HCNPFM49/5/2016
ID intern unic:  367651
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 49/5
din  30.09.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele
de pregătire şi competenţă profesională în asigurări
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 1949     Data intrarii in vigoare : 18.11.2016


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 1148
din 11 noiembrie 2016

    Întru executarea prevederilor art.31 alin.(1) lit.b), art.48 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.f) şi lit.h), alin.(31) lit.d) şi alin.(6), art.49 alin.(2) lit.f) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.47-49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare,  art.8 lit.b), art.21 alin.(1) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                  Iurie FILIP

    Nr. 49/5. Chişinău, 30 septembrie 2016.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
nr.49/5 din 30 septembrie 2016

REGULAMENT
PRIVIND CERINŢELE DE PREGĂTIRE ŞI COMPETENŢĂ
PROFESIONALĂ ÎN ASIGURĂRI

    Prezentul Regulament transpune Directiva Parlamentului European 2016/97 din 20 ianuarie 2016 privind distribuţia de asigurări (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 26/19 din 2 februarie 2016, Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr.2002/92/CE din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări (reasigurare) (Text cu relevanță pentru SEE) , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 009/3 din 15 ianuarie 2003 şi a Principiilor IAIS nr.18 „Intermediarii” şi nr.19 „Conduita de piaţă”.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele de pregătire, competenţă profesională şi experienţă a următoarelor categorii de persoane:
    1) personalul propriu al asigurătorului;
    2) personalul propriu al agentului bancassurance;
    3) administratorul brokerului în asigurări şi/sau reasigurări;
    4) personalul propriu cu atribuţii de intermediere al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare;
    5) agenţii de asigurare persoane fizice;
    6) administratorul agentului de asigurare persoană juridică;
    7) subagenţii.
    2. Dobîndirea de către persoanele fizice a uneia dintre calităţile prevăzute la pct.1 subpct.3) -subpct.7) este condiţionată de deţinerea certificatului de calificare profesională, eliberat în condiţiile prezentului Regulament.
    3. Asupra situațiilor nereglementate de prezentul Regulament se vor aplica prevederile Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, aprobat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare Comisia Națională) prin Hotărîrea nr.44/5 din 18.09.2008, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr.648 din data de 10 februarie 2009.
    4. În sensul prezentului Regulament, se utilizează următoarele noţiuni:
    cerinţe de pregătire profesională - totalitatea exigenţelor şi condiţiilor de pregătire profesională stabilite prin actele legislative şi normative de profil; cerinţele profesionale cuprind criteriile de pregătire şi/sau certificare;
    competenţă profesională - cunoştinţe şi aptitudini formate urmare a experienţei de muncă acumulate, calificare profesională corespunzătoare nivelului de studii şi/sau orelor de instruire profesională, inclusiv continuă, finalizate de către o persoană;
    certificat de calificare - certificat eliberat de către Comisia Naţională, care atestă promovarea testului şi deţinerea aptitudinilor necesare în domeniul asigurărilor, precum şi pregătirea profesională suficientă a persoanei;
    distribuţie în asigurări - orice activitate care constă în consultanţa cu privire la contracte de asigurare, propunerea de astfel de contracte sau desfăşurarea altor acţiuni pregătitoare în vederea încheierii unor astfel de contracte, în încheierea unor astfel de contracte sau asistenţa pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri, în furnizarea de informaţii privind unul sau mai multe contracte de asigurare în conformitate cu criteriile selectate de consumatori pe o pagină web sau prin alte mijloace de comunicare şi alcătuirea unui clasament al produselor de asigurare, inclusiv prin comparaţii de preţ şi de produse sau de reduceri la o prima, în cazul în care consumatorul are posibilitatea de a încheia în mod direct sau indirect un contract de asigurare prin utilizarea unei pagini web sau a altor mijloace de comunicare;
    personal propriu - totalitatea persoanelor implicate direct sau indirect în activitatea unui asigurător/intermediar, indiferent de specificul şi complexitatea muncii pe care o desfăşoară, cu excepţia actuarului care deţine certificat de calificare al actuarului eliberat în condiţiile Hotărîrii Comisiei Naţionale nr.44/5 din 18.09.2008. Prin personal propriu al asigurătorului se înțelege personalul antrenat în activitatea de asigurare, iar prin personal propriu al agentului bancassurance-personalul antrenat în activitatea de intermediere;
    persoane cu funcţie de distribuţie în asigurări - persoanele menţionate la pct.1 și care deţin certificat de calificare.
    5. Persoanele menționate la pct.1 au obligaţia să corespundă cerinţelor profesionale şi condiţiilor de pregătire şi experienţă potrivit funcţiilor deţinute, responsabilităţilor şi împuternicirilor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi să deţină, după caz, certificat de calificare eliberat în condiţiile prezentului Regulament.
 Capitolul II
CERINŢE PROFESIONALE, CONDIŢII DE PREGĂTIRE
ŞI EXPERIENŢĂ PENTRU PERSOANELE CU FUNCŢIE
DE DISTRIBUŢIE ÎN ASIGURĂRI
    6. Suplimentar la cerinţele prezentului Regulament, persoanele cu funcţie de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări vor corespunde criteriilor de pregătire și experiență stabilite prin actele normative ale Comisiei Naționale.
    7. Pentru a obţine certificatul de calificare persoanele indicate la pct.1 subpct.4) , subpct.5) și subpct.7) vor deține cel puțin diplomă de bacalaureat.
    8. Persoanele fizice indicate la pct.1, antrenate în activități de distribuție a produselor de asigurare, urmează să satisfacă cerinţele de pregătire profesională în conformitate cu prezentul Regulament.
    9. Se consideră că au susţinut testul de calificare, cu condiţia depunerii, în acest sens, a unei cereri la adresa Comisiei Naţionale cu anexarea copiei actelor confirmative, următoarele persoane:
    1) participanţii la cursurile, seminarele, conferinţele şi congresele internaţionale în asigurări, probate prin cel puţin 3 certificate şi diplome obţinute în ultimii 5 ani;
    2) persoanele cu o experienţă de lucru mai mult de 10 ani în domeniul asigurărilor;
    3) persoanele care au deţinut o funcţie de conducere într-o instituţie de reglementare şi/sau supraveghere în domeniul financiar cel puţin 5 ani;
    4) persoanele care au deţinut o funcţie de răspundere în cadrul unui asigurător pe o perioada de mai mult de 7 ani;
    5) persoanele care deţin un certificat de calificare profesională în asigurări eliberat de autorităţi internaţionale.
Capitolul III
CERTIFICAREA
    10. Pentru obţinerea certificatului de calificare solicitantul depune la Comisia Naţională o cerere după modelul stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament, la care anexează următoarele documente întocmite în limba de stat:
    1) copia buletinului de identitate;
    2) copia diplomei care confirmă finalizarea nivelului de studii corespunzător;
    3) copia carnetului de muncă sau alte acte care confirmă experienţa de muncă, după caz;
    4) permisul de şedere şi permisul de muncă eliberate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova pentru solicitanţii nerezidenţi ai Republicii Moldova;
    5) 2 fotografii de dimensiunea 3x4;
    6) ordinul de plată care confirmă achitarea plăţii pentru atestarea solicitantului şi eliberarea certificatului;
    7) cazierul judiciar eliberat de Ministerul Afacerilor Interne;
    8) alte documente, după caz.
    11. Documentele emise în străinătate se vor prezenta însoţite de traducere legalizată şi apostilate, după caz.
    12. Comisia Naţională va elibera certificatul de calificare dacă solicitantul corespunde cerinţelor stabilite la pct.7 sau pct.9, a prezentat documentele prevăzute la pct.10 şi a susţinut testul de calificare în condițiile pct.19, după caz.
    13. Certificatul de calificare se eliberează pentru o perioadă de 5 ani. Pentru prelungirea termenului certificatului titularul urmează să depună la Comisia Naţională actele prevăzute la pct.10 doar în limita în care au suferit modificări sau completări.
    14. Certificatul de calificare se eliberează în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data susţinerii testului, pentru persoanele care au trecut atestarea, sau de la data depunerii cererii, pentru persoanele care se consideră că au susţinut testul de calificare în condiţiile pct.9. Formularele certificatului de calificare sînt individualizate de către Comisia Naţională, responsabilă de eliberarea acestuia, prin anumite semne de protecţie. Modelul formularului și caracteristicile tehnice ale certificatului de calificare sînt prezentate în Anexa nr.2.
    15. Primirea certificatului de calificare se confirmă prin semnătură de către deţinător în Registrul deținătorilor de certificate de calificare în domeniul asigurărilor, ţinut de Comisia Naţională conform Anexei nr.3.
    16. Pînă la eliberarea certificatului de calificare, în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data promovării testului de calificare, Comisia Naţională poate elibera o confirmare scrisă, care este valabilă pînă la eliberarea certificatului.
    17. Plata pentru atestarea solicitanților şi eliberarea certificatului de calificare, a duplicatului acestuia este stabilită anual în anexa la hotărîrea Comisiei Naționale cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale pe anul respectiv şi reprezintă venit la bugetul Comisiei Naționale.
    [Pct.17 modificat prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.669]
    18. În situaţii de concediere a persoanei cu funcţie de distribuţie în asigurări, asigurătorul/intermediarul în asigurări, în decurs de 10 zile lucrătoare, va înştiinţa Comisia Naţională despre persoana cu care au fost încetate relaţiile contractuale.
    19. Testul de calificare constă din proba scrisă de susţinere a unui test grilă întocmit în limba de stat. Organizarea, desfăşurarea, susţinerea şi evaluarea testelor-grilă se va efectua de către Comisia de atestare în corespundere cu prezentul Regulament.
Capitolul IV
SUSŢINEREA TESTULUI ŞI COMISIA DE ATESTARE
    20. Atestarea solicitanţilor pentru obţinerea certificatelor de calificare se efectuează de către Comisia de atestare instituită de Comisia Naţională.
    21. Componenţa Comisiei de atestare, din care fac parte 5 persoane, cu specificarea preşedintelui şi secretarului acesteia, se aprobă prin hotărîrea Comisiei Naţionale.
    22. Membrii Comisiei de atestare se numesc pe o perioadă de 2 ani.
    23. Comisia de atestare are următoarele atribuţii:
    1) elaborează subiectele pentru atestare;
    2) înaintea începerii atestării sigilează plicurile cu seturile testelor şi asigură tragerea la sorţi a setului;
    3) verifică identitatea candidaţilor conform buletinului de identitate;
    4) repartizează candidaţii în sală, în ordine alfabetică, asigurînd păstrarea liniştii şi confidenţialităţii;
    5) distribuie testele grilă şi formularele-tip pentru răspunsuri;
    6) colectează testele grilă şi formularele-tip pentru răspunsuri;
    7) analizează şi consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea şi desfăşurarea atestării;
    8) întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea atestării, la care se anexează lista candidaţilor şi rezultatele obţinute de aceştia;
    9) verifică şi evaluează rezultatele atestării;
    10) decide asupra acordării (neacordării) certificatelor de calificare;
    11) înaintează spre publicare pe pagina web a Comisiei Naţionale rezultatele atestării şi lista persoanelor care au obţinut certificat de calificare.
    24. Cererile depuse în scopul certificării şi actele anexate se examinează de către Comisia de atestare în termen de 10 zile lucrătoare cu aprobarea sau respingerea includerii solicitanților în lista persoanelor admise pentru susținerea testului, fapt despre care solicitanții sînt informați.
    25. Testul de calificare se organizează în cazul în care au fost depuse cereri de cel puţin 5 solicitanţi.
    26. Lista persoanelor admise pentru susţinerea testului, data şi ora atestării se plasează pe pagina web a Comisiei Naţionale cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de susţinerea testului.
    27. Subiectele testului de calificare se elaborează
potrivit  funcţiei deţinute de către solicitant. Pentru fiecare atestare pot fi elaborate seturi de teste diferite.
    28. Testul de calificare durează 2 ore academice.
    29. Rezultatele testelor se analizează în termen de 3 zile lucrătoare, cu întocmirea procesului-verbal privind rezultatele atestării, semnat de toţi membrii Comisiei de atestare, şi se plasează pe pagina web a Comisiei Naţionale (www.cnpf.md).
    30. Persoanele care nu au promovat testul pot solicita repetarea acestuia, cu achitarea plăţii pentru susţinerea testului de calificare.
    31. Registrul deţinătorilor de certificate de calificare în domeniul asigurărilor, prevăzut la pct.15, va avea următorul conţinut: numele, prenumele şi patronimicul deţinătorului certificatului de calificare; data şi numărul deciziei Comisiei de atestare privind conferirea calificării şi eliberarea certificatului de calificare; seria şi numărul formularului certificatului de calificare; numărul şi data documentului privind achitarea taxei pentru eliberarea certificatului; semnătura deţinătorului privind primirea certificatului.
    32. Informaţia despre certificatele de calificare eliberate în corespundere cu prezentul Regulament se plasează şi se actualizează de către Comisia Naţională pe pagina sa web (www.cnpf.md).
Capitolul V
CERINŢE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ FAŢĂ DE
PERSONALUL PROPRIU AL ASIGURĂTORILOR,

AGENŢILOR BANCASSURANCE
    33. În activitatea lor angajații asigurătorului, agentului bancassurance sînt obligaţi:
    a) să-şi desfăşoare activităţile cu profesionalism, manifestînd atenţie şi devotament;
    b) să acţioneze onest şi să respecte drepturile asigura-ţilor ce derivă din contractele de asigurare (reasigurare);
    c) să respecte confidenţialitatea informaţiei şi a datelor obţinute pe parcursul activităţii, inclusiv a datelor cu caracter personal.
    34. Asigurătorul este obligat să încadreze în activitate un număr suficient de persoane care corespund criteriilor de pregătire şi de competenţă profesională şi întrunesc următoarele cerinţe:
    1) deţin cel puțin diplomă de bacalaureat;
    2) au participat la cel puţin 20 de ore de instruire profesională, organizate şi desfăşurate de către asigurător conform pct.35, cu excepţia persoanelor nou-angajate;
    3) cunosc domeniul de activitate şi conduită a participanţilor la piaţa asigurărilor;
    4) posedă abilitate managerială, cu luarea în considerare a numărului de angajați subordonați, după caz.
    35. Asigurătorul este obligat să organizeze în cadrul companiei cel puţin 25 de ore academice pe an în scopul instruirii şi sporirii competenţelor profesionale ale angajaților, ţinînd cont de natura produselor vîndute, numărul distribuitorilor, rolul pe care îl îndeplinesc şi activitatea desfăşurată.
    36. Agentul bancassurance trebuie să dispună de personal cu pregătire profesională de specialitate, care posedă aptitudini în domeniul activităţii de intermediere şi care întrunește cerinţele stabilite în pct.34 subpct.1) -3) și pct.37.
    37. Personalul propriu al agentului bancassurance va participa la cel puţin 20 de ore academice pe an organizate de către asigurător pentru pregătirea profesională a personalului încadrat în activităţi de intermediere.
    38. Despre orele desfăşurate şi frecvenţa personalului, precum şi agenda orelor de instruire pentru anul următor, asigurătorul va informa Comisia Naţională pînă la data de 25 decembrie a anului în curs.
Capitolul VI
REGISTRUL AGENŢILOR DE ASIGURARE
ŞI AL AGENŢILOR BANCASSURANCE
    39. Asigurătorul va presta servicii de asigurare prin agenţi de asigurare şi agenţi bancassurance care corespund criteriilor de pregătire profesională stabilite de prezentul Regulament.
    40. Asigurătorul va supraveghea activitatea agenţilor săi de asigurare astfel încît activitatea de asigurare pe care o desfăşoară să nu fie periclitată.
    41. În relaţiile sale cu agenţii de asigurare şi agenţii banacassurance, asigurătorul este obligat să asigure o administrare corectă şi prudentă a activităţii sale, ţinînd cont de interesele finale ale asiguratului şi protecţia consumatorului de servicii de asigurare.
    42. Dacă un asigurat are încheiată o asigurare prin intermediul unui agent de asigurare, agent bancassurance, asigurătorul în al cărui nume acţionează agentul de asigurare şi agentul bancassurance este responsabil faţă de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului.
    43. Asigurătorul este obligat să înfiinţeze şi să ţină un registru special, denumit Registru al agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance, atît în sistem computerizat, cît şi pe suport de hîrtie, cu arhivarea obligatorie a tuturor modificărilor.
    44. Datele înscrise în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance se transmit pe cale electronică Comisiei Naționale pînă la data de 15 decembrie a anului în curs, sînt accesibile permanent publicului la sediul şi pe pagina web a asigurătorului și/sau a asociaţiei sau a uniunii profesionale şi se verifică periodic de Comisia Națională.
    45. Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor banca-ssurance va avea forma dupa modelul stabilit în Anexa nr. 4.
Capitolul VII
OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
    46. În termen de 24 de luni de la data publicării prezentului Regulament persoanele indicate la pct.1 se vor conforma cerinţelor de pregătire profesională şi vor obţine certificatele de calificare corespunzătoare, după caz.
    47. După expirarea termenului prevăzut la pct.46 asigurătorii (reasigurătorii) şi intermediarii în asigurări persoane juridice sînt obligaţi să încheie contracte de mandat, de muncă sau alte contracte şi să desfăşoare activitatea doar cu persoane care corespund cerinţelor
prezentului Regulament.
    48. Persoanele indicate la pct.1 care nu dețin diplomă de bacalaureat vor deține o diplomă privind finisarea studiilor profesionale tehnice sau atestat privind finisarea studiilor medii de cultură generală și cel puțin doi ani de experiență de muncă în domeniul asigurărilor.
    49. Eliberarea, distribuirea poliţelor de asigurare de către o persoană care nu deţine certificat de calificare sau a cărui certificat este cu termenul expirat se sancţionează în conformitate cu Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” pentru persoana juridică a cărui angajat este ori în al cărui nume acţionează.
    50. Desfășurarea activităţilor licenţiate impune ca cerinţele profesionale prevăzute în prezentul Regulament să fie îndeplinite în permanenţă de către persoanele indicate la pct.1.
    51. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4