OMFM121/2016
ID intern unic:  367540
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 121
din  14.09.2016
cu privire la modul de determinare și raportare a creanțelor cu termen
expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 1900     Data intrarii in vigoare : 11.11.2016
    MODIFICAT
   
OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18

    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului cuvântul „raport/raportul” se substituie cu cuvântul „informație/informația” prin OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18


    Întru realizarea prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și a Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, precum și în scopul stabilirii modului de determinare a creanțelor cu termen expirat, a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) și a asigurării transparenței finanțelor publice,
O R D O N:
    1. Se aprobă:
    • Regulamentul cu privire la modul de determinare şi de raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate), conform anexei nr.1.
    • Formularul FD-049 “Informație privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autorităţile/instituţiile bugetare” (în continuare Informație) cu anexele respective, conform anexei nr.2.
    [Pct.1 în redacția OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]
    2. Autorităţile/instituţiile bugetare vor întocmi, în conformitate cu prezentul Regulament, formularul FD-049 „Informație privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autorităţile/instituţiile bugetare
    [Pct.2 în redacția OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]
    3. Autorităţile/instituţiile bugetare, lunar, vor include în Sistemul Informaţional de Management Financiar al Ministerului Finanţelor Informația, în termen de până la data de 10 a lunii următoare perioadei de gestiune.
    [Pct.3 în redacția OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]
    4. Direcţia Trezoreria de Stat va asigura recepţionarea Informației şi generalizarea acesteia în termen de până la data de 15 a fiecărei luni.
    [Pct.4 în redacția OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]
    5. Direcţiile din cadrul Ministerului Finanțelor, conform domeniilor patronate, Direcţia Trezoreria de Stat şi Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor în comun cu autorităţile/instituţiile bugetare vor întreprinde măsurile necesare întru diminuarea creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate).
    [Pct.5 în redacția OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]
    6. Autorităţile/instituţiile bugetare sunt responsabile de corectitudinea şi plenitudinea informaţiei prezentate, fiind asigurată corespunderea informaţiei respective cu datele din evidenţa contabilă.
    [Pct.6 în redacția OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]
    7. Autoritățile/instituțiile bugetare  sînt responsabile de corectitudinea şi plenitudinea informaţiei prezentate, fiind asigurată corespunderea informaţiei respective cu datele din evidenţa contabilă şi rapoartele financiare trimestriale şi anuale.
   [Pct.8 exclus prin OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]
   
9. Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor „Cu privire la modul de determinare a datoriilor cu termenul de achitare expirat” nr.21 din 18 februarie 2005.
    10. Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor „Cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar” nr. 96 din 28 iulie 2011.
    11. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINAN'ELOR                                             Octavian ARMAŞU

    Nr. 121. Chişinău, 14 septembrie 2016.


Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 121 din 14 septembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la modul de determinare și de raportare a creanțelor
cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat
(arierate)
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește modul de determinare și de raportare a creanțelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate).
II. NOȚIUNI
    2. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noțiuni:
    Creanță cu termen expirat – drept al unei autorități/instituții bugetare de a pretinde de la o persoană fizică/juridică îndeplinirea unei obligații, asumată în baza actelor legislative, normative și juridice în vigoare, termenul de executare a căreia a expirat.
    Datorie cu termen de achitare expirat (arierat) - obligație de plată, ce nu mai poate fi contestată, asumată de către autoritatea/instituţia bugetară în baza actelor legislative, normative şi juridice în vigoare, termenul de achitare a căreia a expirat și care a devenit restantă.
III. REGULI
    3. Creanțele cu termen expirat se determină prin calcularea sumelor achitate în prealabil de către autoritățile/instituţiile bugetare, pentru care nu au fost respectate termenele de executare a obligațiilor din partea persoanelor fizice/juridice, prevăzute în actele legislative, normative și juridice în vigoare.
    4. Datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) se determină prin calcularea sumelor neachitate persoanelor fizice/juridice de către autoritățile/instituţiile bugetare, pentru care nu au fost respectate termenele de plată a obligațiilor prevăzute în actele legislative, normative și juridice în vigoare.
    5. Evidența creanțelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) se asigură în baza clasificației economice.
    6. Termenele de executare a obligațiilor asumate în bază de contracte, încheiate între autoritățile/instituţiile bugetare și persoanele fizice/juridice,  se stabilesc pentru ambele părți.
    7. Termenul stipulat de contract pentru onorarea obligaţiilor persoanelor fizice sau juridice faţă de autoritatea/instituţia bugetară nu poate depăşi 30 de zile de la data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare.
    8. În cazul cînd pentru obligaţiile persoanelor fizice/juridice faţă de autoritățile/instituţiile bugetare,  nu au fost prevăzute anumite termene-limită pentru onorarea acestora, creanțele cu termen expirat se vor calcula în conformitate cu prevederile articolului 80 alineatul (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 27.07.2014.
    9. Nu se consideră datorii cu termen de achitare expirat (arierate):
    a) plățile ce urmează a fi efectuate în baza facturilor înaintate spre plată pînă la termenul de achitare stabilit;
    b) salariul calculat şi neachitat pentru ultima lună, în perioada lunii de gestiune (curente);
    c) impozitul pe venit reținut din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală calculate și neachitate pentru ultima lună pînă la termenul stabilit de legislația în vigoare.
    10.  Evidenţa contabilă a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) se efectuează de către autoritățile/instituţiile bugetare pe fiecare tip de creanță/datorie şi document primar, cu indicarea datei apariţiei și stingerii acestora.
    11. Informaţia privind creanțele cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) se raportează conform formularului FD-049 „Raport privind creanțele cu termenul expirat şi datoriile cu termenul de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare”. Raportul dat se întocmește de către autoritățile/instituţiile bugetare lunar şi se transmite conform punctului 2 din prezentul ordin.
    12. Exemple de determinare a creanțelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)  se propun în anexa la prezentul Regulament.

Anexă
la Regulamentul cu privire la modul de determinare
și de raportare a creanțelor cu termen expirat şi a
datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)

    Exemplul 1
    Creanțe cu termen expirat
    În  exemplul descris mai jos, procedura de  achiziționare a mărfurilor nu cade sub incidenţa Legii privind achiziţiile publice. Termenul de onorare a obligaţiilor persoanei juridice faţă de instituţia bugetară se stabilește de la data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare  a persoanei juridice – furnizor.
    Varianta I. Pe data de 11 martie 2016 se efectuează de către instituţia bugetară plata în baza contului de plată pentru mărfuri de uz gospodăreac în sumă de 3000 lei. Mărfurile au fost livrate de furnizor pe data de 10  aprilie.
    Prin urmare, termenul de livrare a fost respectat.
    La situaţia din 31 martie 2016, conform evidenţei contabile, suma de 3000 lei se consideră creanță. Această sumă se califică drept creanță, termenul de achitare a căreia nu a survenit şi nu se include în formularul FD-049 „Raport privind creanțele cu termen expirat şi  a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare”, pentru că termenul de livrare a mărfurilor (30 zile) este pe  data de 11 aprilie 2016.
    Varianta II. Conform  normelor stabilite, furnizorul urma să livreze marfa nu mai tîrziu de data de 11 aprilie 2016. Din diferite motive furnizorul nu s-a condus de normele legale privind livrarea mărfurilor. Marfa a fost livrată pe data de 3 mai 2016. Ţinînd cont că termenul fixat pentru livrarea mărfurilor a fost data de 11 aprilie 2016, iar livrarea a fost efectuată pe data de 3 mai 2016, creanța formată la situaţia din 30 aprilie 2016 se califică drept creanță cu termen expirat şi se include în formularul FD-049 „Raport privind creanțele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare”.
    Exemplul 2
    Datorii cu termen de achitare expirat (arierate)
    Pe data de 25 martie 2016 a fost încheiat un contract între o persoană juridică şi instituţia bugetară privind achiziționarea mărfurilor şi serviciilor în sumă totală de 100000 lei. În condiţiile contractului este specificat că beneficiarul - instituţia bugetară – va efectua transferul mijloacelor bănești la contul de decontare al furnizorului – persoană juridică după primirea mărfurilor şi serviciilor, în termen de pînă la 30 de zile. Mărfurile şi serviciile au fost livrate de furnizor pe data de 28 martie.
    Prin urmare, termenul de achitare va fi 27 aprilie 2016.
    Varianta I. Beneficiarul, pe data de 30 martie, achită parţial furnizorului pentru mărfurile şi serviciile primite suma de 40000 lei. La situaţia din 31 martie 2016, conform evidenţei contabile, datoria reprezintă suma de 60000 lei. Această sumă se califică drept datorie, termenul de achitare a căreia nu a survenit şi nu se include în formularul FD-049 „Raport privind creanțele cu termen expirat şi  datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare”, pentru că termenul de achitare integrală a datoriei este data de 27 aprilie 2016.
    Varianta II. Pe data de 2 iunie 2016  beneficiarul  achită  datoria  rămasă  în sumă  de 60000 lei.
    La situaţia din 30 aprilie 2016, conform datelor evidenţei contabile, datoria constituie  suma de 60000 lei. Această datorie se califică drept datorie cu termen de achitare expirat (arierată), pentru că ultimul termen de achitare a datoriei nominalizate a fost data de 27 aprilie 2016. Reieşind din aceasta, datoria în sumă de 60000 lei urmează a fi reflectată în formularul FD-049 „Raport privind creanțele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare” la situaţia din 30 aprilie și la situația din 31 mai 2016.
    [Anexa devine anexa nr.1 prin OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdus prin OMF204 din 18.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1844; în vigoare 28.12.18]