HGO1227/2016
ID intern unic:  367621
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1227
din  09.11.2016
cu privire la Registrul de stat al mediatorilor
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 1330
    În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 445) şi al art. 16 din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Registrul de stat al mediatorilor (se anexează).
    2. Crearea şi asigurarea funcţionării Registrului de stat al mediatorilor se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor alocate Ministerului Justiţiei din bugetul de stat pe anul respectiv şi din alte surse neinterzise de lege.
    3. În termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărîri, Consiliul de mediere va asigura completarea Registrului de stat al mediatorilor cu informaţia corespunzătoare din tabelul mediatorilor şi lista birourilor de mediator, ţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere, abrogate prin Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.
    4. În vederea executării prevederilor Regulamentului cu privire la Registrul de stat al mediatorilor, Consiliul de mediere se va înregistra în calitate de operator de date cu caracter personal, conform modului stabilit de Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    5. Prezentul Regulament se aplică pînă la crearea condiţiilor necesare evidenţei mediatorilor în format electronic în Registrul de stat al unităţilor de drept. Ulterior, modul de ţinere a evidenţei mediatorilor va fi stabilit prin Regulamentul cu privire la  Registrul de stat al unităţilor de drept.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                  Vladimir Cebotari
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                    Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 1227. Chişinău, 9 noiembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1227
din 9 noiembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la Registrul de stat al mediatorilor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al mediatorilor (în continuare – Regulament) stabileşte subiecţii raporturilor juridice în domeniul gestionării Registrului de stat al mediatorilor (în continuare – Registru), structura şi modalităţile de ţinere, completare, actualizare, păstrare şi de restabilire a  acestuia.
    2. Obiectul înregistrării îl constituie totalitatea informaţiilor documentate privind mediatorii ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de mediere sau al unei organizaţii de mediere, precum şi mediatorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui cabinet de avocat, birou asociat de avocaţi sau al unui birou notarial, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (5) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.
    3. Registrul se ţine în formă manuală, pe suport de hîrtie, în limba de stat.
II. SUBIECŢII RAPORTURILOR JURIDICE
ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII REGISTRULUI
    4. Subiecţii raporturilor juridice în domeniul gestionării Registrului sînt următorii:
    a) proprietarul Registrului este statul;
    b) posesorul Registrului este Ministerul Justiţiei;
    c) deţinătorul Registrului este Consiliul de mediere;
    d) registratorul este persoana desemnată de către Consiliul de mediere;
    e) furnizorii informaţiei din Registru sînt mediatorii;
    f) destinatarul Registrului este orice persoană fizică sau juridică care primeşte şi utilizează extrasele din Registru.
    5. Posesorul Registrului este obligat:
    a) să asigure ţinerea Registrului în conformitate cu prevederile legislaţiei;
    b) să verifice respectarea condiţiilor de înregistrare, evidenţă şi utilizare a datelor cu caracter personal;
    c) să asigure înregistrarea obiectelor supuse înregistrării;
    d) să asigure autenticitatea, plenitudinea şi integritatea datelor din Registru;
    e) să asigure securitatea şi protecţia datelor din Registru;
    f) să asigure tuturor destinatarilor accesul la datele din Registru, în conformitate cu prevederile legislaţiei;
    h) să asigure întreprinderea măsurilor organizatorico-tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal şi respectarea acestor măsuri, în conformitate cu cerinţele de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal.
    6. Deţinătorul Registrului este obligat:
    a) să coordoneze  procesul de completare a cărţilor pentru înregistrări;
    b) să verifice respectarea de către registrator a condiţiilor de înregistrare, evidenţă şi utilizare a datelor cu caracter personal;
    c) să acorde ajutor metodologic şi practic registratorului pe probleme ce ţin de includerea informaţiei în Registru;
    d) să asigure condiţiile necesare pentru păstrarea în siguranţă a cărţilor pentru înregistrări, precum şi pentru excluderea accesului persoanelor neautorizate la acestea.
    7. Registratorul este obligat:
    a) să asigure înregistrarea, colectarea, acumularea, prelucrarea şi introducerea informaţiei despre mediatori în Registru în termenele stabilite în capitolul IV al prezentului Regulament;
    b) să asigure actualizarea şi corectitudinea datelor introduse;
    c) să introducă, la solicitarea posesorului şi/sau deţinătorului, în termen de 2 zile lucrătoare, informaţia suplimentară necesară pentru completarea cărţii pentru înregistrări;
    d) să publice informaţia din Registru pe pagina web oficială a Consiliului de mediere, cu respectarea securităţii datelor cu caracter personal şi a prevederilor punctelor 13 şi 17 din prezentul Regulament.
    8. Registratorul nu poate contracta un subregistrator.
    9. Furnizorul este obligat:
    a) să prezinte informaţia solicitată de registrator, conform punctului 16 din prezentul Regulament, pe suport de hîrtie sau în format electronic, prin e-mail;
    b) să asigure veridicitatea, autenticitatea şi corectitudinea informaţiei prezentate registratorului, precum şi actualizarea acesteia în modul stabilit de Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.
    10. Destinatarul este obligat să utilizeze informaţia obţinută din Registru doar în scopurile stabilite de legislaţie.
    11. Deţinătorul şi registratorul pot înainta propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează funcţionarea  Registrului, pe care le prezintă posesorului Registrului.
III. STRUCTURA ŞI MODUL DE ŢINERE
A REGISTRULUI
    12. Registrul este format din cărţi pentru înregistrări, care se păstrează permanent la Consiliul de mediere. Cartea pentru înregistrări trebuie să corespundă modelului stabilit în anexa la prezentul Regulament şi să aibă următoarea structură:
    a) numele şi prenumele mediatorului;
    b) codul de identificare – codul personal (IDNP) indicat în actul de identitate al mediatorului;
    c) formarea iniţială a mediatorului – seria, numărul, denumirea instituţiei emitente a certificatului respectiv;
    d) data eliberării şi numărul atestatului mediatorului;
    e) formarea continuă a mediatorului – seria, numărul, denumirea instituţiei emitente a certificatului respectiv;
    f) limba în care mediatorul desfăşoară procesul de mediere;
    g) data înscrierii în Registru – data includerii mediatorului în Registru;
    h) denumirea biroului/organizaţiei de mediere – înscrierea tuturor formelor de organizare la care este fondator sau pe ale căror liste se află mediatorul;
    i) sediul biroului/organizaţiei de mediere – adresa biroului şi, după caz, adresa poştală şi numărul de identificare de stat (IDNO) al organizaţiei de mediere;
    j) datele de contact – numărul de telefon, adresa electronică, adresa poştală;
    k) menţiuni – indicarea temeiului efectuării înscrierilor în Registru şi al completării cu date noi, precum şi a informaţiei privind suspendarea, încetarea şi reluarea activităţii de mediator;
    l) semnătura – semnătura registratorului sau, după caz, a subregistratorului, prin care se certifică înscrierea în Registrul ţinut pe suport de hîrtie.
    13. Destinatarii au acces la datele din Registru prevăzute la punctul 12 literele a), d), f), h)-k) din prezentul Regulament.
    14. Autorităţile publice primesc informaţia din Registru în baza demersului prezentat în formă scrisă, în termenele stabilite de legislaţie.
    15. Înscrierea iniţială a mediatorului în cartea pentru înregistrări se efectuează în cel mult 3 zile lucrătoare, în baza ordinului ministrului justiţiei privind eliberarea atestatului de mediator. La înscrierea iniţială în cartea pentru înregistrări se indică informaţia stabilită la punctul 12 literele a), b), d), g), k) şi l).
    16. Completarea, modificarea şi actualizarea cărţii pentru înregistrări se efectuează prin înscriere, în cel mult 3 zile lucrătoare, în temeiul cererii înaintate de către mediator, în care se indică datele de contact ale mediatorului. La cerere se anexează următoarele acte:
    a) copia actului de identitate;
    b) pentru mediatorul care face parte dintr-un birou de mediere – copia actului ce confirmă sediul biroului de mediere şi drepturile asupra acestuia şi, după caz, copia contractului de societate civilă;
    c) pentru mediatorul care face parte dintr-o organizaţie de mediere – extrasul din Lista mediatorilor organizaţiei de mediere;
    d) informaţia cu privire la datele de contact (numărul de telefon, adresa poştală, adresa electronică).
    17. Informaţia din Registru, la care destinatarii au acces conform punctului 13 din prezentul Regulament, se publică pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Consiliului de mediere, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    18. Eliberarea extraselor din Registru se efectuează gratuit de către registrator, la cererea mediatorului, în ziua solicitării.
    19. Informaţia care a stat la baza completării şi/sau actualizării datelor din Registru se eliberează de către registrator la cererea scrisă a Ministerului Justiţiei, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, instanţelor de judecată, organelor de urmărire penală, executorilor judecătoreşti, administratorilor autorizaţi, în legătură cu cauzele penale, civile, contravenţionale sau procedurile administrate.
IV. RESTABILIREA REGISTRULUI
ŞI CONTROLUL ASUPRA ŢINERII ACESTUIA
    20. Măsurile necesare pentru asigurarea exactităţii datelor incluse în Registru şi pentru protejarea acestora de pierdere, distrugere, radiere, modificare întîmplătoare sau neautorizate sînt asigurate de către registrator şi deţinător.
    21. În cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau modificării întîmplătoare sau neautorizate a datelor înscrise în cartea pentru înregistrări, precum şi în cazul deteriorării specimenelor semnăturilor sau ştampilelor, registratorul în comun cu deţinătorul Registrului asigură restabilirea lor. 
    Cartea pentru înregistrări se restabileşte prin introducerea repetată a datelor din documentele respective sau din orice înscrisuri şi obiecte purtătoare de informaţie ce conţin date referitoare la obiectul informaţional sau de pe copiile documentelor care sînt păstrate pe suport electronic.
    22. Restabilirea se efectuează sub supravegherea persoanei care exercită controlul intern asupra ţinerii lui. În Registrul restabilit se face o consemnare privind data şi condiţiile restabilirii, care se autentifică prin semnăturile registratorului şi persoanei ce exercită controlul asupra ţinerii Registrului.
    23. Ţinerea Registrului este supusă controlului intern şi extern în modul stabilit de Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre. Reprezentanţii organului de control au acces la Registru şi în încăperile destinate prelucrării datelor corespunzătoare sau în care se află mijloacele tehnice folosite în acest scop.
    24. Posesorul şi deţinătorul Registrului sînt  obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor privind ţinerea Registrului menţionate în actul de control şi să informeze despre aceasta organul de control.
    25. Persoanele vinovate de încălcarea modului de completare şi ţinere a Registrului poartă răspundere civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, conform legislaţiei.

    anexa