate de a fi constituite.
    Amestecul speciilor de arbori şi arbuşti la plantarea culturilor silvice este determinat de proprietăţile biologice ale vegetaţiei forestiere, de condiţiile staţionate şi de categoria terenului destinat împăduririi. Din lista speciilor destinate împăduririi terenurilor degradate se exclud speciile cu caracter invaziv.
    25. Pentru împădurirea terenurilor degradate se utilizează scheme de amestec şi tehnologii, expuse în Ghidul tehnic privind împădurirea terenurilor degradate, elaborat şi aprobat în modul stabilit de către Agenţia „Moldsilva”, luînd în consideraţie particularităţile terenurilor din zonele respective, exigenţele structurale şi estetice faţă de plantaţiile forestiere de protecţie a diferitor componenţi de mediu, precum şi particularităţile obiectelor concrete (condiţii pedologice, relief etc.).
Capitolul V
 Plantarea şi îngrijirea culturilor silvice
    26. Împădurirea terenurilor degradate se efectuează în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. Lucrările trebuie să asigure concentrarea/unificarea suprafeţei sectoarelor compuse din suprafeţe mici dispersate, generînd ridicarea nivelului agrotehnic şi de mecanizare a lucrărilor şi folosirea cît mai raţională a terenurilor supuse împăduririi.
    27. Pentru producerea materialului săditor Agenţia „Moldsilva” va crea o reţea diversificată de sectoare-sursă de seminţe (corespunzătoare condiţiilor mediului habitual al nişelor ecologice din limitele spaţiului terenurilor degradate destinate împăduririi) care trebuie să asigure necesarul de puieţi cu provenienţă cunoscută.
    28. Culturile silvice pe terenuri degradate sînt realizate prin plantarea puieţilor (de talie mică, mijlocie şi mare) şi a butaşilor. Materialul săditor trebuie să corespundă standardelor în vigoare şi să nu fie uscat. În unele cazuri (terenuri greu accesibile, ravene active etc.), crearea culturilor silvice se realizează şi prin semănături.
    29. Fiecare sector în care s-au efectuat lucrări de împădurire urmează a fi delimitat prin instalarea bornelor, cu efectuarea inscripţiilor de rigoare.
    30. Culturilor silvice trebuie să li se asigure o îngrijire minuţioasă, aceasta constînd în afînarea solului şi distrugerea buruienilor. Îngrijirea culturilor silvice se efectuează pînă la închiderea stării de masiv.
    Completarea/reparaţia culturilor silvice se realizează anual pînă la atingerea indicilor necesari pentru transferarea în starea de masiv. Necesitatea completărilor este determinată în urma inventarierilor anuale ale culturilor silvice.
Capitolul VI
Proceduri de Monitorizare, Evidență şi evaluare
    31. Monitorizarea realizării activităţilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii), precum şi a terenurilor degradate proprietate privată se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenţia „Moldsilva” şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. La nivel de raion, sat, comună, monitorizarea se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale.
    32. Procesul de monitorizare presupune crearea unei baze de date specializate, care va include toată informaţia aferentă activităţilor de împădurire a terenurilor degradate (volume lucrări, calitatea şi oportunitatea lucrărilor, costuri aferente lucrărilor, hărţi etc.). Crearea şi administrarea bazei respective se realizează de Agenţia „Moldsilva” în colaborare cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    33. Raportul privind realizarea acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii), precum şi a terenurilor degradate proprietate privată se întocmeşte anual, pînă la data de 15 februarie, de către Agenţia „Moldsilva” în baza rapoartelor tehnice ale structurilor teritoriale subordonate (recepţia tehnică a culturilor silvice, controlul anual al culturilor silvice etc.).
Secţiunea 1. Recepţia tehnică a culturilor silvice
    34. Recepţia tehnică a culturilor silvice plantate pe terenuri degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii) se efectuează în conformitate cu normele tehnice în vigoare, în scopul concretizării volumului de lucrări executate şi calităţii acestora, respectării tehnologiei de producere şi agrotehnicii prevăzute de proiect. Actul de recepţie tehnică stipulează şi măsuri privind lichidarea neajunsurilor depistate şi abateri inadmisibile de la agrotehnica şi tehnologia executării lucrărilor.
    35. Lucrările de recepţie tehnică se efectuează de comisii mixte constituite prin deciziile entităţilor silvice subordonate. Comisiile respective au în componenţă reprezentanţi ai operatorilor economici, entităţilor silvice subordonate, proprietarilor de terenuri împădurite, serviciilor raionale relaţii funciare şi cadastru, şi Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.
    36. Pentru fiecare sector împădurit comisiile mixte, constituite prin decizia Agenţiei „Moldsilva”, perfectează un act de recepţie tehnică a lucrărilor de cultură. Actul de recepţie tehnică se întocmeşte în două exemplare, unul dintre care se păstrează la Agenţia „Moldsilva”, al doilea – la deţinător. Registrul recepţiei tehnice a lucrărilor de cultură se întocmeşte în trei exemplare, dintre care unul se păstrează la serviciile raionale relaţii funciare şi cadastru.
Secţiunea a 2-a. Controlul anual al lucrărilor de împădurire
    37. Controlul anual (inventarierea) al lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii), precum şi a terenurilor degradate proprietate privată se efectuează în conformitate cu normele tehnice în vigoare, este o acţiune tehnică, avînd ca scop stabilirea eficacităţii lucrărilor de împădurire, condiţiilor în care acestea s-au desfăşurat, precum şi programarea lucrărilor necesare pentru ameliorarea stării culturilor silvice respective.
    38. Controlul anual al culturilor silvice se efectuează după expirarea unui sezon de vegetaţie de la realizarea lucrărilor de împădurire, executîndu-se ulterior în fiecare an, în perioada 15 august – 1 noiembrie, pînă la realizarea reuşitei definitive şi trecerea acestora în categoria terenuri acoperite cu păduri.
    Controlul anual al culturilor silvice se efectuează de comisiile mixte, constituite prin decizia Agenţiei „Moldsilva”. Comisiile respective au în componenţă reprezentanţi ai operatorilor economici, entităţilor silvice subordonate şi proprietarilor de terenuri împădurite, în total fiind compuse din 5 persoane (3 reprezentanţi ai operatorului economic, 1 reprezentant al proprietarilor de terenuri împădurite, 1 reprezentant al primăriei în raza căreia sînt amplasate terenurile împădurite). În cadrul şedinţelor comisiilor respective membrii îşi expun opinia prin vot nominal.
    Pentru asigurarea activităţii corespunzătoare a comisiilor de control anual al culturilor silvice, realizării unui control din partea statului asupra corectitudinii şi eficienţei procesului de împădurire a terenurilor degradate, Agenţia „Moldsilva” elaborează şi aprobă, printr-un act public, un regulament-cadru pentru comisiile respective.
    39. Comisiile execută pe teren următoarele lucrări: controlul (inventarierea) culturilor silvice, trecerea în stare de masiv a culturilor silvice, asigurînd culegerea corectă a datelor de teren, fixarea materialelor primare, perfectarea registrelor şi rapoartelor, propunînd măsuri ce urmează a fi efectuate pentru regenerarea suprafeţei respective, cu compoziţia stabilită şi pentru asigurarea unei reuşite definitive în termenul planificat. Comisiile verifică corespunderea lucrărilor executate, care au fost raportate prin dările de seamă statistice, cu cele înscrise în bonurile de lucru.
    40. În cazul pieirii culturilor silvice din cauza calamităţilor naturale (secetă, incendii, grindină, inundaţii etc.), actul de trecere la pierderi a culturilor se întocmeşte pe parcursul unei luni după calamitate sau după perioada necesară pentru stabilirea stării reale, cu participarea obligatorie a reprezentantului comisiei autorităţilor administraţiei publice locale pentru calamităţi, sau cu anexarea certificatului serviciului meteorologic.
    După examinarea materialului supus controlului şi emiterea ordinului corespunzător al Agenţiei „Moldsilva” privind trecerea la pierderi a culturilor silvice, suprafeţele plantaţiilor pierite sînt incluse în fondul de împădurire pentru anul următor. Costurile pentru restabilirea culturilor silvice respective sînt acoperite din contul fondurilor publice alocate în acest scop (calamităţi naturale) şi /sau din alte surse.
    Culturile silvice cu reuşita de pînă la 25% sînt considerate pierite, fiind trecute la pierderi. Trecerea la pierderi se realizează prin ordin al conducătorului entităţii silvice executante a lucrărilor în baza actului emis de comisie după examinarea în teren a tuturor sectoarelor cu culturi silvice pierite. Actul se întocmeşte cu indicarea localizării sectorului, anului de plantare şi cauzelor pieirii. Actul de trecere la pierderi este necesar a fi avizat şi de conducătorul deţinătorului funciar, pe terenurile căruia au fost plantate culturile silvice.
    În cazul constatării pieirii culturilor silvice din cauza factorului uman, comisiile examinează toate circumstanţele care au condus la situaţia respectivă. Sînt examinate două situaţii de pieire a culturilor silvice din cauza factorului uman:
    a) neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu ale persoanelor responsabile de crearea, paza şi menţinerea/îngrijirea culturilor silvice (încălcarea prevederilor proiectelor de împădurire, asigurarea insuficientă a pazei, inoportunitatea lucrărilor de menţinere/îngrijire etc.);
    b) acţiuni ilicite care au condus la pieirea culturilor silvice constatate prin procese-verbale de contravenţii (păşunat ilicit, tăieri ilicite, incendiere etc.).
    În acest caz, costurile pentru restabilirea culturilor silvice respective sînt acoperite din contul persoanelor vinovate (neîndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, acţiuni ilicite etc.).
Secţiunea a 3-a. Asigurarea integrităţii şi continuităţii
culturilor silvice

    41. Asigurarea integrităţii şi continuităţii plantaţiilor silvice, create pe terenuri degradate în cadrul programelor naţionale finanţate din mijloace publice, este sarcina primordială a beneficiarilor lucrărilor respective – unităţi administrativ-teritoriale şi persoane private.
    42. Pe parcursul procesului de împădurire a terenurilor degradate unităţile administrativ-teritoriale şi persoanele private beneficiare contribuie la paza plantaţiilor silvice contra tăierilor ilicite, păşunatului animalelor, precum şi prevenirea altor încălcări ale legislaţiei silvice. Delimitarea obligaţiilor părţilor se realizează la etapa iniţială în cadrul contractelor de servicii silvice cu operatorii economici.
    43. Acţiunile prioritare asumate de unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale programelor naţionale finanţate din mijloace publice sînt următoarele:
    a) implementarea regimului silvic în toate plantaţiile forestiere deţinute;
    b) menţinerea terenurilor împădurite în categoria terenuri ale fondului forestier în conformitate cu prevederile art. 77-79 ale Codului silvic;
    c) examinarea periodică, la şedinţele consiliilor locale, a gestionării terenurilor cu vegetaţie forestieră deţinute (asigurarea pazei, efectuarea tratamentelor şi lucrărilor de îngrijire şi conducere, împădurirea terenurilor degradate etc.);
    d) constituirea, în conformitate cu art. 5 al Legii nr.1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, a comisiilor privind selectarea terenurilor degradate destinate ameliorării prin împădurire;
    e) alocarea, prin deciziile consiliilor locale, a terenurilor degradate pentru scopuri de împădurire;
    f) organizarea efectuării inventarierilor anuale ale culturilor silvice deţinute care nu au realizat starea de masiv;
    g) organizarea pazei nemijlocite a terenurilor cu vegetaţie forestieră deţinute împotriva eventualelor contravenţii silvice (inclusiv efectuarea reviziilor de toamnă şi primăvară);
    h) contribuirea la soluţionarea conflictelor care pot afecta starea plantaţiilor forestiere deţinute (conflicte legate de combaterea păşunatului nelegitim, tăierilor ilicite, amplasarea stînelor, poluarea cu deşeuri menajere, deschiderea nelegitimă de drumuri, cariere etc.).
    44. Unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii), în administrarea cărora sînt plantaţii forestiere (păduri, perdele forestiere etc.) cu suprafaţa totală de peste 150 ha, trebuie să prevadă în schema de încadrare şi salarizare funcţii de specialişti silvici (pădurari, maiştri etc., în funcţie de suprafaţa deţinută), care vor asigura implementarea regimului silvic în toate plantaţiile forestiere (paza contra tăierilor ilicite, păşunatului animalelor etc.; folosirea şi regenerarea etc.).
    45. Agenţia „Moldsilva”, prin intermediul structurilor subordonate (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, entităţi silvice etc.), acordă asistenţă tehnică la procesul de gestionare a terenurilor cu vegetaţie forestieră (păduri, perdele forestiere de protecţie etc.) deţinute de unităţile administrativ-teritoriale şi persoane private, privind:
    a) aplicarea normelor tehnice, economice, juridice şi silvice care asigură respectarea regimului silvic;
    b) respectarea modului de eliberare a lemnului pe picior;
    c) respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
    d) regenerarea pădurilor şi împădurirea terenurilor goale;
    e) respectarea tehnologiilor corespunzătoare la executarea lucrărilor de gospodărire a pădurilor;
    f) organizarea pazei terenurilor cu vegetaţie forestieră, inclusiv efectuarea reviziilor de toamnă şi primăvară;
    g) respectarea modului stabilit de ţinere a evidenţei de stat a fondului forestier, cadastrului silvic de stat şi monitoringului forestier;
    h) efectuarea folosinţelor silvice şi valorificarea raţională a resurselor forestiere;
    i) utilizarea raţională a fondului cinegetic şi ţinerea evidenţei faunei sălbatice;
    j) respectarea regulilor şi termenelor stabilite pentru vînătoare, a măsurilor de securitate la vînătoare.
    46. Structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (Inspectoratul pentru Protecția Mediului) vor efectua anual controlul asupra stării şi integrităţii culturilor silvice create pe terenuri degradate în cadrul programelor naţionale finanţate din mijloace publice.
    Activitatea Inspectoratului pentru Protecția Mediului în domeniul dat include controlul anual asupra prezenţei terenurilor degradate, inclusiv influenţa acestora asupra localităţilor, obiectivelor de interes naţional sau viaţa locuitorilor. Controlul se va finaliza cu un act de estimare a eventualelor daune materiale aduse populaţiei şi agenţilor economici de la nealocarea oportună sub ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate aflate în proprietate.
    Actele respective vor servi Inspectoratului pentru Protecția Mediului drept probe de bază pentru iniţierea procedurii de expropriere pentru utilitate publică a terenurilor degradate, în condiţiile legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Astfel de terenuri vor fi ulterior transmise în administrarea Agenţiei „Moldsilva” (entităţilor de stat teritoriale).
    Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va prezenta anual o notă informativă amplă Guvernului privind procesul de implementare a programelor naţionale de împădurire finanţate din mijloace publice, precum şi respectarea art. 15 al Legii nr.1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate pentru alocarea oportună a terenurilor degradate pentru ameliorare prin împădurire.
    47. Academia de Ştiinţe a Moldovei va desfăşura ample activităţi de cercetare pentru a veni în sfera specifică de activitate cu argumentele ştiinţifice de rigoare.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    48. În cazul apariţiei unor circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor implicate în procesul de împădurire, inclusiv în cazul modificării/anulării deciziei din partea consiliului local privind transmiterea anumitor sectoare pentru efectuarea lucrărilor de extindere a pădurii, Agenţia „Moldsilva” îşi rezervă dreptul, înainte de demararea oricăror tipuri de lucrări, de a opera modificări în volumul lucrărilor preconizate spre împădurire, cu condiţia obligatorie de stabilire şi alocare a altor suprafeţe de terenuri corespunzătoare, în perimetrul unităţii administrative în cauză.
    49. În cazul în care deţinătorii legali ai terenurilor (unităţile administrativ-teritoriale, persoanele private etc.), transmise spre împădurire şi pe care au fost înfiinţate plantaţii forestiere, refuză recepţia acestora cu costurile (contravaloarea contabilizată) de împădurire şi întreţinere aferente, suprafaţa respectivă urmează a fi transmisă în folosinţa statului pentru perioada de pînă la recuperarea cheltuielilor de împădurire, conform procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.