OIFPSM1030/2016
ID intern unic:  367486
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1030
din  26.10.2016
cu privire la aprobarea formularului tipizat al
Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale
 prin eșalonare sau amînare și procedura examinării acesteia

Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1886     Data intrarii in vigoare : 04.11.2016
    MODIFICAT
   
OSFS158 din 26.03.18, MO113-120/06.04.18 art.490; în vigoare 06.04.18
    OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17


    NOTĂ:
    în anexa nr. 1 „Șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”
    în anexa nr. 2 pe tot parcursul textului sintagma „organul fiscal” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, precum şi al executării uniforme şi corecte a prevederilor art.180 din titlul V al Codului fiscal şi în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Cererea privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare – anexa nr.1 la prezentul ordin;
    2) Instrucțiunea cu privire la completarea şi examinarea Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare – anexa nr.2 la prezentul ordin;
    3) Lista actelor/documentelor ce urmează a fi anexate la Cererea privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare – anexa nr.3 la prezentul ordin.
    2. Direcția managementul restanțelor şi insolvabilități
va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.3 exclus prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 1030. Chişinău, 26 octombrie 2016.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OSFS158 din 26.03.18, MO113-120/06.04.18 art.490; în vigoare 06.04.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]

Anexa nr. 2
la Ordinul IFPS nr.1030
din 26 octombrie 2016

INSTRUCŢIUNE
cu privire la completarea și examinarea Cererii privind modificarea
 termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amânare
    1. Formularul tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amânare se completează de către persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului restanțier sau persoana care acționează în baza unei procuri, eliberată în conformitate cu legislația şi care-i atestă împuternicirile de resort sau părinte, înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă.
    2. Cererea privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amânare se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de evidență a contribuabilului restanțier.
    3. La completarea cererii în mod obligatoriu se indică informația aferentă:
    - denumirii complete a contribuabilului restanțier;
    - codului fiscal al contribuabilului restanțier;
    - numelui, prenumelui persoanei cu funcție de răspundere sau reprezentantului contribuabilului restanțier, ce nemijlocit completează cererea;
    - IDNP (codul numeric personal) din buletinul de identitate al persoanei cu funcție de răspundere sau reprezentantului contribuabilului restanțier, ce nemijlocit completează cererea;
    - termenului concret (în cifre) al perioadei de acordare a modificării termenului de stingere a obligației fiscale (care poate fi maxim de 12 luni consecutive);
    - datei perioadei (în cifre) a primei tranșe de achitare (în cazul eșalonării);
    - datei perioadei (în cifre) a ultimei tranșe de achitare (în cazul eșalonării);
    - în cazul amânării, datei perioadei (în cifre) a achitării totale a obligației fiscale (se va completa la compartimentul „ , iar ultimul fiind data___”);
    - sumei totale a obligațiilor fiscale, la o dată concretă, admise ca restanță față de bugetul public național (BPN), stingerea cărora se solicită a fi modificată prin eșalonare sau amânare (informație din fișa contului a SIA „Contul curent al contribuabilului”, obținută de la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat);
    - sumei totale a contribuțiilor asigurării sociale de stat obligatorii, admise ca restanță față de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (informație din fișa contului a SIA „Contul curent al contribuabilului”, obținută de la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat).
    4. La compartimentul „prin eșalonarea amânarea □”, la completarea cererii, în mod obligatoriu se va bifa numai unul din pătrățele, ce corespunde solicitării contribuabilului restanțier.
    5. La compartimentul „Solicitarea se întemeiază pe existenta temeiurilor prevăzute de Codul fiscal la art.180 alin.(3), litera:”, se vor bifa în mod obligatoriu unul sau mai multe din pătrățelele ce sunt indicate la fiecare literă separat, ținând cont de situația reală a împrejurărilor ce au generat intenția contribuabilului restanțier de a solicita modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amânare.
    6. La compartimentul „Să depun sub gaj subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat bunurile imobile ,mobile , de altă natură ce aparțin cu drept de proprietate entității reprezentate de mine,”, se vor bifa în mod obligatoriu unul sau mai multe din pătrățelele indicate, ținând cont de statutul bunurilor contribuabilului restanțier ce sunt preconizate a fi supuse gajării subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat. De asemenea, în mod obligatoriu capitolul dat urmează a fi contrasemnat de către persoana care completează cererea.
    7. Compartimentele „Să achit majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pe obligațiile fiscale acceptate spre modificarea termenului de stingere” şi „Să achit obligațiile fiscale curente ce iau naștere în perioada modificării termenului de stingere a obligației fiscale” urmează în mod obligatoriu a fi contrasemnate de către persoana care completează cererea.
    8. La compartimentul „În scopul examinării obiective a solicitării în cauză, anexez subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (ÎN COPII – autentificate prin semnătură) următoarele acte/documente:”, în mod obligatoriu, se indică succint ce acte sau documente sunt anexate la cererea privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amânare. Actele şi documentele anexate (ce dovedesc existența motivelor bifate în cerere) urmează a fi prezentate în copii, fiind autentificate de către contribuabil prin semnătură, iar în cazul în care subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va avea careva suspiciuni faţă de existența reală a unora dintre acestea, este în drept să solicite prezentarea originalului de la contribuabil, pentru vizualizare. De asemenea, la cerere se va indica (în cifre) volumul total de file al actelor/documentelor ce se anexează.  
    9. Cererea completată urmează a fi contrasemnată de către persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului restanțier sau persoana care acționează în baza unei procuri, eliberate în conformitate cu legislația şi care-i atestă împuternicirile de resort, părinte, înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă.
    10. În cazul în care cererea se completează de către o persoană care acționează în baza unei procuri eliberate în conformitate cu legislația ce-i atestă împuternicirile de resort, la cerere se vor anexa în original actele de resort.
    11. Dacă compartimentele din cerere reflectate la pct. 6, 7 şi 9 din prezenta instrucțiune nu sunt contrasemnate de contribuabil sau contribuabilul refuză să le contrasemneze, element ce generează lipsă de acord din partea acestuia de a respecta condițiile impuse de art.180 din titlul V al Codului fiscal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va refuza modificarea termenului de stingere a obligației fiscale pe motiv că nu sunt întrunite condițiile necesare (existența bunurilor în vederea gajării acestora, în scopul asigurării stingerii obligației fiscale; acordul de a stinge majorările de întârziere (penalitățile) calculate aferent obligațiilor fiscale acceptate spre modificare a termenului de stingere; acordul de a stinge obligațiile fiscale curente ce vor lua naștere în perioada modificării termenului de stingere a obligației fiscale).
    12. În cazul în care la cerere nu sunt anexate actele/documentele indicate în anexa nr.3 la Ordinul IFPS nr._____ din ___ octombrie 2016, ce atestă şi/sau confirmă generarea situațiilor prevăzute la alin.(3) art.180 din Codul fiscal, bifate de către contribuabilul restanțier în cerere, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va restitui fără examinare cererea contribuabilului restanțier, pentru corectarea carențelor admise (indicând concret lipsa actului/documentului ce ar urma să fie anexat), fapt ce ar permite contribuabilului restanțier să depună o cerere nouă, completată cu anexele corespunzătoare.
    13. Cererea privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amânare se examinează de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat  în cel mult 30 zile calendaristice din momentul recepționării. 
    [Pct.14 exclus prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    15. Dacă clauzele contractuale de amânare sau eșalonare a stingerii obligației fiscale nu se respectă de către contribuabil, contractul va fi reziliat de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din momentul în care au fost depistate încălcările.   
    16. Odată cu rezilierea contractului de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat se va declanșa procedura de executare silită a obligației fiscale, fiind în paralel exercitate acțiunile de realizare a dreptului la gaj asupra bunurilor depuse gajării de către contribuabilul restanțier.
    17. Este interzisă încheierea unui contract de eșalonare sau amânare a uneia şi aceleiași obligații fiscale cu contribuabilul care nu a îndeplinit condițiile contractului precedent.

Anexa nr. 3
la Ordinul IFPS nr. 1030
din 26 octombrie 2016

LISTA
actelor/documentelor ce urmează a fi anexate la Cererea
privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale

prin eșalonare sau amânare
    1) Examinarea Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amânare, conform circumstanțelor specificate în art.180 alin.(3) din titlul V al Codului fiscal, are loc numai în cazul în care la cerere sunt anexate următoarele documente:
    a) În cazul suportării calamităților naturale și tehnogene:
    1) Decizia (dispoziția) Consiliului raional cu privire la instituirea comisiei de evaluare a pierderilor productivității culturilor agricole;
    2) Raportul Comisiei raionale specializate privind evaluarea pierderilor productivității culturilor agricole și/sau Actul de examinare a daunelor cauzate culturilor agricole;
    3) Documentele/actele ce adeveresc dreptul de proprietate a contribuabilului restanțier asupra bunurilor ce sunt propuse spre gajare, pentru asigurarea stingerii obligației fiscale;
    4) Extrasele din registrele de stat corespunzătoare pe bunurile propuse gajării, ce adeveresc faptul că bunurile nu sunt gajate şi/sau grevate în favoarea altor creditori.
    b) În cazul distrugerii accidentale a clădirilor de producție:
    1) Documentul eliberat de organul competent, care certifică producerea evenimentului indicat în cerere (incendiu, explozie, deteriorări din cauza acțiunii apei, ca urmare a avariilor sistemelor de apeduct și canalizare, sistemelor de încălzire și sistemelor antiincendiare, pătrunderea apei pe teritoriul asigurat, acțiunea intenționată a terțelor persoane  ce a dus la deteriorarea sau distrugerea bunurilor etc.);
    2) Actele de proprietate pe bunurile ce au fost distruse urmare a accidentului respectiv;
    3) Extrasul din Registrul bunurilor imobile aferente bunurilor ce au fost distruse urmare a accidentului respectiv;
    4) Documentele/actele ce adeveresc dreptul de proprietate a contribuabilului restanțier asupra bunurilor ce sunt propuse spre gajare, pentru asigurarea stingerii obligației fiscale;
    5) Extrasele din registrele de stat corespunzătoare pe bunurile propuse gajării, ce adeveresc faptul că bunurile nu sunt gajate şi/sau grevate în favoarea altor creditori.
    c) În cazul împrejurărilor imprevizibile și de neînlăturat, care au împiedicat în mod efectiv capacitatea de producție pe o perioadă lungă de timp și executarea obligației contractuale a contribuabilului:
    1) Actul normativ care confirmă/certifică producerea unei împrejurări imprevizibile și de neînlăturat de ordin social (embargoul impus de alt stat – certificat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; instituirea moratoriului la comercializarea produselor alimentare – certificat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; greva transportatorilor de pasageri – certificat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor etc.);
    2) Reclamația persoanei care a fost lezată de faptul neexecutării de către contribuabilul restanțier a clauzelor contractului încheiat între aceștia;
    3) Contractul ce a stat la baza reclamației;
    4) Documentele/actele ce adeveresc dreptul de proprietate a contribuabilului restanțier asupra bunurilor ce sunt propuse spre gajare, pentru asigurarea stingerii obligației fiscale;
    5) Extrasele din registrele de stat corespunzătoare pe bunurile propuse gajării, ce adeveresc faptul că bunurile nu sunt gajate şi/sau grevate în favoarea altor creditori.
    d) În cazul existenței datoriilor autorităților sau instituțiilor publice (finanțate de la bugetul public național) față de contribuabilul restanțier:
    1) Contractul de antrepriză sau contractul de prestare a serviciilor;
    2) Actul de predare-primire a lucrărilor și/sau serviciilor;
    3) Factura care adeverește existența lucrărilor și/sau serviciilor;
    4) Ultimul act de verificare reciprocă, cu semnăturile și sigiliile ambelor părți contractante;
    5) Scrisoarea/solicitarea către autoritatea sau instituția publică privind neexecutarea datoriei;
    6) Documentele/actele ce adeveresc dreptul de proprietate a contribuabilului restanțier asupra bunurilor ce sunt propuse spre gajare, pentru asigurarea stingerii obligației fiscale;
    7)  Extrasele din registrele de stat corespunzătoare pe bunurile propuse gajării, ce adeveresc faptul că bunurile nu sunt gajate şi/sau grevate în favoarea altor creditori.
    e)  În alte circumstanţe, stabilite de Ministerul Finanţelor, ce îndreptăţesc contribuabilul de a beneficia de modificarea termenului de stingere a obligaţiilor fiscale:
    1) Act emis de Agenția Servicii Publice, care confirmă faptul că contribuabilul nu se află în procedură de insolvabilitate/dizolvare;
    2) Declarație/confirmare pe proprie răspundere, potrivit căreia contribuabilul se află  în situația de lipsă temporară (cu indicarea concretă a perioadei) a disponibilității bănești;
    3) Documentele/actele ce adeveresc dreptul de proprietate a contribuabilului restanţier asupra bunurilor ce sunt propuse spre gajare, pentru asigurarea stingerii obligaţiei fiscale;
    4) Extrasele din registrele de stat corespunzătoare pe bunurile propuse gajării, ce adeveresc faptul că bunurile nu sunt gajate şi/sau grevate în favoarea altor creditori.
    2. La cererea depusă şi semnată de către însăși persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului restanțier, suplimentar la actele specificate la pct.1 din prezenta anexă, se va anexa în copie unul din actele ce permit identificarea persoanei şi atestă semnătura acestuia (buletinul de identitate sau pașaportul). 
    3. În cazul în care cererea se depune şi se semnează de către o persoană care acționează în baza unei procuri eliberate în conformitate cu legislația ce-i atestă împuternicirile de resort, suplimentar la actele specificate în pct.1 din prezenta anexă, la cerere se vor anexa în original actele de resort.
    4. Actele nominalizate la pct.1 se prezintă de către contribuabil sau reprezentantul acestuia în copii, fiind autentificate prin semnătură cu imprimarea ștampilei (în cazul persoanelor juridice).
    [Anexa nr.3 modificată prin OSFS157 din 26.03.18, MO113-120/06.04.18 art.489]