OIFPSC1115/2016
ID intern unic:  367487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 1115
din  01.11.2016
cu privire la modificarea  și abrogarea unor ordine
ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1887     Data intrarii in vigoare : 04.11.2016
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr. 1080 din 10 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220/1231 din 19.10.2012), după cum urmează:
    În Anexa “NOMENCLATORUL codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit”:
    a) la codul facilității 4c, col. 2 după textul “Instituțiile de învățămînt” se completează cu textul “publice și private”;
    b) la codul facilității 4c, col. 3 textul “se scutesc de impozitul pe venitul obținut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producție şi educativ cu condiția alocării mijloacelor obținute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală” se substituie cu textul “se scutesc de impozitul pe venitul obținut din desfășurarea nemijlocită a procesului de învățămînt conform Codului educației”;
    c) codurile facilităților 4e și 4f se exclud.
    2.  Se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 865 din 6 septembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 306-313, art. 1545 din 16.09.2016).
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 1115. Chişinău, 1 noiembrie 2016.