OARFCM108/2016
ID intern unic:  367541
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 108
din  02.09.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire a
schemei de amplasare a bunului imobil,
efectuare a înregistrării primare
provizorii  a dreptului
de proprietate şi executare simplificată a lucrărilor
cadastrale primare la nivel de clădiri
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 1901

    NOTĂ:
    Cuvintele  „Oficiul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Organul cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
________________________

nr. 1115 din  4 noiembrie 2016    În temeiul art. 18 alin. (3), art. 35 alin. (5) şi art. 561 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543–XII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu modificările şi completările ulterioare, şi întru diminuarea costurilor pentru executarea lucrărilor cadastrale primare la nivel de teren şi clădiri în localităţile rurale,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri (conform anexei).
    2. Cerinţele stabilite în Regulament se vor aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile în care nu a avut loc înregistrarea primară masivă, Întreprinderii de Stat „Cadastru”, executanţilor lucrărilor cadastrale.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Ştefan Crigan, director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI RELAȚII
    FUNCIARE ȘI CADASTRU                                    Anatolie GHILAŞ

    Nr. 108. Chişinău, 2 septembrie 2016.

Anexă
la ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru
nr. 108 din 2 septembrie 2016

REGULAMENT
privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil,
efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi
executare simplificată
a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri
Capitolul I. Întocmirea schemei de amplasare
a bunului imobil
    1. În localitățile rurale în care nu a avut loc înregistrarea primară masivă, reprezentarea grafică a bunurilor imobile în scopul înregistrării primare selective se efectuează în temeiul schemei de amplasare a bunului imobil.
    2. Schemele de amplasare a bunurilor imobile se întocmesc de către autoritățile publice locale în baza materialelor cartografice existente (ortofotoplan). Schemele de amplasare se întocmesc pentru bunurile imobile din intravilan (terenuri cu case individuale de locuit cu anexele gospodărești), precum și pentru grădinile din extravilan.
    3. Pe schema de amplasare a bunurilor imobile din intravilan se reprezintă hotarele terenului (identificat pe ortofotoplan prin obiecte fizice: garduri, copaci, construcţii, etc.), conturul casei individuale de locuit şi anexele gospodărești, precum și dimensiunile acestora (lungimea, lățimea), conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. Schema de amplasare a bunului imobil se semnează de către reprezentantul autorității publice locale (primar, inginerul cadastral) și titularul de drepturi sau deținătorul certificatului de moștenitor.
    4. Pentru terenurile din extravilan (grădini), autoritatea publică locală întocmeşte planul general de amplasare a cîmpurilor (anexa nr. 2) şi schemele de amplasare pentru fiecare cîmp în parte, cu reprezentarea limitei cîmpului (tarlalei), a hotarelor terenurilor atribuite în proprietate, numărul de ordine și dimensiunile fiecărui teren (lungimea, lățimea) conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. La schema de amplasare a bunului imobil se anexează lista titularilor de drepturi cu indicarea numerelor de ordine a terenurilor din schemă, suprafețele acestora și numele titularilor de drepturi (anexa nr. 4). Suma suprafeţelor din lista titularilor de drepturi trebue să corespundă cu suprafaţa cîmpului din planul general. Planul general de amplasare a cîmpurilor, schemele de amplasare pentru fiecare cîmp şi lista titularilor de drepturi, semnate de autoritatea publică locală (primar, inginerul cadastral), se prezintă organului cadastral teritorial pentru sistematizare.
    5. Suprafața totală a terenurilor din intravilan și extravilan ce aparțin unui titular de drepturi trebuie să fie egală cu suprafața terenului atribuită în proprietate conform documentului ce confirmă drepturile (titlul provizoriu, certificatul de moștenitor).
    6. Pentru bunurile imobile din intravilan, schema de amplasare se întocmeşte pentru fiecare teren în parte, iar bunurile imobile din extravilan vor fi identificate din schemele de amplasare a cîmpurilor (tarlalelor) prezentate de autoritatea publică locală. Înregistrarea primară selectivă, în temeiul schemei de amplasare a bunului imobil, se va efectua numai după prezentarea de către autoritatea publică locală a tuturor schemelor de amplasare a cîmpurilor (tarlalelor) şi a listelor proprietarilor din extravilan.
Capitolul II. Efectuarea înregistrării primare provizorii
 a dreptului de proprietate asupra
bunului imobil
    7. Titularul de drepturi sau deținătorul certificatului de calitate de moștenitor se adresează la autoritatea administrației publice locale, pe teritoriul căreia este amplasat bunul imobil, în vederea întocmirii și eliberării următoarelor documente necesare pentru efectuarea înregistrării primare selective provizorii a dreptului de proprietate asupra bunului imobil:
    a) schema de amplasare a bunului imobil, întocmită conform cerințelor stipulate la pct. 3 și 4 din prezentul Regulament, pe suport de hîrtie, şi, după posibilitate, pachetul digital (obiectele informaționale Terenuri, Clădiri în formatul *.tab);
    b) extrasul din Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri;
    c) extrasul din Registrul de evidență a gospodăriilor care va conţine date despre clădirea principală şi clădirile accesorii, anul înregistrării în registru, suprafaţa şi modul de folosinţă a acestora.
    [Pct.7 lit.c) modificată prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582]
    [Pct.7 lit.d) abrogată prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582]
    8. Titularul de drepturi, după perfectarea setului de documente necesare pentru efectuarea înregistrării primare selective provizorii a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, depune la organul cadastral teritorial, concomitent cu cererea de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare şi cererea de înregistrare primară selectivă provizorie a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, cu anexarea documentului ce confirmă drepturile (titlul provizoriu, certificatul de moștenitor asupra bunurilor imobile) și a documentelor menționate la pct. 7 din prezentul Regulament.
    [Pct.8 modificat prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582]
    9. Organul cadastral teritorial:
    a) în baza schemei de amplasare a bunului imobil, determină locul amplasării bunului imobil şi creează obiectul informațional (Teren, Clădiri). Obiectul informațional se creează pe bază de coordonate, determinate grafic prin identificarea şi extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu, de pe ortofotoplan, în sistemul de coordonate MOLDREF99, utilizînd soft-uri specializate pentru extragerea coordonatelor. Organul cadastral teritorial completează datele atributive referitoare la bunul imobil, conferă numărul cadastral bunului imobil creat, actualizează baza de date grafică, perfectează dosarul și îl arhivează. Dosarul va conține: cererea, fotocopia documentului ce confirmă dreptul, extrasul din Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri, schema amplasării bunului imobil. Dosarul se perfectează pentru fiecare bun imobil.
    b) în temeiul documentelor ce confirmă drepturile, registratorul efectuează înregistrarea primară provizorie în registrul bunurilor imobile.
    [Pct.10 abrogat prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582]
    Capitolul II1
Înregistrarea primară a construcţiilor în baza planului geometric
cu amplasarea schematică
a construcţiilor
    101. În localităţile rurale, în care a avut loc înregistrarea primară masivă şi în baza de date grafică a cadastrului lipseşte informaţia despre casele de locuit individuale şi anexele gospodăreşti (în continuare – construcţii), pentru înregistrarea dreptului de proprietate în baza certificatului de moştenitor şi înscrierea concomitentă a  dreptului  de proprietate al coproprietarului în baza certificatului de proprietate, eliberat de notar, construcţiile se vor reprezenta schematic pe planul geometric al terenului înregistrat.
    102.  În acest scop, autoritatea publică locală, în comun cu organul cadastral teritorial,  la solicitarea moştenitorului sau a coproprietarului bunurilor celui ce a lăsat moştenirea, va elibera planul geometric al terenului înregistrat, cu amplasarea schematică a construcţiilor, după modelul prevăzut în anexa nr. 7.
    103. Pentru eliberarea planului geometric al terenului înregistrat, cu amplasarea schematică a construcţiilor, organul cadastral teritorial în baza materialului cartografic (ortofotoplan), reprezintă schematic construcţiile, cu indicarea suprafeţelor. Autoritatea publică locală verifică şi confirmă datele despre construcţiile reprezentate în plan şi completează planul cu informaţia despre modul de folosinţă a construcţiilor. Planul geometric cu amplasarea schematică a construcţiilor se semnează de către inginerul cadastral al organului cadastral teritorial, de către primarul localităţii, specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare a primăriei şi solicitant. 
    104. La cererea moştenitorului sau a coproprietarului, autoritatea publică locală  eliberează pentru construcţiile înregistrate în registru de evidenţă a gospodăriilor pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, extrase din acest registru.
    105.  După eliberarea certificatului de moştenitor, după caz, a certificatului de proprietate, concomitent cu înregistrarea drepturilor în registrul bunurilor imobile, organul cadastral teritorial în baza planului geometric cu amplasarea schematică a construcţiilor, completează datele atributive referitoare la bun, conferă numărul cadastral, actualizează baza de date grafică, perfectează dosarul tehnic şi îl arhivează. Dosarul tehnic va conţine: cererea, fotocopia documentului ce confirmă dreptul,  planul geometric cu amplasarea schematică a construcţiilor.
    [Capitolul II1 introdus prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582]
Capitolul III. Executarea simplificată a lucrărilor
cadastrale primare la nivel de clădiri

    11. Executarea simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri, se aplică numai pentru casele individuale de locuit şi construcţiile accesorii acestora, amplasate în localităţile rurale unde au fost executate lucrările cadastrale masive, în cazul în care:
    a) în dosarul tehnic al bunului imobil nu există descrierea clădirilor;
    b) clădirile care au fost înregistrate în registrele de evidență a gospodăriilor, ținute de primării pînă în anul 1997 (data intrării în vigoare a Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1997 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului).
    12. Procedura simplificată se realizează în următoarea consecutivitate a acţiunilor:
    a) depunerea cererii de executare a lucrării cadastrale la nivel de clădiri prin procedura simplificată;
    b) examinarea dosarului tehnic al bunului imobil existent în arhiva organului cadastral teritorial, întru constatarea faptului că clădirile pentru care se solicită executarea simplificată a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri nu sunt descrise în dosar;
    [Pct.12 lit.b) modificată prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582]
    c) efectuarea măsurărilor cadastrale ale clădirilor. Clădirile principale şi cele accesorii se vor măsura numai din exterior, cu determinarea limitelor acestora la nivelul soclului.
    d) colectarea datelor pentru determinarea valorii de inventariere a casei de locuit și a anexelor gospodărești şi completarea formularului conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament;
    e) întocmirea planului geometric. Pe plan se reprezintă conturul exterior a clădirii principale şi a clădirilor accesorii în baza măsurărilor efectuate;
    f) calcularea parametrilor tehnici, determinarea suprafeţei la sol a clădirii principale şi a clădirilor accesorii;
    g) întocmirea dosarului tehnic. Dosarul tehnic întocmit în urma procedurii simplificate va conţine: cererea de prestare a serviciului, nota explicativă, schiţa de lucru, formularul cu privire la colectarea datelor pentru determinarea valorii de inventariere, planul geometric al bunului imobil. În rubrica „menţiuni” a notei explicative se va face menţiunea „Lucrarea cadastrală este executată prin procedura simplificată”. Schiţa de lucru şi formularul cu privire la colectarea datelor se semnează de executant şi solicitant.
    13. Executanţii lucrărilor cadastrale prezintă Dosarul tehnic pe suport de hîrtie şi în format digital, precum şi pachetul digital organului cadastral teritorial spre recepţie.
    14. În temeiul documentelor menţionate la pct. 12 lit. g), organul cadastral teritorial calculează valoarea de inventariere a casei de locuit şi a clădirilor accesorii.
    15. Calculul valorii de inventariere a casei de locuit şi a clădirilor accesorii se efectuează în conformitate cu prevederile Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vînzare, schimb, donaţie, gaj, moştenire, aprobate de către Ministerul Finanţelor la data de 15 iunie 1997.
    16. Calcularea preţului normativ al terenului, se efectuează în conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare/cumpărare al terenului nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997.
    17. Organul cadastral teritorial întocmeşte şi eliberează solicitantului certificatul privind valoarea bunului imobil conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 introdusă prin OARFC65 din 20.09.18, MO400-409/26.10.18 art.1582]